Boşanma Davasında Hakim Ne Sorar? Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanmada Hakim Hangi Soruları Sorar?

Boşanma Davasında Hakim Ne Sorar? Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanmada Hakim Hangi Soruları Sorar?
Boşanma davalarında hakim, davanın temelini oluşturan maddi ve manevi tazminat, nafaka talepleri ve kusur durumunu inceler. İlk duruşmada sulh imkanı araştırılırken, tanıklara ve taraflara ilişkin davranışları değerlendirir.

Boşanma davaları, tarafların hayatlarında önemli bir dönüm noktasıdır ve mahkeme süreci, bu yolda atılacak adımların belirlenmesinde kritik bir rol oynar. Hakimin boşanma davası sürecinde sorduğu sorular, davaya ilişkin tüm yönleri kapsamlı bir şekilde değerlendirme amacını taşır. Bu yazıda, boşanma davasının farklı aşamalarında hakimin ne tür sorular sorduğu detaylandırılmaktadır.

1. Boşanma Davasında Hakim Ne Sorar?

Boşanma davası sürecinde hakim, davanın temelini oluşturan konuları ele alır. Bu, hem davanın taleplerini hem de sonuçlarını kapsar. Hakim, öncelikle maddi tazminat, manevi tazminat talepleri, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası gibi ekonomik ve destek taleplerini inceler. Bu taleplerin varlığı ve dayanakları, hakimin soracağı soruların temelini oluşturur. Ayrıca, taraflar arasındaki kusur durumunu değerlendirmek için tanıklara sorular yöneltilir.

2. Boşanmada ilk duruşmada hakim ne sorar?

Çekişmeli boşanma davalarının ilk duruşmasında, hakim tarafından taraflara yöneltilen ilk ve en önemli soru sulh olup olmayacaklarıdır. Sulh teklifi, taraflara uzlaşma şansı sunar ve davayı uzlaşmayla sonuçlandırma imkanı sağlar. Tarafların sulhe yanaşmaması durumunda, hakim, dilekçelerde belirtilen uyuşmazlık konularını detaylı bir şekilde inceleyerek davayı yönlendirir.

3. Boşanma davasında hakim tanığa ne sorar?

Boşanma davalarında tanıkların ifadeleri, davaya ışık tutan önemli unsurlardan biridir. Hakim, tanıklara taraflar arasındaki kavgaların sebepleri, sıklığı ve şahit olup olmadıkları hakkında sorular sorar. Aldatma iddiaları, çocuklara karşı davranışlar gibi davayı etkileyebilecek meseleler de hakimin soru listesinde yer alır. Özellikle tarafların vurguladığı konular, tanıklara yönelik soruların odak noktasını belirler.

4. Anlaşmalı boşanmada hakim ne sorar?

Anlaşmalı boşanma davalarında, hakim tarafların boşanma kararına varma sürecini dikkatlice inceler. Burada, hakimin en önemli amacı, kararın her iki tarafın da özgür iradesiyle alındığını ve herhangi bir baskı veya tehdit unsuru olmadığını doğrulamaktır. Hakim, tarafların boşanma kararının gerekçelerini ve anlaşmanın şartlarını sorgular.

5. Boşanma davasında hakim karar verirken ilk neye bakar?

Hakim, boşanma kararı verirken davanın temel talep ve sonuçlarına odaklanır. Maddi ve manevi tazminat, nafaka talepleri ve çocukların velayeti gibi konular, hakimin değerlendirmesinin merkezindedir. Ayrıca, tarafların kusur durumu, davanın niteliğine göre hakimin kararını önemli ölçüde etkileyebilir. Hakim, bu değerlendirmeleri yaparken, tüm delilleri, tanık ifadelerini ve tarafların beyanlarını dikkate alır.

Boşanma davaları, çoğu zaman karmaşık ve duygusal süreçlerdir. Hakimin davanın her aşamasında sorduğu sorular, bu sürecin adil ve kapsamlı bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur. Her soru, davanın daha iyi anlaşılmasını ve tarafların haklarının korunmasını amaçlar. Hakim, bu sorularla davanın özüne iner ve adil bir karar vermek için gerekli bilgiyi toplar.

Boşanma Davasında Hakim Neleri Sorar?

Çekişmeli boşanma davasında Hakim boşanmaya sebep olayların ortaya çıkarılması, tazminatın belirlenmesi ve velayetin hangi tarafa vereceğini belirlemek için dava tanıklarına bu olayların çözümüne yönelik sorular sorar.

Hâkim, boşanma davası açılmasına sebep olan hadiseler ve bu hadiselerin evlilik birliği içerisinde nasıl geliştiği gibi konularda inceleme yapar olaylar hakkında bilgi ve bir kanaate sahip olabilmek için karı ve kocaya bu yönde sorular sorar. Boşanma davaları hem maddi açıdan hem de manevi açıdan çok zor bir süreçtir.

Hâkim, boşanmak isteyen çiftlerin ileri sürdüğü boşanma sebeplerini iyice inceleyip araştırma yaparak evlilik birliğinin temelden neden sarsıldığı ve bu sarsılmada kusurun hangi tarafta olduğuna karar vermek için özellikle belirli hususlar üzerinde durur soru sorar, irdeler, tanık ifadesine başvurur. Boşanma davasında hâkim, karı ve kocanın evlilik hayatındaki kusurlarının olup olmadığını araştırır ve bir kusur değerlendirmesi ve derecelendirmesi yapar.

Boşanma davasında hâkimin özellikle dikkat edeceği bu konular, boşanma gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkacak olan boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarına etki edeceğinden dolayı davanın aydınlatılması ve karı ve kocanın kusur oranlarını tespit etmek adına çok önemlidir.

Hâkim, boşanma davasında önemli gördüğü hususlar da araştırma yapabilmek için karı ve kocaya değişik ve farklı sorular sorar. Bu sorular boşanma davasının hangi sebeple açıldığına ve davanın içeriğine göre farklılık gösterir. Çekişmeli Boşanma Davasında Hakim Ne Sorar?

Aldatmaya Dayalı Boşanma Davasında Hakim Ne Sorar?

Aldatma sebebiyle boşanma davası açılmış ise hâkim, aldatma hadisesinin ne zaman gerçekleştiği, aldatma olayının bir defaya mahsus olduğu veya sürekli olduğu, aldatmaya ilişkin kanıt bulunup bulunmadığı, kanıt var ise bunların neler olduğu, karı ve kocanın talep ettiği hususlarda birbirlerine karşı da farklı farklı sorular sorar ve boşanma davası hakkında kanaat oluşturur.

Boşanma davasında hâkim nelere dikkat eder konusunun tek ve net bir cevabı yoktur. Boşanma davasının açılma sebebi ve içeriğine göre hâkim birçok husus üzerinde farklı alanlara dikkat edebilir.

Türk Medeni Kanunu’nda, boşanma sebepleri arasında bulunan hayata kast ve pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı gibi olayların varlığın da hâkim bir takım araştırma ve inceleme yapar ve yaptırır. Karı veya kocadan herhangi biri akıl hastalığı ileri sürülerek boşanma davası açmış ise hâkim, bu eşin gerçekten akıl hastası olup olmadığının araştırılması için Adli Tıp Kurumundan bir rapor alınmasını kararlaştırır.

Boşanma davası açma nedeninin terk olması halinde de hâkim, hukukumuzda var olan evi terk şartlarının var olup olmadığını inceler. Ve şayet olay suç işleme iddiası ileri sürülerek boşanma davasına başvurulmuş ise hakim bu defa, bu hususta eş için herhangi bir mahkumiyet kararı verilip verilmediğini araştırır. Bu hususların dışında boşanma davasında, karı ve kocanın var ise ortak çocuklarıyla ilgili olarak velayet meselesini de karara bağlanır.

Hâkim, çocuğun velayeti hususunda karar verirken bazı konuları dikkatle göz önüne alır. Bu konular arasında çocukların maddi ve manevi olarak daha iyi bir hayat süreceği anne veya babada kalması, arkadaşlarından, okul çağında ise okul çevresinden ayrılmaması gibi birçok problemi araştırılır. Çekişmeli Boşanma Davasında Hakim Ne Sorar?

Çekişmeli Boşanma Davasında Hakim Ne Sorar?

Çekişmeli boşanma davaları, daha uzun zaman ve farklı zor bir süreçtir. Çekişmeli boşanma davasında hâkim nelere dikkat eder denildiği zaman ise önümüze birçok farklı husus çıkmaktadır. Eğer çocuk kendi düşüncelerini anlatabilecek bir yaşta ise hâkim çocukların tercihlerini öğrenir ve şayet çocukların yüksek menfaatleri açısından mahsuru yok ise çocukların o ebeveyn yanında kalmasına karar verir.

Bu değişkenlerin hepsini inceleyip araştıran hâkim, takdir yetkisini kullanarak çocuğun velayetinin hangi ebeveyne verileceğini kararlaştırır. Ayrıca çocukların eğitim, barınma, vücut ve ruh sağlığı, güvenlik konuları hakkında da iyice araştırır. Bu meselelerle ilgili şahitler dinlenir, pedagog ve sosyal hizmetler görevlilerinden raporda isteyebilir.

Bu hususların başında boşanma sebebi olarak ileri sürülen iddianın kanıtlanması gelmektedir. Bu hallerde her iki eş de kendi iddiaları üzerinden davayı devam ettirirler.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Hakim Ne Sorar?

Anlaşmalı boşanma davasında hâkim nelere dikkat eder denildiğinde cevabı çekişmeli boşanma davasına göre çok basit olmaktadır. Çünkü karı ve koca kendi aralarında boşanmanın bütün hukuki sonuçları üzerinde anlaştıkları için hâkim boşanmayı gerektiren hadiselerin incelenmesine gerek görmez.

Hakiminin bu konudaki amacı boşanma için gerekli, yeterli bir sebep olup olmadığının anlaşılması ve yine tarafların kusur miktarlarının belirlenmesidir. Hâkim, diğer yasal işlemlerin yerine getirilip getirilmediği hususunu inceler ve eksiklik var ise taraflara tamamlamaları için kesin süre verir.

Hâkim, anlaşmalı boşanma davasında karı kocayı bizzat huzurunda görmek ister ve eşlerin boşanmaya ilişkin taleplerini alır ve inceler. Ayrıca karı ve kocanın hür iradeleri ile boşanmak isteyip istemediğine inceler. Örnek olarak, koca tehditle ve zorlama yoluyla karısına boşanmayı kabul ettirdiği izlenimi hâkimde oluşur ise, davayı reddeder.

Hâkim, karı ve kocaya boşanmak isteyip istemediklerini, boşanmanın tüm hukuki, maddi ve manevi hususlarında anlaşma içinde olup olmadıklarını sorar. Anlaşmalı boşanma davasında hâkim nelere dikkat eder sualine verilecek ilk cevaplardan biriside anlaşmalı boşanma protokolü düzenleyip düzenlemedikleri olacaktır.

Anlaşmalı boşanma protokolü inceleyen hâkim, her iki tarafında bu protokolü kabul edip etmediklerini tekrar sorar. Hâkim, diğer yasal yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği hususunu inceler ve eksiklik var ise taraflara tamamlamak için kesin süre verir.

Bu haber toplam 514 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara