İcra Takibi Nasıl Yapılır

ile ilgili diğer konu başlıklaer, icra takibi nasıl yapılır davası, icra takibi nasıl yapılır ilkay, ilamlı icra takibi nasıl yapılır, senet icra takibi nasıl yapılır, şehirdışı icra takibi nasıl yapılır, karşılıksız çek icra takibi nasıl yapılır, ilamsız icra takibi nasıl yapılır, apartman aidatı icra takibi nasıl yapılır, alacak icra takibi nasıl yapılır, sözleşme icra takibi nasıl yapılır, icra takibi ilkay hukuk bürosu avukatları ankara.

İcra Takibi Nasıl Yapılır, Kapaklı karton dosya, En arkaya vekaletname fotokopisi.  Vekaletnameye baro pulu yapıştırılacak, Ödeme emrine esas teşkil edecek elde olan senet çek fotokopisi – kontrat – ilamlı karar vs., Ödeme emri, Takip talebi, Harç Makbuzu ( İcra Müdürlüğünce verilecek )

İcra Takibi Nasıl Yapılır – Nasıl Hazırlanır

İcra Takibi Nasıl Yapılır, Kapaklı karton dosya, En arkaya vekaletname fotokopisi.  Vekaletnameye baro pulu yapıştırılacak, Ödeme emrine esas teşkil edecek elde olan senet çek fotokopisi – kontrat – ilamlı karar vs., Ödeme emri, Takip talebi, Harç Makbuzu ( İcra Müdürlüğünce verilecek )

Borçlu ya da borçlu adedince gönderilecek tebligat zarfı, Tebligat zarfının arasına borçlu ya da borçlu adedince gönderilecek ödeme emri ve varsa ödeme emrine esas teşkil eden senet vs fotokopisi, Dosya kapağını ön yüzüne de alacaklı -borçlu ve avukatın adı soyadı yazılacak veya adres kaşesi basılacak.

Hazırladığınız İcra dosyasını ilgili İcra Müdürüne yada görevlendirdiği memuruna veriyorsunuz. Dosyanın tam olması ile icra dosya  harcını yatırıyorsunuz. İcra müdürü görüldü imzalıyarak borçluya gönderilecek olan ödeme emri ile dosyada kalacak olan ödeme emrine kaşa vurarak imzalar ve dosyanın esas numarası alır.

Ödeme Emri – İcra Takibi Nasıl Yapılır

İcra takibi aşağıdaki hazırlanan ödeme emri ile İcra Takibi Nasıl Yapılır Başlatılır.

T.C.

……………………………..İcra Dairesi                                                              Örnek No : 12* 

Dosya No :………………………………

KAMBİYO SENETLERİNE (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET)

ÖZGÜ İFLÂS YOLU İLE TAKİPTE ÖDEME EMRİ

1-) Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı,soyadı vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa, Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi:
2-) Borçlu ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası:
3-) Alacağın Türk parasıyla tutarı,faiz miktarı ve işlemeye başladığı gün; alacak yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi:
4-) Senet ve tarihi:

İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (5) gün içinde ödeme emrini gönderen icra ve iflâs dairesine ait banka hesabına yatırmanız; kambiyo senedi ve borca ait her türlü itiraz ve şikâyetlerinizi yine bu (5) gün içinde sebepleriyle birlikte ve diğer tarafa tebliğ edilecek nüshadan bir fazla dilekçe ile icra dairesine bildirmeniz; (5) gün içinde borç ödenmediği; veya itiraz ve şikâyet edilmediği takdirde, alacaklının ticaret mahkemesinden iflâsınızı isteyebileceği; itiraz ve şikâyet edildiği takdirde alacaklının ticaret mahkemesinden itiraz ve şikâyetin kaldırılması ve iflâsınıza karar verilmesini isteyebileceği ihtar olunur.

(İİK m.171)

………./……./……….

                                                                                                                         İcra Memuru

                                                                                                                       Mühür ve İmza

İcra Dairesi Hesap Bilgileri:

Banka Adı:

IBAN No:

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ HARÇ HESABI

TC.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: …/…

H   A   R   Ç      H   E   S   A   B   I (ÖRNEK RAKAMLAR ALACAK MİKTARINA GÖRE DEĞİŞİR)

——————————————

Başvurma Harcı         :                       24,30.-TL

Peşin Harç                  :                       00,00.-TL

Vekalet Harcı             :                         3,75.-TL

TOPLAM                   :                       00,00.-TL

Posta Gideri               :                         8,00.-TL

Dosya Gideri              :                         0,60.-TL

T.B.B Pulu                 :                         5,90.-TL

GENEL TOPLAM    :                       00,00.-TL

…/…/…

7 ÖRNEK ÖDEME EMRİ TEBLİĞE GÖNDERİLDİ. …/…/…

GÖNDERİLEN ÖDEME EMRİ …/…/… TARİHİNDE

……………………………..’E TEBLİĞ EDİLDİ.

İcra Takibi Nasıl Yapılır

İcra Takibi Nasıl Yapılır

 

Ankara avukat