Boşanma Davası Cevap Dilekçesi Nasıl Yazılır, Verilir? Boşanma cevap ve karşı dava dilekçesi neden önemli?

Boşanma Davası Cevap Dilekçesi Nasıl Yazılır, Verilir? Boşanma cevap ve karşı dava dilekçesi neden önemli?
Boşanma davası cevap dilekçesi hazırlanırken boşanmak isteyen eşin ortaya koymuş olduğu evlilik birlikteliğini sonlandırma nedenleri ve kusurlarına karşı savunma yapılmalı ve boşanma talebinde bulunan eşinde kusurları mahkemeye açıklanmalıdır.

Boşanma davası açıldıktan sonra davalının mahkemeye sunduğu cevap dilekçesi süresi içinde mahkemeye ulaştırılmak zorundadır. Çekişmeli boşanma davalarında davacının açmış olduğu boşanma davası davanın diğer tarafı olan eşe bildirilmektedir.

Boşanma Davası Cevap Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Davalı tarafı olan diğer eş boşanma davasının kendine tebliğ edilmesinden itibaren belli süre içinde bu davaya itiraz etmemesi ya da diğer eşin kusurlarını bildirmemesi halinde hak kaybına uğramakta ve cevap dilekçesi hazırlamamasının birtakım hukuki sonuçları ortaya çıkmaktadır.

Boşanma davası cevap dilekçesi hazırlanırken boşanmak isteyen eşin ortaya koymuş olduğu evlilik birlikteliğini sonlandırma nedenleri ve kusurlarına karşı savunma yapılmalı ve boşanma talebinde bulunan eşinde kusurları mahkemeye açıklanmalıdır.

Bu sayede hem boşanma sebebiyle ortaya çıkacak kusur durumundan kurtulmak mümkün olmakta hem de diğer eşe karşı boşanma nedenleri ileri sürülerek davanın neticesinin değiştirilmesi öngörülmektedir.

Boşanma Davasına Cevap Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Boşanma davasında cevap dilekçesi örneği hazırlanırken dilekçede tebligatın yapıldığı mahkemenin esas numarası, mahkeme adı, duruşma günü gibi bilgiler ile cevap dilekçesi hazırlanmalıdır. Dilekçede;

  • Davaya karşı cevap sunan eşin kimlik bilgileri, adresi varsa avukata ait bilgiler,
  • Davacı adı, soyadı, adresi, kimlik bilgileri, varsa avukata ait bilgiler,
  • Boşanma nedenlerine cevaplar,
  • Diğer eşin evlilikteki kusurları,
  • Sonuç ve istem

Kısımları eksiksiz olarak hazırlanmalı dilekçe imzalanarak tebligatın yapıldığı aile mahkemesine süresi içinde gönderilerek davaya itiraz edilmelidir.

Boşanma Dilekçesine Cevap Verilmemesinin Sonuçları Nelerdir?

Boşanma davası dilekçesi davacı tarafından mahkemeye sunulduktan sonra aile mahkemesi davalıya boşanma davası hakkında tebligat yapmakta ve davalının bu tebligata cevap verme hakkı bulunmaktadır.

Boşanma davası cevap dilekçesi verilmemesi davalı hakkında hukuki sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilmiş emsal niteliğindeki kararlara göre boşanma davasına cevap vermeyen davalı eş;

  • Davacının açmış olduğu boşanma nedenlerine doğrudan itiraz etmiş olmakta,
  • Davacı eşe karşı yargılamanın ilerleyen aşamalarında delil sunamama

Şeklinde hukuki sonuçlarla karşı karşıya gelmektedir. Bu sebeple boşanmada kusurlu sayılmamak için boşanma dilekçesine cevap verilmesi gerekmektedir.

Boşanma Davasına Cevap Dilekçesi Kaç Gün İçinde Verilmelidir?

Boşanma davası açıldıktan sonra davacının açmış olduğu boşanma talebi davalı olan eşe bildirilmekte ve diğer eşin boşanma nedenleri hakkında diyecekleri ile boşanma davasına sunacağı delillerin olup olmadığı sorulmaktadır.

Davalı taraf boşanmaya cevap dilekçesi sunmayabileceği gibi boşanma nedenlerine cevap vererek ve karşı tarafın kusurlarını belirterek boşanma davası sürecine katılabilmektedir.

Boşanmada tebligata cevap süresi 14 gün olarak belirlenmiş olup bu süre içinde cevap verilmemesi halinde karşı eş aleyhine delil sunma hakkı ortadan kalkmaktadır.

Tebliğ tarihinden başlayarak 14 gün içinde boşanmaya cevap verilmemesi hak kaybına neden olacağından boşanmanın davalı tarafı olan kişiler kendilerine yapılmış boşanma tebligatlarına karşı aile hukuku alanında uzman avukatlık bürolarından hukuki danışmanlık ve avukatlık desteği alarak cevap dilekçesi hazırlayabilirler.

Boşanma davalarının görülmesi için mahkemeye sunulan dilekçeler ile boşanma davası süreci başlamaktadır. Delillerin ekte mutlaka bulundurulması gereken dilekçelerin bir nüshası diğer eşe gönderilir. Davaları açarken aynı zamanda davacının gider avansı ve yargılama harcı gibi giderleri de karşılaması gerekmektedir.

Boşanma Davalarında Cevap Dilekçesi Neden Önemli?

Davalıya dilekçenin bir nüshasının ulaşmasının ardından kişi itiraz hakkını iki hafta içinde kullanmalıdır. Bu sürenin dışında kalan zamanlarda haklarını kaybetmesi söz konusu oluyor.

Özellikle boşanma sonrası evlilik birliği içindeyken ortak şekilde hak sahibi olunan mal paylaşımı, nafaka giderleri, velayet kararı gibi konularda söz sahibi olunmak isteniyorsa bu durumda kişilerin mutlaka boşanma davası dilekçelerine cevap dilekçesi ile karşılık vermesi gerekmektedir.

Cevap dilekçesi yazılmış bir davanın anlaşmalı boşanma davası olarak yürütülmesi mümkün değildir, bu sebeple çekişmeli olarak görülür. Hali hazırda anlaşmalı boşanma davalarının her iki eşin de onayının alınmış olduğu anlaşmayla açılması da bu konuda kesinlik kazandırmaktadır.

Çekişmeli boşanma davalarında kişilerin kendi haklarını koruması adına mutlaka iddialarını güçlü tutması ve bunları ispatlaması gerekmektedir.

Boşanma Davası Cevap Dilekçesine Neler Yazılır?

Boşanma davaları için yazılacak olan Boşanma Davası Cevap Dilekçelerinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda belirtilmiş olan zorunluluklara göre hareket edilmelidir. Buna göre öncelikle dilekçenin başında başvurulan mahkemeye bir hitap ile başlanması gerekmektedir.

Davanın esas numarasının eklenmesinin ardından sırasıyla davalı eşin kimlik ve adres bilgileri ve davacı eşin kimlik bilgileri ile adres bilgileri yazılır. Boşanma davası sürecine vekiller eşlik edecekse onların da isimlerinin yazılması gerekiyor.

Son olarak davanın konusu dahil edilerek dilekçe tamamlanır. Boşanma Davası Cevap Dilekçesi hazırlanırken mutlaka dilekçeye eklenmesi gereken bir kısım da açıklama kısmı olmaktadır. Bu bölümde dava konusuna dahil edilmiş olan iddiaların kabul edilmeyen taraflarıyla birlikte ayrıntılı bir şekilde açıklanması gerekmektedir.

Davacıların bu noktada ellerindeki deliller ile birlikte ortada bulunan iddiaların geçersiz olduğunu göstermeye çalışmaktadır. Ayrıca davacının özellikle olayların anlatışında taraflı ve gerçeği yansıtmayan bir anlatımı mevcut ise bunun da engellenmesi adına savunulmaya girişilebilir.

