Ölümlü veya Yaralamalı Trafik Kazaları ve Cezaları

Ölümlü veya Yaralamalı Trafik Kazaları ve Cezaları
Ölümlü veya Yaralamalı Trafik Kazaları ve Cezaları | Trafik kazaları ceza davası ve yargılama usulleri genel anlamda teknik konulara cevap aranması sonucu bu cevaplara göre de sonuca gidilmektedir. Konuya teknik açıdan yaklaşılması nedeniyle Trafik kazası nedeniyle görülen Trafik kazası ceza veya cezası davalarında, savunmanın doğru yapılması...
Ölümlü Veya Yaralamalı Trafik Kazaları Ve Cezaları Merak Edilen Sorular. Trafik kazaları ceza davası ve yargılama usulleri genel anlamda teknik konulara cevap aranması sonucu bu cevaplara göre de sonuca gidilmektedir. Konuya teknik açıdan yaklaşılması nedeniyle Trafik kazası nedeniyle görülen Trafik kazası ceza  veya cezası davalarında, savunmanın doğru yapılması açısından, kişi avukat desteği ve danışmanlığı ile hareket etmesi, Avukatın yönlendirmesi ile olay hakkında resmi olmayan teknik rapor ve uzman görüşü alınması önemli olduğunu belirtmek isteriz. Ölümlü veya Yaralamalı Trafik Kazaları ve Cezaları

Yaralamalı Trafik Kazaları ve Cezaları

Örnek olayda, Trafik kazası asliye ceza  mahkemesinin vermiş olduğu karar da, Suçun işleniş şekli, kusur durumu ile hak ve nesafet kuralları da gözetilmek sureti ile sanık hakkında TCK'nın 85/1.maddesinde yer alan temel cezanın alt sınırdan taktir edilmesi, Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak cezası TCK'nın 62/1. maddesinin uygulanması, trafik kazası hapis cezası TCK'nın 50/4.maddesi gözetilerek adli para cezasına çevrilmesi gerektiği vicdani kanaatına varılarak ilk derece mahkemesinin hükmünün kaldırılarak, aşağıdaki şekilde yeni bir hüküm kurulmuştur. CMK.nın 280/2. maddesi uyarınca ... Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2016/86 E, 2017/2 K sayılı ve 18/01/2017 tarihli kararının kaldırılması şeklinde karar verilmiştir. | Ölümlü veya Yaralamalı Trafik Kazaları ve Cezaları Asliye ceza mahkemesinin trafik kazası cezası nedir nasıl karar verildiği ise şu şekilde ayrıtılandırıyla bilinir. Örnek kararda, sanığın işlediği sabit kabul edilen taksirle ölüme neden olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK.nın 85/1. maddesi gereğince, suçun işleniş biçimi, sanığın taksire dayalı kusur durumu dikkate alınarak takdiren ve teşdiden 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın duruşmalardaki saygılı tutum ve davranışları lehine indirim sebebi kabul edilmekle 5237 sayılı TCK.nın 62/1. maddesi gereğince cezasından takdiren1/6 oranında indirim yapılarak 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığa verilen hapis cezasının sanığın kişiliğine, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve sosyal ve ekonomik durumuna göre 5237 Sayılı TCK'nın 50/4, 50/1-a ve 52/2. maddeleri gereğince bir gün karşılığı 20-TL hesabı ile 12.100-TL ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİNE, Sanığa verilen adli para cezasının, sanığın ekonomik ve şahsi hali göz önüne alınarak 5237 sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince birbirini takip edecek şekilde birer ay ara ile ödenmek üzere 24 eşit taksit halinde sanıktan tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin sanığa ihtarına (ihtar edilemedi). Katılan tarafın zararı giderilmediğinden CMK'nın 231. maddesi, sonuç olarak tayin edilen cezanın adli para cezası olması nedeniyle cezanın ertelenmesine yasal imkan olmadığına, 5237 sayılı TCK'nın 53/6. maddesi gereğince sanığın sürücü belgesinin takdiren 6 ay süreyle geri alınmasına şeklinde trafik kazası cezaları ile trafik kazası sonucu ceza davasında karar verilmiştir. Bu örnek karar ile merak edilen  trafik kazası cezası ne kadar  yada  yaralanmalı trafik kazası cezası nedir,  trafik kazası cezası paraya çevrilir mi sorularınada cevap bulma imkanı olmuştur. Ölümlü veya Yaralamalı Trafik Kazaları ve Cezaları

Ölümlü Trafik Kazaları ve Cezaları

Taksirle öldürme veya ölüme sebebiyet vererek, trafiğin güvenliğini tehlikeye atma suçları konusu irdelenerek örnek yargı kararlara bakıldığında, yargı kararlarının biraz daha sert tedbirler alındığı görülmektedir. Ölümlü trafik kazasında görevli ceza mahkemesi, Trafik kazası ağır ceza mahkemesinde görülmesi ve karara bağlanması için sorumluluk ve  ölümle sonuçlanması halinde görülmektedir. Bu örnek kararda ölümlü trafik kazası cezası ne kadar  sorusuna cevap aranması ve ölümlü trafik kazasında alınan cezalar hakkında bilgi edinmesi için okuyabilirsiniz. Ağır ceza mahkemesinin 2 ölümlü trafik kazası cezası ile ilgili kararında mahkemenin kovuşturma sonuçlarına, oluşan kanaat ve takdirine ayrıca ceza alan sanığın bir nedene dayanmayan itirazlarını yargıtay yaptığı incelemede uygun görmeyip,  verilen karar trafik kazası yargıtay ceza kararları olarak kayıtlara geçmiştir. Sanığın sevk ve idaresindeki araç ile 220 promil alkollü olarak seyir halindeyken, kendisine yanan kırmızı ışıkta durmayarak mağdur ...'ın sevk ve idaresindeki araca çarpması neticesinde ... ve ...'nun hayatını kaybettiği olayda; sanık hakkında TCK'nın 85/2. maddesi uyarınca ( asli kusurlu trafik kazası cezası ) temel cezanın belirlenmesinde alt sınırdan uzaklaşılmasında bir isabetsizlik görülmemekle, teşdidin derecesinde yanılgıya düşülerek alt sınırdan fazla uzaklaşılarak yazılı şekilde ceza tayini, Ayrıca Sanığın 220 promil alkollü olarak sevk ve idare ettiği araçla ölümlü trafik kazasına neden olması eyleminde trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve taksirle öldürme suçlarının oluştuğu; ancak, TCK'nın "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" başlıklı 179. maddesinin 3. fıkrasında alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek olan kişinin araç kullanma hâlinin suç olarak düzenlendiği, anılan maddede belirtilen suçun tehlike suçu olduğu, Somut olayda ise iki kişinin ölmüş ve iki kişinin yaralanmış olması nedeniyle zarar suçunun oluştuğu, tehlike suçunun meydana gelen netice ile zarar suçuna dönüşmüş olması karşısında, sanığın taksirle öldürme suçundan cezalandırılması, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan ise hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmesi gerekirken, sanık hakkında taksirle öldürme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından ayrı ayrı mahkumiyet verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ölümlü trafik kazası ceza davası örnek yargı kararında alkollü trafik kazası cezası veya alkollü trafik kazası ölüm ceza ile trafik kazası yayaya çarpma cezası kararlarına örnek olmuştur. Trafik kazası nedeniyle görülen ceza davalarında mahkemeler, konusunda uzman bilirkişi heyeti tarafından düzenlenen rapordaki kusur oranları dikkate alarak ve bu yolla kusur tam ve şüpheye yer bırakılmadan tespit edilerek sonuca gitmektedir. Bu kararlara trafik kazası ceza zamanaşımına dikkat edilmelidir.Trafik kazası avukatı ve davalarının görülmesi doğru sonuca gidilmesi, kusurun doğru belirlenmesi hukuk davaları trafik kazası ceza davası bekletici mesele yapabilmektedir. | Ölümlü veya Yaralamalı Trafik Kazaları ve Cezaları

Ölümlü veya Yaralamalı Trafik Kazaları ve Cezaları Sıkça Sorulan Sorular

DAVACI TARAF ARAÇTA YOLCU İKEN YARALANMASI TAZMİNAT DAVASI Dava, cismani zarar hasebiyle parasal tazminat talebine ilişkindir.6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun "Tazminat miktarının belirlenmesi" başlıklı 51. maddesinde (eski BK md. 43); hakimin, tazminatın kapsamı ve ödenme biçimini, vaziyetin gereğine ve kusurun ağırlığına göre belirleyeceği belirtilmiş. "Tazminatın indirilmesi" başlıklı 52. maddesinde (eski BK md. 44) de; zarar gören doğrultu zararı doğuran fiile razı bulunduğu ya dakendisinin eylemi zararın doğmasına veyahut zararın yükselmesinetesirli bulunduğu ve zararı yapmış bireyin vaziyetini ağırlaştırdığı takdirde hakimin, tazminat tutarını indirebileceği ya da tamamiylekaldırabileceği açıklanmış; şayet zarar, zarar verenin hafif kusurundan doğmuş ve hasar yaratan, tazminatı ödemesi durumunda yoksulluğa düşecekse ve hakkaniyet de gerektiriyorsa hakimin tazminatı indirebileceği belirtilmiştir. Somut vakada, davacı doğrultu dava dışı tarafın aracında seyahat olarakbulunuyor iken yaralanmış ve eksper raporuna göre dava dışı doğrultukazada mükemmel bulunmuş, davalı doğrultu ise %100 kusurlu yer almıştır. Bu halde mahkemece yasal koşulları oluşmadığı içersinde hakkaniyet indirim yapılmadan hüküm verilerek 68.059,08 TL üstünden kararkurmak gerekirken mükemmel doğrultuda seyahat olan davacının zararisteği ile ilgili 1/3 hakkaniyet indirimi uygulanarak 45.372,72 TL'ye hükmedilmesi doğru görülmemiştir. RÜCAN TAZMİNAT İSTEMİ Davaya konu trafik kazasının ortaya geldiği tarih bakımından geçerli olanmecburî parasal sorumluluk sigortası poliçesi kapsamında, sigorta şirketinin hak sahiplerine ödemede yer aldığı, dosya kapsamında sunulanödeme vesikalarından poliçe sayısını aşar şekilde ödeme yaptığı, ödeme yaptığı esas alacak miktarı anlaşılmakla, mükerrer ödemeye nedenkalitede şekilde karar heyetmiş olması, usul ve yasaya marjinal çoğubozma nedenidir. Davaya konu trafik kazasının ortaya geldiği tarihbakımından geçerli olan mecburî parasal sorumluluk sigortası poliçesi kapsamında, sigorta şirketinin hak sahiplerine ödemede yer aldığı, dosya kapsamında sunulan ödeme vesikalarından poliçe sayısını aşar şekilde ödeme yaptığı, ödeme yaptığı esas alacak miktarı anlaşılmakla, mükerrer ödemeye neden kalitede şekilde karar heyetmiş olması, usul ve yasayamarjinal çoğu bozma nedenidir. TRAFİK KAYDININ İPTALİ VE TESCİL DAVASI Hukuki yargı yerinde, idareyi prosedür yapmaya zor olan cinsten birhüküm verilemez. Davacı doğrulusunda belirleme istenilmeyip, tescil hükmü istenilmişse de çoğun içersinde azın da bulunduğu ilkesinden hareketle mahkemece, davalılardan biri doğrulusunda davalılardan diğerine ödenen noter satış sözleşmesinde bulunan bedelin davacılar doğrulusunda kendine ödenmesi şartına bağlı olarak, Davaya mevzu aracın mülkiyetinin tespitine hüküm verilmekle yetinilmesi gerekirken, tescilin iptali ile davacı yerine kayıt ve tesciline hüküm verilmesi yanlıştır. Kararın bu nedenden dolayı de bozulması gerekmiştir. ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI Dava dilekçesinde murisin davalıya sigortalı kamyonun ücretli şoförübulunduğu, ağır araç şoförü olarak maaş net doğrultu bin doğrultu yüzTL kazancı bulunduğu belirtilmiş, Mahkemece hükme asal alınan adisyoneksper raporunda alakalı Kamyoncular Esnaf Odasından gelen emsalfiyata değin müzekkere yanıtına göre murisin geliri maaş net bin beş yüzTL kabul edilerek hesaplama yapılmıştır. Eksik araştırma ile karar kurulamaz. Murisin ücretli şoförü bulunduğu belirti edilen davalıya sigortalı kamyon dava dışı şirkete aittir. Bu halde mahkemece murisin kaza tarihinde çalıştığı şirket belirlemeedilerek murisin kaza tarihine kadarki bordroları alakalı yerden temin edilip asal geliri belirlenerek, neticenine göre (davalı lehine oluşan kazanılmış haklar gizli kalmak kaydıyla) karar kurulması lazım olur. TEK TARAFLI ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI Somut vakada, şoför murisin tek doğrultulu olarak yaptığı trafik kazasıneticesi, murisin eşi ve çocukları doğrulusunda aracın zorunlu trafik sigorta şirketine düşmanlık yöneltilmiştir. O durumda mahkemece davacı mirasçıların davalı sigorta şirketi karşısında 3. kişi olarak tazminat talebinde bulunabilecekleri kabul edilip doğrultu delilleri toplanarak neticenine göre hüküm verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle davanın reddine hüküm verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu haber toplam 998 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara