Mal Kaçırma Davası

Mal Kaçırma Davası
Mal Kaçırma Davası Günümüz modern hukuk sistemi dahilinde miras bırakan yani muris malvarlığını yasal hak sahipleri olan mirasçılarından ya da mirasçılarından birisinden kaçırabilmek amacı ile hukuka aykırı nitelik taşıyan bazı yöntem ve uygulamalara yönelebilir ki bu durum mirastan mal kaçırma durumun meydana gelmesine yol açar. Mirastan Mal Kaçırma Durumunda...
Mal Kaçırma Davası Nasıl Açılır? Mal kaçırma davalarının açılması için borçlunun alacaklı olan kişiye borcunu ödememek için mallarını kaçırmış olması gereklidir. Mal kaçırma davasına konu olabilecek farklı konular mevcuttur. Örneğin bir alacaklı borçlusuna mal kaçırdığı iddiası ile dava açabilirken, bir miras hakkı sahibi de diğer mirasçılara mal kaçırma davası açabilir.

Alacaklıdan Mal Kaçırma Nedir?

Bazı borcu olanlar üçüncü bir kişi ile arasında işlemler yaparak alacaklıdan mal kaçırabiliyor. Örneğin borçlu kişi sahip olduğu bir gayrimenkulün tapusunu farklı bir kişinin üzerine yapabilir. Bu durum da alacaklının borcunu alamayacak olması anlamına gelebilir. Böyle bir mağduriyet yaşanmaması adına da alacaklıdan mal kaçırma tapu iptali davası açılabilmesi söz konusudur. Bu davaların açılabilmesi için başvurular Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapılıyor.

Tasarrufun İptali Davası Ne Zaman Açılır?

Borçlu kişi alacaklıyı da ilgilendiren bir tasarrufta bulunması halinde alacaklı bu tasarrufun iptal edilmesi için dava açabilir. Mal kaçırma tasarrufun iptali davası hem borçluya hem de borçlunun tasarrufu gerçekleştirdiği üçüncü kişiye açılabilir. Tasarrufu iptal edebilmek için dava açabilmek için tasarrufun gerçekleşmesinden sonra 5 yıllık bir süre vardır. Bu sürenin geçmesi hakkın düşmesine neden olacaktır.

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası

Mal kaçırma davaları yalnızca alacaklının borçluya açtığı bir dava türü değildir. Mirasçılardan birisi de bu davayı kaçarak hak talebinde bulunabilir. Bu davalar bir kişinin mirasçıyı mirastan yoksun bırakmak adına yapılmış olan işlemlerin iptal edilmesi için açılır. Muris Muvazaası davasını saklı pay sahibi olup olmadığına bakılmaksızın miras hakkı çiğnenen herkes açabilir. Bu davalar da tasarrufun iptali davaları gibi Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde görülmektedir. Muris Muvazassı davası zamanaşımı süresi söz konusu değildir. Bu davalar miras bırakan kişinin vefat etmesinin ardından istenilen bir zamanda açılabilir.

Muris Muvazaası Davasını Kimler Açamaz?

Miras hakkı çiğnen herkesin bu davayı açma hakkı vardır. Ancak bazı kişiler mahkemeye muris muvazaası davası için başvuramaz. Örneğin mirastan çıkarılmış olan kişiler mirasta herhangi bir hakkı olmayacağı için bu davayı da açamaz. Ayrıca miras hakkından feragat eden kişiler de yine aynı şekilde hak talebinde bulunamayacaktır. Mal Kaçırma Davası, Günümüz modern hukuk sistemi dahilinde miras bırakan yani muris malvarlığını yasal hak sahipleri olan mirasçılarından ya da mirasçılarından birisinden kaçırabilmek amacı ile hukuka aykırı nitelik taşıyan bazı yöntem ve uygulamalara yönelebilir ki bu durum mirastan mal kaçırma durumun meydana gelmesine yol açar.

Mirastan Mal Kaçırma Durumunda Nasıl Dava Açılır?

Bu doğrultu da söz konusu olan mirasçılar tarafından murisin yani miras bırakanın gerçekleştirmiş olduğu mirastan mal kaçırma eylemi ile ilgili olarak hukuki açıdan mevcut olan hakkını arayabilme şansı bulunuyor ki bu noktada mirastan mal kaçırma davası açma hakkına sahip olabiliyor. Miras Hukuku kapsamında meydana gelen tapu iptali, muvazaa, mirasçılardan mal kaçırma gibi her bir eylem ve ihtilaflar Miras Hukuku çerçevesinde hem vefat eden kişinin iradesine saygı ve diğer yönden yaşayan kişinin haklarına ulaşabilmesi hakkı arasında oluşturulmaya çalışan bir denge prensibinden yararlanılarak çözüme kavuşturulmaya çalışır. Miras bırakan yani muris tarafından mirasa konu olan malvarlığını mirasçılarından birisinin üzerine geçirmiş olması halinde hak sahibi olan diğer yasal mirasçılar tarafından diğer mirasçıya mirastan mal kaçırma sebebi ile dava açma hakkına sahip olabiliyor. Bu noktada kendisine has bir dava olması dolayısı ile söz konusu olan devir işleminin mirastan mal kaçırma hedefi ile gerçekleştirildiğinin mirastan maç kaçırma davasını açan davacılar tarafından ispatının gerçekleştirilmesi zorunluluğu bulunur. Miras bırakanın iradesinin duruma has mevcut olan deliller aracılığı ile net biçimde mahkeme içerisinde kanıtlanması gerekir. Miras bırakan yani murisin sağlığı döneminde mirasa konu olan malvarlığını mirasçılarına adil biçimde dağıtmamış olması halinde şirket hissesi mirasçılarına devri gerçekleştirilmiş fakat aralarında açık biçimde eşitsizlik meydana gelmiştir. Murisin bir mirasçıya daha fazla imkan sunmasına yol açan neden, o özelikle baba malının erkek çocuklarının elinde toplanması isteği taşıyabilir. Kendisine, diğer mirasçılardan daha yüksek oranda hisse devri gerçekleştirilen mirasçı da, babasına sağlığı dönemi içerisinde yardım etmenin karşılığında kendisinin bu durumu hak etmiş olduğunu düşünebilir. Bu çerçevede de muris muvazaası mirastan mal kaçırma tapu iptal davası tapu iptali ve tescili gibi pek çok farklı dava türüne de bünyesinde barındıran önem taşıyan bir Miras Hukuku davasıdır. Kural çerçevesinde bir kişi vefat ettiğinde onun mirası, kanun kapsamında geçerli görülen mirasçıları arasında, yine kanunen belirlenmiş oranda paylaşılmaktadır. Ancak uygulamada sıklıkla rastlandığı üzere, kişi vefat etmeden evvel malvarlığını mirasçılardan birisine satmış gibi göstermek şeklinde, diğer mirasçıları bu haktan mahrum bırakmayı hedefliyor. Yerleşilmiş Yargıtay İçtihatları çerçevesinde saklı pay sahibi olunsun  ya da olmasın murisin hakkı çiğnenmiş tüm mirasçılar dava açma hakkına sahip olabildiği gibi sözleşmenin muvazaa sebebi ile geçersizliğinin belirlenmesi ve buna dayanılarak oluşturulan  tapu kaydının iptalini talep edebiliyor. Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Mal Kaçırma Davası | Sıkça Sorulan Sorular

ALACAK DAVASI - HAZIR YEMEK İHTİYACI İÇİN AÇILAN İHALEYİ KAZANAN DAVALILARIN KURDUĞU ADİ ORTAKLIĞIN İSTİHDAM ETTİĞİ İŞÇİ - BİLİRKİŞİDEN EK RAPOR ALINMAK SURETİYLE DAVALI İŞÇİNİN DAVALI ŞİRKETLERDE ÇALIŞTIĞI SÜRELER ÖZET: Davacı Milli Savunma Bakanlığı dava dilekçesinde, hazır yemek ihtiyacı için açılan ihaleyi kazanan davalıların kurduğu adi ortaklığın istihdam ettiği işçi F. K.'nun İş Mahkemesinde açtığı davada kendisine (kıdem-ihbar tazminatı, fazla mesai ve tatil ücretleri) ödenmesine karar verildiği, icra dosyasına yapılan ... TL'nin müşterek ve müteselsilen davalılardan rücuen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. O halde mahkemece, bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle davalı işçinin davalı şirketlerde çalıştığı süreler ve bunun karşılığı olan işçilik alacak ve tazminat hakları belirlenmeli ve sonucuna göre karar verilmelidir. Eksik incelemeyle alacağın tamamından davalıların sorumlu tutulması doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir. TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - MURİS MUVAZAASINA YÖNELİK İDDİA HAKKINDA HERHANGİ BİR DEĞERLENDİRME YAPILMADIĞI - MURİSİN TORUNUNA YAPTIĞI TAŞINMAZ SATIŞLARININ MUVAZAALI OLUP OLMADIĞININ DEĞERLENDİRİLEREK KARAR VERİLMESİ. ÖZET: Somut olayda, davacı, davalı borçlunun murisinin, mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla, Taşınmazları diğer davalıya bedelsiz olarak devrettiğini ve davalı borçlunun da hakkı olduğu halde, alacaklıdan mal kaçırmak amacıyla, muris muvazaasına dayalı olarak tapu iptal ve tescil davası açmadığını iddia etmiştir. Mahkemece, davacının muris muvazaasına yönelik iddiası hakkında ise herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. Bu durumda, mahkemece yapılması gereken iş, dosyaya bildirilen yasal tüm delil ve tanık beyanlarının da incelenerek, murisin torununa yaptığı taşınmaz satışlarının bedelsiz, yani muvazaalı olup olmadığının değerlendirilmesinden ve sonucuna uygun bir karar verilmesinden ibarettir.

Bu haber toplam 400 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara