Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası İspat

Muris muvazası, olarak tanımlanan muvazaa, niteliği itibariyle nispi(mevsuf-vasıflı) muvazaa türüdür. Söz konusu muvazaada miras bırakan gerçektensözleşme yapma niyeti ile taşınmazı devretmek istemeştir. Ancak mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak için esas amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını, tapuda yaptığı resmi sözleşmede iradesini satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi doğrultusunda açıklamak suretiyle devretmektedir. Aşağıdaki olayda Yargıtayın vermiş olduğu kararda, olayın tanıkları murise davalının baktığını taşınmazın da buna karşılık verildiğini ifade etmişlerdir. Hal böyle olunca, muvazaa iddiasının kanıtlanamadığı gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile karar verilmesi hükmün bozulmasını gerektirmiştir.

Yargıtay Kararı – Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası İspat

T.C. YARGITAY

1.Hukuk Dairesi

Esas:  2016/5905

Karar: 2016/5041

Karar Tarihi: 25.04.2016

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – DAVALI TANIKLARININ MURİSE DAVALININ BAKTIĞINI TAŞINMAZIN BUNA KARŞILIK VERİLDİĞİNİ İFADE ETTİĞİ – MUVAZAA İDDİASININ KANITLANAMADIĞI – DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Davacı bir tanık ismi bildirmiş, o kişi tanıklıktan çekilmiş, davalı tanıkları ise murise davalı olan kişinin baktığını,  bu taşınmazın da bu bakma ve hizmet karşılığında etmişlerdir. Hal böyle olunca, muvazaa iddiasının kanıtlanamadığı gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile karar verilmesi hükmün bozulmasını gerektirmiştir.(6100 S. K. m. 190) (4721 S. K. m. 6) (YİBK. 01.04.1974 T. 1974/1 E. 1974/2 K.)

Mahkemece temlikin muvazaalı olduğu gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Miras bırakan H…..’in 19.05.2…3 tarihinde öldüğü mirasçısı olarak davacı kızları ile dava dışı çocuklarının kaldığı, davalının kızı N….’den olma torunu olduğu miras bırakanın çekişmeli 477 parsel sayılı taşınmazını 13.05.2013 tarihte davalıya satış suretiyle temlik ettiği kayden sabittir.

Bilindiği üzere; uygulamada ve öğretide “muris muvazası” olarak tanımlanan muvazaa, niteliği itibariyle nispi(mevsuf-vasıflı) muvazaa türüdür. Söz konusu muvazaada miras bırakan gerçek iradesi sözleşme yaparak tapulu taşınmazlarını devretmek istemesidir. Ancak mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak için esas amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını, tapuda yaptığı resmi sözleşmede iradesini satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi doğrultusunda açıklamak suretiyle devretmektedir.

Hemen belirtilmelidir ki; satışa konu edilen bir malın devrinin belirli bir semen karşılığında olacağı kuşkusuzdur. Semenin bir başka ifadeyle malın bedelinin ise mutlaka para olması gerekmeyip, belli bir hizmet ya da emek olabileceği de kabul edilmelidir.(HGK.’nun 29.04.2009 gün 2009/1-130 S.K) Esasen, yukarıda da değinildiği üzere muris muvazası hukuksal sebebe dayandırılarak açılmış davaların hukuki dayanağını teşkil eden 01.04.1974 gün 1 / 2 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında miras bırakanın gerçek iradesinin mirasçıdan mal kaçırma olması halinde uygulanabilirliğinin kabulü gerekir. Başka bir ifade ile murisin iradesi önem taşır.

Öte yandan, HMK’ın 190 ve TMK’ın 6. maddesi uyarınca herkes iddiasını kanıtlamak zorundadır. Bedellerin  aşırı oransızlık olması muvazanın kanıtı değildir. Somut olaya gelince davacı bir tanık ismi bildirmiş, o kişi tanıklıktan çekilmiş, davalı tanıkları ise murise davalı olan kişinin baktığını,  bu taşınmazın da bu bakma ve hizmet karşılığında verildiğini ifade etmişlerdir.

Sonuç: Hal böyle olunca, muvazaa iddiasının kanıtlanamadığı gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir. Davalı vekilinin temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle hükmün belirtilen nedenlerle (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 25.04.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası İspat