Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Tarafından Tanınması 

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Tarafından Tanınması, babanın, nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı başvurusu ya da resmi senette veya vasiyetnamesinde yapacağı beyanla olur. Tanıma beyanında bulunan kimse küçük veya kısıtlı ise, veli veya vasisinin de rızası gereklidir. Başka bir erkek ile soybağı bulunan çocuk, bu bağ geçersiz kılınmadıkça tanınamaz. Beyanda bulunulan nüfus memuru, sulh hakimi, noter veya vasiyetnameyi açan hakim, tanımayı babanın ve çocuğun kayıtlı bulunduğu nüfus memurluklarına bildirir. Çocuğun kayıtlı bulunduğu nüfus memurluğu da tanımayı çocuğa, anasına, çocuk vesayet altında ise vesayet makamına bildirir.

Konuyla bağlantılı olduğundan babalık davası nasıl açılır konusu hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Tarafından Tanınması Davası

Tanıma; babanın yazılı başvurusu üzerine mahkemede yapılmışsa mahkeme tarafından, notere başvurusu üzerine düzenlenen senetle yapılmışsa noter tarafından tanımanın yapıldığı tarihten itibaren on gün içinde nüfus müdürlüğüne bildirilir. Tanımanın babanın vasiyetnamesindeki beyanla yapılması durumunda nüfus müdürlüğüne bildirim, vasiyetnameyi açan hâkim tarafından yapılır.  Nüfus memuruna yapılan tanıma beyanı ise doğrudan aile kütüklerine tescil edilir. Tanınan çocuklar babalarının hanesine baba adı ve soyadı ile analarının kimlik ve kayıtlı olduğu yer bilgileri belirtilmek suretiyle tescil edilir. Yurt dışında yapılan tanıma işlemlerine ait bildirimler dış temsilciliklere veya Türkçeye tercüme edilip, onaylanmış olmak kaydıyla yurt içinde nüfus müdürlüklerine yapılabilir.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Tarafından Tanınması davası babaya karşı aile mahkemesinde açılır.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Tarafından Tanınması Davası – Dava Dilekçesi

    … AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI                                          :

TC KİMLİK NUMARASI              :

ADRES                                              :

VEKİLİ                                            : Av.İlkay UYAR KABA

DAVALI                                           :

ADRESİ                                            :

KONU                                               : Evlilik dışı doğan çocuğun tanınması istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                            :

1-) Müvekkilimiz

2-) Söz konusu ………………davalı taraf evliliğe bir türlü yanaşmamıştır.

3-) Müvekkilimiz,

4-) Küçük  …/…/… tarihinde doğmuştur. …………… müvekkilimize fırsat vermemiştir.

5-) Küçüğün babası……….. Bu durum Mahkemenizce yapılacak araştırma ve incelemelerle ve hatta yapılacak DNA testi ile de kesin olarak ortaya çıkacaktır.

6-) Tüm bu nedenlerle müvekkilimizin küçüğün babası olarak tanınması için dava açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. …………………….

HUKUKİ DELİLLER                    : ………..

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıklanan nedenlerle,  müvekkilimizin küçüğün babası olarak tanınmasına karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER:         1-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları  gösterir tanık listesi

2-) …/…/… tarihli …..Hastanesi doğum kayıtları

3-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili  Av.İlkay UYAR KABA

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Tarafından Tanınması – İptali Davası

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Tarafından Tanınmasının İptali davası, Tanıyan, yanılma, aldatma veya korkutma sebebiyle tanımanın iptalini dava edebilir. İptal davası anaya ve çocuğa karşı açılır. Ana, çocuk ve çocuğun ölümü halinde altsoyu, Cumhuriyet savcısı, Hazine ve diğer ilgililer tanımanın iptalini dava edebilirler. Dava tanıyana, tanıyan ölmüşse mirasçılarına karşı açılır.

Davacı, tanıyanın baba olmadığını ispatla yükümlüdür. Ana veya çocuk tarafından tanıyanın baba olmadığı iddiasıyla açılan iptal davasında ispat yükü, tanıyanın, gebe kalma döneminde ana ile cinsel ilişkide bulunduğuna ilişkin inandırıcı kanıtları göstermesinden sonra doğar.

evlilik dışı doğan çocuğun baba tarafından tanınması

evlilik dışı doğan çocuğun baba tarafından tanınması

Avukat Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Tarafından Tanınması