Boşanma Ve Katılma Alacağı Davası

 

TMK:II. Edinilmiş mallar

 

TMK: IV. İspat

 

TMK: 1. Kişisel malların ve edinilmiş malların ayrılması

 

Boşanma Ve Katılma Alacağı Davası – Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2015/18964 Karar: 2015/20712 Karar Tarihi: 19.11.2015

KATILMA ALACAĞI DAVASI – DAVACI EŞİN ARTIK DEĞERE KATILMA ALACAĞININ USULÜNE UYGUN BİR BİÇİMDE HESAPLANMASI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLERİN YÜRÜTÜLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Mahkemece, dava konusu … parsel sayılı taşınmaz yönünden yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş ise de; varılan sonuç dosya kapsamına uygun bulunmamaktadır. Davalı eş dava konusu … parsel sayılı taşınmazın adına kayıtlı paylarını, miras bırakanlarından kalan malların satılması sonucu gelen parayı kullanarak iktisap ettiğini, diğer deyişle kişisel malı ile satın aldığını, bu nedenle tasfiyeye tabi tutulamayacağını ileri sürmüştür. Ne var ki, toplanan tüm delillerin içeriğine, özellikle davalının … tarihli dilekçesindeki .. parseli kendi birikimi ile edindiği yönündeki açık beyanı karşısında; taşınmazın kişisel malı ile edindiği yönündeki davalı savunması kanıtlanamamıştır. O halde, dava konusu .. parseldeki davalı eş adına kayıtlı toplam … oranındaki payın “edinilmiş mal” niteliğinde olduğu kabul edilerek; davacı eşin artık değere katılma alacağının yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde usulüne uygun bir biçimde hesaplanması için gerekli işlemlerin yürütülmesi ve gerçekleşecek sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken; mahkemece, … parsel yönünden de talebin reddine karar verilmiş olması isabetsiz olmuş, bozmayı gerektirmiştir.

 

 

Boşanma Ve Katılma Alacağı Davası

Boşanma Ve Katılma Alacağı Davası

Bir diğer önemli yazımız olan Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır başlıklı makalemizde Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır hakkında bilgiler verilmektedir. Ankara Avukat