Hukuk Mahkemesi Davalarında İstinaf Yoluna Başvuru

Hukuk Mahkemesi Davalarında İstinaf Yoluna Başvuru
Hukuk Mahkemesi Davalarında İstinaf Yoluna Başvuru | İstinaf Yoluna Başvurmak Kişilere Nasıl Haklar Kazandırır? İlk derece mahkemeleri tarafından değerlendirilen ve görülen davaların tarafların talep etmesi halinde istinaf derecesindeki yeni olaylar ve delillerin de eklenmesi ile birlikte tekrar bir karar aşamasına dahil edilmesi istinaf yoluna gitme işlemi ile mümkün oluyor...

İstinaf Yoluna Başvurmak Kişilere Nasıl Haklar Kazandırır?

Hukuk Mahkemesi Davalarında İstinaf Yoluna Başvuru | İlk derece mahkemeleri tarafından değerlendirilen ve görülen davaların tarafların talep etmesi halinde istinaf derecesindeki yeni olaylar ve delillerin de eklenmesi ile birlikte tekrar bir karar aşamasına dahil edilmesi istinaf yoluna gitme işlemi ile mümkün oluyor. Bu yola başvurulan davaların tekrar değerlendirilmesi yapılırken bağımsız bir şekilde kararların verilmesi sağlanmaktadır. Klasik istinaf yolu olarak adlandırılan bu süreçte kişiler davalara dahil olacak şekilde yeni deliller sunabilirler ve yeni olayların davalara konu edilmesini sağlayabilirler. Bu nedenlerle istinaf yoluna başvurulan davaların ilk derece mahkemesindeki davaların bir devamı niteliğinde olduğu da rahatlıkla söylenebilir. İstinaf mahkemeleri tarafından verilen karar doğrudan davanın üzerinde tarafların talep etmiş olduğu noktalarla ilgili olmaktadır.

Hukuk Mahkemesi Davalarında İstinaf Yoluna Gitmek Hangi Kararlarda Mümkündür?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddelerine göre istinaf yoluna gidilebilecek olan kararlar açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu maddelerdeki dikkate alınan hususlara bağlı olarak ilk dereceli mahkemeler tarafından verilmiş olan nihai kararlar ya da bunlara eşlik edebilecek ihtiyati tedbirlerin istinaf edilmesi söz konusu olmaktadır. İhtiyati haciz talebi durumlarında ya da bunların kabulünde de istinaf yoluna kişiler başvurabiliyor. Mal varlığı ile ilgili davalar mahkemelere konu olduğu zaman belirli limitler doğrultusunda kişilerin istinaf yoluna başvurabilecekleri açık bir şekilde belirtilmiştir. Buna bağlı olarak kişilerin 1500 TL üzerinde ödeme yükümlülüğü barındırmayan herhangi bir dava kararı için istinaf yoluna başvurması mümkün olmamaktadır. Kararların kısmi bir şekilde verilmesi ile davalar ilk derece mahkemelerinde sonuçlandırılmışsa bu durumda da kişilerin kabul ve ret edilen miktarlar üzerinden yine 1500 TL değerindeki limite dikkat ederek karar vermesi sağlanabilecektir. | Hukuk Mahkemesi Davalarında İstinaf Yoluna Başvuru

Hukuk Mahkemesi Davalarında İstinaf Dilekçeleri Hangi Kuruma Verilir?

Hukuk Mahkemesi Davalarında İstinaf Yoluna Başvuru, İstinaf dilekçeleri de diğer mahkemelerde ve dava konularında olduğu gibi doğrudan kararların verilmiş olduğu mahkemeye ya da bu mahkemeye kararı iletebilecek olan bir başka mahkemeye verilebilir. İstinaf dilekçesinin verilmesi ile birlikte başvuru tarihinin alınmasında da kişilerin harç ve giderleri yatırdıkları tarih esas alınarak sürelerin başlaması sağlanmaktadır. | Hukuk Mahkemesi Davalarında İstinaf Yoluna Başvuru

Hukuk Mahkemesi Davalarında İstinaf Yoluna Gitmede Zamanaşımı Süreleri

İlk derece mahkemeleri tarafından kararlar açıklandıktan sonra kişilerin istinaf yoluna başvurması için mutlaka ilamların tebliğ edilmesinin ardından geçen ilk iki hafta içerisinde haklarını aramaları gerekmektedir. Eğer özel kanun hükümlerinin saklı kaldığı iş mahkemelerindeki tefhim kararları gibi durumlar söz konusu oluyorsa istinaf yoluna gitmek isteyenlerin mutlaka 8 günlük süre içinde haklarını kullanması gerekmektedir. Diğer tüm sulh, asliye ve özel hukuk mahkemeleri için tarafların 2 haftalık zamanaşımı sürelerine uyarak istinaf yoluna gitme haklarını kullanmaları gerekiyor. Bu süreler icra mahkemeleri için 10 gün olarak belirlenmiş ve sürelerin başlangıç tarihi olarak da tebliğlerin yapıldığı süreler dikkate alınarak işlem yapılmaktadır. Sürelerin açıldığı durumlarda taraflardan birinin istinafa dahil olması ancak katılma yoluyla istinafa dahil olma şeklinde gerçekleşmektedir. | Hukuk Mahkemesi Davalarında İstinaf Yoluna Başvuru

Hukuk Mahkemesi Davalarında İstinaf Dilekçesinin Reddi Mümkün Müdür?

Hukuk Mahkemesi Davalarında İstinaf Yoluna Başvuru, İstinaf dilekçeleri ile kişilerin sahip olduğu en temel haklardan olan istinaf yoluna başvurma hakkı korunma altına alınmışken istinaf sürelerinin geçilmesinin ardından yapılan başvuruların doğrudan reddine karar verilmesi söz konusu olmaktadır. Ret kararı ilgiliye tebliğ edildikten sonra dahi bu karar için bile kişilerin istinaf yoluna başvurması söz konusu olabiliyor. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından ret kararının uygun olmadığı belirtilirse bu durumda tekrar bir istinaf incelemesi yapılması için karar çıkartılabilmektedir. | Hukuk Mahkemesi Davalarında İstinaf Yoluna Başvuru

Katılma Yoluyla İstinaf Nasıl Gerçekleşir?

İstinaf dilekçesi vererek bu yola başvuran kişilerin dışında kalan davanın diğer tarafındaki kişi ya da kişiler dilekçeye cevap verme yolu ile istinaf sürecine dahil olabilirler. Bu kişiler katılma yoluyla başvurularını yaparken istinaf sürelerini geçirmiş olmalarının herhangi bir ehemmiyeti bulunmamaktadır. İstinaf eden taraf, diğer tarafın cevap dilekçesine karşılık olarak iki haftalık süre içinde tekrar cevap hakkını kullanabilmektedir. Tüm bu süreç boyunca istinaf yoluna başvurmuş olan kişi tarafından istinaf talebinden vazgeçilmesi durumu söz konusu olursa bu durumda diğer tarafın vermiş olduğu taleplerin de reddine karar verilecektir. | Hukuk Mahkemesi Davalarında İstinaf Yoluna Başvuru

Hukuk Mahkemesi Davalarında İstinafa Başvurma Hakkından Feragat Etme

Taraflardan herhangi birinin istinaf yoluna gitme hakkı doğuracak olan mahkeme kararlarının ardından haklarından feragat etmeleri mümkün değildir. Yerel mahkeme tarafından istinaf başvurusunun feragat edildiği bilgisi ile birlikte yerel mahkemenin ret kararı vermesi mümkün oluyor. Eğer başvuru dosyası bölge adliye mahkemesine ulaşmışsa ve hakkında karar çıkmamışsa bu durumda başvurunun feragat etme gerekçesi ile reddedilmesi söz konusu olmaktadır. | Hukuk Mahkemesi Davalarında İstinaf Yoluna Başvuru

İcra İşlemi İstinaf Yoluna Gidildiğinde Durdurulur Mu?

Mahkeme tarafından karar verildiği takdirde temyiz hakkında olduğu gibi istinaf yoluna başvurulması hakkında da kararlar üzerinde icra uygulamasının durdurulması söz konusu değildir. İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri ile saklı konuma alınan icranın geri bırakılması da aynı zamanda söz konusu olmaktadır. Tüm bu işlemler yapılırken kişiler hukuku, aile hukuku alanındaki kararlara ve taşınmaz mallarla ilgili olan ortaya koyan ayinlere ilişkin kararların kesinleşmesine bağlı olarak kararların verilmesi sağlanır. Nafaka kararları ile ilgili işlemlerde icranın geri bırakılması yönünde karar verilmesi olası değildir. Eğer mahkeme kararları icra mahkemeleri tarafından verilen kararlardan oluşuyorsa bu durumda kararlara karşı istinaf yoluna gidilmesi icra işlemlerinin durdurulması adına yeterli olmamaktadır. Zamanaşımı sürelerine uyulmadığı ya da mahkeme tarafından verilen kararın kesin olmadığının gözlendiği durumlar söz konusu olduğunda istinaf dilekçelerinin dilekçeyi veren değil de davanın diğer tarafında tebliğ edilmesi sağlanır ve cevap dilekçesi ile kişinin istinaf haklarını kullanabileceği belirtilir. Tüm bu yollara rağmen satış işlemleri dışındaki herhangi bir icra işleminin durması söz konusu olmamaktadır. Yine satış işlemleri dışında kalan icra konularında da icranın durdurulması mümkün değildir. | Hukuk Mahkemesi Davalarında İstinaf Yoluna Başvuru

İstinaf Yoluna Başvurulan Davaların Süreci

Hukuk Mahkemesi Davalarında İstinaf Yoluna Başvuru süreci İlk dereceli mahkemeler tarafından verilmiş olan kararlar üzerinde kişiler istinaf yoluna gitme haklarını kullandığı takdirde davaların nasıl işleyeceği ile ilgili tüm bilgiler açık bir şekilde maddeler halinde yasalarda belirtilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararlar sürecinde davaların tekrar görülmesini sağlamak adına dava dosyalarının başka bir mahkemeye veya doğrudan görevli mahkemeye gönderilmesi yönünde karar verilir. Bu durumun gerçekleşmesi için davaya bakması engellenmiş olan hakimin karar aşamasında olması, reddedilen hakim tarafından haklı ret talebinin geri çevrilmiş olması gibi sebepler bulunuyor. Buna ek olarak bir mahkemenin bakmada ve ele almadığı görevli ya da yetkili olmadığı dava konuları hakkında da bazı belirlemelerde bulunması bu kararların verilmesinin önünü açmaktadır. İlk derece mahkemesi tarafından verilen kararlar sırasında mahkemenin davaya yeni eklenen olaylar ya da ortaya konulan deliller hakkında da herhangi bir işlem yapmamış olması duruşma yapılmadan karar verilmesini sağlamaktadır. Bunların yanı sıra üzerinde inceleme yapılmış olan mahkeme kararının haklı bir şekilde verildiği ve yasalara uygun olduğu tespit edildiğinde ya da olayların yeniden yargılama süreçlerine dahil edilmesinin gerekli olmadığı durumların oluşması halinde doğrudan ret kararının verilmesi söz konusu olmaktadır. Esastan ret kararının verilmesini ortaya çıkaran bir diğer durum da yargılamanın yapılmasında eksik kalan alanların tamamlanmasını talep etmesi ile ortaya çıkan durumlarla ilgili olmaktadır. | Hukuk Mahkemesi Davalarında İstinaf Yoluna Başvuru

İstinaf İncelemesi İle Hangi Kararlar Verilebilir?

Tekrar inceleme sürecine giren davalarla ilgili istinaf kararları verilirken ön incelemeler sırasında gerekli şartların yerine getirilmediğinin tespiti halinde usule uygun olmama gerekçesi ile ret kararı, esasların istenilen şekilde ortaya konmaması durumlarında ise davaların esastan reddedilmesine karar verilmektedir. Buna ek olarak istinaf başvuruları haklı görülerek ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararın kaldırılması ya da düzeltilmesine de karar verilebilmektedir. | Hukuk Mahkemesi Davalarında İstinaf Yoluna Başvuru

Bölge Adliye Mahkemesi Tarafından İnceleme Nasıl Yapılır?

Hukuk Mahkemesi Davalarında İstinaf Yoluna Başvuru davaların incelemesini gerçekleştiren Bölge Adliye Mahkemeleri incelemeler sırasında bunu bir heyet ya da bir görevli aracılığı ile gerçekleştirebilmektedir. İncelemelerin sınırlı bir şekilde yapılması sabit kalacak şekilde kamu düzenini ilgilendirmeyen tüm olaylarda incelemelerin sürdürülmesi sağlanır.

Hukuk Mahkemesi Davalarında İstinaf Yoluna Başvuracakların Bilmesi Gereken Usuller

Hukuk Mahkemesi Davalarında İstinaf Yoluna Başvuru reddedilmesini istemeyen kişilerin bu davalarla ilgili usuller hakkında detaylı bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bu konuda kişiler istinaf yoluna dahil oldukları zaman karşı davalar açamazlar. Kişilerin bu aşamada dava incelenirken tekrar davaya dahil olmaları da söz konusu değildir. Farklı davaların aynı anda açıldığı söz konusu olan vakalar ortaya çıkarsa bu durumda da davaların birleştirilmesi taleplerinin geri çevrileceği bilinmelidir. Eğer ilk derece mahkemesinde belirtilmemişse bir savunmanın dikkate alınması söz konusu değildir. Yeni delillere dayandırılarak davaların yeniden görülmesi mümkün olmamasına rağmen incelenmeden reddedilen ya da mahkeme sunma imkanı bulunmayan delillerin Bölge Adliye Mahkemesi tarafından istinaf yoluna incelenmesine karar verilebilir. Makalemizde Hukuk Mahkemesi Davalarında İstinaf Yoluna Başvuru konusu bilgi amaçlı yazılmıştır. Hukuk Mahkemesi Davalarında İstinaf Yoluna Başvuru hakkında daha detaylı bilgi için avukat desteği alınız.

Bu haber toplam 216 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara