Anonim Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Ankara

Anonim Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Ankara
Şirketler hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar ve danışmanlar, şirketlerin karmaşık hukuki süreçlerde yol gösterici olur, yasal uyumluluklarını sağlar ve olası hukuki riskleri minimize eder.

Şirketler hukuku, iş dünyasının temelini oluşturan bir alan olup, şirketlerin kuruluşundan tasfiyesine kadar geçen süreçte pek çok farklı hukuki işlemi kapsar.

Bu alandaki avukatlık ve danışmanlık hizmetleri, şirketlerin sağlıklı bir şekilde faaliyet göstermelerini, yasal düzenlemelere uygun hareket etmelerini ve olası hukuki riskleri en aza indirmelerini sağlar.

Aşağıda, şirketler hukuku avukatı ve danışmanlarının sunduğu bazı temel hizmetler detaylandırılmıştır:

Şirket Kuruluşları

Her işletmenin temelinde yasal bir yapı bulunur. Avukatlar, şirketin türüne uygun olarak en uygun kuruluş yapısını seçmekte, kuruluş aşamasındaki tüm yasal işlemleri yürütmekte ve gerekli belgelerin hazırlanmasında destek sağlamaktadır.

Ortaklık ve Temsil Yapıları

Şirketin ortaklık yapısının kurulması, ortakların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi, şirketi temsil yetkilerinin kimlere verileceği gibi konularda hukuki danışmanlık sağlanır.

Hisse Alım Satımı

Şirketin hisselerinin alımı veya satımı sırasında, bu işlemlerin şirketin iç düzenlemeleri ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi için rehberlik edilir.

Genel Kurul Hazırlıkları ve Toplantıları

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının hazırlık süreçleri, toplantıların yasalara uygun olarak yürütülmesi ve alınan kararların geçerliliğinin sağlanması konularında destek verilir.

Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim kurulu toplantılarının düzenlenmesi, kararların alınması ve bu kararların şirket faaliyetlerine yansıtılması aşamalarında hukuki danışmanlık hizmeti sunulur.

Halka Açık Şirketler ve SPK Mevzuatına Uygunluk

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına uygunluğun sağlanması, halka açık şirketlerin bu mevzuata uygun hareket etmeleri ve gerekli bildirimlerin yapılması konusunda danışmanlık yapılır.

Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması

Şirketlerin piyasadaki değişimlere uyum sağlayabilmesi, daha verimli bir yapıya kavuşabilmesi için yeniden yapılandırma süreçlerinde yardımcı olunur.

Sermaye Artırımı ve Azaltma

Şirketin sermaye yapısının ihtiyaçlara göre düzenlenmesi, sermaye artırımı veya azaltma işlemlerinin yasalara uygun olarak gerçekleştirilmesinde rehberlik edilir.

Şirketlerde Tür Değişikliği

Şirketin faaliyet alanının genişletilmesi veya değiştirilmesi gerektiğinde, şirket türünün değiştirilmesi işlemleri hukuki açıdan desteklenir.

Konkordato, İflas Erteleme ve İflas

Şirketin finansal zorluklar içinde olduğu durumlarda, iflas ertelemenin yanı sıra konkordato gibi alternatif çözümler üzerinde çalışılır. İflas sürecinin yönetilmesi de bu hizmetler arasındadır.

Şirket Tasfiyesi

Şirketin faaliyetlerine son verme kararı alındığında, tasfiye sürecinin yasalara uygun olarak yürütülmesinde yardımcı olunur.

Sözleşmeler

Distribütörlük, franchise, lisanslama, tedarik ve yönetim gibi çeşitli ticari sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve müzakeresi, şirketlerin yasal çıkarlarının korunması açısından kritik öneme sahiptir.

Anonim Şirketlerde Sözleşmeli Avukat

Şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurması konusundaki zorunluluk, Türk Ticaret Kanununda yapılan yeni düzenlemelerin bir sonucu olarak gündemde olan bir hukuki konudur. Bu düzenlemeler ile bazı şirketlerde sözleşmeli avukatların bulundurulması zorunluğu genel olarak Türk Ticaret Kanunu tarafından getirilmiş olduğu sanılsa da gerçekte durum bu şekilde değildir.

Şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma zorunlulukları 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile birlikte getirilmiş bir durum olmaktadır. Bu konuda 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 35'inci maddesinde yer almakta olan hükümler incelendiğinde; kanun işlerinde ve hukuki olan meselelerde konu hakkında mütalaa vermek, hakem heyeti, mahkeme veya yargı yetkilisi olan kişilere haiz olan ve diğer organların huzurunda gerçek veya tüzel kişilere ait olan hakları dava etmek, bunları savunmak, adli işlemlerin takibini yapmak ve bu işlemler için evrakları düzenlemek sadece barolara kayıtlı olan avukatlara ait olduğu açıkça görülmektedir.

Genel olarak bakıldığından dava açma yetkisine sahip olan herkes kendi davasına ait tüm evrakları düzenleme ve davasını kendisi bizzat açma hakkına sahiptir. Ancak bundan önceki Türk Ticaret Kanununda bulunan 272'nci madde hükümleri uyarınca esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla sermayesi olan anonim şirketler ve üye olan kişi sayısı yüz ile daha fazla olan kooperatifler sözleşmeli avukat bulundurmak zorunda olduğu belirtilmektedir.

Ancak eski Türk Ticaret Kanununda yer almakta olan bu hükmü karşılayabilecek olan yeni bir hüküm mevcut olarak yürürlükte olan Türk Ticaret Kanununda bulunmamaktadır. Bu sebeple de şirketler için uygulamadan sözleşmeli avukatların bulundurulması konusunda zorunluluğun kalktığı gibi bir yanılgı ortaya çıkmaktadır.

Bu konuda Ankara'da avukat araştırmaları yaparak şirketler için konusunda uzman avukatlar bulunabilmektedir. Avukat Kanunun 35'inci maddesinde yer alan hükümler uyarınca bazı şirketlerde sözleşmeli olarak avukat bulundurma zorunluluğu ise hala mevcut olmaktadır. Bu madde uyarınca, esas sözleşmesi beş yüz bin Türk Lirası olan ve kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş olan şirketlerde sözleşmeli olarak avukat bulundurma zorunluluğu mevcut olmaktadır.

Bunun yanında esas sermayesi en az iki yüz elli bin Türk Lirası olan anonim şirketler içinde sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu mevcut olmaktadır. Bunların yanında üye sayısı yüz veya daha fazla olan kooperatifler içinde kanunda yer alan ilgili madde uyarınca şirket sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu mevcut olmaktadır. Bahsi geçen kooperatifler için belirtilen üye sayısı esas sözleşmede yer alan üye sayısı değil, fiili olarak mevcut olan üye sayısı olmaktadır.

Bu açıdan bakıldığında bir yapı kooperatifindeki fiili olarak mevcut üyelerin sayısı yüzden az ise sözleşmeli avukat bulundurma gibi bir zorunlulukları mevcut değildir. Bu çerçevede ifade edilmek istenen, yukarıda belirtilmiş olan şartlara uygun şirketlerde bir süreklilik arz edecek şekilde iş sözleşmesi yapılarak resmiyet kazanacak şekilde avukat bulundurulması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartlara uygun olan şirketlerde ve kooperatiflerde sözleşmeli avukat bulundurulmaması durumunda yaptırım uygulanması mümkün olmaktadır. Uygulanabilecek yaptırımlar konusunda detaylı bilgiler aşağıda belirtilecektir. Bu aşamadan sözleşmeli avukat bulundurmanın zorunluluğu ve bulundurmamanın bir yaptırım sebebi olduğu bilinmesi gerekmektedir.

Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Bulundurma

Sözleşmeli avukat olarak ifade edilen, çalıştığı şirkette bir iş sözleşmesi ile süreklilik arz edecek şekilde bir bağı olan ve çalışan avukattır. Kanunlarda bu konuda getirilmiş olan zorunluluklar nedeni ile şirketlerin hukuki süreçleri başlatma ve bunları takip konusunda işlemler yapabilmeleri ile sözleşmeli avukat bulundurması gerekmektedir.

Bir avukatın şirkette çalıştırılması ve iş sözleşmesinin düzenlenmesi konunda madde incelendiğinde, sözleşmeli avukat bulundurma ifadesinin kullandığı görülmektedir. Bu şekilde yer alan ifade ile şekil şartı konusunda bir düzenleme yapılmadığı görülmektedir. Bu sebeple şirketlerde kanunlarda belirtilmiş olan sözleşmeli avukat bulundurulma zorunluluğu nedeni ile düzenlenecek olan iş sözleşmesinin yazılı veya sözlü olması mümkün olabilmektedir.

Bunun yanında yapılacak olan iş sözleşmesinin içeriğinin tarafların belirlemesi konusunda bir kısıtlama olmadığı da anlaşılmaktadır. Düzenlenecek olan sözleşmede ücret bilgisinin yer almasının bir zorunluluk olması yanında, ücret miktarı konusunda bilinen zorunlu ücretin altında olmamak şartı ile tarafların kararlaştırdığı bir miktar olması mümkündür. Şirketlerde mevcut olan sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu bazı durumlarda yanlış anlaşılabilmektedir.

Özellikle şirketlerde daimi olarak istihdam edilmiş olan avukatların zorunlu avukat bulundurma konusunda yeterli olduğu düşünülmektedir. Şirketlerde bulundurulan ve daimi olarak görev yapan şirket avukatlar zorunlu avukat bulundurma konusunda yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamamaktadırlar. Bu konuda şirketlerin dikkatli olması ve ceza almamaları için daimi şirketlerde görevli olan şirket avukatlar ile sözleşmeli avukatların farklı olduğunu bilmeleri gerekmektedir.

Sözleşmeli Avukat Bulundurulmamasının Cezası

Sözleşmeli avukat bulundurmamak konusunda verilecek olan ceza için Avukatlık Kanunun 35'inci maddesinde gerekli hükümler belirtilmiştir. İlgili kanunun maddesinde sözleşmeli avukat bulundurmayan şirketler için Ankara avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışmakta olan 16 yaşından büyük işçiler için suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan asgari ücretin iki aylık bürüt tutarı kadar adli para cezası uygulanacağı belirtilmiştir.

Şirketlerde Hukuki Danışmanlık Hizmetinin Faydaları

Şirketlerde sözleşmeli avukat bulundurulması konusundaki zorunluluk şirketlerin lehine olan bir yaptırımdır. Sözleşmeli avukatlar ile sağlanan hukuki danışmanlık hizmeti şirketlerin hukuki konularda sorunsuz ve düzgün bir zeminde ilerlemesini sağlamaktadır. Bunun yanında şirketlerde gerekli olan hukuki denetimin ve incelemelerinde yapılması ancak bu avukatlar ile yapılabileceğinden şirketlerde bir avukatın bulunması birçok konuda faydalı bir durum olmaktadır.

Şirket sözleşmeli avukatlar ile mevcut hatalı uygulamaların düzeltilmesi, eksik belgelerin düzenlenmesi ve buna benzer hukuki konulara özen gösterilmesi avukatlar sayesinde mümkün olmaktadır ve bunlar şirketlerin lehine olan işlemler olmaktadır. Bu şekilde avukatlar ile çalışmak şirketlerin geleceği konusunda çok daha başarılı işlemler yapması ve adımlar atmasını sağlamaktadır.

Gerekli olduğu halde ihmal edilebilen evrakların veya yanlış şekilde düzenlenmiş olan belgelerin ilerleyen zamanda şirket için ciddi yaptırımlara neden olması kaçınılmazdır. Bu konularda şirketler oldukça ciddi yaptırımlara maruz kalabilmekte ve zarara uğrayabilmektedir. Bu sebeple zamanında yapılan tüm hukuki işlemler ve gerekli evraklar ile belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması oldukça önemli bir durum olmaktadır. Bunun yanında şirket ile alakalı olarak bazı uyuşmazlıkların ortaya çıkması gibi durumlarda da en kısa sürede hukuki olarak bu sorunların ortadan kaldırılması bu avukatlar ile mümkün olabilmektedir.

Gerekli hukuki işlemlerin en kısa sürede başlatılması ve uygulanması ile şirketin sorun yaşamadan yoluna devam etmesi mümkün olacaktır. Şirketlerin yapacakları sözleşmelerin düzenlenmesi, hisse devirleri konusunda hukuki ve yasal zorunlulukta olan evrakların hazırlanması ve bunlar gibi tüm yasal süreçlerin ve işlemlerin yönetmelik ve kanunlarda belirtilen hükümlere uygun olarak yapılması avukatlar ile mümkün olabilmektedir.

Ayrıca belirli konularda dava açılması, icra takibi yapılması ve diğer hukuki işlemler konusunda alanında şirket hukuku alanında tecrübesi olan sözleşmeli avukat ile bu süreçlerin yürütülmesi önemli bir avantaj yaratmaktadır. Tüm bu sebepler göz önüne alındığında şirketler için avukat bulundurulmasının gerekliliği açıkça ortaya çıkmaktadır. Sözleşmeli avukat bulundurma konusunda zorunluluğu olan şirketler ve tüzel kişilerin taşıması gerekli olan şartları kanunda açıkça belirtilmiştir. Buna göre;

 • Esas sermayesi en az 250.000 Türk Lirası olan ve kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş olan anonim şirketleri,
 • Esas sermayesi 250.000 Türk Lirası olan anonim şirketleri,
 • Üye sayısı 100 veya daha fazla olan kooperatifler

Kanunda açıkça belirtilen ve yukarıda sayılan şartları taşıyan şirket ve kooperatiflerin en az bir avukat ile sözleşme yapmış olması ve bu sözleşmenin sürekliliğinin olması ile tüm hukuki işleri ve işlemlerini şirket avukatı aracılığı ile yapmaları zorunlu olmaktadır. Şirket sözleşmeli avukatlar konusunda dikkat etmesi gereken en önemli konu, Avukatlık Kanunun 35'inci maddesinde belirtilmiş olan sözleşmeli avukat bulundurulması konusunda zorunluluğun, şirketlerde bir personel olarak daimi çalıştırılan avukatlar ile karıştırılmamasıdır. Şirketlerde genel olarak İş Kanunun ilgili hükümleri gereğince istihdam etmekte oldukları avukatların Avukatlık Kanunun 35'inci maddesindeki sözleşmeli avukat zorunluluğunu karşılandığı düşünülmektedir. Hatta birçok şirkette avukatlık ve hukuk konusunda yurt dışında eğitim gören, ancak ülkemizde bir denkliği bulunmayan ve baro kaydı bile olmayan kişilerin getirilerek avukatlık yaptırılması görülebilmektedir. Bu gibi yanlış anlaşılmalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Avukatlık Kanunun 35'inci maddesinde belirtilmekte olan sözleşmeli avukat zorunluluğu çok daha farklı bir durum olarak ele alınmalıdır. Kanunda belirtilen şartları taşımakta olan şirketlerin sözleşmeli avukat konusunda yapacakları aylık ödemelerde avukatlık asgari ücret tarifesindeki miktarlar esas alınarak yapılabilmektedir. Bu duruma göre şirket sözleşmeli avukatların anlaştığı şirket veya kooperatif için takip ettikleri davalar veya diğer işlerde avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesaplanması gerekmektedir. Bu şekilde yapılan hesaplama çıkan sonucun avukata verilen yıllık ücretin üzerinde olması durumunda, aradaki farkın kurum tarafından sözleşmeli avukata ödenmesi gerekmektedir.

Anonim Şirketlerde Avukatın Görevleri

 • Anonim şirketler ile alakalı tüm davaların takip edilmesi
 • Anonim şirketler ile alakalı tüm icra dosyalarının takip edilmesi
 • Anonim şirketler ile alakalı olarak vergi ihtilaflarına ilişkin tüm hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi
 • Anonim şirketler ile alakalı tüm hukuki konularda istenildiği takdirde hukuki olarak görüşünü beyan etmesi
 • Anonim şirketin adına gelen veya anonim şirket tarafından gönderilen veya gönderilmesi gereken hukuki konulardaki yazışmaların yapılmasının sağlanması (İhtarname, cevabi müzakere, ihbarname ve buna benzer yazışmalar)
 • Anonim şirketin ilgili mevzuat değişikliklerini şirketlere mail olarak bildirmek
 • Adli veya idari merciler ile vergi itiraz ve temyiz komisyonlarına intikal etmiş olan ihtilaflar ve icra dairelerinden gelen adli tebligatlara tebellüğ etmek ve yapılması gerekli işlemleri şirketlere bildirmek
 • Anonim şirketin istemesi halinde sözleşme düzenlemek
 • Anonim şirketin avukatı tarafından düzenlenmeyen sözleşmeleri imza onayı gerçekleşmeden önce incelemek ve hukuki açıdan yazılı şekilde görüş bildirmek
 • Anonim şirketin genel kurulunun yasaya uygun olmasının sağlanması ve bu konuda şirketi bilgilendirmek

Yapılan yasal düzenlemelerde, anonim şirketlerin açtığı veya onlar hakkında açılmış olan davalarda avukat sözleşmesi, öngörülen izlenimi vermekte olup uygulama konusunda da danışmanlık sözleşmesi yapılması istenmekte ve bu şekilde uygulamalar yapılmaktadır.

Bu haber toplam 319 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara