Tehdit Suçu - Şikayet Cezası Davası

Tehdit Suçu - Şikayet Cezası Davası
Tehdit Suçu - Şikayet Cezası Davası | Tehdit suçu; günlük hayatımızda karşımıza en sık çıkan suç türünden birisidir. İş hayatımızda, trafikte yaygın olarak karşılaştığımız tehdit suçuna kanun öngördüğü birçok farklı ceza mevcuttur. Sıkça karşılaşılan bir suç olması vesilesiyle birçok soru akla gelmektedir. Tehdit suçu karşısında bireyler sahip oldukları yasal...

Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit suçu; günlük hayatımızda karşımıza en sık çıkan suç türünden birisidir. İş hayatımızda, trafikte yaygın olarak karşılaştığımız tehdit suçuna kanun öngördüğü birçok farklı ceza mevcuttur. Sıkça karşılaşılan bir suç olması vesilesiyle birçok soru akla gelmektedir. Tehdit suçu karşısında bireyler sahip oldukları yasal hakları anlayabilmeleri adına; Tehdit suçu TCK içinde nasıl tanımlanır? telefonla tehdidin cezası nedir? şantaj suçu ile tehdit suçu arasında ne fark vardır? tehdit suçu şikayete tabi mi? ölümle tehdit etmenin cezası nedir? basit tehdidin cezası nedir? Mesajla tehdidin cezası nedir? Hakaret ve tehdidin cezası nedir? gibi soruları sizler adına cevaplamaya çalışacağız. | Tehdit Suçu - Şikayet Cezası Davası

Tehdit Suçu TCK İçinde Nasıl Tanımlanır?

Tehdit suçu Türk Ceza Kanunda; bir şahsın bir başkasının ya da bir yakının canına, vücut ya da cinsel dokunulmazlığına bir saldırıda bulunacağına yönelik mevzuuyla menfaat elde etmeye çalışması eylemi şeklinde tanımlanır.

Telefonla Tehdidin Cezası

Telefonla tehdidin cezası ile normal şekilde yapılan tehdidin cezası hakkında herhangi bir fark yoktur. Suçun işlenişinde kullanılan iletişim araçları ispat yönünden önem arz eder. Telefonla tehdidin ispatı daha kolay olacağı düşünülebilir. Ancak dikkat edilmesi gereken husus telefonla tehdidin izinsiz kaydedilmesi ispat için hiçbir değer arz etmeyeceği gibi kaydeden açısından başka bir suçun doğmasına sebebiyet verir. Mağdurun malvarlığına zarar vereceği tehdidinde bulunan fail hakkında 6 ay hapis cezası ya da adli para cezası verilir. Bir başkasının hayatına yönelik saldırıda bulunacağıyla tehdit eden kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanır. | Tehdit Suçu - Şikayet Cezası Davası

Tehdit Suçu Şikâyete Tabi Mi?

Tehdit suçu şikâyete tabi bir suç değildir. Ancak unutulmamalıdır ki adli makamların bilmediği bir konuda tahkikat yapamayacağıdır. Tehdit suçu işlendi ise mağdurun bulunduğu Cumhuriyet savcılığına bir dilekçe ile tehdit hakkında başvuruda bulunulmalıdır. Eğer tehdit kitle iletişim araçlarıyla yapılmış ise elde bulunan mesaj, mektup, mail gibi verilerin dilekçeye eklenmesiyle soruşturma ve kovuşturma hızlandırılmış olur. | Tehdit Suçu - Şikayet Cezası Davası

Ölümle Tehdit Etmenin Cezası Nedir?

Ölümle tehdit suçunun işlenmesini, yani bir başkasının hayatına yönelik saldırıda bulunacağıyla tehdit eden kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanır.

Şantaj Suçu ile Tehdit Suçu Arasında Ne Fark Vardır?

Şantaj suçuyla tehdit suçu birçok yönden benzerdir. Ancak şantaj suçunda fail elinde bulunan imkanları kullanarak mağdurdan faydalanmak veya sorumlu olmadığı bir işi yaptırmak veya yaptırmamakken, tehdit suçunda ise mağdura yönelik bir eylem yapılmasından bahisle işlenen bir suç tipidir. Şantaj suçunda fail bir menfaat temin etmek amacıyla mağdurun şeref ve haysiyetini toplumda düşürmek için mağdura yaptığı şantajlardır. Tehdit suçunda fail herhangi bir nedenle mağdurun malına, canına vereceği zarar üzerinden bahisle yaptığı eylemlerdir. | Tehdit Suçu - Şikayet Cezası Davası

Basit Tehdidin Cezası Nedir?

Basit tehditten kasıt mağdurun malvarlığına vereceği zarardan mevzu bahisle yaptığı eylemlerdir. Basit tehdit suçuna yönelik kanunun ön gördüğü cezalar 6 aya kadar hapis cezası ve adli para cezasıdır. Tehdit suçu bir şahsın veya yakının hayatına veya cinsel dokunulmazlığına yönelik işlenirse 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanır. | Tehdit Suçu - Şikayet Cezası Davası

Mesajla Tehdidin Cezası Nedir?

Gelişen dünyada bütün işlemlerin çoğu akıllı telefonlar ve internet üzerinden yapıldığından mesajla  veya mesajlar ile tehdit etmek tehdit suçunun en yaygın halini oluşturmaktadır. Mesajla tehdit ile normal tehdit suçun oluşmasında veya cezasında bir farklılık yoktur ancak mesajla tehdidin ispatı daha kolay olduğundan suçlunun cezai bir müeyyideyle karşılaşması yüksek ihtimal dahilindedir. Ayrıca telefonla tehditte izinsiz kayıt yapılması suç oluştururken mesajların kayıtlı olması yeni bir suç oluşturmaz. | Tehdit Suçu - Şikayet Cezası Davası

Hakaret ve Tehdidin Cezası Nedir?

Hakaret ve tehdidin cezası hakaretin ve tehdidin içeriğine göre değişiklik arz etmektedir. Hakaret ve tehdit suçunun birlikte işlenmiş olması faile verilecek cezalarının da toplanması anlamı gelmektedir. Hakaret suçuyla birlikte tehdit suçu birlikte işlenmiş yani bir şahsı küçük düşürmek amacıyla onur ve şerefine saldırmak, küfretmek, çirkin benzetmelerde bulunmak bunun yanında şahsın malına, canına, cinsel dokunulmazlığına zarar vereceğinden bahisle fiil ve eylemde bulunmak her iki suç için verilecek cezaların toplamıyla yargılanmasına sebep olacaktır. Hakaret ve tehdit suçu genellikle birlikte işlenmekte olsa da iki farklı suç olduğu unutulmamalıdır. | Tehdit Suçu - Şikayet Cezası Davası

Tehdit Suçu Ceza Davası Nasıl Görülür?

Ülkemizde tehdit davalarına bakan kurum Asliye Ceza Mahkemesidir. Birçok kişi tehdit almasına rağmen ilgili yerlere giderek şikayetçi olmamaktadır. Ancak kanunda bir kişinin tehdit edilmesi belirli bir yaptırımla korunmaktadır. Kişi tehdit alınıyor ise bunu şikâyet etme süresi en az 6 aydır. Bu süre içerisinde gerekli yasal işlemleri başlatabilir. Ceza davası devam ederken kişi bu şikayetinden vazgeçebilir. O zaman dava düşecektir. Tehdit bireysel olarak bir kişiye yapılabildiği gibi toplu olarak da birçok kişiye yapılabilmektedir. Tehdit suçunda bir kişi başka bir kişiyi kullanarak herhangi bir kişiyi tehdit edebilir. Bu da suç unsuru içerisine girer ve yaptırıma tabi olur. Burada dikkat edilecek unsur tehdit eden kişinin bu suçu işleme rızasının olup olmadığıdır. Kişi tehdit aldığında bunu kanıtları ile beraber ilgili kuruma giderek şikâyet edebilir ve yasal süreci başlatabilir. Günümüzde en çok işlenen suçlar arasında basit tehdit suçu yer alır. Bu suç sonucu şikâyet edilebilir ancak uzlaşma kapsamına da girer. Bu suç Türk Ceza Kanunun 106/1 ikinci cümlesinde belirtilmiştir. Kişinin sağlığı, hayatı ve malına dair kötülük yapılacağının belirtilmesi bu kapsam içerisinde yer alır. Bir kişinin tehdit edildiği yer suç yeri olarak sayılır. | Tehdit Suçu - Şikayet Cezası Davası

Tehdit Suçu - Şikayet Cezası Davası | Sıkça Sorulan Sorular

Tehdit Suçu Cezası Davalarında Uzlaştırma Ve Ceza Kararı Hükmün açıklanmasına neden olan kasıtlı suçların, 125/1. maddesi uyarınca hakaret ve aynı kanunun 151/1. kapsamında mala zarar verme olması, 02/12/2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 34. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK'nın 253. Maddesi ve maddeye eklenen fıkraya göre uzlaşma hükümleri yeniden düzenlenmiş olup, 151/1. maddesi kapsamındaki mala zarar verme suçunun uzlaştırma kapsamında bulunması. Hakaret suçu önceden de uzlaşma kapsamında ise de, 6763 sayılı Kanun'un 34. maddesiyle, 5271 sayılı CMK'nın 253. maddesinin 24 ve 25. fıkralarındaki uzlaştırma bürosuna ilişkin düzenleme dikkate alınıp, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, uzlaştırma işlemi uygulanarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması karşısında. Mala zarar verme ve hakaret suçları yönünden, uyarlama yargılaması yapılıp yapılmadığı araştırılarak, anılan hüküm yönünden uzlaştırma işleminin olumlu sonuçlanmış olması durumunda, sanığın denetim süresinde işlediği başkaca kasıtlı suçlardan mahkum olup olmadığı tespit edilip sonucuna göre, açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanıp açıklanmayacağının değerlendirilmesi zorunluluğu Tehdit Suçu Cezası Davalarında 18 yaşın Altında ki Sanığın Yargılanması Örnek Yargıtay Kararı Suça sürüklenen çocuk ... hakkında müşteki ...'a yönelik kasten yaralama suçunda verilen mahkûmiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde, Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;Suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğu anlaşılan ve adli sicil kaydında hapis cezasına mahkumiyeti bulunmayan suça sürüklenen çocuk hakkında hükmolunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK'nin 50/3. maddesi gereğince, TCK'nin 50/1. maddesindeki seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesi zorunluluğu bulunduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması. Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeple 6723 sayılı Kanun'un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. Maddesi uyarınca isteme aykırı BOZULMASINA, 16.01.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi. Tehdit Suçunda Telefon ve Mesaj İle Hakaret Örnek Yargıtay Kararı Katılan Hasan Hüseyin Kabasakal'ın Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek, daha önce kaldırım işinde yanında çalışan ... isimli kişi tarafından 05.. 67. 2. 4. numaralı telefon hattından kendisinin kullandığı 0 5.. 51. .. ..numaralı telefona hakaret ve tehdit içerir mesajlar gönderildiğini beyan ederek şikayetçi olduğu, suça konu mesajların tespit edildiği, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının 23/12/2015 tarihli cevabi yazısı ekinde bulunan iletişim tespitinde. Suça konu 05.. 67. 2. 4. numaralı telefon hattının A.. ve F.. oğlu, Erciş 09/01/1976 doğumlu ... adına kayıtlı olduğunun belirtildiği, bu kişinin alınan kolluk beyanında, katılanın babası ve ortağı ile iş yaptığını, alacağını alamadığını, suça konu mesajları çekmediğini savunduğu ve TC. Kimlik numarasının 10700836892 olduğu, soruşturma neticesinde kamu davasının A.. ve F..'den olma, 11/03/1976 doğumlu Sivas ili İmranlı İlçesi nüfusuna kayıtlı ... hakkında açıldığı ve dava açılan ...'ın TC. Kimlik numarasının 2…..…. olduğu. 11/03/1976 doğumlu ...'ın yargılama sırasında alınan beyanında katılanı tanımadığını, tehdit ve hakaret içeren sözler söylemediğini, hayatı boyunca kaldırım işi ile uğraşmadığını, Tavşanlı'ya hiç gitmediğini savunduğu, yargılama neticesinde de 11/03/1976 doğumlu ...'ın TCK'nın 106/1-1. cümle, 62, 125/1, 62 ve 52/2. maddeleri uyarınca sırasıyla 5 ay hapis cezası ve 1.500 Türk lirası adli para cezasıyla cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5. maddesi uyarınca hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, kararların yöntemince kesinleştiği anlaşılmıştır. Sanığın, yargılama sırasında katılanı tanımadığını, tehdit ve hakaret içeren sözler söylemediğini, hayatı boyunca kaldırım işi ile uğraşmadığını ve Tavşanlı'ya hiç gitmediğini savunmasına karşın, savunmanın doğruluğu araştırılmamış, katılanın şikayetine konu kişi ile sanığın aynı kişi olup olmadığı irdelenmemiş, ayrıca suça konu eylemleri gerçekleştiren kişinin sanık olup olmadığına ilişkin olarak katılana teşhis de yaptırılmamıştır. Bu sebeplerle de eksik inceleme sonucu yukarıda belirtildiği biçimde kararlar kurulmasında isabet bulunmamaktadır. Tehdit Suçu - Şikayet Cezası Davası Örnek Yargıtay Kararı Katılan ve sanığın da bulunduğu taraflar arasında, 15/03/2016 tarihinde birden fazla olayın gerçekleştiği, bunlardan ilkinin olay günü saat 02.00-02.30 sıralarında meydana geldiği, buna dair tarafların ifadesinin kolluk tarafından alındığı, katılan Z.. İ..'nun bu olaya ilişkin olarak saat 03.07'de alınan ifadesinde özetle; Selçuk isimli şahsın kendisinin üzerine yürüyerek "bu suratı unutma seninle görüşeceğiz" dediğini sonrasında diğer şahıslarla evden çıktığını ve polisin geldiğini, konu ile ilgili olarak kimseden dava ve şikayetinin bulunmadığını beyan ettiği, katılan Z.. İ..'yla sanık ... arasında ikinci olayın ise; aynı gün saat 12.00 sıralarında meydana geldiği, bu olaya ilişkin olarak katılan Z.. İ..'nun 16/03/2016 günü saat 11.19'da alınan ifadesinde özetle; 15/03/2016 tarihinde saat 12.00 sıralarında babasına ait yazlıkta bulunduğu esnada, babasının eski kız arkadaşı olan Yıldız Sakar'ın yazlıkta bulunan eşyalarını almaya gelen, Y.'ın kızı D. A.'ın erkek arkadaşı olan ...'nun, yanına yaklaşarak kendileriyle 15/03/2016 günü 02.00 sıralarında babasının evinde meydana gelen görüşmeyi kastederek, "hani seni şimdi D.'a öyle bir kabadayılık yaptın ya ben ... insanın erkeğin yanında karısına küfür edilmeyeceğini kabadayılık yapılmayacağını sana bizzat ben öğreteceğim tamam mı kardeşim" dediğini, bu sözleri telefonuyla kayıt altına aldığını, önceki olayda ...'nun kendisine söylediği "bu suratı unutma seninle görüşeceğiz" sözünü dikkate almadığını ancak, aynı gün saat 12.00 sıralarında tekrar tehdit edince müracaatta bulunduğunu, S.. S..'dan şikayetçi olduğunu ve uzlaşmak istemediğini beyan ettiği, her iki olayla ilgili olarak ayrı ayrı kamu davalarının açıldığı, yargılama sırasında Z.. İ..'nun katılan sıfatını aldığı ve davaların birleştirildiği, yargılama sonucunda Asliye Ceza Mahkemesinin ... sayılı kararıyla, sanık ...'nun, katılan .... yönelik olarak "hani sen şimdi dün D.'a öyle bir kabadayılık yaptın ya, ben ... insana karısının yanında erkeğinin yanında küfür edilemeyeceğini, kabadayılık yapılamayacağını sana bizzat ben öğreteceğim, tamam mı kardeşim'' şeklinde sözler söylediği ve eyleminin sair tehdit suçunu oluşturduğu kabul edilerek, 5237 sayılı TCK'nın 106/1-2. cümle, 29, 62/2 ve 52/2. maddeleri gereğince 360,00 Türk lirası adlî para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın kesin nitelikte olduğu anlaşılmıştır. Her ne kadar katılan Z.. İ..'nun 15/03/2016 tarihli kolluk ifadesinde kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmesi nedeniyle şikayetinden vazgeçtiği ve vazgeçmeden dönülemeyeceği için şikayet yokluğu sebebiyle kamu davasının düşmesine karar verilmesi gerekirken, mahkumiyetine karar verilmesi nedeniyle anılan mahkumiyet hükmüne yönelik olarak kanun yararına bozma talebinde bulunulmuş ise de; yukarıda ayrıntılarıyla açıklandığı üzere, katılanın, 15/03/2016 tarihinde saat 03.07'de alınan ifadesinde vazgeçtiği şikayeti, aynı gün saat 02.00-02.30 sıralarında meydana gelen olaya ilişkindir. Tehdit Suçu Yargıtayın Bozma Kararı Ağır Ceza Mahkemesinin 18.09.2015 tarih ve 2015/184 Esas, 2015/288 karar sayılı ilamı ile, hükümlü ...'ün katılan ...'a yönelik tehdit suçundan neticeten 3 yıl hapis, cebir ve tehdit kullanarak iş ve çalışma hürriyetini ihlal etme suçundan neticeten 2 yıl 12 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, belirtilen kararın usulüne uygun olarak hükümlü ...'e tebliğ edilmesine rağmen, süresi içerisinde temyiz edilmemesi nedeniyle, hükümlü ... hakkındaki bu hükümlerin temyizden geçmeksizin 12.11.2015 tarihinde kesinleştiği, Aynı dosyada aynı suçlardan hükümlü ... ile birlikte yargılanan ve aynı katılan ...'a karşı tehdit ve iş ve çalışma hürriyetini ihlal suçlarını, ... ile birlikte işledikleri sabit görülen ..., ..., ... ve ... hakkındaki hükümlerin ilgililer tarafından temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 19/07/2017 tarih ve 2017/903 esas, 2017/928 karar sayılı ilamı ile sanıklar hakkındaki yakınan ...'a yönelik tehdit ve iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçları bakımından, sırasıyla suçların işlendiği . 1997-1998 yılları, 2004 yılı ile inceleme tarihleri arasında, sanıklar hakkında uygulanan 5237 TCK'nun 117/1, 119/1.c-d, 106/2, c-d maddelerinde ve 765 sayılı TCK'nun 201 ile 191. maddelerinde öngörülen cezaların tür ve süresine göre aynı Kanunun 102/4, 104/2. maddelerinde yazılı 7 yıl 6 aylık olağanüstü zamanaşımı sürelerinin hüküm tarihine kadar geçmiş olduğu tespitinden hareketle, hükümlü ... ile birlikte katılan ...'a yönelik tehdit ve iş ve çalışma hürriyetini ihlal suçlarını işleyen sanıklar ..., ..., ... ve ... haklarında bu iki suçtan açılan kamu davalarının zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle ayrı ayrı düşürülmesine karar verildiği anlaşılmıştır. Yargıtay 6. Ceza Dairesince, sanıkların katılan ...'a yönelik işledikleri iddia edilen tehdit ve iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçlarının işlendiği kabul edilen 1997-1998-2004 yılları ile hüküm tarihi olan 18/09/2015 tarihi arasında 765 sayılı TCK.nun 102/4 ve 104/2. maddelerinde öngörülen ilaveli zamanaşımı süresinin gerçekleşmiş bulunduğu anlaşıldığından, sanık ... hakkındaki tehdit ve iş ve çalışma hürriyetini ihlal suçlarından açılan kamu davalarının gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle ayrı ayrı düşürülmesine karar verilmesi gerekirken | Tehdit Suçu - Şikayet Cezası Davası

Bu haber toplam 541 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara