Kıdem ve İhbar Tazminatı Nasıl Hak Edilir? Kıdem ve ihbar tazminatı brüt mü net mi?

Kıdem ve İhbar Tazminatı Nasıl Hak Edilir? Kıdem ve ihbar tazminatı brüt mü net mi?
Kıdem Ve İhbar Tazminatı Kıdem Ve İhbar Tazminatı Kişinin yaşadığı süreç boyunca birçok sorumluluğu olduğu gibi, sahip olduğu birçok da hakkı vardır.

iş hukuku çerçevesinde önemli olan kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai alacağı, ve diğer işçilik haklarına dair genel bilgileri özgün bir şekilde aşağıda yer almıştır.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hangi Durumlarda Alınır?

İşçiler, iş sözleşmeleri sona erdiğinde iki önemli tazminat türüne hak kazanabilirler: kıdem ve ihbar tazminatı. Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi durumunda, işçinin hizmet süresine göre işveren tarafından ödenen bir bedeldir. İhbar tazminatı ise, sözleşmenin sona erdirilmesi sırasında yasal olarak öngörülen ihbar sürelerine uyulmaması halinde, ihbarda bulunmayan tarafça ödenir.

İşçi Hangi Hallerde İhbar Tazminatına Hak Kazanır?

İşçi, sürekli işlerde ve deneme süresi dışında, işverenin yasal ihbar sürelerine uymadan iş sözleşmesini sonlandırması durumunda ihbar tazminatına hak kazanır. Süreksiz işlerde ise, İş Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ihbar tazminatı hakkı bulunmamaktadır.

Kıdem Tazminatı Tavan Ücreti Net mi Brüt mü?

Kıdem tazminatı hesaplamasında esas alınan ücret, işçinin işten ayrıldığı sırada aldığı aylık giydirilmiş brüt ücrettir. Eğer bu ücret, belirlenen kıdem tazminatı tavanını aşıyorsa, tavan tutar esas alınır; aşmıyorsa işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplama yapılır.

Kıdem ve İhbar Tazminatı İçin Nereye Başvurulur?

Kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarıyla ilgili uyuşmazlıkların çözümü için ilk adım arabuluculuk sürecidir. Arabuluculuk anlaşmazlığı çözüme kavuşturamazsa, işçi alacaklarına dayalı olarak yetkili iş mahkemesinde dava açabilir. Dava açılırken, ilgili harçlar ve masrafların yatırılması gerekir.

İhbar Tazminatı Giydirilmiş Brüt Ücret mi?

Evet, ihbar tazminatının hesaplanmasında esas alınan miktar, işçinin fesih anındaki giydirilmiş brüt ücretidir. Bu hesaplamada, işçinin maaşının yanı sıra yemek, yol yardımı gibi sosyal hakları da dahil edilir.

Ücret Alacağını Kim İspatlar?

Ücret alacağının ödenip ödenmediğini ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşveren, ödeme yapıldığını belgelemekle yükümlüdür.

Yıllık İzin Alacağı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Yıllık izin alacağı, işçinin kullanmış olduğu yıllık ücretli izin süresince aldığı ücrettir. İşçinin kıdemi ve çalışma süresine göre belirlenen izin süresi için ödenecek ücret, işçinin günlük ücretiyle çarpılarak hesaplanır.

İşçi Hangi Durumda Kıdem Tazminatına Hak Kazanır?

İşçi, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl süreyle kesintisiz çalışmışsa ve iş sözleşmesi sona ererse, kıdem tazminatına hak kazanır. Bu hak, işçinin işten çıkarılması veya haklı nedenlerle işi bırakması gibi durumlarda geçerlidir.

Fazla Mesai Alacağı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Fazla mesai alacağı, işçinin normal çalışma saatleri dışında yaptığı her saatlik çalışma için ödenen ek ücrettir. Bu ücret, işçinin normal saatlik ücretinin %50 fazlası olarak hesaplanır ve brüt ücret üzerinden ödenir.

İş Yerine İhtar Çekilince Tazminat Alınır mı?

İşçi, haklarına ilişkin taleplerini karşılamayan işverene ihtarname çekerek, bu haklarını talep edebilir. İhtarname, hakların talep edilmesi için resmi bir adımdır ve işçinin haklarını yasal yollarla aramasına zemin hazırlar. İhtarname sonucu, işverenin bu taleplere nasıl yanıt vereceğine bağlıdır.

Kıdem Ve İhbar Tazminatı Nedir?

Kıdem Ve İhbar Tazminatı Kişinin yaşadığı süreç boyunca birçok sorumluluğu olduğu gibi, sahip olduğu birçok da hakkı vardır. Bu haklar, kişiyle birlikte yaşar ve kişinin haklarının farkındalığı dahilinde uygulanır.

İşçilerin sahip olduğu hakları, hakların izahını, hangi durumlarda ne yapması gerektiğini bilmediğinden çoğu zaman mağdur bir duruma düşer. Oysaki adaletin amacı hiçbir hakkın çiğnenmemesinin yanı sıra haklının hakkının verilmesidir. Kişinin sahip olup da farkına varmadığı haklardan bir tanesi de hiç şüphesiz "Kıdem ihbar Tazminatı" dır.

Kişinin çalıştığı kurumda sahip olduğu haklardan bir tanesi olan Kıdem ihbar tazminatı daha detaylı inceleyerek, kıdem ve ihbar tazminatı nasıl alınır, kıdem ve ihbar davası açmak için neler yapılmalıdır? gibi sorulara cevap bulalım.

Öncelikle kıdem tazminatının tanımına değinecek olursak; kıdem tazminatı, kendi isteği haricinde işten ayrılmış yahut ayrılmak zorunda kalmış çalışanların işyerinden çıkışı yapılırken kanun gereği almaya hak kazandığı tazminat türüdür.

Her tazminatta olduğu gibi, kıdem tazminatında da birtakım koşulla vardır. Bu koşullardan en önde geleni, işçinin kıdem tazminatına hak kazanması için, ayrıldığı işyerinde bir yıldan fazla çalışmış olması gerektiğidir. Aynı zamanda tanımda da belirtildiği üzere, kendi isteğiyle işten ayrılmış olan çalışanlara hiçbir şekilde kıdem tazminatı ödenmez.

Bunun yanı sıra kıdem tazminatının ödenebilmesi için işçinin sigortalı olması gerektiği de öne sürülür. Kıdem tazminatı hesaplanırken, çalışanın işten ayrılmadan önceki aldığı son brüt maaşı göz önüne alınır. Ve alınan bu son brüt maaşı, kişinin işyerinde çalıştığı yılla çarpılarak kıdem tazminatının miktarı ortaya çıkmış olur. Kıdem tazminatının bir de süresi mevcuttur.

Çalışan 10 (on) yıl içerisinde tazminat hakkına ulaşmış olmalıdır. 10 yıl içerisinde hala daha tazminatına erişmemiş olan işçiler bu haklarını kaybederler. 4857 sayılı İş Kanunu gereği bitiş süresi belli olmayan bir iş sözleşmesini, tek bir tarafın bitirmek istemesi durumu, işi bırakmak isteyen tarafın (işçi yahut işverenin) sözleşmede yazan süre kadar önceden, karşı tarafa durumu belirtmesi yani ihbar etmesi gerekir.

İşte bu, ihbar etme durumuna uymayan işçi yahut işverenin sözleşmede belirtilen ihbar süresinin ücreti değerinde bir tazminat ödemesi hali söz konusudur. Bu tazminata da ‘İhbar tazminatı" adı verilir. İhbar tazminatıysa, kişinin çalıştığı süre zarfınca hesaplanır.

Kıdem Ve İhbar Tazminatı Avukatı Ne Yapar?

Kıdem ve ihbar tazminatları İş Kanunu'nun vatandaşlara tanıdığı haklardandır. İş Kanunu'nun birçok maddesinde, karşılaşabilecek farklı durumlarda ne yapılması gerektiği açıkça belirtildiği gibi, hakların hangi durumda çizgi dışına çıkartılıp hangi durumda devreye gireceği de ayrıntılı bir biçimde işlenmiştir.

Daha detaylı bir bilgiye ulaşarak, kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamalarınızı yaptırmak ve herhangi bir mağduriyete bürünmemek için kıdem ihbar tazminat avukatlarımıza başvurmak en doğrusu olacaktır.

Kıdem Ve İhbar Tazminatı Alacakları

İş Hukukunda Sözleşmenin tazminatı gerektirmeyecek şekildi fesih edildiğinin ispat külfeti işveren üzerindedir. İş sözleşmesi ihbar ve kıdem tazminatı ödenerek işveren tarafından fesih edilmiştir. Bu fesih şekline göre işveren davacının çalışma süresine göre akdin feshindeki giydirilmiş brüt ücret üzerinden ihbar ve kıdem tazminatı ödemek zorundadır. İş Hukukundaki ücretin miktarının ispati işçi üzerindedir.

Yargıtay 9. HD nin uzun yıllardır işçinin ücretinin ispati için tanık anlatımları, Ticaret odası, Meslek Odası, Sendika yazıları ve ücret ödeme bordrolarının karşılaştırılarak akdin feshindeki ücretin belirlenmesi gerektiği görüşünde bulunmaktadır.

Mahkemece de bu araştırmalar her dosyada sürekli yapılmaktadır. Buna göre, ücret belirlenmiştir. Kaldı ki davalı tanığı da davalının ücretinin davacının iddiası gibi doğrulamıştır. Bilirkişi tarafından belirlenen ücret üzerinden ihbar ve kıdem tazminatı hesabı yapılmıştır. İşveren tarafından ödenen meblağlar düşülmüş fark rakamlar bulunmuştur.

Davacının fazla çalışma ücreti talebi bulunmaktadır. Fazla çalışmanın, 4857 Sayılı İş Kanununun 41, 42, 43. maddeleri ile 63. maddelerinde hükümleri bulunmaktadır. 4857 Sayılı Kanunun 63/1. madde hükmüne göre fazla çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. 45 saatten fazla yapılan çalışmalar fazla çalışma sayılmaktadır.

İş Hukukunda haftada 45 saatten fazla çalışma yapıldığının, ispat külfeti işçi üzerindedir. İş görme borcu bir yapma borcudur. Fiili bir olgudur. Hukuki işlem değildir. İşçi iş görme borcunu haftada 45 saatten fazla yapmış ise, bunların HMK un ön gördüğü her çeşit delille ispatlayabilecektir.

dinlettiği tanıklarla fazla çalışma yaptığını, tanıklarla kanıtlamıştır. HMK un 255. madde hükmüne göre tanıkların doğru söylemesi asıldır. Arkadaşlık, aynı işyerinde çalışma, akrabalık vesaire gibi olgular bu kanuni karineyi değiştirmeyecektir.

Kıdem Ve İhbar Tazminatı Hesaplama - Kıdem Ve İhbar Tazminatı Avukatı

İşçi alacaklarının en önemli 2 kalemini en az bir yılını doldurmak suretiyle hak kazanılan kıdem tazminatı ile Haksız olarak işten çıkarılan işçinin ihbar tazminatı oluşturmaktadır. Kıdem tazminatı Hesaplanmasında işveren sürekli düşük ücretten hesaplanması neticesinde Kıdem tazminatı düşük çıkmaktadır. Oysaki Kıdem tazminatı Bürüt maaştan hesaplanmaktadır.

İhbar tazminatının hesaplanmasında çalıştığı süreler önemlidir. İhbar tazminatını İşçi işverende isteyeceği gibi İşverende işçide ihbar tazminatı isteyebilir. Kıdem ve İhbar tazminat avukat aracılığı ile takip edilmesinde fayda vardır.

Yada Kıdem ve İhbar Tazminatı avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz. İşçinin yasal hakları olan Kıdem ve ihbar tazminatını dava olarak nasıl açılacağı, nasıl talep edileceği, iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı olarak feshi edilmesi, talep edilecek miktarlar dava açılmasında önemli konulardır. Kıdem ve İhbar Tazminat sebebiyle açılan İşçi Alacakları davasının yanlış açılması durumunda davanın kaybedilmesi ve red edilmesi durumunda karşı avukat ücreti ödemek zorunda kalınabilir. Makalede Kıdem Ve İhbar Tazminatı Avukatı konuları bilgi amaçlı yer verilmiştir. Diğer makaleler için Sigorta Avukatı sayfasına göz atınız.

Bu haber toplam 264 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara