Boşanma Ve Katılma Alacağı Davası

Katılma Alacağı Davası Nedir?

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Medeni Kanun hükümleri gereği olarak farklı bir mal paylaşımı rejimi ortaya çıkmıştır. Bu pay paylaşımı rejimi edinilmiş mallara katılma rejimi olarak adlandırılmıştır. Mal paylaşım rejiminin başladığı ve sona erdiği tarihler arasında kalan dönemde eşlerden her biri için emeğe dayalı kazanımlar üzerinde diğer eşin hakkı olduğu ilkesinin benimsenmesi esas olmaktadır. Bu durum eşlerin mal varlıkları üzerinde tamamen bir hak iddia etmesi anlamına gelmemektedir.

Bahsedilen katılma alacağı davası ise mal rejiminin sona ermesi durumunda eşlerden birisi tarafından açılabilmektedir. Mal rejiminin sona ermesi durumu ise boşanmanın kesinleşmesi, evliliğin iptali veya ölüm sebebi ile mümkün olmaktadır. Malların tasfiyesi konusunda iki farklı çeşit hak bulunmaktadır. Bunlardan birisi katılma alacağı, diğeri ise değer artışı alacağı olmaktadır.

Mal rejimi ile alakalı tüm davalarda boşanma avukatı tarafından bu davaların yönetilmesi avantaj sağlayıcı etkiye sahiptir. Davaların sonuca ulaşması ve daha kısa sürede tamamlanması avukatlar sayesinde mümkün olabilmektedir.

Boşanma ve Katılma Alacağı Davası

Eşler arasında boşanma, evliliğin iptali, ölüm veya başka bir mal rejiminin kabul edilmesi durumunda mal rejimi sona ermiş olmaktadır. Bu durumda Aile Mahkemesine açılacak olan katılma alacağı davası ile 1 Ocak 2002 tarihinden sonra evlilik süresi içinde edinilmiş olan kişisel ve edinilmiş malların ayrımı yapılmaktadır.

Medeni Kanunun 229’uncu maddesinde belirtilmiş olan değerler edinilmiş mallara değer olarak eklenebilmektedir. Bunlar evliliğin sona ermesinden bir yıl önce diğer eşin rızası olmadan yapılan olarak hediyeler dışında bulunan karşılıksız kazandırmalar ve bir eşin kasıtlı olarak diğer eşin mal varlığını azaltmak için evlilik süresi içerisinde yaptığı devirler sayılabilmektedir. Evlilik süresi içinde yapılan her türlü muvazaalı satışlar mahkeme tarafından geçersiz olarak sayılabilmektedir.

Taraflar arasında boşanma kararı kesinleştiğinde katılma alacağı davası ile edinilmiş malların paylaşılması talep edilebilmektedir. Katılma alacağı ayrıca harcının yatırılması şartı ile boşanma davasında da talep edilebilmektedir. Bunun dışında boşanma kesinleştikten sonra bir sene içerisinde açılabilmektedir. Sadece boşanma davasının açılması durumunda boşanma konusunda hüküm verilmeden paylaşım gerçekleşmeyecektir. Bu durum boşanma talebinin reddedilmesi gibi bir durumda mal rejiminin sekteye uğraması anlamına geleceği için uygulanmaktadır.

Malların tasfiyesi her eş için ayrı şekilde yapılmaktadır. Ölüm durumu halinde yapılacak olan tasfiyede ise sadece ölen eşin değil sağ olan eşinde malları tespit edilecektir. Dava süresinde önce mallar tasfiye edilip ayrılacaktır. Bunun yapılması sonrasında ortaya çıkan bakiye mirasçılar arasında bölünürken eş mirasçı olarak yine bu kalan maldan da payını alabilecektir.

Yapılan tasfiyeden sonra her eş diğerinden bulunan kendi menkul malını geri alabilmektedir. Paylı olan mülklerdeki mallarda yeni her iki eşinde asına kayıtlı olan mallarda, hakim daha üstün yararı olan tarafa malı vermektedir. Diğer tarafa ise bedelini değer olarak ödetmektedir.

Boşanma Ve Katılma Alacağı Davası – Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2015/18964 Karar: 2015/20712 Karar Tarihi: 19.11.2015

KATILMA ALACAĞI DAVASI – DAVACI EŞİN ARTIK DEĞERE KATILMA ALACAĞININ USULÜNE UYGUN BİR BİÇİMDE HESAPLANMASI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLERİN YÜRÜTÜLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Mahkemece, dava konusu … parsel sayılı taşınmaz yönünden yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş ise de; varılan sonuç dosya kapsamına uygun bulunmamaktadır. Davalı eş dava konusu … parsel sayılı taşınmazın adına kayıtlı paylarını, miras bırakanlarından kalan malların satılması sonucu gelen parayı kullanarak iktisap ettiğini, diğer deyişle kişisel malı ile satın aldığını, bu nedenle tasfiyeye tabi tutulamayacağını ileri sürmüştür. Ne var ki, toplanan tüm delillerin içeriğine, özellikle davalının … tarihli dilekçesindeki .. parseli kendi birikimi ile edindiği yönündeki açık beyanı karşısında; taşınmazın kişisel malı ile edindiği yönündeki davalı savunması kanıtlanamamıştır. O halde, dava konusu .. parseldeki davalı eş adına kayıtlı toplam … oranındaki payın “edinilmiş mal” niteliğinde olduğu kabul edilerek; davacı eşin artık değere katılma alacağının yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde usulüne uygun bir biçimde hesaplanması için gerekli işlemlerin yürütülmesi ve gerçekleşecek sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken; mahkemece, … parsel yönünden de talebin reddine karar verilmiş olması isabetsiz olmuş, bozmayı gerektirmiştir.

Boşanma-Ve-Katılma-Alacağı-Davası1.jpg” alt=”Boşanma Ve Katılma Alacağı Davası” width=”299″ height=”169″ /> Boşanma Ve Katılma Alacağı Davası

Bir diğer önemli yazımız olan Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır başlıklı makalemizde Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır hakkında bilgiler verilmektedir.