Atla

Tazminat Davası Nasıl Açılır


Tazminat Davası Nasıl Açılır

Tazminat Davası Nasıl Açılır

Tazminat Davası Nasıl Açılır

Tazminat  kelimesi kısaca uğranılan zarar olarak tanımlanabilir. Tazminat günümüzde sıkça zikredilmeye başlandığı gibi her konuda, tüm davalarda tazminat kelimesini sıkça duyar olduk. Uğranılan zarar nedeniyle zarar gören hukuk mahkemelerine bu sebeple Tazminat Davası açabilir.

BOŞANMA MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR?

Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Tazminat isteyen tarafın kusursuz ya da daha az kusurlu olması, tazminat istenen tarafın kusurlu olması gerekir.Zarara boşanmanın sebep olduğu kanıtlanmalıdır.

HAKARET MANEVİ TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR?

Şahsiyet hakkı hukuka aykırı bir şekilde tecavüze uğrayan kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat namıyla bir miktar para ödenmesini dava edebilir Hakim, manevi tazminatın miktarını tayin ederken, tarafların sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate alır.

Hakim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir tazmin sureti ikame veya ilave edebileceği gibi tecavüzü kınayan bir karar vermekle yetinebilir ve bu kararın basın yolu ile ilanına da hükmedebilir.

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR?

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölüm ya da meslekte kazanma gücünü kısmen veya tamamen kaybetmesi nedeniyle açılan tazminat davalarında hakim, kural olarak, zarar ve tazminat hesabına ilişkin tüm verileri belirlemek zorundadır.

Bu nedenle, ölen veya cismani zarara uğrayan işçinin net geliri, yaşam ve çalışma süresi, sakatlık derecesi, karşılık kusur oranı, davacıların sosyal durumları, destek süresi ve payları, eşin evlenme olasılığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nca yapılan yardımların miktarı gibi hususlar tam ve eksiksiz olarak belirlendikten sonra, dosya hesap için bilirkişiye verilmelidir. 

Tazminat davası hakkında daha fazla bilgi için.

TRAFİK KAZASI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR?

Her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine yahut kişinin ölümüne bağlı maddi ve manevi zararların tazminine ilişkin davalara asliye hukuk mahkemeleri bakar.

İdarenin sorumluluğu dışında kalan sebeplerden doğan aynı tür zararların tazminine ilişkin davalarda dahi bu hüküm uygulanır. 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

BASIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR?

Manevi tazminatın miktarı, somut olayın özelliği, tarafların sosyal ve ekonomik durumları dikkate alınarak hakim tarafından takdir ve tayin edilir.

İŞÇİ ALACAKLARI KIDEM İHBAR TAZMİNATI DAVASI NASIL AÇILIR?

İşçi Alacakları olan Kıdem Tazminatı İhbar Tazminatı Yıllık İzin ücreti alacağı Fazla mesai Alacaklarından dolayı İş Mahkemelerine dava açabilirler.

Tazminat Davası Nedir Nasıl Nerede Açılır?

Tazminat davası hakkında genel bilgileri vermeden- davanın nasıl açılacağı, tazminat davasını kimler açar, hakim tazminata nasıl karar verir ve buna benzer konulardan bahsetmeden- önce tazminatı genel çerçevede tanımlayarak makaleye başlarsak:

Tazminat Nedir?

Tazmin kelimesinden türetilmiş olan tazminat, bir şeyin giderilmesi için ödenen bedel anlamına gelmektedir. Tazmin kelimesi ise karşılamak anlamına gelir. O zaman genel anlamı ile tazminat davası ile ilgili ilk başta şunu ifade edersek yanlış olmaz.

Tazminat davasını açan davacı davalının yapmış olduğu bir davranış, fiil nedeni ile herhangi bir konuda- kanun koyucunun öngördüğü ve hüküm altına aldığı bir konuda- zarara uğramış ve bu zararın davalı tarafından giderilmesini istemek maksadı ile mahkemeye başvurmuştur.

Tazminat davasının amacı o zaman zarar verenin zarar görenin zararını gidermek maksadı ile başvurulan bir hukuki yoldur.

Tazminat hangi konularda istenebilir, daha açıklayıcı olmak gerekirse tazminat davasının açılabilmesi için taraflar arasında nasıl uyuşmazlıklar gerçekleşmelidir?

Tazminat Davasında Hangi Tazminatlar İstenir?

Tazminatın istendiği durumları ifade etmeden önce Türk hukuk sistemi tarafından kabul edilen tazminat çeşitlerini ifade edersek kabul edilen 3 tazminat çeşidi şunlardır:

*Maddi tazminat

*Manevi tazminat

*Destekten yoksun kalma tazminatı

Tazminatın istendiği durumlar ise her vakıa tarafından farklı farklı değerlendirilmektedir. Örneğin aile hukukunda tarafların boşanması durumunda boşanmada haklı olan taraf daha doğrusu daha az kusuru olan taraf daha fazla kusuru olan taraftan evlilik birliğinin bozulması nedeni ile karşılanması gereken menfaatin karşılanamayacağından dolayı maddi tazminat talep edebilmektedir. Ya da bir birey kendisine karşı ağır ithamlarda ve hakaretlerde bulunan bireye tazminat davası açabilmektedir. Tazminat çeşitlerini tanımlarsak eğer:

Maddi Tazminat: Bireyin uğradığı maddi konudaki zararının tazmin edilmesi amacı ile açılan ve öncelikle müspet zararının karşılanması amacı güden tazminat çeşididir. Örnek verecek olursak taksir ile adamın yaralanmasına sebebiyet veren bireye yararlanan tarafın açtığı maddi tazminat davası. Yaralanan kişi hastane masraflarını, işe gidemediği gün boyunca kazanması gereken kazancı ve kaçırdığı fırsatları maddi tazminat davası açarak isteyebilmektedir.

Manevi Tazminat: Manevi tazminat kişilik haklarına yapılan ihlallerden veya kişinin hatırasına yapılan ihlallerden dolayı açılan tazminat davasıdır. Örnek verecek olursak aldatma nedeni ile boşanmada aldatılan taraf zina yapan eşe evlilik birliğinin gerektirdiği sadakat yükümlülüğüne karşı yaptığı ihlalden ve ona manevi olarak verdiği zarardan dolayı manevi tazminat davası açabilmektedir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminat: Zarara uğrayan tarafın ölmesi nedeni ile yakınlarının, ilk dereceden akrabalarının anne, baba, eş ve çocukların, açtığı tazminat davasıdır.

Yargıtay Kararı - Tazminat Davası Nasıl Açılır

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas: 2015/16019 Karar: 2016/9743 Karar Tarihi: 13.06.2016

İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI - MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİNDE YANILGIYA DÜŞÜLEREK VE ÖZELLİKLE MANEVİ TAZMİNATIN AZ TAKDİRİ SURETİYLE HÜKÜM KURULDUĞU - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Mahkemece maddi ve hukuksal olgular dikkate alınmadan, manevi tazminatın takdirinde yanılgıya düşülerek ve özellikle manevi tazminatın az takdiri suretiyle hüküm kurması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir. Gerek mülga B.K'nun 47 ve gerekse yürürlükteki 6098 sayılı T.B.K'nun 56. maddesinde hakimin bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi zarar adı ile ödenmesine karar verebileceği öngörülmüştür.

Hakimin olayın özelliklerini göz önünde tutarak manevi zarar adı ile zarar görene verilmesine karar vereceği para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde, bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır.

26.06.1966 günlü ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı'nın gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden hakim bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir. Hakimin bu takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik koşulları tarafların sosyal ve ekonomik durumları paranın satın alma gücü, tarafların kusur durumu olayın ağırlığı davacının sürekli iş göremezlik oranı, işçinin yaşı, olay tarihi gibi özellikleri göz önünde tutması, hükmedilecek tutarın manevi tatmin duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranda olması gerektiği de söz götürmez.

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2016/3256 Karar: 2016/10777 Karar Tarihi: 01.06.2016

BOŞANMA DAVASI TAZMİNAT - BOŞANMAYA NEDEN OLAN OLAYLARDA DAVALI KADININ DAVACI ERKEĞE NAZARAN AĞIR KUSURLU OLDUĞU - KADIN YARARINA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Mahkemece davacının kusurlu davranışları arasında sayılan sadakatsizlik eylemi tahkikat aşamasında ileri sürülmüş olup hükme esas alınamaz. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olan olaylarda davalı kadının, davacı erkeğe nazaran ağır kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. O halde, davacının ağır kusurlu kabul edilerek davalı kadın yararına maddi ve manevi tazminat (TMK m.174/1-2) hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Eşler birbirine sadık kalmak zorundadırlar (TMK m. 185/3). Bir boşanma davasının açılması durumunda eşlerin sadakat yükümlülüğü elbette ortadan kalkmaz. Bunun aksi de düşünülemez. Nitekim boşanma davasının açılmasıyla eşler arasındaki cinsel sadakat yükümlülüğünün "kalktığına" ve dava tarihinden sonra gerçekleşen sonraki cinsel sadakate aykırı davranışların "yeni bir dava" konusu yapılamayacağına ilişkin bugüne kadar alınmış hiç bir Yargıtay kararı bulunmamaktadır.

Boşanma davalarında uygulanacak yargılama usulü Türk Medeni Kanununun 184 ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile emredici olarak düzenlenmiş olduğundan eşlerin sadakat yükümlülüğünün evlilik süresince geçerli olmasına ilişkin ‘'maddi hukuk kuralı" taraflara ön inceleme aşaması tamamlanıncaya kadar usulüne uygun şekilde dayanılmayan vakıalara dayanma ve bu vakıalara ilişkin delil sunma hakkını vermez.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Tazminat Davası Nasıl Açılır - Yorum
    ŞEVKET DİNÇ -
    2 Kasım 2016

    Tazminat Davası Nasıl Açılır Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

    Cevapla
Yorum Bırak