Tefecilik yapmanın cezası nedir? Tefecilik suçu nasıl ispatlanır?

Tefecilik yapmanın cezası nedir? Tefecilik suçu nasıl ispatlanır?
Türk Ceza Kanunu'nun 241. maddesine göre, kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adli para cezasına çarptırılır.

Tefecilik suçu, Türk Ceza Kanunu'nda ciddi bir suç olarak değerlendirilir ve yasal süreçlerin karmaşıklığı, bu suçun doğasını ve cezai yaptırımlarını anlamayı zorlaştırabilir.

Tefecilik Suçu Nasıl İspat Edilir?

Tefecilik suçunun ispatı genellikle maddi deliller, tanık ifadeleri ve uzman görüşlerine dayanır. Ödünç para verme işlemlerinin kayıtları, ödeme planları, faiz oranları ve taraflar arasındaki yazışmalar gibi belgeler, suçun varlığını göstermek için kullanılabilir. Ayrıca, tefecilik faaliyeti içinde yer alan kişilerin tanıklıkları ve itirafları da önemli deliller arasında yer alır. İlgili belgelerde adı geçen borçluların tanıklıkları ve tefecilikten elde edilen gelirlerin izi, suçun ispatı için kritik öneme sahiptir.

Tefeciden Para Almak Suç Mu?

Yargıtay'ın tutumu gereği, tefeciden borç para alan kişiler suç mağduru olarak kabul edilir ve bu kişilerin cezalandırılması söz konusu değildir. Tefecilik suçu, özellikle faiz karşılığında yüksek oranlarda borç para veren kişilere odaklanır. Borç para alan kişiler, bu yasadışı işlemde mağdur statüsünde oldukları için ceza hukuku açısından sorumluluk taşımazlar.

Tefecilik Suçu Şikayete Tabi Mi?

Tefecilik suçu, mağdurun şikayeti olmaksızın kamu davası açılabilecek suçlar kategorisindedir. Bu, savcılığın, mağdurun şikayeti olmasa bile tefecilikle ilgili iddiaları soruşturma yetkisine sahip olduğunu gösterir. Bu suç türü, şikayete bağlı olmayan suçlar arasında yer alır ve savcılık tarafından re'sen soruşturulur.

Tefecilik Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu'nun 241. maddesine göre, kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adli para cezasına çarptırılır. Bu, tefecilik suçunun ciddiyetini ve cezai yaptırımların ağırlığını vurgular.

Tefecilik Suçu Uzlaşmaya Tabi Mi?

Tefecilik suçu, uzlaşma prosedürlerinin uygulanmadığı suçlar arasındadır. Şikayetin geri çekilmesi veya taraflar arasında bir anlaşmaya varılması, ceza davasının düşürülmesine yol açmaz. Bu suç, kamu düzenini ilgilendiren ve şikayete bağlı olmayan bir suç olarak değerlendirildiğinden, uzlaşma yoluyla çözümlenemez.

Tefecilik Suçu Hangi Mahkeme Bakar?

Tefecilik suçu davaları, asliye ceza mahkemelerinde görülür. Bu mahkemeler, tefecilikle ilgili yargılamaları yapma yetkisine sahip olup, suçun niteliğine göre cezai yaptırımların belirlenmesinden sorumludur. Asliye ceza mahkemeleri, genel ceza davalarına bakma yetkisine sahip olduğundan, tefecilik suçları da bu kapsamda değerlendirilir.

Tefecilik Suçunda Zamanaşımı Ne Zaman Başlar?

Tefecilik suçunda zamanaşımı süresi, ödünç para verme işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren başlar. Bu suç için belirlenen zamanaşımı süresi, Türk Ceza Kanunu'na göre 15 yıldır. Bu süre zarfında, suçun işlendiğinin tespiti ve faillerin cezalandırılması için yasal işlemler başlatılabilir.

Tefecilik Suçu Nasıl Oluşur?

Tefecilik suçu, genellikle yüksek faiz oranlarıyla ödünç para verme veya senet kırdırma gibi yöntemlerle işlenir. Vadesi gelmemiş bir senedin, vadesinden önce daha düşük bir meblağ karşılığında nakde çevrilmesi (senet kırdırma) da tefecilik suçunu oluşturabilir. Bu işlemler, ekonomik hayatta yasadışı faaliyetler olarak kabul edilir ve tefecilik suçunun temel örneklerindendir.

Tefeci Kimlerdir?

Tefeciler, yasal faiz oranlarının çok üzerinde bir faiz oranıyla borç para veren kişilerdir. Bu kişiler, genellikle yasal olmayan yollarla finansman sağlayarak, borçlular üzerinde ekonomik baskı oluşturur. Tefecilik faaliyetleri, genellikle resmi finans kurumlarının dışında gerçekleşir ve yüksek risk taşır.

Faizle (Faizcilik) Para Almak Suç Mu?

Devletin belirlediği kurallar dışında faizle para almak ve vermek, Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur. Yasal olmayan yollarla faiz karşılığında borç para vermek, tefecilik suçu kapsamında değerlendirilir ve ilgili yasalarca cezalandırılabilir. Bu tür işlemler, hem veren hem de alan taraf için yasal riskler taşır.

TEFECİLİK SUÇU CEZASI İSPAT

SUÇUN ZİNCİRLEME BİÇİMDE İŞLENEBİLECEĞİ. EYLEMLER ARASINDA HUKUKİ KESİNTİ OLUŞUP OLUŞMADIĞI İLE ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞININ TESPİTİNDEN SONRA CEZA VERİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Sayılı dosyaları kapsamında tefecilik suçundan yargılandığı ve bu suçun zincirleme biçimde işlenebileceği dikkate alınarak, söz konusu dosyaların araştırılması, derdest ise birleştirilmesi, karara çıkmış ve kesinleşmiş ise onaylı örneklerinin getirtilerek incelenmesinden sonra eylemler arasında hukuki kesinti oluşup oluşmadığının ve zincirleme suç hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının saptanması.

Ayrıca zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiğinin belirlenmesi halinde sanığa TCK'nın .. maddesi gereğince verilecek cezadan aynı Kanunun … maddesi uyarınca artırım yapıldıktan sonra kesinleşen dava dosyalarından verilen cezanın mahsubu ile oluşur.

Tefecilik Davaları Suçu Şikayet ve Cezası

Kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği anda suçun işlendiği kabul edilmekle birlikte 5237 sayılı Yasanın 241. kısımda yeniden düzenlenmiş tefecilik suçunun maddede yazılı tipik hareketin bir kez işlenmesiyle oluşan sırf hareket suçu niteliğinde bulunduğu, bu suçun kazanç karşılığında ödünç paranın borç alana verilmesiyle tamamlandığı.

Suçun tamamlanması için kazancın temin edilmiş olmasının şart olmadığı, hatta ödünç olarak alınan paranın vadesinde geri ödemesinin yapılmamış olmasının da suçun oluşması üzerinde bir etkisinin bulunmadığı, 5237 sayılı Yasa ile getirilen yeni düzenlemenin suçun unsurları bakımından sanık aleyhine olması karşısında 01 Haziran 2005 tarihi öncesi ve sonrasındaki eylemlerin ayrı ayrı değerlendirilmesinde zorunluluk bulunduğu. Ceza Avukatı ve danışmanlık konuları hakkında sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Tefecilik Suçu Zamanaşımı Süresi

Suç tarihi ile hüküm günü arasında bu sürenin gerçekleştiği, dosyaya yansıyan delillerden sanığın 01 Haziran 2005 tarihi sonrasında sadece bir kez borç para verdiğinin anlaşıldığı,

bu cihetle zincirleme suç hükümlerinin uygulanma koşullarının oluşmadığı gözetilmeden, sanık ... hakkında TCK'nın 43. maddesi uygulanmak suretiyle fazla ceza tayini. Sanık ...'in ölen sanık ... ile sanık ...'ın hakkındaki mahkumiyet hükmünün onanmasına karar verilen diğer sanık ... ile birlikte iştirak halinde atılı suçu işleyip işlemediklerinin tartışılması, hangi tarihlerde müşteki ve mağdurlara faiz karşılığı borç para verdiklerinin tereddüt mahal vermeyecek şekilde belirlenmesinden

Tefecilik Suçu Yargıtay Kararları

Tefecilik suçundan yargılandığı ve bu suçun zincirleme biçimde işlenebileceği dikkate alınarak, söz konusu dosyaların araştırılması, derdest ise birleştirilmesi, karara çıkmış ve kesinleşmiş ise onaylı örneklerinin getirtilerek incelenmesinden sonra eylemler arasında hukuki kesinti oluşup oluşmadığının ve zincirleme suç hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının saptanması. Kanunun 43/1. maddesi uyarınca artırım yapıldıktan sonra kesinleşen dava dosyalarından verilen cezanın mahsubu ile oluşur ise aradaki fark kadar cezaya hükmedilmesi, hukuki kesintinin gerçekleşmesi halinde ise ayrı ceza verilmesi gerektiği gözetilmeden adı geçen sanık hakkında eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hükümler kurulması. Diğer makalelerimiz okumak için lütfen Blog Sayfamızı Tıklayınız.

Tefecilik Davaları Yargıtay Ve İstinaf Kararları

TEFECİLİK SUÇU CEZASI İSPAT - DOLANDIRICILIK TEFECİLİK VE TEHDİT SUÇU. AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN VERDİĞİ GÖREVSİZLİK KARARININ DİRENME HÜKMÜ NİTELİĞİNDE SAYILAMAYACAĞI.

Asliye ceza mahkemesinin kararının bozulması nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği görevsizlik kararının direnme hükmü niteliğinde sayılamayacağı, kesin ve bağlayıcı bozma ilamına uyularak verilen görevsizlik kararının ise dava açan belge olması karşısında, yargılamaya devamla bir karar verilmesi yerine verilen görevsizlik kararının yok hükmünde olduğu.

TEFECİLİK SUÇU CEZASI İSPAT - SUÇUN ZİNCİRLEME BİÇİMDE İŞLENEBİLECEĞİ.

Tefecilik suçundan yargılandığı ve bu suçun zincirleme biçimde işlenebileceği dikkate alınarak, söz konusu dosyaların araştırılması, derdest ise birleştirilmesi, karara çıkmış ve kesinleşmiş ise onaylı örneklerinin getirtilerek incelenmesinden sonra eylemler arasında hukuki kesinti oluşup oluşmadığının ve zincirleme suç hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının saptanması. Ayrıca zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiğinin belirlenmesi halinde, TCK'nın .. maddesi gereğince verilecek cezadan aynı Kanunun … maddesi uyarınca artırım yapıldıktan sonra kesinleşen dava dosyalarından verilen cezanın mahsubu ile oluşur ise aradaki fark kadar cezaya hükmedilmesi,

TEFECİLİK SUÇU CEZASI İSPAT - SANIKLAR HAKKINDA AYNI SUÇTAN AÇILAN KAMU DAVALARININ SUÇ TARİHİNİN TESPİT EDİLECEĞİ.

Sanıklar hakkında aynı suçtan açılan kamu davalarının suç tarihinin tespitiyle, dava dosyalarının akıbetlerinin araştırılması, derdest olmaları halinde, her üç dosya arasında sanıklar yönünden hukuki ve fiili irtibat bulunup bulunmadığı, hukuki kesintinin oluşup oluşmadığı ve zincirleme suç hükümlerinin uygulanma ihtimali açısından davaların birlikte görülmesinde zorunluluk bulunduğundan olanaklı ise bu davalar ile birleştirilmesi. Karara çıkmış ise onaylı birer örneğinin dosya içerisine alınması suretiyle davalardaki mağdurların aynı olup olmadığının tespiti ile aynı olması halinde kamu davasının reddine karar verilebileceği, farklı mağdurlara karşı tefecilik suçunun işlenmesi durumunda iddianame ve suç tarihlerine göre hukuki kesintinin gerçekleşmesi halinde ayrı ceza verilmesi gerektiği, hukuki kesintinin gerçekleşmediğinin tespiti halinde ise sanıkların eylemlerinin bir bütün olarak zincirleme tefecilik suçu olarak kabulüyle tek hüküm kurulması gerekir.

TEFECİLİK SUÇU CEZASI İSPAT - UYMA KARARININ DAVANIN ESASINI ÇÖZÜMLEYEN KARARLARDAN OLDUĞU

Uyma kararının, ara kararı niteliğinde olmayıp davanın esasını çözümleyen kararlardan olduğu, bozmaya uymakla, yerel mahkemenin bozma kararında gösterilen esaslara göre işlem yapıp karar verme ödevi doğduğu, sonradan bu kararın bir kısmından veya tamamından açıkça ya da zımnen geri dönülerek ilk hükmün aynen veya yeniden kurulmasının uyma kararının hüküm ve sonuçlarını ortadan kaldırmayacağı nazara alınmadan bozma ilamına uyulmasına karar verildikten sonra dönülemez nitelikteki bu kararın gereği tam olarak yerine getirilmeden yazılı şekilde hükümler kurulması yasaya aykırı olup hükmün bozulması gerekir.

TEFECİLİK SUÇU CEZASI İSPAT - SANIĞIN FAİZLE BORÇ PARA VERDİĞİ İDDİA EDİLEN ŞAHSIN VE SANIĞIN KAYIN BABASININ TANIK OLARAK DİNLENMESİ.

Sanığın faizle borç para verdiği iddia edilen şahsın adresinin tespit edilerek beyanının alınması, müştekinin hazırlık ifadesinde iddia konusu eyleme ilişkin bilgisi olduğunu belirttiği sanığın kayın babasının tanık olarak dinlenmesi.

Ayrıca sanığın suça konu ödünç paraya karşılık olarak aldığı iddia edilen çeklerle ilgili müştekiye karşı yürüttüğü icra takip dosyasının getirtilmesi ve alacaklı olduğu icra takip dosyalarının tespiti ile varsa takip borçlularının dinlenmesiyle, tefecilik yapıp yapmadığına dair kolluk marifetiyle araştırma yaptırılması sonrası karar verilmesi.

Bu haber toplam 301 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara