Mal Rejimi ve Katkı Payı Alacağı Davası Nasıl Açılır? Mal rejimi davasında neler talep edilir?

Mal Rejimi ve Katkı Payı Alacağı Davası Nasıl Açılır? Mal rejimi davasında neler talep edilir?
Mal rejimi katkı payı, evlilik süresince bir eşin diğer eşin malvarlığına yaptığı katkıların karşılığını ifade eder. Bu, mal rejimi tasfiyesi davasıyla talep edilir ve eşlerin ekonomik katkılarına göre hesaplanır.

Mal rejimi katkı payı, evlilik sürecinde eşler arasında ortaya çıkan mali ilişkilerin düzenlenmesi ve adil bir şekilde tasfiye edilmesi amacıyla oluşturulan bir hukuki kavramdır. Bu sistem, evlilik içinde edinilen malların yanı sıra, bir eşin diğer eşin malvarlığına yaptığı katkıların hesaplanması ve gerekirse iadesini sağlar. İşte, mal rejimi ve katkı payı ile ilgili temel bilgiler:

Mal Rejimi Katkı Payı Nedir?

Mal rejimi katkı payı, bir eşin diğer eşin malvarlığına yaptığı maddi veya manevi katkının karşılığında talep edebileceği bir haktır. Örneğin, bir eşin kişisel malından diğer eşin mal edinimine doğrudan veya dolaylı olarak sağladığı katkı, katkı payı alacağının temelini oluşturur.

Mal Rejimi Davasında Neler Talep Edilir?

Mal rejimi tasfiyesi davasında, taraflar katkı payı, katılma alacağı veya değer artış payı gibi çeşitli alacak türlerini talep edebilirler. Bu tür talepler, evlilik sürecinde edinilen malların adil bir şekilde paylaşılmasını amaçlar.

Katılma Payı Alacağı Nasıl Ödenir?

Katılma payı alacağı, borçlu eş tarafından nakden ödenebilir. Alacaklı eş, borçlu eşin gayrimenkulü üzerinde mülkiyet hakkı talep edemez; ancak borçlu eş, borcunu nakden veya ayni mal ile ödeyebilir.

Katkı Payı Alacağı Nasıl Hesaplanır?

Katkı payı alacağı hesaplaması, eşin yaptığı katkının, malın katkı yapıldığı tarihteki değerine oranı esas alınarak yapılır. Hesaplanan katkı oranı, malın dava tarihindeki değeri ile çarpılarak katkı payı alacağı tespit edilir.

Banka Hesabındaki Para Edinilmiş Mal mı?

Mal rejimi devam ederken eşler tarafından banka hesabında biriktirilen para, edinilmiş mal olarak kabul edilir. Bu, evlilik sürecinde kazanılan ve ortak malvarlığına dahil edilen maddi değerleri ifade eder.

Mal Rejimi Davasını Kim Açar?

Mal rejimi tasfiye davası, mal rejimi sona erdikten sonra eşlerden herhangi biri tarafından açılabilir. Bu, evlilik birliğinin sona ermesiyle birlikte ortaya çıkan malvarlığı haklarının belirlenmesi amacını taşır.

Mal Rejimi Davasında Hangi Değer Esas Alınır?

Mal rejimi tasfiyesinde, mal rejiminin sona erdiği tarihteki malların, tasfiye tarihindeki rayiç değerleri esas alınır. Bu, malvarlığının adil bir şekilde değerlendirilmesini ve taraflar arasında eşit bir paylaşım yapılmasını sağlar.

Katkı Payı Alacağı Davası Ne Zaman Açılır?

Boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren taraflar, anlaşmalı boşanma protokolünde belirtilen hükümlere göre mal paylaşımı yapabilir veya 10 yıl içinde mal paylaşımı davası açabilirler. Bu süre, tarafların mal rejimiyle ilgili haklarını zamanında talep etmeleri için önemlidir.

Mal Rejimi ve Katkı Payı Alacağı Davası Nasıl Açılır?

Mal rejimi, evliliğin herhangi bir şekilde sona ermesi durumunda tarafların sahip oldukları malları nasıl paylaşacakları konusunda yapılan sözleşmedir. Mal rejimi, medeni kanunda dört farklı şekilde belirtilmiştir.

Yeni medeni kanuna göre bunlar: edinilmiş mallara katılma rejimi, mal ayrılığı rejimi, paylaşmalı mal ayrılığı rejimi ve mal ortaklığıdır. Eşlerin evlenirken bunlardan herhangi birini seçme gibi bir zorunluluğu yoktur. Yeni medeni kanun 1 Ocak 2002’de yürürlüğe girdiği için, yasal mal rejimi bundan sonraki edinilmiş malları kapsamaktır. Bu tarihten önce edinilmiş mallar için eski medeni kanuna göre mallar paylaştırılmaktadır.

Yasal mal rejimi olarak belirlenen ve eşler başka bir mal rejiminde anlaşmamışsa kabul etmiş sayıldıkları “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi” iki çeşit mal varlığı ortaya koyar. Bunlar, kişisel mallar ve edinilmiş mallardır. Kişisel mallar, eşlerin sadece kendilerinin kullandığı eşyalar, miras, bağış, evlenmeden önce sahip olunan mallar, kişisel eşyaların yerine geçen mallar ve eşlerin kendi aralarında kişisel mal olarak belirlediği mallardır. Edinilmiş mallar ise, evlilik süresince eşlerin birlikte edindiği mallar olarak kabul edilmektedir. Ayrıca bu edinilmiş mallardan kazanılan gelirler ve edinilmiş malların yerine geçen şeyleri de kapsamaktadır.

Paylaşmalı mal ayrılığında ise, eşlerin kendilerinin olduğunu ispat edemediği malların onların paylı mülkiyetinde sayılır. Evlilik sona erdiğinde eşler paylı mülkiyetlerindeki malları eşit olarak paylaşmak durumunda kalırlar. Mal ayrılığı rejimi, eşlerin ortak olarak alınmış olsa da mallar kimin üzerineyse o kişinin o değere sahip olarak evlilikten ayrılması demektir.

Yeni medeni kanundan önce Türkiye’de bu mal rejimi yasal sayılmaktaydı. Bu da evlilikte çalışmayan ve dolayısıyla bir kazancı olmayan kadınların mağduriyetine yol açmaktaydı. Kadınlar edinilmiş mallara katkıda bulunsalar bile, mallar erkeğin üzerine olursa, ayrılık sonrasında da erkeğin sayılıyordu.

Evlilikte, yasal mal rejiminin mal ayrılığına dönüştüğü durumlarda olağanüstü hal rejimi ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, eşlerde birinin haklılığı doğrultusunda hâkim mal ayrılığına karar verebilir. Bu durumda eşler yeni bir mal rejimini kabul edebilir. Bu gibi durumlara aldatma ve zina örnek verilebilir. Böyle bir durumda hâkim suçlu eşin ortak mallardan payının azaltılmasına karar verebilmektedir.

Mal Rejimi ve Katkı Payı Alacağı Nedir?

Mal rejimi, evliliğin bitmesi ile sonra erdiği gibi, ölüm ile de sona erer. Eşlerden birinin ölümü durumunda, mal rejiminin mirasa etkisi olmaktadır. Sağ kalan eş, çocuklar da mirasçıysa malların ¼’ünü alır. Mirasa bırakan kişinin anne, baba ve kardeşleri ile mirasa ortak olmuş ise de mirasın yarısını alır. Miras bırakan kişinin büyük annesi, büyük babası ve onların çocukları ile ortak olmuşsa, ¾’ünü alır.

Eğer mirasa ortak hiç kimse yoksa da mirasın tamamını alır. Eğer eşler edinilmiş mallara katılma rejimini kabul etmişlerse, yani herkesin kendi üzerine olan malları alarak ayrıldığı sözleşmeyi imzalamışlarsa, buradaki miras paylaşımı edinilmiş mallara katılma rejiminden farklı olmaktadır. Bu durumda eş kalan malların yarısına sahip olur, aynı zamanda çocuklar da mirasçı ise, diğer yarının 1/4 ‘ünde de hak sahibidir. Dolayısı ile mirasın ¾’ünü alma hakkı kazanır. Makalede Mal rejimi ve Katkı Payı Alacağı Davası hakkında bilgi verilmiştir.

Yargıtay: Mal Rejimi ve Katkı Payı Alacağı Davası

MAL REJİMİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASI - DAVAYA VE İSTİNAF TALEBİNE KONU EDİLEN KONU EDİLEN DİĞER TAŞINMAZLAR YÖNÜNDEN TEDBİR TALEBİNİN REDDİ YÖNÜNDE HÜKÜM TESİS EDİLMEMESİ. BU TAŞINMAZLAR BAKIMINDAN YENİDEN TALEPTE BULUNMA HAKKININ MEVCUT OLMASI. BANKA HESAPLARI ÜZERİNE KARARDA BELİRTİLEN GEREKÇELERLE İHTİYATİ TEDBİR KONULMASI TALEBİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ USUL YASA VE DOSYA KAPSAMINA UYGUN BULUNMAKLA İSTİNAF TALEPLERİNİN ESASTAN REDDİ GEREĞİ

ÖZET: Davalı-karşı davacının istinaf talebi bakımından; davaya konu edilen İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi .. Mahallesi 801 ada 21 parselde bulunan taşınmazın ½ hissesi ile .. plakalı araç, .. plakalı araca ait kayıtlar üzerine HMK.nun 389.ve devamı maddeleri uyarınca ihtiyati tedbir konulmuş olup, davaya ve istinaf talebine konu edilen konu edilen diğer taşınmazlar yönünden tedbir talebinin reddi yönünde hüküm tesis edilmemesi.

Bu taşınmazlar bakımından yeniden talepte bulunma hakkının mevcut olması, davacı tarafça ileri sürülen hususlar, müddeabihin değeri ve tüm dosya kapsamına göre Mahkemece banka hesapları üzerine kararda belirtilen gerekçelerle ihtiyati tedbir konulması talebinin reddine karar verilmesi usul, yasa ve dosya kapsamına uygun bulunmakla; taraf vekillerinin istinaf taleplerinin esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

Bu haber toplam 430 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara