Vasiyetin Açılması Davası

Vasiyetin Açılması Davası
Vasiyetin Açılması Davası | Hayatını kaybetmiş olan kişiler henüz ölmeden önce kendisinin ölümünden sonraki mal paylaşımlarında tasarrufta bulunma hakkını kullanmak adına bir vasiyetname düzenlenmesini isteyebilir. Türkiye'de uygulamada çoğu zaman yazılı ve yasal gereklerine uygun vasiyetlerin düzenlenmesi söz konusu olmasa da bu konuda haklarını kullanmak isteyenlere...
Hayatını kaybetmiş olan kişiler henüz ölmeden önce kendisinin ölümünden sonraki mal paylaşımlarında tasarrufta bulunma hakkını kullanmak adına bir vasiyetname düzenlenmesini isteyebilir. Türkiye'de uygulamada çoğu zaman yazılı ve yasal gereklerine uygun vasiyetlerin düzenlenmesi söz konusu olmasa da bu konuda haklarını kullanmak isteyenlere karşı bir yer de açılmıştır. Bunun dışında özellikle yurtdışında ikamet etmekte olan Türk vatandaşları tarafından benzer bir eylem yasal gerekleri yerine getirmek için sık sık yapılmaktadır. Türk Hukuk sistemi miras bırakacak olan kişilerin yasal mirasçıların saklı paylarına müdahale etmeden onların mirasları hakkında tasarrufta bulunma haklarını koruma altına almıştır. Tüm yasal zemini eksiksiz bir biçimde oluşturulmuş olan vasiyetnameler miras bırakanın ölümünün ardından geçerlilik kazanır. Vasiyetnamelerle ilgili en çok sorun yaşanan noktaların başında bu vasiyetnamelerin ne işe yarayacağı, nasıl kullanılacağı, yurtdışında yazılmış bir vasiyetnamenin geçerli olup olmayacağı gibi unsurlar gelmektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı öncelikle miras bırakan kişinin kendisinin ve yasal mirasçılarının özel durumlarını göz önünde bulundurarak davaları açmış olması gerekmektedir.

vasiyetname hangi mahkemede açılır - Vasiyetin Açılması Davası

Vasiyetname açılması veya geçerli olup olmaması kontrol edilmeden, mahkemeye tesliminden itibaren 1 ay içinde miras bırakanın yerleşim yeri olan Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi tarafından açılır.

Vasiyetnameler Kime Teslim Edilir?

Hayatta iken vasiyetname oluşturduğu bilinen kişilerin ölümünün ardından ilk yapılacak iş vasiyetnamenin ne tür bilgiler içerdiği ya da bu belgenin geçerli olup olmadığının incelenmesi değil doğrudan belgenin sulh hakimine teslim edilmesidir. Vasiyetnameler bir noter huzurunda ya da buna tanık olmuş kişiler eşliğinde hazırlanmış ise sulh hakimine vasiyetnamenin ulaştırılması yolunda bu kişilerin sorumluluk alması gerekmektedir. Eğer ölümün öğrenilmesinin ardından mümkün olan en kısa sürede bu belgeler ilgili yerlere ulaştırılmazsa bu noktada kişilerin yaptırımlarla karşılaşmaları söz konusu olmaktadır. Hakime vasiyetnamelerin teslim edilmesinin ardından artık sorumluluk hakime geçer. Hakim belgelerin yasal olarak incelenmesi için belgenin korunmasına ilişkin önlemleri almakla sorumlu olmaktadır. Buna ek olarak mirasın vasiyetname incelenmeden önce geçici olarak yasal mirasçılara aktarılmasına da karar vermektedir. Vasiyetin Açılması Davası

Vasiyetname Nasıl Açılır?

Vasiyetnamenin açılması şeklinde bilinen eylem vasiyetname belgesi için yazılı olan içeriğin nelerden bahsettiğinin belirlenmesi ve miras bırakan kişinin ne tür taleplerinin olduğunun kesinleştirilmesi anlamına gelmektedir. Hakimin vasiyetnamenin kendisine ulaştırılmasının ardından içeriğini yasal mirasçılara aktarması için bir aylık bir süresi bulunmaktadır. Söz konusu vasiyetnameye müdahil olacak olan tüm ilgili kişiler hakim tarafından çağrılarak vasiyetnamenin bu kişilere aktarılması sağlanır. Kişilerin vasiyetname açıklanırken orada bulunma zorunluluğu yoktur. Kişilerin kendisi ile ilgili hususların bulunduğu bölümlerin kendilerine tebliğ edilmelerini sağlamaları mümkündür. Vasiyetnamenin kişilere okunmasının ardından veraset ilamları çıkartılabilir. Kişilerin talepleri sonucunda çıkartılmış olan bu belgelerde mirasçıların kimler olduğu, miras bırakan kişinin hangi yönüyle mirasçısı olunduğu gibi noktalara değinilmektedir. Eğer vasiyetname içinde mirastan bazı kişilerin lehine sonuç doğuracak şekilde bir tasarrufun, paylaşımın yapılması söz konusu olmuşsa burada bir aylık sürede itiraz edilmemiş olan vasiyetnamelerin kabulü sağlanmaktadır. Vasiyetnamelerin açılması mirasçı sıfatına sahip olan kişilere sadece vasiyetnamelerin içeriğini öğrenme fırsatını vermemekte aynı zamanda vasiyetnameyle ilgili olarak mirasçı olmalarından doğan vasiyetnamenin iptalini isteme, tenkis davalarını açma, mirası reddetme, istihkak davalarını açma gibi hakları da vermektedir. Bu noktada hakların kullanımını noktasında kişilerin mutlaka zamanaşımı sürelerine dikkat etmesi gerekmektedir. Sürelerin aşılması halinde hak kayıplarının yaşanması söz konusu olacaktır. Vasiyetin Açılması Davası

Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi Ne Demektir?

Bir sonraki süreç vasiyetnamenin yerine getirilmesi anlamını taşıyan tenfiz aşamasıdır. Mirasçılar vasiyetnamenin açılması ile birlikte kendilerine düşen paylar hakkında kesin bir şekilde bilgi sahibi olurlar. Bu aşamadan sonra eğer bazı mirasçılara mirastan tasarruf edilmesi gibi eylemler yapılmış ise kişiler söz konusu vasiyetname üzerindeki tasarrufların geçerli olmasını sağlamak üzere tenfiz adı verilen işlemin yapılmasını dava açarak isteyebilmektedirler. Burada daha çok mirasçı olmamasına rağmen vasiyet alacaklısı sıfatıyla olaya dahil olan kişilerin haklarının korunması gerçekleştirilmektedir. Bu hakların kullanılması için vasiyetnamenin mutlaka usulüne uygun şekilde açılmış olması gerekmektedir. Vasiyetin Açılması Davası

Yurtdışı Vasiyetnamelerinin Geçerliliği

Yurtdışında farklı ülkelerde yaşamakta olan Türk vatandaşları da vasiyetnamelerini oluşturarak kendilerinin ölümünün ardından mal paylaşımlarının nasıl yapılmasını istediklerini belirtebilmektedirler. Burada daha çok taşınmazların bulunduğu yerler itibarıyla bir sorun ortaya çıkabilmektedir. Yurtdışındaki mal varlıkları ve Türkiye'deki mal varlıkları ile ilgili olarak son derece özenli davranılması gerekmektedir. Vasiyetnamelerin düzenlenmiş olduğu ülkede kişiler vasiyetnamenin de açılmasını talep edebilirler. Bununla birlikte yurtdışında düzenlenmiş olan bir vasiyetnamenin Türkiye'de açılması da mümkün olmaktadır. Fakat düzenlemesi başka bir ülke sınırları içinde yer alan hukuk sistemine göre yapılmış olan vasiyetnamelerin Türkiye'de açılması isteniyorsa bu durumda mutlaka tanıma ve tenfiz davalarının açılması sağlanarak belgelerin Türkiye'de de geçerlilik kazanması sağlanmalıdır.

Vasiyetname Hazırlamak İçin Avukat Gerekli Mi?

Miras bırakan kişiler bilgisiz oldukları konular noktasında mutlaka hukuk bürolarından destek almalıdır. Saklı payların korunması, vasiyetnamelerin geçerli olması, mirastan tasarrufların nasıl yapılacağı gibi konularda bir avukat yardımı ile sürecin yönetilmesi kişilerin hak kayıplarına uğramasının önüne geçecektir. Özellikle başka ülkelerde hazırlanmış vasiyetnamelerin geçerliliği için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda mutlaka yardım almak gerekiyor. | Vasiyetin Açılması Davası

Vasiyetin Açılması Davası | Sıkça Sorulan Sorular

VASİYETNAMENİN TENFİZİ DAVASI - DAVA KONUSU TAŞINMAZIN TAPU KAYITLARINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ LÜZUMU - MURİSE AİT ARAÇ KAYDININ ARAŞTIRILARAK ADINA KAYITLI ARAÇ BULUNMASI HALİNDE MALLARIN VASİYETNAMENİN TENFİZİNDE DİKKATE ALINMASI GEREĞİ ÖZET: Mahkemece; dava konusu taşınmazın tapu kayıtlarındaki çelişkinin giderilmesi suretiyle murisin annesinden kalan hissenin bulunması halinde, Ayrıca murise ait araç kaydının araştırılarak adına kayıtlı araç bulunması halinde, belirtilen malların vasiyetnamenin tenfizinde dikkate alınarak karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. VASİYETİN AÇILMASI - VASİYETTEN ÇIKARMA - VASİYETİN İPTALİ DAVASININ REDDİ Toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde; davacının, eş olarak mirasbırakana karşı gerekli vazifelerini yerine getirdiği, hastalığında muris ile ilgilendiği, vasiyetnameden sonra birlikte yaşadıkları, murisin , Davacıya karşı açmış olduğu boşanma davasından feragat ettiği, mahkemeye sunulan feragat dilekçesi içeriği ve vasiyetnamede davacının mirasçılıktan çıkarılma sebepleri olarak belirtilen hususların davalı tarafça ispat edilemediği, bu itibarla miraçılıktan çıkarmanın geçerli olmadığı ortadadır. Hal böyle olunca, mahkemece; dava konusu 30.01.2009 tarihli vasiyetname ile mirasbırakan ...'ın, eşi olan davacı hakkında gösterdiği sebeplerin, mirasçılıktan çıkarma sebebi sayılabilecek nitelik ve nicelikte bulunmadığı gözetilerek, TMK. nun 512. maddesinin 3. fıkrasının ilk cümlesi uyarınca mirasçılıktan çıkarmanın tasarruf nisabı oranında geçerli olacağı, başka bir ifade ile davacının saklı payını isteyebileceği ve davaya tenkis davası olarak devam edilerek sonucu dairesinde hüküm tesisi gerekirken yazılı gerekçe ile vasiyetnamenin iptaline karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

Bu haber toplam 382 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara