Miras Tapu İptal Davası

Miras Tapu İptal Davası
Miras Tapu İptal Davası Mirasta tapu iptal davasını anlatmadan önce konu ile alakalı olan ve bilinmesi gereken bir kavramı açıklayarak makalenin içeriğine girmekte yarar vardır. Bu kavram muvazaadır. Muvazaayı kısaca ifade ettikten sonra makaleye geçeceğiz. Miras Tapu İptal Davasında Muvazaa Nedir? Hukukun temel kavramlarından biri olan muvazaa 2 kişinin diğer 3. Kişileri...
Miras Tapu İptal Davası Nedir. Miras Tapu İptal Davaları Nereye Açılır?Tapu iptal davası açmak için Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurulması gerekmektedir. Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurabilmek için ise gerekli evraklar ile başvuru yapılması istenmektedir. Tapu iptal davası dilekçesi ile birlikte asliye hukuk mahkemeleri (HMK) başvurulması beklenmektedir. Dava açılması için gerekli olan bir diğer belge ise tapuya kayıtlı olan mülke yönelik gerçek ve resmi belgelerdir.

Miras Tapu İptal Davasında Muvazaa Nedir?

Hukukun temel kavramlarından biri olan muvazaa 2 kişinin diğer 3. Kişileri yanıltmak amacı ile gerçekleştirilen ve anlaşmayı yapan 2 tarafında iradelerine uymadığından geçerli olmayan sözleşmelere denir. Muvazaa genellikle borçlar hukuku, eşya hukuku ve miras hukukunu ilgilendiren bir kavramdır. Muvazaa mutlak muvazaa ve nispi muvazaa olmak üzere 2’ye ayrılır. Mutlak muvazaada taraflar arasında gerçekleştirilen işlem kendi iradelerine uymadığı için ve sadece 3. Kişileri yanıltmak, aldatmak amacıyla gerçekleştirilen sözleşmelerdir. Nispi muvazaada ise bir görünüşte işlem bir de gizlenen işlem olmak üzere 2 işlem mevcuttur. Görünüşte işlem de taraflar 3. Kişileri kandırmak, aldatmak için gerçekleştirirlerken gizlenen işlem asıl iradelerini ifade etmektedir. Nispi muvazaaya en büyük ve tipik örneklerden biri de anne ve babanın bir oğluna mirastan önce evini vermesi fakat bunu satış sözleşmesi olarak göstermeleridir. Genel de bu tür işlemler miras hukukunda kız çocuğundan mirastan pay alamaması için gerçekleştirilir.

Mirasçılardan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Tapu İptal Davası

Miras bırakanın mirasçılarından mal kaçırmak amacı ile gerçekleştirmiş olduğu danışıklı işlemlerine muris muvazaası ya da mirastan mal kaçırma denmektedir. Bu tür işlemler günümüzde ülkemizde fazlası ile gerçekleşmektedir. Yaşlanan birey ölmeden önce bazı kişilere örneğin mirasçılarından bazılarına taşınmazlarını tapu müdürlüğü önünde yasal şartlara uygun olarak satış sözleşmesi altında devretmektedirler fakat gerçekte yani gizli işlem altında taşınmazlar devredilmektedir ya da satış işlemi dahi olsa bu satış bedeli gerçeğin altında gösterilmektedir. Yukarıda da ifade ettiğim üzere bu hususlar genellikle kız çocuklarının mirastan pay almasını engellemek için gerçekleştirilen danışıklı işlemlerdir. Genel bir hususu açıklayarak devam etmek gerekirse bireyin yaşarken kendi hakları ve malları üzerindeki tasarruf yetkisine herhangi bir kısıtlama getirilmemektedir. Yani birey istediği taşınmazını ya da taşınırını satabilmekte, bağışlayabilmektedir. Fakat hukuk bireyin ölümüne bağı tasarruflarına kısıtlamalar getirmiş ve yasal mirasçıların saklı pay haklarına halel gelmesini önlemeye çalışmıştır. Bu ileme baktığımızda muris muvazaası ölümden önce gerçekleştirildiği için aslında geçerli olması gereken bir husus olsa da kalan mirasçıların murisin ölümünden sonra saklı paylarına zarar verdiği için dava edilebilir bir husustur. Türk Medeni Kanunun Miras Hukuku kısmında da ifade edildiği üzere saklı pay oranlarını aşan tasarruflarda bulunan murisin gerçekleştirmiş olduğu işlemlere mirasçı tenkis davası açabilmektedir. Kanun mirasçıyı korumaktadır.

Miras Tapu İptali Davasında Zamanaşımı, Hak Düşürücü Süre

Bir davanın açılabilmesi için bir hukuki yarar olması gerekmektedir. Ve davacı olan tarafın yararının zedelenmesi gerekmektedir. Bu husus altında incelediğimizde muris muvazaasına karşı dava açılabilmesi için yasal mirasçı murisin ölmesi gerekmektedir. Yani bu davalar ancak murisin ölümünden sonra açılabilecek davalardandır. Hukuki yarar murisin ölümü ile zedeleneceğinden mirasçı murisin ölümünü beklemek zorundadır aksi takdirde yetkili ve görevli mahkeme davayı hukuki yararın yokluğundan reddedecektir. Bu davalarda zamanaşımı ve hak düşürücü süre bulunmamaktadır. Yasal mirasçı bu muvazaalı işlemi öğrendiği zaman davayı açabilir.

Tapu iptal davası kaç yıl içinde açılır

Miras tapu iptal davası 10 yıllık zamanaşımı nedeniyle bu süre içinde açılmalıdır. Tapu iptal davasını muvazaa nedeniyle açılıyorsa zamanaşım süresi yoktur.

Miras Tapu İptali Davasında Davacı ve Davalı Taraflar

Davacı saklı pay oranı zedelenmiş ve hakkına zarar gelmiş olan yasal mirasçıdır. Davalı taraf ise miras bırakan ile muvazaalı işlemi gerçekleşirmiş olan kişidir. Ya da muvazaalı işlemi gerçekleştirmiş olduğu kişinin malı devrettiği kötü niyetli diğer 3. Kişidir. Bu devredilen kişinin iyi niyetli veya kötü niyetli ayrımını bu hususu bilip bilmemesine göre gerçekleştirmekteyiz. Eğer 3. Kişi muris ile kendisine malı devreden kişinin yaptığı işlemi biliyor ise o zaman kötü niyetlidir. Ve o kişiye karşı da dava açılabilecektir.

Miras Tapu İptal Davası Görevli ve Yetkili Mahkeme

Hukuk Muhakemeleri Kanununda görevli ve yetkili mahkemeler ifade edilmiştir. Kanunun ilgili hükümlerini dikkate alarak görevli ve yetkili mahkeme tayinini gerçekleştirdiğimizde şunları söyleyebiliriz: Görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Yetkili Mahkeme de taşınmazlardan birinin bulunduğu yer mahkemesidir. Miras Tapu İptal Davaları Tapulara yönelik iptal ve tescil davaları haklı görülen noktada herkes tarafından açılabilmekte olan bir dava türüdür. Tapunun yasalara uygun olmadığının kanıtlanması ve anlaşılması üzerine açılan davalara tapu iptal davaları ismi verilmektedir. Tapu iptal davaları bir suç içermekte olup sahte belge ya da karşılığı olmayan evrak düzenleme olarak da nitelendirilmektedir. Tapu iptal davalarının mülkiyet hakkı ile de yakından ilgisi bulunmakta olup eğer tapunun yasal olmadığı düşünülüyor ise bir avukat ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Davanın başlatılması ve duruma bağlı olarak bilirkişi atanması ile dava süreci devam edecektir.

Hangi durumlarda tapu iptal davası açılabilir?

Tapu iptal davaları, ilgili tapunun usulsüz olduğunun anlaşıldığı noktada açılması gereken bir dava türüdür. Tapu iptal davalarının açılması için bazı kriterler bulunmaktadır. Bu kriterlere uyan hususlarda tapu iptal davaları açılabilmektedir. Tapu iptal davalarının taşınmaz varlıklara ilişkin açılan bir dava türü olarak da bilinmektedir. Mülkiyet hakkı ihlali olarak da bilinmekte olan tapu iptal davalarının açılması ve bir avukat aracılığı ile yönetilmesi gerekmektedir. Tapu iptal davaları hızlı bir şekilde sonuca bağlanmaktadır. Tapu iptal davaları ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile de koruma altına alınmıştır.

Miras Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

Tapu iptali ve tescil davası sürecini başlatabilmek için öncelikle bir dilekçe ile mahkemeye başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru yapıldıktan sonra dava hızlı bir şekilde başlatılacak olup dava sürecinde değişiklikler yaşanması da mümkün hale gelecektir. Tapu iptal davalarının açılabilmesi için ilgili tapunun ait olduğu bölgede davanın yürütülmesi gerekmektedir. Bu neden ile de başka bir bölgeden dava açılmaması önerilmektedir.

Miras Tapu İptal Davasında Davanın Açılamayacağı Haller

Yargıtay belli durumlarda muris muvazaası davası açılamayacağını ifade etmiştir. Bu haller:
  • Devredilen mal resmi bağış sözleşmesi ile geçerlilik şartlarının her biri gerçekleştirilerek bağışladığı takdirde muris muvazaası davası açılamamakta olsa da Yargıtay tenkis davasının açılabileceğini ifade etmiştir.
  • Miras bırakan kişiye para bağışladıktan sonra para bağışlanan kişi o para ile taşınmazı satın aldığı takdir de yine muris muvazaası davası açılamamaktadır.
  • Miras bırakanın borç senedi düzenlemesi durumunda Yargıtay muris muvazaası iddiasını her ne kadar kabul etmese de koşullar olduğu takdirde tenkis davası açılabilmektedir.
  • Miras bırakan kişi taşınmaz üzerinde ipotek ya da kira sözleşmesi yapmış bunu da tapuda şerh ettirmişse bu durumda muris muvazaası davası şerh edilen kişiye karşı açılamamaktadır.
  • Muvazaaya konu olan taşınmaz bir 3. Kişi tarafından parayı miras bırakan tarafından ödense dahi muvazaalı işlemin diğer tarafına satılsa dahi bu durumda da muris muvazaası davası açılamamaktadır.
  • Miras bırakan ile taşınmaz üzerinde paydaş olan mirasçı, miras bırakanın kendi payını sağken bir başkasına devretmesi üzerine açtığı şufa davası reddedilmişse, miras bırakanın ölümünden sonra aynı pay için muris muvazaası davası açamaz.

Yargıtay Kararı - Miras Tapu İptal Davası

Miras Tapu İptal Davası MİRAS TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI – DAVACININ MİRASBIRAKAN BABASININ DİĞER MİRASÇILARINDAN MAL KAÇIRMAK AMACIYLA VE MUVAZAALI OLARAK TAŞINMAZLARINI SATIŞ GÖSTEREREK DAMADINA TEMLİK ETTİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ. TERCİH HAKKININ DAVALIYA KULLANDIRILMASI GEREKTİĞİ. ÖZET: Davacı, miras bırakan babası K. G.`in diğer mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla ve muvazaalı olarak … ve … parsel sayılı taşınmazlarını satış göstererek davalı damadı M…`ya temlik ettiğini, … parsel sayılı taşınmazı ise bedelini ödemek suretiyle davalı kızı G… adına satın aldığını ve taşınmazların yine muvazaalı olarak davalılar Ş… ve K…`e emaneten devredildiğini ileri sürüp, tapu kayıtlarının iptali ile K.G. mirasçıları adına tescilini olmazsa tenkis istemiştir. Davanın reddine ilişkin olarak verilen karar Dairece;’bağış hükmündeki …parselin temliki nedeniyle tenkis hükümleri uygulanacağından gerekli araştırmanın yapılması, koşulların varlığı halinde tenkise hükmedilmesi gerektiği’ gerekçesiyle bozulmuş, bozmaya uyularak tenkis yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Bozma kararında, gösterildiği şekilde işlem yapılarak karar verilmiştir. Özellikle, tercih hakkının davalıya kullandırılması, kullanmazsa davacıya geçeceği gözetilerek hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmadığına göre, davacının temyiz itirazı yerinde değildir.

Miras Tapu İptal Davası - Muris Muvazaası

MİRAS TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASIEHLİYETSİZLİK VE MURİS MUVAZAASI TEMLİK EDİLEN TAŞINMAZLARIN DEĞERİNİN MAKUL ÖLÇÜLERİ AŞAR NİTELİKTE BULUNDUĞU. DEVİRDEKİ GERÇEK İRADENİN BAKIM SÖZLEŞMESİ YAPMAK OLMADIĞI – DAVANIN KABULÜ GEREĞİ ÖZET: Miras bırakanın yalnız başına yaşadığı, alışveriş ve temizlik gibi işlemlerinde kardeşi ile kardeşinin eşi olan davalının murise yardımcı oldukları, murisin temlik dışı malvarlığının bulunmadığı, çekişmeye konu taşınmazlardan yalnızca birini veya bir kısım payını devrederek bakım aktini gerçekleştirme imkanı olmasına rağmen miras bırakanın sahip olduğu tüm taşınmazlarını temlik etmesi yönündeki iradesi gözetildiğinde, temlik edilen taşınmazların değerinin makul ölçüleri aşar nitelikte bulunduğu, Miras bırakanın çekişme konusu taşınmazları devirdeki gerçek iradesinin bakım sözleşmesi yapmak değil, mirasçılardan mal kaçırma amaçlı olduğu sonucuna varılmaktadır.

Miras Tapu İptal Davası Sıkça Sorulan Sorular

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - MURİS MUVAZAASI - DAVACININ İDDİASINI KANITLAR NİTELİKTE BİR DELİL İBRAZ EDEMEDİĞİ - DAVALI TANIKLARININ İŞLEMLERİN GERÇEK SATIŞ OLDUĞUNU BİLDİRDİĞİ - İSPATLANAMAYAN DAVANIN REDDİ GEREĞİ ÖZET: Davacı iddiasını kanıtlar nitelikte bir delil ibraz edememiş, davalı tanıkları söz konusu işlemlerin gerçek satış olduğunu bildirmişlerdir. Bu durumda muvazaanın kanıtlandığından söz edilmesi olanaksızdır. Hal böyle olunca davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

Bu haber toplam 734 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara