Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır

Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır, Aldatıldım haklarım nelerdir, gibi soruları günümüzde sıkça duyar olduk. Öncelikle evlilik ve boşanma davalarında aldatma zina Türk Ceza Kanununa göre suç değildir. Ancak aldatma-zina boşanma davalarında boşanma sebebidir. Aldatma olayı,  eşin diğer eşe karşı olan sadakat yükümlülüğünü zedelemiş ve eş arasında güven sarsıcı olaya sebebiyet vermiş olmaktadır. Aldatma veya zina özel ve bir boşanma sebebidir.

Aldatma ve Zina olayından dolayı aldatılan eş diğer eşe Aldatma nedeniyle Boşanma Davası açabilir. Aldatma olayından dolayı dava açma hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Aldatmayı affeden eş dava hakkı yoktur.

Aldatma Boşanma Davası açılınca aile hakimi, davanın devamı süresince boşanmaya kadar ki zamanda gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına(Aile Konutu), geçimine (nafaka), eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici (nafaka ve velayet) önlemlerini resen alır.

Aldatma nedeniyle açılan boşanma sebebi ispatlanmış olursa, aile hakimi dava sonunda delillere göre boşanmaya veya ayrılığa karar verir. Dava yalnız ayrılığa ilişkinse, boşanmaya karar verilemez. Dava boşanmaya ilişkinse, ancak ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğu takdirde ayrılığa karar verilebilir.

Sorumuz olan Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır cevabını maddelere halinde anlatacak olursak, konunun içeriğine girmiş oluruz.

1. ALDATMA BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT TALEBİ

Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır, sorusunun içindeki diğer sorular içerisinde tazminat konusunda önemli yer tutmaktadır. Aldatılan eş, aldatma nedeniyle davanın boşanma ile sonuçlanmasından dolayı mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenmiş ise  kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.

Aldatma nedeniyle davanın boşanma ile sonuçlanmasından dolayı boşanmaya sebep olan aldatma yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

2. ALDATMA BOŞANMA DAVASINDA NAFAKA TALEBİ

Aldatma nedeniyle davanın boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka talep edebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

3. ALDATMA BOŞANMA DAVASINDA AVUKATA VEKALET NASIL VERİLİR

Boşanma davasında sunulan vekaletname asılın fotoğrafını taşımıyorsa genel vekaletname niteliğindedir. Genel vekaletname ile boşanma davası açılıp yargılama işlemi yapılabilir. Ancak diğer tarafın bu vekaletnameye itiraz etmesi halinde, boşanma davaları için verilecek vekaletnameye, vekalet verenin fotoğrafının yapıştırılması zorunludur. (2.HD 2010/20854 E. 2011/2459 K.)

4. ALDATMA BOŞANMA DAVASINDA KATKI PAYI ORANI

Aldatma Zina veya hayata kast nedeniyle boşanma halinde hakim, kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir. Aldatma Zina veya hayata kast nedeniyle boşanma halinde hakim, kusurlu eşin payının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir.

Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır – Görevli Mahkeme

Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır sorusunda ilk önce cevap aranacak sorulardan boşanma davası açılırken, nerede ve hangi mahkemede açılır sorusuna cevap aramak daha doğru olacaktır.

YETKİ: Aldatma Boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.

GÖREVLİ MAHKEME : Aldatma Nedeniyle Boşanma davalarında Görevli mahkeme, aile mahkemesidir. Yani aldatmayı veya zinayı sebep olarak gösterilerek bulunduğunuz en yakın adliyede aile mahkemesinde aldatma boşanma davası açılır.

Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır – Nasıl Görülür

Aldatma Nedeniyle Boşanma davalarında yargılama, aşağıdaki kurallar saklı kalmak üzere Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tabidir.

  1. Hakim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz.
  2. Hakim, bu olgular hakkında gerek resen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez.
  3. Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hakimi bağlamaz.
  4. Hakim, kanıtları serbestçe takdir eder.
  5. Boşanma veya ayrılığın fer’i sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hakim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
  6. Hakim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.
Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır

Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır

 

Avukat