Veraset ve İntikal İşlemleri Nasıl Yapılır?

Veraset ve İntikal İşlemleri Nasıl Yapılır?
Veraset ve İntikal İşlemleri Nasıl Yapılır? | Vefat eden veya bağışta (ivazsız) bulunan kişinin mal ve haklarının varislerin veya bağışlanan kişinin üzerine geçmesi için yapılması gereken işlemlerin tümünü kapsar. Veraset intikal işleminin nasıl yapılır konusu vefat edenin mal varlığının tespiti, beyanı ve intikalini kapsar...
Veraset ve İntikal İşlemleri Nasıl Yapılır? Vefat eden veya bağışta (ivazsız) bulunan kişinin mal ve haklarının varislerin veya bağışlanan kişinin üzerine geçmesi için yapılması gereken işlemlerin tümünü kapsar. Veraset intikal işleminin nasıl yapılır konusu vefat edenin mal varlığının tespiti, beyanı ve intikalini kapsar. Veraset ve intikal işlemleri üç aşamada yapılır;
  • Veraset ilamı veya mirasçılık belgesinin alınması
  • Vergi ilişiğinin kesilmesi
  • İlgili kurumlardan malların varislerin üzerine geçirilmesi bu işlemlerin sırasıyla yapılması gerekiyor.
Vefat eden veya bağışta bulunan kişinin mal ve haklarının zamanında vergi dairesine bildirilmesi zorunludur (vefatta 4 ay, bağışlamada 1 ay içerisinde).

Veraset İlamı veya Mirasçılık Belgesini Almak Yeterli Midir?

Veraset intikal işlemine konu olan vefat veya bağışlayanın gayrimenkulü, devre mülk hissesi, banka hesabı ve kiralık kasası, şahsi veya ticari aracı, şirket veya hissesi, kooperatif hissesi, silah ve tabancası, intifa hakkı gibi şahsın sahip olduğu bütün hak, alacak ve borçların ilgili vergi dairesine zamanında bildirilmeli. Veraset ve İntikal İşlemleri Nasıl Yapılır?

Veraset ve İntikal İşlemleri Nasıl Yapılır Veraset ve İntikal Beyannamesi Nasıl Doldurulur?

Vefat eden veya bağışta bulunan kişinin mal ve haklarıyla ilgili evrakın (emlak rayiç bedeli, tapu örneği, banka hesap dökümü, kiralık kasa bilgileri, araç ruhsat ve kasko değeri bilgileri, ticari plaka piyasa değerinin tespiti, kooperatif üyelik bilgileri, Devre mülk bilgileri, şirket veya şahıs işletme gelir gider tablosu- bilançosu- ilgili döneme ait kurumlar veya gelir vergi beyannamesi, silah ve tabanca ruhsatı örneği, intifa hakkında yaş hesaplanması) kurumlardan alınarak ilgili vergi dairesine (2008 öncesi vefat ve bağışlamalarda hak ve alacakların bulunduğu vergi dairesi, 2008 sonrası vefat eden veya bağışlamada bulunanın ikametgahının bağlı bulunduğu vergi dairesi yetkilidir) Veraset ve İntikal Vergi Beyannamesi doldurularak imzalanarak verilir. Veraset ve İntikal Beyannamesi bireysel olarak veya bütün varisler tarafından imzalanarak da verilir. Veraset ve İntikal beyannamesi verildikten sonra çıkan vergi ödenir ve ilgili mal ve haklar için vergi borcu yoktur (vergi ilişiği kesme yazısı) alınır. Hakların ve malların ilgili kurumdan intikal işlemi gerçekleştirilir. Veraset ve İntikal İşlemleri Nasıl Yapılır? Veraset intikal işlemleri gerçekleştirilirken bazı istisnai durumlar ortaya çıkar;
  • Vefat eden engelli araca (engelli otomobili) sahipse ve beş yıl kullanmadıysa Özel Tüketim Vergisini (ÖTV'yi) varislerin ödememesi için bazı özel işlemler yapmaları gerekir.
  • Eşlerden birinin vefatıyla aile birliğinin sürdürülen ikametgahının yarısının diğer eşe ait olduğu halde tescil edilmemiş ise ölüm sonrası  tescil edilmesi için bazı özel işlemlerin yapılması.
  • İntifa hakkı bulunan gayrimenkulün çıplak mülkiyet (kuru mülkiyet) sahibinin vefat etmesi durumunda, gayrimenkulün ne kadarının beyan edileceği .
  • Gayrimenkule sahip olmak kişiye kullanma, yararlandırma ve tasarruf hakkı verir. Bu hakların bir kaçını devretme hakkını kanun malike verir. İntifa hakkı bu haklardandır. İntifa Hakkı sahibi vefat ederse çıplak (kuru mülkiyet) mülkiyet sahibi veraset işlemlerini yürütmek zorundadır. Vergi kanunları intifa hakkı sahibinin vefatıyla bu hakları kazanana bir bağışlama olarak kabul eder ve kuru mülkiyet sahibinin intifa hakkı yaş hesaplaması ile ortaya çıkan vergiyi beyan edip ödemesi gerekir.
  • Hangi borçların gider olarak beyan edileceği
Bu saydığımız işlemler vasiyetname olmadığı ve kanunun paylaşımına göre yapılması gereken işlemler. Eğer vasiyetname var ise onun için ilk önce vasiyetname açılması, itiraz süresini beklenilmesi ve kesinleşmesi işlemlerinin yapılması gerekiyor. Veraset intikal işlemleri vergi dairesi işlemleri tamamlandıktan sonra vergi ilişiği yoktur yazısı veya vergi borcu yoktur yazısı veya ilişik yoktur yazısıyla ilgili tapu müdürlüğüne, ilgili bankaya, ilgili trafik tescil müdürlüğüne, ilgili ticaret sicil müdürlüğüne, vefat eden kişinin mal varlığının cinsine göre ilgili kurumlardan intikal işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. İnsan ömrü boyunca Veraset intikal işlemleriyle bir iki defa karşılaştığı için işlemlerin doğru şekilde yapılması için bu konularda profesyonel olan meslek olarak icra eden avukat yardım çok önemlidir. Mirasçılık belgesi sonrası miras paylaşımı, yada ortaklığın giderilmesi veya tapu iptal davalarının söz konusu olabilecek hukuki sorunların devamıdır. Bu nedenle miras konusunun sorunsuz ve yasal bir şekilde çözülmesi tamamen hukuki bilgiler ışığında avukat desteği ile mümkündür. Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında veraset belgesinin alınması tek başına geçerli bir durum değildir. Bu nedenle veraset yani mirasçılık belgesinin iptali ve geçersizliği her zaman ileri sürülebilir. Veraset ve İntikal İşlemleri Nasıl Yapılır?

Veraset ve İntikal İşlemleri Nasıl Yapılır? Sıkça Sorulan Sorular

KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI Murislere ait veraset ilamları dosyaya getirtilmeli, davalı bayii eşinin ölüm tarihleri itibariye hangi murisin kalıtçısı bulunduğu göz önüne alınmalı, artık mahallinde, ihtiyar, tarafsız ve yöreyi iyi bilen kişiler arasından seçilecek üç kişilik mahalli eksper heyeti, doğrultu tanıkları ve yöntem eksper vasıtasıyla yine bulgu yapılarak davalı her bir parsel içersinde davacıların iddiaları, Davalıların savunmaları belirleme edilerek mahalli eksper ve tanıklardan her bir taşınmazın evvel kime ilişkin bulunduğu, murislerden gelip gelmediği, murislerden intikal ise hangi muristen geldiği, kimden kime ne şekilde intikal ettiği, mirasçılar arasında usulünce taksim edilip edilmediği, edilmiş ise kimin payına düştüğü, satış, bağış veyahut farklı bir yolla taraflardan birine geçip geçmediğine ait hususlar ayrı ayrı ve olaylara dayalı olarak sorulup saptanmalı; Eksper ve şahit sözleri arasında doğabilecek çelişkiler, gerektiğinde yüzleştirme yapılarak yöntemince giderilmeye çalışılmalı,artık toplanan ve toplanacak bütün kanıtlar beraber değerlendirilerek ulaşılacak neticeye göre bir hüküm verilmelidir. TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA BEYANLAR ARASINDA FARK OLDUĞU Her doğrultu keşifte alınan beyanlar arasında fark olduğu halde beyanlar arasındaki ikilem giderilmemiş, çekişmeli taşınmazın tümünün muristen kalıp kalmadığı net olarak belirlenmemiştir. Hal bu tür olunca doğru neticeye varılabilmesi için; mahallinde ihtiyar, tarafsız, yöreyi iyi bilen, davada faydası bulunmayan kişiler arasından seçilecek mahalli bilirkişiler ve doğrultu tanıkları huzuruyla yine bulgu yapılmalıdır. DAVALININ İPTAL EDİLEN VERASET İLAMINDA DÖRTTE ÜÇ PAY SAHİBİ OLDUĞU Davalı iptal edilen veraset ilamında dörtte üç hisse sahibi kalıtçı olarak gösterilmiştir. Dava hususu bağımsız kısım ise dava dışı kalıtçı olan davalı ile başka kalıtçısı olan eşi beraber hareketle tapu sicil müdürlüğünde tertip eden resmi senet ile bu taşınmazı dava dışı kişiye satmıştır. Buna göre davalı resmi senette satış bedelinin yarısının dörtte üçü oranında zenginleşmiştir. Mahkemesinin veraset ilamından davacının yirmi dörtte beş hisse sahibi bulunduğu anlaşıldığından, davalının mesul bulunduğu oran satış bedelinin murise ilişkin yarısının, davalının murisin iptal edilen veraset ilamındaki payı olan dörtte üçünün, Davacının murise ilişkin yeni veraset ilamındaki payı olan yirmi dörtte beşi kadar bulunduğu gözetilerek bu değer üstünden hüküm verilmesi lazım olur. Diğer yazımız miras hukuku hakkında makalemizi okuyabilirsiniz. ÜYELİĞİN TESPİTİ VE TESCİLİ DAVASI Mahkemece, verilen dahili dava dilekçesi ardından ayrı olarak davaya dahil edilecek olan mirasçıların adreslerinin de bildirilmesi içersin de verilen net müddet içinde adreslerin bildirilmediği gerekçesiyle, davanın usulden reddine hüküm verilmiş ise de, Mirasçıların veraset ilamına asal dosyada sahip olunan nüfus kayıt bilgilerinden ilk olarak malum nihai adreslerine, bunun bilinmemesi durumunda ise belirleme edilecek mernis adreslerine tebligat çıkarılarak dahili dava dilekçesinin tebliği gerekirken, yazılı şekilde davanın usulden reddine hüküm verilmesi doğru görülmeyip, bozmayı gerektirmiştir.

Bu haber toplam 936 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara