Şirket Alacakları Davası Nasıl, Nerede Açılır? Şirketler Hukuku Avukat ve Danışmanlık

Şirket Alacakları Davası Nasıl, Nerede Açılır? Şirketler Hukuku Avukat ve Danışmanlık
Şirket Avukatlığı ve Danışmanlık ile şirketlerin karmaşık hukuki süreçlerde doğru yönlendirilmesini sağlar ve işletmelerin hem mevcut yasal zorunluluklara uyumunu hem de stratejik hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırır.

Şirketler hukuku, iş dünyasının karmaşık ve dinamik yapısını anlamak ve yönetmek için gereken uzmanlık ve danışmanlığı sağlar. Bu alanda faaliyet gösteren avukatlar ve danışmanlar, şirketlerin hukuki ihtiyaçlarını karşılamak ve işletmelerin yasal olarak sağlam temeller üzerinde büyümesini sağlamak için kritik bir role sahiptir.

Şirketler Hukuku Avukat ve Danışmanlık

Aşağıda, şirketler hukukunun kapsadığı başlıca konular ve sağlanan hizmetler özgün bir şekilde açıklanmaktadır:

Şirket Kuruluşları: Yeni bir işletme kurarken, farklı şirket türleri arasından en uygun seçeneğin belirlenmesi, kuruluş aşamasındaki yasal prosedürlerin tamamlanması ve gerekli belgelerin hazırlanması.

Ortaklık ve Temsil Yapıları: Şirketin yönetim ve temsil yapısının kurulması, ortakların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve bu yapıların şirketin hedefleri doğrultusunda optimize edilmesi.

Hisse Alım Satımı: Hisse senetlerinin alımı ve satımı sırasında gerekli yasal prosedürlerin yerine getirilmesi, hisse devir sözleşmelerinin hazırlanması ve hisse satışında vergisel yükümlülüklerin yönetilmesi.

Genel Kurul Toplantıları: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının hazırlıkları, toplantı süreçlerinin yasalara uygun şekilde yönetilmesi ve alınan kararların kayıt altına alınması.

Yönetim Kurulu Danışmanlığı: Yönetim kurulu toplantılarında alınacak kararlar için stratejik ve yasal danışmanlık hizmeti sunulması, toplantı gündemlerinin hazırlanması ve kararların yasal çerçevelere uygun olmasının sağlanması.

Halka Açık Şirketlerin SPK Mevzuatına Uygunluğu: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına ve düzenlemelerine uyum sağlama, halka açık şirketlerin yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması: Şirketlerin piyasa koşullarına adaptasyonu, verimliliğin artırılması veya mali sorunların çözülmesi amacıyla yapılan yapısal değişiklikler ve bu süreçlerin yasal yönetimi.

Sermaye İşlemleri: Sermaye artırımı veya azaltımı gibi finansal yapıyı etkileyen işlemlerin planlanması, uygulanması ve bu süreçlerde uyulması gereken yasal prosedürler.

Şirket Tür Değişikliği: Şirketin faaliyet alanının genişletilmesi veya daraltılması, piyasa koşullarına daha iyi uyum sağlamak için şirket türünün değiştirilmesi işlemleri.

Konkordato ve İflas İşlemleri: Finansal zorluklarla karşı karşıya kalan şirketler için konkordato ilan edilmesi, iflas ertelemesi veya iflas süreçlerinin yönetimi.

Şirket Tasfiyesi: Şirketin faaliyetlerinin sonlandırılması ve varlıklarının dağıtılması süreçlerinin yasal çerçevede yürütülmesi.

Sözleşmeler ve Anlaşmalar: Distribütörlük, ortak pazarlama, lisanslama, tedarik, franchise, taşıma ve yönetim gibi çeşitli ticari faaliyetler için gerekli sözleşmelerin ve anlaşmaların hazırlanması, müzakeresi ve uygulanması.

Şirket Alacakları Davası Nasıl, Nerede Açılır?

Şirket alacak tahsil davaları piyasada olan cari hesaplarının tahsilatında yaşanan sorun nedeniyle yasal takibini yapmak ve bu yolla tahsil etmek amacıyla alacaklı olan şirketlerce açılmaktadır.

Hukuki olarak zorlu ve prosedürleri karmaşık bir süreci gerektiren şirket alacakları davası, İcra ve İflas Kanunu’na hakim avukatlarca takip edilmek suretiyle alacağın tahsili şekilde neticelenmektedir.

 • Faturadan kaynaklı alacaklar,
 • Kambiyo (Çek, Senet) alacaklarının tahsili,
 • Cari alacaklar,
 • Sözleşmeden kaynaklı alacaklar,
 • Verilen borçlar

İle ilgili doğan alacaklarının tahsili için ilgili dava tahsilat gerçekleştirilemeyen şirketlerce borçlulara açılabilmektedir.

Şirket Alacakları Davası Hangi Nedenlerle Açılabilir?

Tahsilinin gerek ticari hayatın sağlıklı devamı, gerek şirketin bankalar nezdindeki artacak itibarı nedeniyle şirket alacaklarının tahsili önem taşır. Tahsili yapılamayan alacakların hukuki yollarla tahsilatının talebi nedeniyle açılacak davayı;

 • Borcun talep edilebilir olması (fatura, sözleşme, vb. ispat belgeleri),
 • Borcun tahsilat gününün gecikmiş olması,
 • Borcun daha önceden tahsil edilmemiş olması,
 • Tahsil edilemeyen alacağın dava sürecinde net olarak belirtilerek ispatlanabilir olması

Halinde hukuki olarak tahsil yoluna gidilebilmektedir.

Şirket Alacakları Davası Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Şirket alacakları davası yetkili mahkeme Asliye Ticaret Mahkemeleri’dir. Dava açılacak Asliye Ticaret Mahkemesi olarak ise borçlunun bulunduğu il seçilmelidir.

Şirket Alacakları Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Şirket alacak davası ne kadar sürer sorusunun yanıtını doğru verebilmek pek çok geçerli nedenden dolayı mümkün değildir. Yargıda 540 gün olarak sonuçlanması hedeflenen şirket alacak tahsil davalarında;

 • Dava dosyasının durumu,
 • Mahkeme iş yükü,
 • İstinaf ve temyiz yollarına başvurulması

Dava sürecinin uzamasına sebep olmaktadır.

Şirket Alacakları Davalarında Verilen Karar Nasıl Uygulanır?

Talep edilebilir borçlar nedeniyle açılmış şirket alacak tahsil davalarında borcun ifasının mümkün olması halinde karar lehte çıkarak borcun ifasının yapılması yönünde çıkmaktadır. Verilen bu kararın icrası için ise iki yol bulunmaktadır:

 • İlk yol borçlunun kendi rızası ile borcun ödemesini gerçekleştirmesidir.
 • İkinci yol ise borçlunun borcunu ödemeye yanaşmaması sonrası cebri icra yoluna başvurularak borçlunun mallarına haciz veya iflas yoluyla paraya çevrilmesi suretiyle dava kararı icra edilmesini öngören ilamlı icra yöntemidir.

Şirket Alacakları Davası

 • Kambiyo senetleri (çek,senet,poliçe), fatura vs. alacakların icra ve iflas yoluyla takibi
 • Borçlunun malvarlığının araştırılması, istihbarat çalışma yapılması
 • Tahliye, itirazın kaldırılması, istihkak, ihalenin feshi, kıymet takdirine itiraz, haczedilemezlik itirazı ve diğer icra davaları
 • Taahhüdü ihlal, ticareti terk, malvarlığının kötü niyetli olarak azaltılması ve diğer icra ceza davaları
 • İflas ve iflasın ertelenmesi davaları
 • Hacizli menkul ve gayrimenkul satışları ile rehinin ve ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi

Şirketin piyasadan olan cari hesap, fatura, çek, bono gibi değişik hukuki nedenlerden kaynaklanan alacaklarının İcra ve İflas Hukuku gereği, yasal takibini yapmak ve bu uğurda gerekli ve son derece detaylı olan hukuksal işlemlerini yerine getirmek suretiyle, tahsilatını yaparak derhal şirket veya müvekkillerimizin hesaplarına geçmesini sağlamaktır.

Zaman zaman oluşan tahsilat imkansızlığı halinde ise, açılacak ceza davalarının takibini yapmak. Gerek duyulursa aciz belgesine bağlamak ve bu suretle şirketin yıl sonu vergi avantajı elde etmesine çalışmaktır.

Makalede Şirket Alacakları Davası konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Avukatlık ve Danışmanlık konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Şirket Alacakları Davası | Sıkça Sorulan Sorular

ALACAK DAVASI - ADİ ORTAKLIK İLİŞKİSİ - DAVACININ TARAFLAR ARASINDAKİ SÖZLEŞMEYİ FESHETTİĞİ - DAVALININ ORTAKLIĞIN DEVAMI YÖNÜNDE İRADE ORTAYA KOYMADIĞI - TARAFLARIN GÖNDERDİĞİ İHTARNAMELER DE GÖZETİLEREK ADİ ORTAKLIĞIN FESHİYLE DAVANIN ÇÖZÜMÜ GEREĞİ.

ÖZET: Mahkemece, yanlar arasındaki sözleşmesinin davacı tarafından haksız olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de; davacı taraflar arasındaki sözleşmeyi feshetmiş, davalı taraf da ortaklığın devamı yönünde bir irade göstermemiştir.

Tarafların birbirlerine noter aracılığı ile gönderdiği ihtarnameler de nazara alındığında, taraflar arasındaki adi ortaklığın devamının imkansız hale geldiği, ortaklığın devamında tarafların bir menfaatinin kalmadığı, taraflar arasındaki iç ilişkide güven unsurunun da ortadan kalktığı anlaşıldığından, artık bu durumda adi ortaklığın feshiyle uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekir.

Somut olayda mahkemece, yanlar arasındaki sözleşmesinin davacı tarafından haksız olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de; davacı taraflar arasındaki sözleşmeyi feshetmiş, davalı taraf da ortaklığın devamı yönünde bir irade göstermemiştir.

Tarafların birbirlerine noter aracılığı ile gönderdiği ihtarnameler de nazara alındığında, taraflar arasındaki adi ortaklığın devamının imkansız hale geldiği, ortaklığın devamında tarafların bir menfaatinin kalmadığı, Taraflar arasındaki iç ilişkide güven unsurunun da ortadan kalktığı anlaşıldığından, artık bu durumda adi ortaklığın feshine ve yukarıda açıklanan ve maddeler halinde belirtilen sıra ve yöntem izlenerek uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekir.

Bütün bu açıklamalar ışığında, mahkemece; taraflar arasında geçerli bir adi ortaklık ilişkisinin kurulduğunun kabulü ile uyuşmazlığın yukarıda açıklanan ve maddeler halinde belirtilen sıra ve yöntem izlenerek çözümlenmesi suretiyle hasıl olacak sonuç dairesinde bir hüküm tesis edilmesi gerekirken, Bu şekilde bir inceleme ve değerlendirme yapılmadan, yanılgılı değerlendirme ve eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya uygun görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir.

Bu haber toplam 262 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara