Boşanma Davası Nereye Başvurulur

Boşanma Davası Nereye Başvurulur konusu ile ilgili olarak açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Boşanma Davası Nereye Başvurulur veya nasıl açılır sorusunu cevaplarken en önemli konulara değinmekte fayda vardır. Boşanma kararı zaten insana vermiş olduğu sıkıntı, moral bozukluğu ile ilgili olarak hukuksal nasıl bir yol izleme konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu durumda izlenecek yol, hukuki aşamalar doğru bilinmesi ve izlenmesi gerekmektedir. Boşanmaya karar verilmesi durumunda, yapılması gereken öncelik avukat desteği alınmasıdır. Avukat desteği ile ilgili olarak hukuki açıdan izlenecek yol, boşanma davası nasıl açılır, boşanma ile ilgili olarak tehlike varsa koruma talebi, boşanma davasının anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olması gerektiğini, çocukla ilgili velayet durumu, nafaka talebi, boşanma sebebiyle tazminat durumu, boşanma sonucu mal paylaşımı nasıl olmalı gibi bir çok soruya cevap bulabilirsiniz. Maddi durumun yetersiz olması durumunda bulunduğunuz il barosuna müracaat edilerek adli yardım adı altında ücretsiz avukat desteği de talep edebilirsiniz. Barolardan Adli yardım talep edilebilmesi için şartlarında ayrıca incelenmesi gerekmektedir.

Boşanma Hangi Mahkemeye Açılır – Boşanma Davası Nereye Başvurulur

Boşanma Davası Yerleşim yerinde ki mahkemede açılır. Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Boşanma davalarına bakmakla görevli Mahkeme Aile Mahkemesidir. Makale başlığındaki Boşanma Davası Nereye Başvurulur sorusunun cevabı Aile Mahkemesidir.

BOŞANMA DAVASI BAŞVURU VE DAVA AÇMA SEBEPLERİ

Boşanma davası açmak için başvuru yaparken boşanma davasını sebeplerinden bahsedecek olursak, zina aldatma nedeniyle, hayata kast nedeniyle boşanma, onur kırıcı davranışlar, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle, terk nedeniyle, akıl hastalığı nedeniyle, evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve Anlaşmalı Boşanma sebeplerine dayanılarak aile mahkemesine başvuru yapılarak boşanma davası açılır.

Anlaşmalı boşanma davası için başvuru yaparak dava açılma şartlarından en önemlisi evliliğin en az bir yıl sürmesi şartı bulunmaktadır.

Boşanma Davası Nereye Başvurulur

Boşanma Davası Nereye Başvurulur

Yargıtay Kararı – Boşanma Davası Nereye Başvurulur

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2015/24523 Karar: 2016/7966 Karar Tarihi: 19.04.2016 – Boşanma Davası Nereye Başvurulur

BOŞANMA DAVASI – YETKİLİ MAHKEMENİN EŞLERDEN BİRİNİN YERLEŞİM YERİ VEYA DAVADAN ÖNCE SON DEFA ALTI AYDAN BERİ BİRLİKTE OTURDUKLARI YER MAHKEMESİ OLDUĞU – ALMANYA MAHKEMELERİNE YETKİSİZLİK KARARI VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Boşanma davalarında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir (TMK m. 168). 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku hakkındaki Kanunun 14. maddesine göre “boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri eşlerin milli hukukuna tabidir”. 41. maddesi ise; “Türkiye’de ikametgahı bulunmayan Türk vatandaşlarının kişi hallerine ilişkin davaların, ikamet ettikleri ülke mahkemesinde açılmadığı takdirde, Türkiye’de yer itibariyle yetkili mahkeme de, bulunmaması halinde ilgilinin sakin olduğu yerde, Türkiye’de sakin değilse, Türkiye’deki son ikametgahı mahkemesinde, o da yoksa, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinde görüleceğini hükme bağlanmıştır. Bu düzenlemelere rağmen Almanya Mahkemelerine yetkisizlik kararı verilmesi de doğru bulunmamıştır.

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2014/24689 Karar: 2015/10824 Karar Tarihi: 13.05.2015 – Boşanma Davası Nereye Başvurulur

BOŞANMA DAVASI – DAVAYA AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA BAKILMASI GEREĞİ – ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ OLARAK YARGILAMAYA DEVAM EDİLİP KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Davaya “Aile Mahkemesi” sıfatıyla bakılması gerekirken, bu husus düşünülmeden Asliye Hukuk Mahkemesi olarak yargılamaya devam edilip, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Görev, kamu düzenine ilişkindir. Mahkemece yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması gerekir. 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun, 5133 s. Kanunla değişik 4 üncü maddesi; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından üçüncü kısım hariç olmak üzere (m.118-395) kaynaklanan bütün davaların, aile mahkemeleri kurulan yerlerde bu mahkemelerce bakılacağını; aynı Yasanın 2 nci maddesi de, aile mahkemesi kurulmayan yerlerde bu kanun kapsamına giren dava ve işlerin asliye hukuk (aile) mahkemelerinde bakılacağını hükme bağlamıştır. Şu halde Aile Mahkemesi kurulmayan yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemelerinde davanın Aile Mahkemesi sıfatıyla görülüp karara bağlanması gerekir. (H.G.K. 16.11.2005 tarih ve 2/673-617 sayılı kararı) Bu açıklama karşısında; davaya “Aile Mahkemesi” sıfatıyla bakılması gerekirken, bu husus düşünülmeden Asliye Hukuk Mahkemesi olarak yargılamaya devam edilip, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer bölümlerin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oyçokluğu ile, karar verildi. 13.05.2015

Ayrıca diğer önemli yazımız olan Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır başlıklı makalemizde Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır hakkında bilgiler verilmektedir. Anlaşmalı Boşanma nereye başvurulur, boşanma davası için nereye başvurmalıyım, boşanmada nereye başvurulur, boşanmak için nereye başvurulur, boşanma davası nasıl açılır maliyeti, avukatsız boşanma davası nasıl açılır, boşanma davası nasıl açılır mal paylaşımı, boşanma davası nasıl açılır velayet anlaşmalı boşanma, boşanma davaları konusunda, diğer makaleler için  Ankara avukat sayfasınına göz atınız.