Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz

Hakkında bir hazırlık soruşturması sürdürülen şüpheli sıfatına sahip olan kişinin yapılan hazırlık soruşturmasında eylemin suç olmadığına dair verilen karara kovuşturmaya yer olmadığına dair karar denmektedir. Takipsizlik olarak bilinen kanundaki adı bu şekildedir. Bu kararın verilmesinin nedeni delil yetersizliği olabileceği gibi cezasızlık nedeni de olabilmektedir.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararı Veren Makam Kimdir?

Yapılan hazırlık soruşturması sonrasında kovuşturmaya yer olmadığına dair karartı verecek olan Cumhuriyet Savcısı olmaktadır.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Ne Gibi Sonuçlar Doğurur?

Hakkında bir suç ile alakalı olarak hazırlık soruşturması yürütülen şüpheli sıfatındaki kişi için bu kararın verilmesi aklanmasına neden olacaktır. Şüpheli sıfatındaki kişinin aklanması için bu kararın dışında bir hakim kararına gerek yoktur. Şüpheli sıfatındaki kişi için genel bilgi toplamak için açılan BGT kaydı silinir ve suç kayıtları ortadan kalkar. Bu suç ile alakalı olarak yeni bir delilin ortaya çıkmaması durumunda şüpheli sıfatındaki kişi için aynı suç için ceza davası açılamamaktadır.

Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Nedir?

Şüpheli sıfatındaki kişinin bir suçtan aklanması durumunda diğer bir suç konusunda hakkında dava açıldığına dair verilen karara denmektedir.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz ve Sonuçları

Meydana gelen suçtan zarar gören kişi kendisine yapılan kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde bu kararı veren Cumhuriyet Savcısına hukuk kuralları içerisinde görev yapmakta olduğu Ağır Ceza Mahkemesine en yakın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına itirazda bulunabilmektedir.

Verilen karar ile alakalı olarak Cumhuriyet Savcısının madde 171 içerisinde ifade edilen takdir yetkisini kullanmış olması durumunda kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına itiraz edilememektedir.

Yapılan itiraz dilekçesinde kamu davasının açılmasını gerektirecek olaylar ve deliller belirtilmelidir. Burada kamu davasının açılmasını haklı gösterecek olaylar delil, iz, eser ve emarelerden gösterilerek açıklaması yapılması zorunludur. Aksi durumda itiraz hemen reddedilecektir.

Mahkeme başkanı kamu davasının açılması için yeterli nedenler bulunmaması durumunda itirazı gerekçeli olarak reddedecektir. İtiraz eden taraf suçtan zarar göreni itiraz için yapılan giderleri ödemeye mahkum edebilmektedir. Cumhuriyet Savcısına gönderilen karar buradan itiraz edene ve şüpheliye bildirilir.

Mahkeme başkanı bu konuda karar vermek için soruşturma genişletilmesine gerek görmesi durumunda bu konuyu açık bir şekilde belirterek o yerdeki sulh Ceza Hakimini görevlendirmektedir. Mahkeme başkanı yapılan itirazı yerinde görürse Cumhuriyet Savcısı iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderir. Kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen karar sonrasında yeni delillerin ortaya çıkmaması durumunda aynı suç üzerinden bir dava açılması mümkün değildir.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz

T.C. YARGITAY 4.Ceza Dairesi Esas: 2015/19201 Karar: 2015/39173 Karar Tarihi: 03.12.2015

TEHDİT VE HAKARET SUÇU – MEVCUT DELİLLERİN SUÇUN İŞLENDİĞİ HUSUSUNDA YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTURDUĞU – KARARA İTİRAZ SONUCUNDA VERİLEN İTİRAZIN REDDİNE DAİR MERCİİ KARARININ HUKUKA AYKIRI OLDUĞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dosyadaki mevcut delillerin şüpheli M.. S.. yönünden tehdit ve hakaret, şüpheli A.. S.. yönünden ise tehdit suçlarından iddianame düzenlenebilmesi için suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu açıktır. Şüphelilerin eylemlerinin sübut bulup bulmadığı hususu, lehlerine ve aleyhlerine toplanacak tüm kanıtların, mahkemece birlikte tartışılıp değerlendirilmesi sonucu belirlenmesi gerekmektedir. Yapılan açıklamalara göre, şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar ve bu karara itiraz sonucunda verilen itirazın reddine dair mercii kararı hukuka aykırıdır. Açıklanan nedenlerle itirazın reddine ilişkin merci kararının kaldırılmasına karar verilmiştir. Hüküm bozulmuştur.