Boşanma davasını açan ya da açmak isteyen kişiler ellerinde gerekçeli bir sebep bulunmamasına rağmen davayı açıp davalının bunu kabul etmediği durumlar da söz konusu olmaktadır. Onur kırıcı davranış gerekçesiyle asılsız bir şekilde açılan davada davalının bu durumun gerçekleşmediğini ortaya koyan delilleri ile birlikte davaya dahil olması gerekmektedir.

İspat yükümlülüğünün davacıda bulunmasından dolayı boşanma davalarında davacının mutlaka somut delilleri elinde bulundurarak duruşmalara katılması ve dilekçelerinde bunu ayrıca belirtmesi gerekmektedir.

Boşanma davalarının karar aşamasına gelmesinde hakimin takdirinin son derece önemli olması sebebiyle kişilerin bu süreçte mutlaka hakimleri etkilemeye yönelik bir mahkeme sürecinden geçmesi gerekiyor. Nafaka ve benzeri kişilerin maddi durumları üzerinden belirlenecek olan maddi yükümlülükler söz konusu olduğunda kişilerin kendi maddi durumlarını göstermeleri adına resmi belgeleri mahkemeye sunması gerekebiliyor.

Bu koşullara dikkat edilerek nafaka miktarının belirlenmesi sağlanmaktadır. Kişilerin tüm mal varlıkları, almış olduğu maaş miktarları gibi her türlü detayı incelikle mahkemeye iletmesi gerekiyor.

Boşanma Davası Cevap Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma davası dilekçesi kendisine ulaşmış olan davalının da boşanmak istediği durumlarla karşılaşmak mümkün olabiliyor. Bu tür durumlarda boşanma davası çok daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmektedir.

Davalının kendisine ithaf edilmiş olan boşanma gerekçesinin aksine bir gerekçe ortaya koyarak karşı tarafa davayı yönlendirmesi de mümkün olabiliyor. Ayrıca bu kişiler tekrar kendilerinin davacı olduğu bir boşanma davası da açabilirler.

Aynı zamanda kişilerin hem kendilerinin davalı olarak katıldığı boşanma davalarına cevap dilekçesi yazması hem de yeni bir boşanma davasını tek taraflı olarak açması mümkün olmaktadır.

Boşanma davası açmak aklından geçen ancak bunun için bir süre bekleyen kişilerin de bu kritik dönemlerde dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Öncelikle başka bir boşanma gerekçesini ortaya çıkaracak davranışlardan kesinlikle kaçınılması gerekmektedir.

Bu noktada özellikle boşanmak isteyen pek çok kişinin boşanmayı aklından geçirirken evi terk etmesi durumu ile sıklıkla karşılaşılıyor. Bu durum karşı taraftaki eşin haklı bir sebeple boşanma davası açmasına da gerekçe olabilmektedir. İspat yükümlülüğünün yerine getirilmesinin ardından evi terk eden kişilerin boşanma davası sonrasında hak talep edebilecekleri durumlardan kayba uğraması da bu gerekçeyle söz konusu olabilmektedir.

Aynı zamanda evi terk eden kişinin de bu durumu haklı çıkarması için ispat yoluna gitmesi söz konusu olabiliyor.

Dava dilekçelerinde olduğu gibi davaya ilişkin Boşanma Davası Cevap Dilekçelerini de yazarken tüm olayları ayrıntılı bir şekilde yalın bir dille anlatmak gerekmektedir.

Hakimin en rahat şekilde okuyabileceği ve olaya hakim olabileceği bir şekilde yazılmış dilekçe çok daha başarılı bir sonuç alınmasını sağlayacaktır. Bu sebeple dilekçelerde olaylar ayrıntılı bir şekilde anlatılırken aşırı ve uzun ifadeler uzak durulmalıdır.

Tüm metnin kendi içinde bir bütünlük taşıması da gerekiyor. Bu şekilde yazılmış bir metin farklı detaylara girme yolundan kurtulma olanağı sağlar. Boşanma Davası Cevap dilekçesinin en önemli kısımlarından biri de açıklamalar bölümü olmaktadır. Bu kısımda kişiler esasla ilgili hususları kendi davaları ile ilişkilendirir.

Kişiler cevap dilekçesinde itiraz haklarını kullanacaklarsa bu durumda ilk itirazlarını da açıklamalar kısmında belirtilebilirler. Boşanma Davası Cevap dilekçesinin davanın seyrini değiştirmede en önemli kısımları ise iddiaların yöneltilmiş olduğu kişinin bu iddiaların geçersiz olduğunu ortaya koymaya çalışmasındaki delilleri olmaktadır.

Kişiler bu noktada tanıkların beyanlarını, kişilerin telefon konuşmalarını, yazılı haberleşme araçlarını, hukuki kurallara uygun bir şekilde ele geçirilmiş olan her türlü kayıtlı veriyi ispat sırasında kullanabilir.

Cevap dilekçesini hazırlayan davalı kişiler bu hususlara ne kadar dikkat ederlerse itirazları da o kadar etkili olacaktır. Ayrıca cevap dilekçelerinde kişiler davanın açılma sebeplerine ilişkin olumsuz yönde bir görüşe sahiplerse bu duruma da itiraz edebiliyor.

Kişilerin bu haklarını kullanmasında yasalarla ya da kanunlarla belirlenmiş olan kesin ifadelere yer verilmemiş olsa da mahkemelerin bu konuyu göz önüne alarak değerlendirmesine devam etmesi konusunda bir adım atılabilmektedir. Özellikle boşanmaya gerekçe olarak gösterilen boşanma sebebinin kişilerin ortak kusurundan oluşması durumlarında mutlaka bu fırsatın denenmesi gerekmektedir.

Boşanma Davası Cevap Dilekçesi Önemi

Boşanma Davası Cevap dilekçelerinin bitirildiği noktalar ile istenilen taleplerin dile getirilmiş olduğu netice-i talep kısımları olmaktadır. Bu kısımlar iddiaları kendisine yöneltilmiş cevap dilekçesini yazan kişi tarafından veya bu kişiye vekillik eden avukat tarafından imzalanması gerekmektedir.

Eğer cevap dilekçesini hazırlayan kişiler boşanma davalarının iddialarını kabul etmeyerek boşanma yönündeki taleplere de itiraz edebilirler. Kişiler bu bölüme kendi itiraz ettikleri noktalar hakkındaki görüşlerini de ekleyebilirler.

İddiaların kendisine yöneltildiği kişiler cevap dilekçelerinde eğer boşanma eyleminin gerçekleşmesini talep ediyorlarsa bu durumda da netice-i talep kısmında açık bir şekilde boşanmayı istediklerini belirtmelidirler.

Bunlara ek olarak evlilik birliğinin sonlandırılması ile birlikte çıkan boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarına ilişkin olarak da kişilerin velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi konularda taleplerini de dilekçeye eklemesi gerekmektedir. Kişiler maddi ve manevi olarak boşanma sonrası ortaya çıkan haklarını talep ettiklerinde mutlaka tüm bunlar hakkındaki detayları da açık bir şekilde ifade etmelidirler.

Kişilerin dilekçenin üzerinde verilmesi gereken tarih bilgilerinde de dilekçenin yazılmış olduğu tarihe değil kişilerin dilekçesi ilgili makamlara sunduğu tarih baz alınarak dilekçe tamamlanır.

Yazımızda Boşanma Davası Cevap Dilekçesi konusuna yer bilgi olarak yer verilmiştir. Boşanma Davası Cevap Dilekçesi hakkında detaylı bilgi için avukat desteği alınız.

Boşanma Davası Cevap Dilekçesi Örnek Yargı Kararları

Örnek Kararda, Dosya incelendiğinde davalının, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta süre içerisinde cevap dilekçesi ibraz etmemiştir.

Süresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalı erkek, davacı kadının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılır.

Davalı erkeğin yasal süresinden sonra verdiği cevap dilekçesinde yer alan vakıalar davacı kadına kusur olarak yüklenemeyeceğinden boşanmaya sebep olan olaylarda davalı erkek tam kusurludur. Mahkemece tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi doğru görülmemiştir.

Bu haber toplam 994 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara