Avukatlık Ücreti Ne Kadar

Avukatlık Ücreti Ne Kadar
Avukatlık Ücret Tarifesi | Birey kendisini davada temsil edebileceği gibi hukuk eğitimi almış ve kendisine profesyonel destek sunabilecek ve lehine kararların alınmasında yardımcı olabilecek bir avukat aracılığı ile davasını da sürdürebilir. Avukatlık sadece hukuk eğitimi almış ve baro tarafından kendisine avukatlık ruhsatı verilmiş kişiler tarafından icra edilebilen...
Avukatlık Ücreti Ne Kadar sorusunda, Birey kendisini davada temsil edebileceği gibi hukuk eğitimi almış ve kendisine profesyonel destek sunabilecek ve lehine kararların alınmasında yardımcı olabilecek bir avukat aracılığı ile davasını da sürdürebilir. Avukatlık sadece hukuk eğitimi almış ve baro tarafından kendisine avukatlık ruhsatı verilmiş kişiler tarafından icra edilebilen bir meslektir.

Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Avukatlık ücreti hakkında bilgilendirmeye geçmeden önce avukat ve müvekkil arasındaki ilişkiye kısaca bakmak gerekir. Dünyadaki hukuk sistemleri ile ülkemizdeki hukuk sistemine kısaca göz attığımızda şunları söyleyebiliriz: Dünya üzerinde var olan ülkeleri yargıda davacı ya da davalının kendisini temsil edip etmeme konusunda 2'ye ayırabiliriz. Yani bireyin yargısal bir olayı olduğunda Almanya'da olduğu gibi bir avukat tarafından temsil edilmesi zorunlu tutulduğu ülkeler olduğu gibi ülkemizdeki gibi belirli hususlar dışında avukat tarafından temsil edilmesinin zorunlu olmadığı bireyin de kendisini yargıda temsil edebilmesinin olanaklı olduğu ülkeler mevcuttur. Yani ülkemizde birey davacı ya da davalı bir şekilde mahkemelik bir olay ile karşılaştığında bir avukat tarafından temsil edilmesi zorunlu değildir. Kanun koyucu 1136 sayılı Avukatlık kanun ile avukatlık mesleği hususunda birçok konuyu hüküm altına almıştır. Kanun koyucu müvekkil ile vekili avukat arasındaki ilişkiyi de kanun içerisinde hüküm altına almıştır.

Avukatlık Ücreti Nasıl Hesaplanır - Avukatlık Ücreti Ne Kadar

Avukatlar da her meslek erbabı gibi emeklerinin karşılığını almak için davada temsil ettikleri müvekkillerinden belli bir meblağ almaktadırlar Kanun koyucu hem 1136 sayılı Avukatlık Kanununda hem de Borçlar Kanununda avukatlık ücretinin meşru bir şey olduğunu hüküm altına almışlardır. [caption id="attachment_14673" align="alignleft" width="500"]Avukatlık Ücreti Nasıl Belirlenir Avukatlık Ücreti Ne Kadar[/caption] Kanun koyucu 164. Maddenin birinci fıkrasında avukatlık ücretini tanımlamaktadır. Genel bir hüküm içerisinde tanımladığı avukatlık ücreti içerisinde şunlar bulunmaktadır. Yargıda davanın açılması için dilekçe yazılması gerekir. Bir davanın açılması için dilekçe yazılması gerekir. Avukat davanın açılması için öncelikle dilekçeyi yazar. Ardından dava eğer basit usul ile gerçekleşmeyecekse mahkeme sırasında sözlü savunmayı gerçekleştirir, müvekkilinizin aklında takılanlara ve hukuki sorunlarına çözüm bulmaya çalışır. Bu gibi durumlar yerine getirecek olan avukatın bu hizmetleri yerine getirirken aldığı ücrete avukatlık ücreti denmektedir.

Dava Sonunda Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Diğer fıkralara baktığımızda kanun koyucu avukatın alacağı ücretin nelere göre nasıl belirleneceğini ifade etmektedir. Örneğin dava sonucunda bireyin alacağı tazminatsa avukatlık ücreti %25'i aşmamak üzere avukatlık ücreti kararlaştırılabilir. Kanun koyucu avukatlık ücreti ile ilgili diğer hususları da kanunun ilerleyene maddelerinde ayrıca düzenlemiştir. Bizim için önemli olan husus avukatlık ücretinin ne kadar olacağı olduğu için diğer hususlara değinmeden devam ediyorum. Avukatlık ücreti özellikle davadan davaya değişmekle beraber şehirden şehre de birçok avukatlık bürosunda değişiklik göstermektedir. Ankara avukat bürolarına baktığımızda ücretler büronun gelişmişliğine ve avukatların tanınmışlığına göre değişiklik göstermektedir.

Avukatlık Ücreti Ne Kadar Hususunda Önemli Hususlar

Avukatlık ücreti iki kısımdır. Bu kısımları şu şekilde ifade edebiliriz: Avukat vekalet ücreti olarak davayı kazanmış olsun ya da olmasın müvekkilinden kararlaştırılmış olan ücreti tahsil eder. Müvekkili ile avukat arasında gerçekleştirilen vekalet ücreti önceden kararlaştırılır ve genelde peşin olarak avukata ödenir. Avukatlık ücreti kanun hükmüne göre avukatlık asgari ücret tarifesi altında kararlaştırılması mümkün değildir. Dava sonunda hangi taraf davayı kazanmışsa kaybeden tarafın avukatı tarafından vekalet ücreti ödenmektedir.

Avukatlık Ücreti Ne Kadar - Dava Masrafları

Yargı süreci sadece avukatlık ücreti ile sınırlı değildir. Kanun koyucu gerek kanunlar ile gerekse de yönetmelikler ile dava harcı, dilekçe gibi masraflarını da belirlemiştir. Dava masrafları bu gibi harçları kapsarken avukatlık ücreti içerisinde dahil değildir. Avukatlık ücreti ile dava harcı birbirinden farklı ücretler olup avukatlık ücreti içerisinde dava harcı bulunmamaktadır. Bu nedenle müvekkil dava açılacağı zaman dava harcı için ayrıca birtakım meblağlar da ödeyecektir. Her şeyin dahil olduğu avukatlık sözleşmesi yapılabilir mi? Bu elbette olabilir fakat bu genellikle tercih edilmemektedir.

Danışmak Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Avukatlar sadece müvekkillerini dava sırasında temsil etmek ve onları savunmak için bir meslek icra etmemektedirler. Ayrıca bir dilekçe yazımı olsun ya da bireyin bir hukuki mesele hakkında danışması gereksin bu gibi durumlarda da avukatlar mesleklerini icra etmektedirler. Mesleklerinin getirdiği bu hususları da yerine getirirken elbette ki ücret almaktadırlar. Ücretler genelde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenememekte olup avukattan avukata da değişmektedir.

Avukatlık Ücreti ile Dava Masraflarının Geri Alınması

Yukarıda avukatlık ücretini iki kısma ayırmıştık. Birincisi müvekkilin avukatına ödediği ücret diğeri de kaybeden tarafın avukatının diğer kazanan tarafın avukatına ödediği ücret diye. Kaybeden tarafın avukata ödediği ücret sonucu kazanan taraf avukatına ödediği ve dava sırasında yapmış olduğu masrafları alabilmektedir. Bunun için davanın kazanılması gerekir.

Avukatlık Ücreti Ne Kadar - Avukatlık Ücreti Peşin Mi Ödenir?

Bu hususu genelde vekalet sırasında müvekkil ile avukat arasında anlaşma yapılırken konuşulan ve anlaşılan bir husustur. Genel bir şey söylemek gerekirse ceza davalarında avukatlar ücretleri peşin alırlarken icra gibi hususlarda taksitli şekilde de ücretlerini tahsil edebilmektedirler. | Avukatlık Ücret Tarifesi

Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Avukatlık ücreti her ne kadar avukat ile müvekkili arasında belirlenen bir husus olsa da her sene barolarca belirlenen avukatlık asgari ücret tarifesi bulunmaktadır. Bu ücret tarifesi altında herhangi bir ücret belirlenememekle beraber avukatlar tarifenin üstünde de bir fiyat belirleyebilmektedirler. Avukatın tecrübesine ve başarısına bağlı olmakla beraber her avukat aynı dava için farklı ücretler söyleyebilmektedir. Bu nedenle kesin bir husustan bahsetmek elbette ki yanlış ve yanıltıcı olacaktır. Bireyin yargıda bir işi olduğu zaman hukuk alanında kendisini göstermiş ve bu konuya vakıf olan avukatlar ile çalışması her zaman kendisinin lehine bir durumdur.

Avukatlık Ücreti Ne Kadar| Sıkça Sorulan Sorular

TAZMİNAT DAVASI - TEK TARAFLI TRAFİK KAZASI - DAVALININ KENDİSİNİ VEKİL AVUKAT İLE TEMSİL ETTİRDİĞİ.

DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLDİĞİ - DAVALI LEHİNE MAKTU AVUKAT VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ LÜZUMU.

Karar: Davacı vekili, müvekkiline kasko sigortalı, davalı sigortalıya ait aracın tek taraflı trafik kazası sonucu pert olduğunu, davalı adına ... hesabına 14.05.2014 tarihinde 167.750,00 TL hasar tazminatı ödendiğini, aracın 21.05.2014 tarihinde pert hali ile ihaleye çıktığını ve ihale neticesinde 117.200,00 TL değer ile ...'ye verildiğini, Pert alıcısı tarafından aracın sovtaj bedelinin ödenmesinden ve noter satışının yapılmasından önce yapılan kontrolde araç üzerinde ... SGK Müdürlüğü'nün haciz şerhi koyması nedeniyle satış işleminin yapılamadığını, davalı ile yapılan görüşmelerde ve yazılı olarak yapılan bildirimlerde davalının haczi kaldırmadığı gibi sovtaj bedelini de ödemediğini, Sigortalı tarafından imzalanan tam hasar işlemleri mutabakatname ve taahhütnamesi gereği sigortalı araç üzerinde bulunan haciz nedeni ile 117.200,00 TL tazminatın fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere ödeme tarihinden işleyecek en yüksek reeskont avans faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiştir. Davalı vekili davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, davanın HMK'nun 150/5. maddesi gereğince açılmamış sayılmasına karar verilmiş; hüküm, davalı avukat vekili tarafından vekalet ücretiyle sınırlı olarak temyiz edilmiştir. Dava kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan rücuen tazminat istemine ilişkindir. Karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Ücret Tarifesi ’nin 7/1. maddesinde "Görevsizlik veya yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra karar verilmesi durumunda tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti, ikinci kısmın ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez." düzenlemesi yer almaktadır. Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiği ve davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği halde, davalı lehine maktu avukat vekalet ücretine hükmedilmemesi doğru değil bozma nedeni ise de; bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden 6100 sayılı HMK'nun geçici 3/2. maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK'nun 438/7. maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir. Makalede Avukatlık Ücreti Ne Kadar konusu ele alınmıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 846 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara