İcra Avukatları İcra Davası | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

İcra Avukatları İcra Davası

İcra Mahkemesi Avukatları Ankara

İcra Avukatları İcra Davası Ankara İcra müdürlüklerinin görevleri ve icra müdürlüklerinde işlemler Nasıl Yapılır:İcra müdürlükleri, hukuk mahkemelerince icra iflas hukuku esaslarına göre aldığı kararların yerine getirilmesini, ceza mahkemelerince kararlaştırılan vekalet ücreti ile idare mahkemelerinin yargılama giderlerinin tahsiline yönelik kararların uygulayıcısı konumundadır.

İcra müdürlükleri aracılığıyla ilam niteliğindeki belgelerin yerine getirilmesi, ilam ya da ilam hükmünde icra edilmesi sağlanabildiği gibi, senet ve kambiyo icra takip, ilamlı takip, rehnin paraya çevrilmesi ile ilamsız takiplerinin yerine getirilmesin icra makamıdır.

İcra müdürlüklerinde görevli müdür kanunun uygulanmasından birinci derece sorumludur. Ödeme emrinin düzenlenmesi, ödeme emrinin tebliğ edilmesi, haciz işlemlerinin başlatılması ve yürütülmesi, icra takibinin kabulü, gayrimenkul tahliye ve teslimi velayet sürecinde çocukla şahsi münasebetin sağlanması gibi konularda icra müdürlükleri yetkilidir.

İcra Davası Ankara

İcra Avukatları İcra Davası

İcra müdürlüklerinde iş akışı nasıl sağlanır?

İcra takibi taleplerinde başvurunun yapılması icra müdürlüklerinin iş akışı başlamış olur. Alacaklı ya da alacaklı adına vekil tayin edilen avukat düzenlediği dilekçeyle başvuruyu yapar.

İcra müdürleri ya da icra müdür yardımcıları tarafından işleme alınan başvuru dilekçesinin, kabul edilebilmesi için gereken harçlar ve masrafların ödenmesi gerekir. Ödemenin ardından UYAP sistemindeki dosya kaydı yapılır.

Kabul edilen icra takibi talebinin içeriğine göre, icra müdürlüğünce bir ödeme emri düzenlenir. Düzenlenen ödeme emri borçlu tarafa tebliğ edilmek üzere Tebligat Kanunları esas alınarak posta işlemi yapılır.

Ödeme emrine itiraz avukat ve danışma

Borçlu kişiye ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihten itibaren kanunlarca belirlenmiş olan yasal süre içerisinde itiraz edilebilir. Eğer icra takibi genel haciz yöntemiyle başlatıldıysa ilgili itirazlar icra müdürlüğüne yapılır.

Kambiyo senetlerine mahsus takiplerde ise icra hukuk mahkemelerine başvurularak borca, yetkiye ve imzaya itiraz edilmesi gerekir. İcra hukuk mahkemesine itiraz edildiği durumlarda ilgili dosya icra müdürlüğünce mahkemeye iletilir.

Eğer ödeme emrine yönelik belirlenen yasal süre içerisinde itiraz gelmemişse, icra takibi kesinleşir ve infaz işlemleri başlatılır.

İcra Avukatları Ankara

İcra Avukatları İcra Davası

İcra Müdürlüğüne Ödeme Nasıl Yapılır

İcra ödeme emrini alan borçlu süresinde ödeme yapması halinde avukatlık ücretini indirimli öder. Ödemeyi İcra müdürlüğüne giderek dosya hesabı yaptırarak ödeme yapabilir. Ayrıca ödeme emrinde belirtilen ilgili icra müdürlüğünün iban numarasına yapabilir.

İcra Dairelerinde Haciz ve satış süreci

Düzenlenmiş ödeme emrine göre, asıla alacakla birlikte yasal faizi, icra ve vekalet ücreti, tüm harç ve masraflar belirlenerek borçludan tahsil edilir.

Tahsilatın gerçekleşmesiyle dosya işlemden kaldırılır. Eğer ödeme emrinin kesinleşmesine rağmen ödeme yapılmazsa haciz işlemleri başlatılır.

Borçlunun borca yetecek tutardaki taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına icra dairesi tarafından haciz konur. El konan mallar, haklar ve alacakların satışı yapılarak borca karşılık olan ödeme tahsil edilir.

İcra Hukuku İcra Davaları Avukat Ve Danışma

İcra hukuk mahkemeleri, icra iflas dairelerinde gerçekleştirilen işlemlerin kanunlara uygunluğunu denetleyen ve icra-iflas hukukundan doğan uyuşmazlıklarda görevli ilk derece özel mahkemelerdir. Basit yargılama yöntemiyle görülen davalarda alınan kararlar için temyiz ve itiraz yolu açıktır.

Kira alacağı, taşınmaz kira sözleşmesinden kaynaklanan alacak davaları ve icra yoluyla kiralanın tahliye davası, borçtan kurtulma davaları, icra emrine ve icra takibine itiraz davaları, ihalenin feshi, istihkak davaları, konkordato davaları icra hukuk mahkemelerinde en yaygın olarak görülen dava türleridir.

İcra Mahkemesi Davaları Avukat Ve Danışma

İcra hukuk mahkemesinde dava açmak isteyen kişiler, açılacak olan davanın türüne göre, belirlenen nispi ya da maktu dava harcını yatırarak dilekçesini mahkemeye ileterek hukuki süreci başlatabilir. Dava ya da talep dilekçesi şeklinde icra hukuk mahkemesine başvuru yapılabilir.

Başvuru dilekçesinin iletilmesi ve ilgili yargılama giderlerinin vezneye ödenmesi suretiyle dava talebi işleme alınarak dava kabul edilir ya da reddedilir.

İcra hukuk mahkemelerinde görülen davalar tek hakimle ve basit usulde görülen dava türleridir. O nedenle verilen dava dilekçesi, duruşma yapılmadan direkt dosya üzerinden de verilebildiği gibi hakimin duruşmaya karar verdiği günde davaya kimsenin gelmesine de gerek olmayabilir. Kimsenin duruşmaya gitmediği durumlarda da dosya için bir karar hükmedilebilir.

Bu durum en çok istihkak ve tahliye davalarında yaşanır. Hakimler bu davalarda keşif ve bilirkişi raporuyla delil toplayarak dosya üzerinde duruşmaya gerek görmeden karar açıklayabilir. İcra hukuk mahkemelerinde dava akış süreçleri asliye hukuk mahkemeleri ile benzer süreçlerdir.

Kötü Niyet Tazminatı İcra

İcra Avukatları Ankara – İcra Davası Danışmanlık Ankara

Borçlunun alacaklıya ödemekle ya da alacaklı için yerine getirmekle, yapmakla yükümlü bulunduğu bir şeyi ödememesi, yapmaması durumunda, alacaklının başvurduğu adli yönteme icra denir.  İcra avukatları Ankara, icra ve iflas davalarında uzmanlaşan avukatlardır.

İcra hukuku avukatları Ankara ve tüm Türkiye’deki adliyeler de alacaklı ve borçluların haklarını savunur. Alacaklının olduğu gibi borçlunun da bir takım hukuki hakları vardır.

İcra avukatına soru sormak ve oldukça karmaşık olan bu hukuki süreç hakkında doğru bilgiye sahip olmak isteyenler icra avukatı danışma hizmeti almak durumundadırlar. En doğru hizmeti alabilmek için araştırma yapan bireyler, “icra avukatı arıyorum” şeklinde aramalarda icra davalarına bakan avukat bilgilerine ulaşabiliyor.

İcra davası açmadan önce icra ceza avukatı ile görüşerek,icra davası açma masrafı ve icra davalari ne kadar sürer  konusunda detaylı bilgi alabilirler.

İcra davası açılınca ne olur?

Alacağını alamayan bir alacaklı icra davasını ilamlı ve ilamsız takip olmak üzere iki farklı şekilde açabilir. İlamlı icra  takibinde, mahkemeden bir ilam alınırken;  ilamsız icra takibinde ise, alacaklı herhangi bir mahkeme ilamına ihtiyaç duymaz. İlamsız icra takibinde bulunan alacaklı doğrudan yetkili icra dairesine başvurarak  borçlu için ödeme emri çıkarttırır.

İcra davaları ne zaman düşer?

Borçlar Kanunu kapsamında icra takibinin zaman aşımı 10 yıldır. Ancak bazı özel durumlarda bu süre 20 yıla kadar çıkabiliyor.

Senet İcraya Nasıl Verilir?

İcra Avukatları İcra Davası

İcra hukuk mahkemelerinde görülen Davalar

İcra Mahkemelerinde Alacak

Alacak (Kira Alacağı) – Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Amme Alacağı Takibinde

İcra Mahkemelerinde Borca İtiraz davası

Borçtan Kurtulma Davası – Haczedilemezlik Şikayeti – Hisseli Malın Satış Şekli – İcra Emrine İtiraz – İcra Takibine İtiraz – İcra Takibine İtiraz (Borca İtiraz) – İcra Takibine İtirazın Kaldırılması – İmzaya İtiraz – İtiraz (İcra Takibine Gecikmiş İtiraz) – İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye

İcra Mahkemelerinde İhaleden Kaynaklı Davalar

İhalenin Feshi – İhale İle Satılan Yerin Tahliyesi – İhalenin Feshi – İhtiyati Haczin Kaldırılması

İcra Mahkemelerinde İstihkak Davaları

İstihkak Davaları – İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı (İ.İ.K. ) – İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan)

İcra Mahkemelerinde Diğer Davalar

Kambiyo Hukuku Şikayeti – Kıymet Takdirine İtiraz – Kiralananın Tahliyesi(İcra) – Konkordato – Meskeniyet İddiası – Rehnin Kaldırılması Talebi – Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz  -Şikayet  (İcra Memur Muamelesini Şikayet) – Takas Mahsup Talebi – Takibin Taliki Veya İptali (İcra Avukatları Ankara)

BENZER YAZILAR

Avukat İlkay Uyar Kaba

Avukat İlkay Uyar Kaba

88 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri