Boşanma Durumunda Şirket Hisseleri

Boşanma Durumunda Şirket Hisseleri
Boşanma Durumunda Şirket Hisseleri | Türk Medeni Kanunu tarafından verilen hak ile kurulan evlilik birliğinin devam ettirilebilmesinin olanaksız hale geldiği hallerde. Yine kanun dahilinde belirtilmiş olan koşullara uygun olması durumunda boşanma davası açılarak, evlilik birliğinin yasal statüde sonuçlandırılabilmesi mümkün olur. Ancak modern toplum yaşantısı içerisinde...
Boşanma Durumunda Şirket Hisseleri | Türk Medeni Kanunu tarafından verilen hak ile kurulan evlilik birliğinin devam ettirilebilmesinin olanaksız hale geldiği hallerde. Yine kanun dahilinde belirtilmiş olan koşullara uygun olması durumunda boşanma davası açılarak, evlilik birliğinin yasal statüde sonuçlandırılabilmesi mümkün olur. Ancak modern toplum yaşantısı içerisinde sosyal ve ekonomik durum gibi pek çok faktör boşanma davaları sürecinde çok önemli farklılıkların ve etkenlerin ön plana çıkmasına yol açar. Buna göre boşanma davası süreci içerisinde mal paylaşımı konusuna dair temel bazı hukuksal ve kanun şartları bulunmaktadır. Boşanma davası dahilinde mal paylaşımı konusu menkul ve gayrimenkul şeklinde oluşur. Söz konusu evlilik birliğinin sonlandırılması kapsamındaki boşanma davalarında şirket hisseleri de mevcut olan menkul mallar dahilinde bulunur ve Türk Medeni Kanunu çerçevesinde belirtilmiş olan koşullara uygun biçimde uygulanacak mal paylaşımı sürecine dahil kabul edilir. | Boşanma Durumunda Şirket Hisseleri

Boşanırken Şirket Hisseleri

Türkiye’ de 1 ocak 2002 tarihi öncesinde söz konusu mevzuat dahilinde yasal mal paylaşımı mal ayrılığı olurken. Bu tarihin ardından edinilen mallara katılma rejimi ismi veriliyor. Evlilik birliği süresi içerisinde edinilmiş olan mal, her eşin edinmiş olduğu mallara rejimin devamı içerisinde karşılığını verecek biçimde elde etmiş olduğu mal varlığı değerleri olur. Mal rejiminin tasfiyesi davalarına sadece mallar konu olabilirken. Sadece bu malın değeri üzerinde hak iddia etme hakkı bulunur. Bu doğrultuda da Türk Medeni Kanunu çerçevesinde verilmiş olan evlilik birliğini sonlandırma hakkını kullanmak üzere boşanma davası açmış olan tarafların mal rejimi noktasında konu olan şirket hisselerinin ne olacağı ve mal paylaşımı noktasında sürece dahil edilip, edilemeyeceği en çok merak edilen konulardan birisidir. Boşanma davalarında tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre meydana gelebilen şirket hisselerinin mal paylaşımındaki durumu. Türk Medeni Kanunu dahilinde şirket hisselerinin boşanma davası süreci içerisindeki mal rejimine konu olması halinde iki önemli husus öne çıkmaktadır. Bu hususlar şirket hisselerinin tabi olduğu rejim ve şirket hisselerinin edinilmiş mal değerine sahip olup, olmadığı şeklindedir. | Boşanma Durumunda Şirket Hisseleri

Boşanma Durumunda Şirket Hisselerinde Mal Paylaşımı

Şirket hisseleri eğer belirtilen 1 ocak 2002. Tarihi öncesinde elde edilmiş durumda bulunuyor ise, elde etmenin yapısı göz önünde bulundurulmadan, yani bu hisselerin karşılığı değerlendirilmeden şirket hisseleri eşin kişisel malı şekilde kabul görür ve tasfiye sürecine dahli söz konusu olmaz. Bu durum boşanma davasında karşı tarafın söz konusu şirket hisseleri üzerinde herhangi bir hak sahipliğinin oluşması söz konusu olmamaktadır. Ancak söz konusu ilgili kanunun 219. Maddesi içerisinde belirtildiği şekilde kişisel malların gelirlerinin de edinilmiş mal olduğuna dikkat çekiliyor. Bu sebep ile de şirket hisselerinin 1 ocak 2002 tarihinden evvel edinilmiş olması halinde dahi bu şirket hisselerinin gelirleri edinilmiş mal statüsüne ulaşır ve boşanma davasında karşı taraf ile yapılacak mal paylaşımı sürecine dahli söz konusu olur. | Boşanma Durumunda Şirket Hisseleri

Boşanma Durumunda Şirket Hisseleri | Sıkça Sorulan Sorular

KATKI PAYI VE KATILMA ALACAĞI DAVASI - BOŞANMA KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN İTİBAREN ZAMANAŞIMI İŞLEMEYE BAŞLAYACAĞI Boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren zamanaşımı işlemeye başlayacaktır. Yani zamanaşımının başlangıç tarihinin boşanma kararının kesinleştiği tarih olarak kabul edilmesi gerekir. KATILMA ALACAĞI VE KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI - DAVA KONUSU EDİLEN ANCAK KAYDI GETİRTİLMEYEN TAŞINMAZLAR VE ŞİRKETE İLİŞKİN BELGELERİN GETİRTİLECEĞİ Mahkemece, dava konusu edilen, ancak, kaydı getirtilmeyen taşınmazlar ve şirkete ilişkin belgeler getirtilip edinme tarihleri üzerinde durulması, aracın 01.01.2002 tarihinden sonra edinildiğinin davalı vekili tarafından kabul edildiğinin gözönünde tutulması ve toplanan delillerin sonucuna göre katılma alacağı hakkında bir karar vermek gerekir. ŞİRKET HİSSELERİNİN DEĞERLERİ VARSA GELİRİ BELİRLENİP BUNLARIN KENDİSİNİ YOKSULLUKTAN KURTARIP KURTARMAYACAĞI TESPİT EDİLİP SONUCU UYARINCA BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ Toplanan delillerden, MNG isimli şirketin %99 hissesinin davacı-davalı kadına ait olduğu, ayrıca BLG isimli şirketinin olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece şirket hisselerinin değerleri, varsa geliri belirlenip, bunların kendisini yoksulluktan kurtarıp, kurtarmayacağı tespit edilip sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile hüküm tesisi doğru görülmemiştir. DAVACININ TASFİYESİNİ İSTEDİĞİ DAVALIYA AİT ŞİRKET HİSSESİNE YÖNELİK SONRADAN KATKIDA BULUNDUĞU İDDİASI SÖZ KONUSU OLMADIĞINDAN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ Tarafların evlilik birliğinin devamı içinde kurdukları .... Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafların serbest iradeleri ile belirledikleri oranlara göre (davacı için %25 hisse, davalı için %75 hisse) adlarına ticaret sicilinde tescilli olduğundan Yargıtay'ın ve Dairemizin yerleşmiş içtihatlarına göre aralarında taksime uygun olarak şirket hisselerinin belirlendiğinin kabulü gerekir. Davacının tasfiyesini istediği davalıya ait şirket hissesine yönelik sonradan katkıda bulunduğu iddiası da söz konusu olmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi doğru değildir. Hükmün bozulması gerekmiştir. BORÇLU TARAFIN HİSSE DEVRİ KONUSUNDA YANİ MÜLKİYETİN DEVRİ HUSUSUNDAKİ TALEBİ Davalı (borçlu) tarafın şirketle ilgili hesaplanan katılma alacağı ile ilgili maddede düzenlenen ayın (hisse devri) konusunda yani mülkiyetin devri hususundaki talebi gözetilerek Mahkemece Büyük ... Eğitim ve Güvenlik Bilgisayar Hizmetleri İnşaat Gıda Spor Turizm ve Pazarlama İthalat İhracat San. ve Tic. LtdŞti.nde davalıya ait % … hisse yönünden borcun ayın olarak ödenmesinin seçildiği dikkate alınarak bu talebin değerlendirilerek oluşacak duruma göre hüküm kurulması gerekirken bu konuda olumlu veya olumsuz bir değerlendirme yapılmadan bu şirket hissesi yönünden de alacakla ilgili … TL katılma alacağına karar verilmiş olması usul ve kanuna aykırıdır. Hüküm bozulmuştur.

Bu haber toplam 264 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara