Çocuklarda Koruma Kararının Kaldırılması

Çocuklarda Koruma Kararının Kaldırılması, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununun 26/3. maddesinde mahkemeler ve çocuk hakiminin bu kanun ve diğer kanunlarda yer alan tedbir kararlarını almakla görevli olduğu düzenlendiğinden, 2828 Sayılı Yasamın maddesindeki tedbir kararlarında da çocuk mahkemeleri görevli bulunmaktadır.

Yargıtay Kararı – Çocuklarda Koruma Kararının Kaldırılması

T.C. YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Esas:  2016/11073

Karar: 2016/12232

Karar Tarihi: 23.06.2016

KORUMA KARARININ KALDIRILMASI – 2828 SAYILI KANUN UYARINCA KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR HAKKINDA KORUNMA KARARI ALMA VE KOŞULLARININ VARLIĞI HALİNDE KARARI KALDIRMA GÖREVİ ÇOCUK MAHKEMELERİNİN GÖREVİ KAPSAMINA ALINDIĞI – GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununun 26/3. maddesinde mahkemeler ve çocuk hakiminin bu kanun ve diğer kanunlarda yer alan tedbir kararlarını almakla görevli olduğu düzenlendiğinden, 2828 Sayılı Yasamın maddesindeki tedbir kararlarında da çocuk mahkemeleri görevli bulunmaktadır. (HGK’nun 16.01.2013 tarih, 2012/2-563 Esas, 2013/69 Karar sayılı ilamı) Yukarıda açıklandığı üzere, 5395 Sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesiyle, 2828 sayılı Kanun uyarınca korunmaya muhtaç çocuklar hakkında korunma kararı alma ve koşullarının varlığı halinde bu kararı kaldırma görevi Çocuk Mahkemelerinin görevi kapsamına alınmıştır…. ilinde Çocuk Mahkemesi bulunmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır. (2828 S. K. m. 22) (5395 S. K. m. 26)

1-Koruma kararının kaldırılmasına ilişkin dosyada, hükmü temyiz eden … ve …’un yasal temsilcilerine kararın tebliğine ilişkin bir belge mevcut olmadığından ve hükmün kesinleştiğine ilişkin bir şerh de bulunmadığından temyizin süresinde olduğunun kabulü ile istek koruma altında bulunan çocuğun hak ve menfaatleriyle ilgili olduğundan, ilgili sıfatıyla verilen kararı temyiz etme hakkı mevcut (HMK m. 387/1) bulunduğundan 19.02.2016 tarihli ek kararın bozularak kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.

2- Hükmün esasına ilişkin temyiz incelemesine gelince;Dava, 2828 sayılı Kanuna göre verilmiş bulunan korunma kararının kaldırılması talebine ilişkindir. Sözü edilen Kanun, korunmaya muhtaç çocukların,… oluncaya kadar, bu kanun hükümlerine göre kurulan sosyal hizmet kuruluşlarında bakılıp gözetilmeleri hususundaki tedbirin 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunuma göre görevli ve yetkili mahkemece alınacağını hükme bağlamıştır (2828 S.K. m.22/1). Kanunun 24. maddesi de, korunma kararı alınmasını gerektiren şartların ortadan kalkması halinde, kurum yetkililerinin önerisi üzerine mahkemece, çocuk ergin olmadan kaldırılabileceği gibi, ergin olduktan sonra da, çocuğun rızası alınmak şartıyla ve bu maddede gösterilen şartların varlığı halinde korunma kararının devamına karar verilebileceğini hükme bağlamıştır.

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununun 26/3. maddesinde mahkemeler ve çocuk hakiminin bu kanun ve diğer kanunlarda yer alan tedbir kararlarını almakla görevli olduğu düzenlendiğinden, 2828 Sayılı Yasamın maddesindeki tedbir kararlarında da çocuk mahkemeleri görevli bulunmaktadır. (HGK’nun 16.01.2013 tarih, 2012/2-563 Esas, 2013/69 Karar sayılı ilamı) Yukarıda açıklandığı üzere, 5395 Sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesiyle, 2828 sayılı Kanun uyarınca korunmaya muhtaç çocuklar hakkında korunma kararı alma ve koşullarının varlığı halinde bu kararı kaldırma görevi Çocuk Mahkemelerinin görevi kapsamına alınmıştır…. ilinde Çocuk Mahkemesi bulunmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.

3- Kabule göre de;Koruma kararının kaldırılmasına yönelik istek koruma altında bulunan çocuğun hak ve menfaatleriyle ilgilidir. Bu sebeple davanın hakkında koruma kararı alınmış olan kişi küçük ise veli veya vasisine, ergin ise koruma altına alınan kişiye yöneltilmesi gerekir. Bu husus nazara alınmadan evrak üzerinde eksik hasım ve eksik incelemeyle hüküm kurulması da doğru görülmemiştir.

Sonuç: Temyiz edilen 19.02.2016 tarihli ek kararın yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple bozularak kaldırılmasına, hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.23.06.2016

Çocuklarda Koruma Kararının Kaldırılması