Karşılıksız Çek Şikayeti ve Dilekçe Örneği

Karşılıksız Çek Şikayeti ve Dilekçe Örneği
Karşılıksız Çek Şikayeti ve Dilekçe Örneği | Çekin karşılıksız çıkması halinde, savcılığa nasıl ve hangi sürede şikayet hakkının kullanılacağı aşağıda yazılı kanun maddesinde düzenlenmiştir. Karşılıksız çek hakkında 15/04/2016 tarihinde yürürlükte bulunan 6273 sayılı Kanun ile değişik 5941 sayılı Çek Kanununun 5/1. maddesinde bu hususlar...
Karşılıksız Çek Şikayeti ve Dilekçe Örneği | Çekin karşılıksız çıkması halinde, savcılığa nasıl ve hangi sürede şikayet hakkının kullanılacağı aşağıda yazılı kanun maddesinde düzenlenmiştir. Karşılıksız çek hakkında 15/04/2016 tarihinde yürürlükte bulunan 6273 sayılı Kanun ile değişik 5941 sayılı Çek Kanununun 5/1. maddesinde bu hususlar düzenlenmiştir.

Çek Karşılıksız Çıkması Savcılık Şikayet

Karşılıksız Çek Şikayeti çek üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılması halinde, altı ay içinde hamilin talepte bulunması üzerine işlem başlatılır. Çek hesabının sahibi gerçek veya tüzel kişi hakkında çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da çek hesabı sahibinin yahut talepte bulunanın yerleşim yeri Cumhuriyet Savcısı tarafından her bir çekle ilgili olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verileceği hükme bağlanmıştır. Bu düzenlemeye göre, şikayet süresi altı ay olup idari yaptırım kararını verecek makam da Cumhuriyet Savcılığıdır. | Karşılıksız Çek Şikayeti ve Dilekçe Örneği

Karşılıksız Çek Şikayeti Nasıl Yapılır?

5941 sayılı Çek Kanunun 5/1. maddesi 09/08/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6728 sayılı Kanunun 63. maddesi ile değiştirilmiş olup bu değişiklik ile eylem suç olarak nitelendirilmiş ve şikayet süresi de üç aya indirilerek davanın icra mahkemelerinde görüleceği belirtilmiştir. Bu düzenlemeler gözetildiğinde, 09/08/2016 tarihinden önce karşılıksız çıkan çeklerden dolayı icra mahkemelerinin görevli olmadığı, yetkili ve görevli makamın ilgili Cumhuriyet Savcılığı olduğu açıkça görülmektedir. | Karşılıksız Çek Şikayeti ve Dilekçe Örneği

Karşılıksız Çek Şikayet ve Ceza Şartları Nelerdir?

Her ne kadar 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 24. maddesinde, kovuşturma konusu fiilin kabahat oluşturduğunun anlaşılması halinde mahkeme tarafından idari yaptırım kararı verileceği düzenlenmiştir. Karşılıksız çekten dolayı suç teşkil eden bir eylemin, toplanan kanıtlara göre kabahat niteliğinde olduğunun anlaşılması ve tespit edilmesi halinde kanun maddesinin ilgili maddesi uygulanmak suretiyle ceza verileceği belirtilmiştir. Yukarıda anlatılan hususlar incelemeye konu olay eylemin başından beri suç teşkil edip etmediği, kabahat niteliğinde olması karşısında bu hükmün uygulanma imkanı bulunmadığı örnek kararda yer almıştır. | Karşılıksız Çek Şikayeti ve Dilekçe Örneği

Karşılıksız Çek Şikayeti ve Dilekçesinde Yer Alan Konular - Örnek Karar

Karşılıksız Çek Şikayet konusu ile Mahkemelerin verdiği kararlara İstinaf mahkemeleri örnek karar vererek şikayet ve şartları şöyle belirlemiştir. Karşılıksız çıkan çeklerden dolayı icra mahkemelerinin görevli olmadığı, yetkili ve görevli makamın ilgili Cumhuriyet Savcılığı olduğu açıkça görülmektedir. Her ne kadar 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 24. maddesinde, kovuşturma konusu fiilin kabahat oluşturduğunun anlaşılması halinde mahkeme tarafından idari yaptırım kararı verileceği düzenlenmiş ise de, bu durum suç teşkil eden bir eylemin toplanan delillere göre kabahat niteliğinde olduğunun anlaşılması halinde uygulanabileceğinden, İncelemeye konu olayda eylemin başından beri suç teşkil etmemesi, kabahat niteliğinde olması karşısında bu hükmün uygulanma imkanı bulunmamaktadır. Sanığa isnat edilen eylemin, çekin karşılıksız çıktığı tarihte idari yaptırım gerektirmesi nedeniyle mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken şikayet süresi geçtiğinden bahisle şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmesi; Hukuka aykırı, müşteki vekilinin istinaf iddiaları bu itibarla yerinde görülmekle, hükmün bozulmasına karar verilmiştir. | Karşılıksız Çek Şikayeti ve Dilekçe Örneği

Karşılıksız Çek Şikayeti ve Dilekçe Örneği | Sıkça Sorulan Sorular

KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU - KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEKLERDEN DOLAYI İCRA MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLMADIĞI - YETKİLİ VE GÖREVLİ MAKAMIN İLGİLİ CUMHURİYET SAVCILIĞI OLDUĞU - FİİLİN KABAHAT OLUŞTURDUĞUNUN ANLAŞILMASI HALİNDE MAHKEME TARAFINDAN İDARİ YAPTIRIM KARARI VERİLECEĞİ - EYLEMİN BAŞINDAN BERİ SUÇ TEŞKİL ETMEMESİ KABAHAT NİTELİĞİNDE OLMASI KARŞISINDA HÜKMÜN UYGULANMA İMKANI BULUNMADIĞI - ÇEKİN KARŞILIKSIZ ÇIKTIĞI TARİHTE İDARİ YAPTIRIM GEREKTİRMESİ NEDENİYLE MAHKEMECE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREKİRKEN ŞİKAYET SÜRESİ GEÇTİĞİNDEN BAHİSLE ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLDİĞİ ÖZET: Karşılıksız çıkan çeklerden dolayı icra mahkemelerinin görevli olmadığı, yetkili ve görevli makamın ilgili Cumhuriyet Savcılığı olduğu açıkça görülmektedir. Her ne kadar 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 24. maddesinde, kovuşturma konusu fiilin kabahat oluşturduğunun anlaşılması halinde mahkeme tarafından idari yaptırım kararı verileceği düzenlenmiş ise de, bu durum suç teşkil eden bir eylemin toplanan delillere göre kabahat niteliğinde olduğunun anlaşılması halinde uygulanabileceğinden, incelemeye konu olayda eylemin başından beri suç teşkil etmemesi, kabahat niteliğinde olması karşısında bu hükmün uygulanma imkanı bulunmamaktadır. Sanığa isnat edilen eylemin, çekin karşılıksız çıktığı tarihte idari yaptırım gerektirmesi nedeniyle mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken şikayet süresi geçtiğinden bahisle şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmesi; Hukuka aykırı, müşteki vekilinin istinaf iddiaları bu itibarla yerinde görülmekle, hükmün bozulmasına karar verilmiştir.KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU - KOVUŞTURMA KONUSU FİİLİN KABAHAT OLUŞTURDUĞUNUN ANLAŞILMASI HALİNDE MAHKEME TARAFINDAN İDARİ YAPTIRIM KARARI VERİLECEĞİ DÜZENLENMİŞ İSE DE BU DURUM SUÇ TEŞKİL EDEN BİR EYLEMİN TOPLANAN DELİLLERE GÖRE KABAHAT NİTELİĞİNDE OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI HALİNDE UYGULANABİLECEĞİ - İNCELEMEYE KONU OLAYDA EYLEMİN BAŞINDAN BERİ SUÇ TEŞKİL ETMEMESİ VE KABAHAT NİTELİĞİNDE OLDUĞU ÖZET: Her ne kadar 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 24. maddesinde, kovuşturma konusu fiilin kabahat oluşturduğunun anlaşılması halinde mahkeme tarafından idari yaptırım kararı verileceği düzenlenmiş ise de, bu durum suç teşkil eden bir eylemin toplanan delillere göre kabahat niteliğinde olduğunun anlaşılması halinde uygulanabileceğinden, incelemeye konu olayda eylemin başından beri suç teşkil etmemesi, Kabahat niteliğinde olması karşısında bu hükmün uygulanma imkanı bulunmamaktadır. Sanığa isnat edilen eylemin, çekin karşılıksız çıktığı tarihte idari yaptırım gerektirmesi nedeniyle mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken sanığın beraatine karar verilmesinden hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara