Belirli İş Sözleşmesi Örneği

Belirli İş Sözleşmesi Örneği
Belirli İş Sözleşmesi Örneği Günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız, belirsiz süreli iş akdi işçiye verdiği hakları ortadan kaldırmak için işverenler tarafından uygulanan belirli süreli iş sözleşmesi, iş sözleşmesi türlerinden biridir. Bu açıdan 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Yargıtay kararları çerçevesinde belirli süreli iş...
Belirli İş Sözleşmesi Örneği Nasıl Hazırlanır? Belirli iş sözleşmesi için örnek ve dilekçeleri 4857 sayılı İş Kanunu’nun 11. Maddesine göre düzenlenmiştir. İş ilişkinin belirli bir süreye bağlı olarak yapılmadığı durumlarda, iş sözleşmesi belirsiz olarak kabul edilmektedir. İş sözleşmelerinde sözleşmenin belirli ve belirsiz olmasını sağlayan en önemli unsur, iş sözleşmesinde sözleşmenin tamamlanacağı tarihin yazıp yazmadığıdır. Belirli iş sözleşmesi örneği hazırlanırken avukat yardımı almak hem işvereni hem de işçiyi koruyan önemli unsurların başında gelmektedir. Taraflar, sözleşmenin sona erme süresin belirledikten sonra iş akdinin sonlandırılmasına ve feshedilmesine gerek kalmaz. İş sözleşmelerinin belirli olması sayesinde belirli süre içinde iş tamamlanır ve sözleşme biter.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Kıdem tazminatı 2019

İş sözleşmesi türleri arasında olan belirli süreli iş sözleşmelerinde belirli bir işim tamamlanacağı süreye göre sözleşme hazırlanır. Şayet işçi bir sene boyunca sözleşmeye bağlı olarak çalışmış ancak sözleşmesi feshedilmişse bu noktada kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır. Belirli süreli olan iş sözleşmelerinde:
  • Belirli süreli işlerin ifade edilmesi gerekir,
  • Belli bir işin tamamlanması gerekir,
  • Belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif sebeplerin bulunması gerekmektedir.
Şayet işçi sözleşmesinde, belirli bir süre olduğu konusunda bilgilendirilmemişse bu noktada sözleşme geçerliliğini kaybedecektir ve belirsiz süreli sözleşme olarak kabul edilecektir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Kaç Kere Yenilenebilir?

Belirli süreli iş sözleşmesi iş kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Bu durumda iş sözleşmesi işin bitmemesi ya da tekrar başlaması hallerinde yenilebilir. Bu yenileme bir defa yapılmaktadır. Kampanya ya da fuar gibi geçici süreli işlerde yapılabilen belirli süreli iş sözleşmelerinde yenileme hakkı birdir. Her sene çalışma durumunda sözleşmenin belirsiz olarak sıfat kazanması gerekir. Kıdem tazminatı ise belirli süreli çalışan işçilerde 1 yıl şartını doldurmuş olması gerekmektedir. İşçinin bir senelik çalışma süresini doldurması halinde iş sözleşmesinin belirli ya da belirsiz olması durumlarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Genel Belirli süreli olan iş sözleşmelerinin belirsiz süreli sözleşmelerden en ayırt edici özelliği ise, işçiye ve işe iade hakkının tanınmaması olarak düzenlenmiştir.

Belirli İş Sözleşmesi Örneği Nasıl Hazırlanır

Günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız, belirsiz süreli iş akdi işçiye verdiği hakları ortadan kaldırmak için işverenler tarafından uygulanan belirli süreli iş sözleşmesi, iş sözleşmesi türlerinden biridir. Bu açıdan 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Yargıtay kararları çerçevesinde belirli süreli iş sözleşmesine açıklamaya çalışacağız.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Kavramı Nedir?

4857 sayılı İş Kanununun göre “İş sözleşmesi veya iş akdi belirli ya da belirsiz süreli yapılabileceğini” ifade ettikten sonra iş sözleşme türleri saymıştır. İlgili madde hükmüne göre iş ilişkisinin bir süreye tabi olarak yapılmadığı durumda iş sözleşmesi belirsiz süreli sayılır. Belirli bir işin tamamlanması veya belirli süreli işlerde veya belirli bir olayın, binanın, olgunun ortaya çıkması gibi nesnel şartlara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı olarak yapılan iş sözleşmesi ise belirli süreli iş sözleşmesidir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Düzenlemek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

4857 numaralı İş Kanununun açıkça ifade ettiği üzere belirli süreli iş sözleşmesi yapma hakkı sınırlandırılmış ve bu tür sözleşmelerin yapılabilmesi ancak objektif nesnel şartların varlığına bağlanmıştır. Bu nesnel şartlar bir işin özelliği gereği belirli süreli veya belli bir sürede bir işin tamamlanmasına yönelik olması veya belirli bir yapının, binanın, olgunun ortaya çıkması durumunda belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilecektir. Fakat kanun madde hükmünde ifade edilen bu üç duruma benzer ve nesnel şartları taşıması halinde belirli süreli iş sözleşmesi düzenlemesi mümkün olacaktır. Bu nedenle ile belirli süreli iş sözleşmelerinin düzenlenmesine ilişkin koşullar kanun hükmünde sınırlı olarak ifade edilmediği için her iş sözleşmesine göre ayrı olarak belirli süreli iş sözleşmesinin yapılıp yapılamayacağının değerlendirilmesi ve belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilmesi için gereken objektif koşulların varlığı araştırılması gerekmektedir.

Belirli İş Sözleşmesi Örneği | Sıkça Sorulan Sorular

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - AİLE SAĞLIK MERKEZİ İŞYERİNDE HEMŞİRE OLARAK ÇALIŞAN DAVACI. ÇALIŞMA İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ - İDARİ SÖZLEŞMEYE DAYALI UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNÜN İŞ MAHKEMESİNİN GÖREV ALANINA GİRMEDİĞİ. Somut olayda, davacının davalı ... Bakanlığına ait Aile Sağlığı Merkezi işyerinde, 5258 sayılı Kanun kapsamında hemşire olarak çalıştığı hususu tartışmasızdır. Davacının "sözleşmeli personel" olarak görev yaptığı, taraflar arasında akdedilmiş bulunan idari sözleşmeye dayalı uyuşmazlığın çözümünün iş mahkemesinin görev alanına girmediği anlaşılmakta olup, Anlaşmazlığın çözüm yeri idari yargı olduğundan, davanın yargı yolu caiz olmaması sebebiyle usulden reddi gerekir.işkisini belirleyen temel ilke olan "irade serbestisi" sözleşmeli personel istihdamında geçerli değildir. İdarenin kanuniliği ilkesi gereği, yapılacak sözleşmelerin içeriği ve sözleşme yapılma yöntemi mevzuatta yer verilen düzenlemelerle belirlenmekte, tarafların iradesi belirleyici olmamaktadır. Yapılan sözleşmeler, iş hukukundaki "iş sözleşmeleri"nden farklı olarak "idari hizmet sözleşmeleri" niteliğinde bulunmaktadır. İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI - EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIK TAZMİNATI VE YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ - DAVANIN REDDİ. Davacı, toplu iş sözleşmesi fark ücreti, ikramiye ve ilave tediye alacağı, vardiya dönüş ücreti, gece prim alacağı, yeraltı çalışma tazminatı, vardiya zammı, yemek-iaşe-katık ücreti, yakımlık kömür yardımı, giyim yardımı, sabun ve aydınlatma ücreti alacağı, sosyal yardım ücreti, fazla mesai ücreti, ulusal bayram genel ve hafta tatili çalışma ücreti, eşit davranma ilkesine aykırılık tazminatı ve yıllık ücretli izin alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, davanın reddine karar vermiştir. Hükmün onanması gerekmiştir. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ VE İŞÇİ ALACAKLARI Hizmet alımı sözleşmelerine göre davalı Bakanlık ile diğer davalı şirket arasında asıl veren-alt veren ilkisi bulunmaktadır. Davalı Bakanlık asıl veren olarak alt veren şirketle birlikte hükmedilen alacaklardan sorumludur. Hizmet alımı sözleşmesine konu temizlik hizmeti i, niteliği itibariyle belirli süreli sözleşmeye konu olacak lerden değildir. Dava dilekçesinde kıdem tazminatına yasal faiz istenmesi, kıdem tazminatı için "yasada yazılı olan faiz" anlamı da taşıdığından mahkemece kıdem tazminatına en yüksek banka mevduat faizi letilmesine karar verilmesinde de hata yoktur. Sonuç olarak, dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında; mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı, hükümde kamu düzenine aykırılık da görülmediği, anlaşıldığından davalı Bakanlık vekilinin yerinde görülmeyen istinaf başvurusunun HMK.nun 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Bu haber toplam 508 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara