Miras Taksim Sözleşmesi Tapu İptali Ve Tescil

Yargıtay içtihatlarında ve 01.04.1974 tarih, 1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında açıklandığı üzere; görünürdeki sözleşme tarafların gerçek iradelerine uymadığından, gizli bağış sözleşmesi de 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 706, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 237 (818 sayılı Borçlar Kanunun 213) ve Tapu Kanunun 26. maddelerinde öngörülen şekil koşullarından yoksun bulunduğundan, saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılar dava açarak resmi sözleşmenin muvazaa nedeni ile geçersizliğinin tespitini ve buna dayanılarak oluşturulan tapu kaydının iptalini isteyebilirler.

Hemen belirtmek gerekir ki; bu tür uyuşmazlıkların sağlıklı, adil ve doğru bir çözüme ulaştırılabilmesi, davalıya yapılan temlikin gerçek yönünün diğer bir söyleyişle miras bırakanın asıl irade ve amacının duraksamaya yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkarılmasına bağlıdır. Bir iç sorun olan ve gizlenen gerçek irade ve amacın tespiti ve aydınlığa kavuşturulması genellikle zor olduğundan bu yöndeki delillerin eksiksiz toplanılması yanında birlikte ve doğru şekilde değerlendirilmesi de büyük önem taşımaktadır. Bunun için de ülke ve yörenin gelenek ve görenekleri, toplumsal eğilimleri, olayların olağan akışı, miras bırakanın sözleşmeyi yapmakta haklı ve makul bir nedeninin bulunup bulunmadığı, davalı yanın alım gücünün olup olmadığı, satış bedeli ile sözleşme tarihindeki gerçek değer arasındaki fark, taraflar ile mirasbırakan arasındaki kişisel ilişki gibi olgulardan yararlanılmasında zorunluluk vardır.

Öte yandan; mirasbırakan sağlığında hak dengesini gözeten kabul edilebilir ölçüde ve tüm mirasçıları kapsar biçimde bir paylaştırma yapmışsa mal kaçırmak kastından söz edilmeyeceğinden olayda 01.04.1974 tarihli ve 1/2 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının uygulanamayacağı da kuşkusuzdur.

Tapu İptal Davası

Miras Taksim Sözleşmesi Tapu İptali Ve Tescil -Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas: 2014/20888 Karar: 2014/19395 Karar Tarihi: 11.12.2014 – Miras Taksim Sözleşmesi Tapu İptali Ve Tescil

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI – MURİS MUVAZAASI – MİRAS BIRAKANIN ASIL İRADE VE AMACININ DURAKSAMAYA YER BIRAKMAYACAK BİÇİMDE ORTAYA ÇIKARILMASI – MURİSİN PAYLAŞTIRMA KASTININ BULUNUP BULUNMADIĞI – NOKSAN SORUŞTURMA – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Mirasbırakan S. P. tüm mirasçılarına intikal eden taşınır taşınmaz mallar ve haklar araştırılmalı, tapu kayıtları ve varsa öteki delil ve belgeler mercilerinden getirtilmeli, özellikle davalı tarafın delil listesinde ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların tedavüllü çap kayıtları getirtilerek iddia ve savunma doğrultusunda değerlendirilmesi, diğer mirasçılara devredilen taşınmaz varsa her bir mirasçıya nakledilen malların ve hakların nitelikleri ve değerleri hakkında uzman bilirkişiden rapor alınması murisin paylaştırma kastının bulunup-bulunmadığı hususu açıklığa kavuşturularak varılacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken noksan soruşturma ile yetinilerek karar verilmesi doğru değildir.

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas: 2015/166 Karar: 2015/564 Karar Tarihi: 19.01.2015 -Miras Taksim Sözleşmesi Tapu İptali Ve Tescil

TAPU İPTAL VE TESCİLİ DAVASI – ORTAK MİRASBIRAKANDAN İNTİKAL EDEN TAŞINMAZIN MİRASÇILAR ARASINDA YAPILAN ANLAŞMAYA AYKIRI OLARAK ALDATILMA İLE DEVREDİLDİĞİ – HATA VE HİLE İDDİASININ KANITLANAMADIĞI – HÜKMÜN ONANDIĞI

ÖZET: Davacı, ortak mirasbırakandan intikal eden … parsel sayılı taşınmazın mirasçılar arasında yapılan anlaşmaya aykırı olarak, kendisine vekalet verilen dava dışı ……’in davalılarca aldatılması neticesinde devrinin gerçekleştirildiğini ileri sürerek tapu iptali ve tescile karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, iddianın kanıtlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle davacının hata ve hile iddiasını kanıtlayamadığı gözetilerek verilen karar yerindedir. Hüküm onanmıştır.

Miras Taksim Sözleşmesi Tapu İptali Ve Tescil

Miras Taksim Sözleşmesi Tapu İptali Ve Tescil

Ankara avukat