15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır

 • 15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır sorusuna verilecek en önemli cevap, 15 Yıl 3600 Gün Prim gün sayısısnı dolduran işçi aşağıda açıklayacağımız kanuna maddesine göre kıdem tazminatını her zaman talep edebilir. 15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı alan işçi daha sonra başka bir işde makul süreden sonra da çalışabilir.
 • 15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Almak için; İşçi ilk yapacağı iş SGK müracaat ederek 15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı alabilir yazısını alarak işverene yazılı belge karşılığında dilekçe ile sunmalıdır. Vereceği dilekçeye ek olarakda SGK dan aldığı yazıyı eklemelidir. İşveren bu yazı üzerine İşçinin talebi üzerine 15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı ödemek zorundadır. SGK alınan yazıya ve işçinin talebine rağmen işveren 15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı ödememesi durumunda, işçi İş mahkemesine dava açarak tüm haklarını ve 15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı talep edebilir.
 • İş Kanunu 1475/14.Maddesinde çok açık olarak yazılmasına rağmen halen emeklilik halinde kıdem tazminatı konusunda hala çelişkili karar verilmektedir. Kanun Maddesini aynen aşağıya yazıyoruz.

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır – Kanun Maddesi

 • 15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır ile ilgili olarak, 5- (Ek: 25.8.1999 -4447/45 md.) 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.
15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır – Yargıtay Kararları

 • YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E.2012/10954,K. 2013/909, T. 25.01.2013
 • ÖZET: Davalı onbeş yıl sigortalılık ve 3600 gün prim günü şartlarını sağladığı için istifa dilekçesi ile kıdem tazminatını alarak işyerinden ayrılmıştır. Davacının işyerinden ayrıldıktan sonra başka bir firmada çalışması hakkın kötüniyetli kullanılması olarak değerlendirilemez. Davalı kanunun kendisine verdiği emeklilik hakkını kullanmıştır. Kanunda tanınan bu hakkın amacı, işyerinde çalışarak yıpranmış olan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ait yükümlülükleri tamamlamış olan işçinin, emeklilik için bir yaşı beklemesine gerek olmadan iş sözleşmesini aktif sonlandırabilmesine imkan tanımaktır. Davacının ödenen kıdem tazminatının iadesine ilişkin talebinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hukuka aykırıdır.
 • Yukardaki 15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır Yargıtay kararı ışığında ÇOK ÖNEMLİ; Yukarda yazılı, 1475/14 maddesinin 1.Maddesinin (5) bendine dayanılarak değerlendirme yapılmıştır .
 • Ayrıca bu karar göre İşverenin  işçiye ödemiş olduğu 15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatını daha sonra isteme hakkını böylelikle ortadan kaldırmıştır.

T.C. YARGITAY 7.Hukuk Dairesi Esas: 2013/16655 Karar: 2014/166 Karar Tarihi: 14.01.2014

 • ALACAK DAVASI – EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONLANDIRILMASI – DAVACININ ASKI SÜRESİ DIŞLANARAK HİZMET SÜRESİ BELİRLENİP SONUCA GİDİLMESİ – EKSİK İNCELEMEYE DAYALI DAVANIN KABULÜNÜN İSABETSİZ OLUŞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU
 • ÖZET: Olayda, davacının emeklilik şartı olarak yerine getirmiş olduğu 15 yıl ve 3600 gün prim ödemesinin, tümünün davalı işyerinde gerçekleştiğine dair dosyada delil yoktur. Hal böyle olunca davalının cevap dilekçesinde belirttiği tarih aralıkları dikkate alınarak bu tarih aralığında SGK’ya yatırılan prim ödeme gün sayısı fiili çalışma olarak değerlendirilip sadece bu gün sayısına göre belirlenecek kıdem süresi üzerinden kıdem tazminatının hesaplanması gerekir. Yani davacının sezon dışı dönemleri/askı süresi dışlanarak hizmet süresi belirlenip sonuca gidilmelidir.
 •  15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır İlgili Aramalar, 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı hesaplama, 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı dilekçe örneği, 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı Yargıtay, 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı ihbar süresi, 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı 2013-2014

Ankara avukat