Hakaret Davaları Davası

Hakaret Davaları Davası
Hakaret Davaları Davası | Hakaret suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na belirtilmiş olup, 125. maddede açıklanmıştır. Bu maddeye göre, bir kimsenin onurunun, şeref ve haysiyetinin rencide edilmiş olması söylenmiştir. Hakaret Suçu Nedir Rencide etme işlemini somut bir eylem veya olgu şeklinde yapan, bunlar dışında sövme yolunu kullanan bir kişi suçlu sayılmaktadır...
Hakaret Davaları Davası  Hakaret suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na belirtilmiş olup, 125. maddede açıklanmıştır. Bu maddeye göre, bir kimsenin onurunun, şeref ve haysiyetinin rencide edilmiş olması söylenmiştir.

Hakaret Suçu Nedir?

Rencide etme işlemini somut bir eylem veya olgu şeklinde yapan, bunlar dışında sövme yolunu kullanan bir kişi suçlu sayılmaktadır. Bu kişi, yaptığı bu suç karşılığında en az üç ay en fazla iki yıl hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılmaktadır. Burada hakaret suçunun oluşması, kişinin şeref ve saygınlığının hedef alınması ile olmaktadır. Burada objektif olarak bir mağduriyetten söz edilir. Bu kapsamda herhangi bir şekilde bir kişinin beğenilmeyen taraflarının söylenmesi, eleştirme ve memnuniyet ifadesi hakaret kapsamında değerlendirilmemektedir. Gerçek kişiler, hakaret suçunun mağduru sayılırlar. Bu konu tartışamaya kapalıdır. Fakat tüzel kişiler ile alakalı bir düzenleme olmadığı için tüzel kişilerin de bu suçun muhatap ve mağduru olabileceğini savunanlar vardır. Mağdur olan kimse, hakaret ile ilgili kendisi olaya maruz kalmış olabileceği gibi suç işlenirken yanında olan kişiler aracılığı ile de hakareti öğrenmesi mümkündür. Hakaret eylemi normal şartlarda teşebbüs halinde kalmaz. Bu zordur. Fakat bu hallerde, davranışlar kesintiye uğranacağından, suç teşebbüs aşamasında kalabilir. Kişinin gıyabında yapılan hakaret suçu ile ilgili de cezalandırma söz konusudur. Bu cezalandırma için en az üç kişi gereklidir. Bu üç kişi, bu suçu öğrenip, anlamış olmalıdır. Bu üç kişinin bir arada olma gibi bir zorluğu yoktur. Birbirlerinden haberdar olmak durumunda da değillerdir. Bahsi geçen üç kişi için, fail ve iştirakçiler geçerli olmaz. Hakaret Davaları Davası Bu kimseler, sayıya dâhil değildir. Hakaret suçu kapsamında değerlendirilmesi gereken diğer bir nokta da siyasetçiler ile ilgili olan olaydır. Bu kişiler sürekli göz önünde olan kişilerdir ve verdikleri kararlar, yaptıkları söylemler toplum için önem taşır. Bu noktada siyasetçilere yapılan eleştiri ile onları aşağılayıcı veya küçük düşürücü söylemler karıştırılmamalıdır. Bu kişiler eleştiriye, diğer kişilere nazaran çok daha açık olmalı ve tahammül seviyeleri yüksek olmalıdır. Aleniyet kavramı, cezanın ne boyutta olacağında önemli bir yere sahiptir. Eylem, herhangi bir kimsenin göreceği veya işiteceği bir durum veya ortamda yapılmışsa, burada aleniyet kavramından söz etmek mümkündür. Bu cezayı arttırıcı bir noktadır. Cezayı azaltıcı bir nokta ise, hakaret suçunun haksız bir eyleme tepki niteliğinde işlenmiş olmasıdır. Tabi ortada haksız bir eylem olması ilk şarttır. Haksız bir fiil olan durumun, hukuka aykırı olması yeterli olmakla birlikte kesinlikle suç olması da gerekmemektedir. Haksız eylemin, yaralama olmaması kesin şarttır. Çünkü bu noktada TCK 129/f.2 maddesi devreye girmekte ve faile ceza verilmemektedir. Hakaret Davaları Davası

Tehdit Suçu Nedir?

Tehdit, bazı suçlar için ayrı bir unsur olarak ele alınabilir. Fakat direkt suç olarak tanımlandığı madde de söz konusudur. Tehdit, kişilerin karar verme durumlarını ve hürriyetlerini ellerinden alabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında burada korunan hukuki değer, kişilerin karar vermedeki özgürlükleri ve hürriyetleri olmaktadır. Burada suçun oluşması, tehdit olayının gerçekleşmesine bağlı değildir. Önemli ve geçerli olan nokta, tehdidin objektif nitelikte olmasıdır. Kişi, istenilen bir durumun yerine getirilmemesi halinde, karşıdaki kişiyi korkutmuş ve sonuca ulaşmışsa, ya da sonuca ulaşmaya elverişli haldeyse tehdit suçundan bahsedilmektedir. Eğer sarf edilen söz veya davranış, karşı tarafı korkutan, sonucu değiştirmeye iten nitelikte ve uygunlukta değilse, tehdit suçundan bahsedilemez. Karşı taraf, yapılan eylemi tehdit algılasa da algılamasa da, kişinin yaptığı objektif olarak tehdit diye nitelendirilen bir eylemse, tehdit suçu açığa çıkmış olmaktadır. Hakaret Davaları Davası Tehdit suçu demek, soyut suç demektir. Yani bahsedilen zararın meydana gelme şartı söz konusu olmamaktadır. Bir kimseyi tehdit amaçlı korkutmak isteyen biri, belindeki silahı gösterdiğinde, burada tehdit suçunun oluşmuş olduğu açıktır. Beldeki silahın gösterilmesi, açıkça ve toplumun büyük kısmı tarafından tehdit kabul edilen bir eylemdir. Bu davranış, karşı taraf üzerinde tartışmaya açık olmayan bir korku ve endişe oluşturur. Bu çok açık bir durumdur. Beldeki silahın gösterilmesi ile tehdit suçu oluşmuştur. Karşı taraf bu hareketten korkmasa da bir önemi bulunmamaktadır. Silah tehdit amaçlı gösterildiğinde, karşı tarafın etkilenip etkilenilmediğine bakılmaz. Bu durum araştırılmaz. Suç, beldeki silahın tehdit amaçlı karşı tarafa gösterildiği an oluşmuştur. Hakaret Davaları Davası

Hakaret Davaları Davası  Sıkça Sorulan Sorular

HAKARET SUÇU - SANIĞIN KATILANIN ÇALIŞMIŞ OLDUĞU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE GELDİĞİ - BU ARADA ÖĞLE TATİLİ OLDUĞU VE BU ESNADA KATILANIN KAPIYI AÇTIĞINDA SANIĞIN NİŞANLISINA AİT TAHLİL SONUÇLARINI ALMAK İÇİN GELDİĞİNİ KATILANA SÖYLEDİĞİ - KATILANIN ÖĞLE TATİLİNDE OLDUKLARINI BEYAN ETMESİ ÜZERİNE SANIĞIN KATILANA ÖFKELENEREK SÖZ SÖYLEDİĞİ VE HAMLE YAPMAYA ÇALIŞTIĞI ÖZET: Dosya içerisinde bulunan sanık H. U.'un savunması, katılan H. D.'in beyanı, tanık anlatımları, tüm dosya kapsamı ile olay tarihi olan 19/01/2016 tarihinde sanık H. U.'un katılan H. D.'in çalışmış olduğu Aile Sağlığı Merkezine geldiği, burada öğle tatili olduğu, bu esnada katılan H. D.'in kapıyı açtığında sanık H. U.'un nişanlısına ait tahlil sonuçlarını almak için geldiğini katılana söylediği, Katılanın da öğle tatilinde olduklarını beyan etmesi üzerine sanık H. U.'un katılana öfkelenerek "Dua et karısın, adam olsaydın şu anda burada senin leşini sermiştim" diyerek söz söylediği, hatta katılana darp etmek için hamle yaptığı, fakat araya giren olay yerindeki doktorların engellemesi ile katılana darp eyleminde bulunamadığı, 29 Asliye Ceza Mahkemesi sanık H. U.' un katılana karşı hakaret ettiğinden dolayı neticeten 7000 TL Adli Para cezasına, kasten yaralama suçuna teşebbüs ettiğinden dolayı neticeten 1500 TL Adli Para cezasına ve tehdit suçundan da neticeten 3000 TL Adli Para cezası ile cezalandırılmasına karar verdiği, İddianame içeriği gözönüne alındığında sanık H. U.'un katılan H. D.'e karşı hakaret edici herhangi bir söz söylemediği hususunda dairemizde vicdani kanaat hasıl olmakla, sanık H. U.'un tehdit suçu yönünden 29 Asliye Ceza Mahkemesinin 08/11/2016 tarih,Karar sayılı kararında usul ve esasa ilişkin bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, Delillerde ve işlemlerde eksiklik olmadığı gözönüne alınarak tehdit suçu yönünden yapılan istinaf talebinin reddi ile tehdit suçu yönünden istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiştir. Hakaret suçuna gelince Antalya C.Savcısı F. K.'un istinaf talebinin kabulü ile  29 Asliye Ceza Mahkemesinin 08/11/2016 tarih,  sayılı kararının kaldırılmasına ve sanık H. U. hakkında yasal unsurları oluşmayan kamu görevlisine karşı hakaret suçundan CMK. 223/2-a maddesi gereğince beraatine karar verilmiştir.

Bu haber toplam 297 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara