Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır?

Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır?
Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır? | Tazminatı genel olarak tanımladığımızda bireyin kendisine maddi veya manevi olarak zara verdiği kişiye zararın giderilmesini talep etmesi doğrultusunda açtığı davalardır. Eğer kişi maddi anlamda bir zara uğramışsa bu maddi zararın giderilmesi. İçin açtığı davaya maddi tazminat davası, ruhen zarar...
Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır? | Tazminatı genel olarak tanımladığımızda bireyin kendisine maddi veya manevi olarak zarar verdiği kişiye zararın giderilmesini talep etmesi doğrultusunda açtığı davalardır. Eğer kişi maddi anlamda bir zara uğramışsa bu maddi zararın giderilmesi. İçin açtığı davaya maddi tazminat davası, ruhen zarar görmüş, kişilik hakları zedelenmiş ise bu nedenle bir tazminat davası açtığı takdirde manevi tazminat davası denilir. Bireylerin genellikle Borçlar hukuku, İş ve Güvenlik Hukuku ve Aile Hukukunda boşanma davalarında tazminat davası açtığını görmekteyiz. Boşanma davası sürecinde tazminat davalarını incelersek şu hükümlere ulaşabiliriz: | Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır?

Boşanma Davasında Maddi Manevi Tazminat Davaları

Evlilik birliğinin hukuki olarak bitmesini sağlayan boşanma davalarını ardından bireylerin zararın giderilmesi için açtığı tazminat davarının açılması için en gerekli şart bir tarafın kusurlu olması gerekmektedir. Yani bireylerin anlaşmalı boşanma sonucu tazminat davası açma hakları olmadığı gibi ağır kusurlu olan eşin kusuru ona binaen daha az olan eşe tazminat davası açması da düşünülemez. Kanun koyucu da kusur az olanın ya da hiç olmayanın tazminat davası açabileceğine hükmetmiştir. Peki maddi ve manevi tazminat davalarında süreç nasıl işler ve neye göre tazminatın bedeli belirlenir? | Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır?

Maddi Tazminat Davalarında Tazminatın Bedeli

Medeni Kanunda hüküm altına alınan maddi tazminat davası açma hakkı kusuru az olana veya hiç olmayana tanınmaktadır. Maddi tazminat davaları boşanma davalarından sonra ayrı bir şekilde çıkabileceği gibi boşanma esnasında bunun hakime bildirilmesi takdirinde hakim boşanma davasının nihai kararından sonra da tazminata hükmedebilir. Maddi tazminat davasının açılmasının sebebi bireyin mevcut ya da beklenen menfaatten yoksun kalması nedeni ile açılır. Hakim maddi tazminata hükmederken dava sürecinde bireylerin vakıa ile ilgili anlattıklarına, kusuru az olan tarafın kusurunun ne kadar olduğuna, boşanma sebebinin büyüklüğüne ve kaybolan menfaatin değerine bakarak tazminata hükmeder. | Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır?

Manevi Tazminat Davalarında Tazminatın Bedeli

Boşanma davası nedeniyle kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat talebinde bulunabilir diyerek kanun koyucu boşanma davasında manevi tazminatın da hükmedebileceğini öngörmüştür. Manevi tazminata hükmederken hakim kendisine tanına takdir yetkisini olayların gidişatını düşünerek ve boşanmaya sebep olan konunun birey üzerindeki vahametini göz önüne alarak tarafların kusurluluk derecelerini değerlendirerek karar verecektir. Bu tazminat davasını açan tarafın kusursuz veya daha az kusurlu taraf olması gerekmektedir ayrıca. Bu tazminatın istenmesinde de birey boşanma davasında bunu dile getirebileceği gibi boşanma davasından sonra da yeni bir dava açarak dile getirebilir. | Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır?

Boşanma Tazminatı Nasıl Talep Edilir?

Boşanma Davası Tazminatında Nüfus kaydı getirtilir. Boşanma davasındaki eşlerin mali araştırması yapılır. Tazminat alınabilmesi için,  Davada kusuru ispat etmek için sürülen belgeler incelenir. Boşanma davasına eşlerin Kusuru araştırılır. Tarafların mali ve sosyal durumları araştırılır. Bilirkişi mütalaası alınır. Manevi tazminat olarak mutlaka belli bir paraya hükmedilir (TMK.m: 174/H) | Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır?

Yargıtay Kararı : Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır?

2.Hukuk Dairesi Esas:  2013/18440 Karar: 2014/42 Karar Tarihi: 13.01.2014 BOŞANMA DAVASI - EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASINA SEBEP OLAN OLAYLARDA AĞIR YA DA EŞİT KUSURLU OLMADIĞI

Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır? | Sıkça Sorulan Sorular

BOŞANMA DAVASI - ERKEĞİN KADINA NAZARAN DAHA FAZLA KUSURLU OLDUĞU - AZ KUSURLU KADININ BOŞANMA YÜZÜNDEN MEVCUT VE BEKLENEN MEFAATLERİNİN ZARAR GÖRDÜĞÜ - KİŞİLİK HAKLARI SALDIRIYA UĞRADIĞINDAN LEHİNE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ ÖZET: Somut olayda; davacı-davalı erkeğin ilk derece mahkemesince kendisine yüklenen kusurlara ilişkin istinaf talebinde bulunmadığı, erkeğe yüklenen kusurların bu şekilde kesinleştiği, davalı-davacı kadının ise, davacı-davalı erkeğin kanser hastası annesine kötü davrandığının sabit olduğu, her ne kadar ilk derece mahkemesince davalı-davacı kadının eşine hakaret ettiği de kabul edilmiş ise de hakarete ilişkin tanık beyanının somutlaştırılmadığı. Bu haliyle hakaretin kadına kusur olarak yüklenemeyeceği, kusurundan çıkarılması gerektiği, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında davacı-davalı erkeğin, davalı-davacı kadına nazaran daha fazla kusurlu olduğu, ilk derece mahkemesince yapılan hatalı kusur belirlemesinin bu şekilde düzeltilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bu durumda, az kusurlu davalı-davacı kadının boşanma yüzünden mevcut ve beklenen mefaatleri zarar gördüğünden, kişilik hakları saldırıya uğradığından lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken hatalı kusur belirlemesi ile tazminat taleplerinin reddi isabetsiz olmuş. İlk derece mahkemesinin bu yöndeki kararının kaldırılarak kadın yararına tarafların ekonomik ve sosyal durumları, paranın alım gücü, kusurlarının ağırlığı, evliliğin süresi, kadının yeniden evlenebilme ihtimali ve hakkaniyet ilkesi birlikte değerlendirildiğinde takdiren … TL maddi … TL manevi tazminata hükmedilmesine karar vermek gerekmiştir. Davalı-davacı kadın ve müşterek çocuklar yararına hükmedilen nafakaların ise tarafların ekonomik ve sosyal durumları, çocukların ihtiyaçları, paranın alım gücü ve hakkaniyet ilkesi birlikte değerlendirildiğinde az olduğu kanaatine varıldığından takdiren kadın yararına aylık … TL yoksulluk nafakasına, müşterek çocuklar yararına aylık ….'şer TL iştirak nafakasına hükmetmek gerekmiştir. BOŞANMA DAVASI - TARAFLARIN TESPİT EDİLEN EKONOMİK VE SOSYAL DURUMLARI - KUSUR DERECELERİ - İHLAL EDİLEN MEVCUT VE BEKLENEN MENFAATLERİN KAPSAMI - HAKKANİYET İLKESİ - DAHA UYGUN MİKTARDA MADDİ TAZMİNAT TAKDİRİ GEREĞİ ÖZET: Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, boşanmaya sebep olan olaylardaki kusur oranı, paranın satınalma gücüne, ihlal edilen haklar, boşanmada mevcut durum ile beklenen faydanın kapsamı incelendiğinde, karar verilen maddi tazminat orantı ilkesine uygun olmamıştır. Hakkaniyet ilkesi dikkate alındığında,  uygun olacak miktarda maddi tazminat hükmedilmesi gerekir. BOŞANMA DAVASI - DAVALININ YOKSULLUK NAFAKASI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATA YÖNELİK TEMYİZ İTİRAZININ BULUNMADIĞI - TEMYİZ İTİRAZ OLMAYAN KONUDA KARARIN BOZULAMAYACAĞININ KABULÜ LÜZUMU - KARAR DÜZELTME İSTEĞİNİN KABULÜ GEREĞİ ÖZET: Dosyadaki toplanan deliller, kararın dayanak kanıtlar kanuna uygun nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir yanlışlık olduğuna rastlanılmamıştır. Davalı-davacı erkeğin tüm, davacı-davalı kadının ise kişisel ilişkiye yönelik temyiz itirazı haricinde kalan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar verilmiştir. Davacı-davalının yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminata yönelik temyiz itirazı bulunmadığı halde, bu yönlerden hükmün kadın lehine bozulması doğru değildir. Ne var ki bu husus ilk inceleme sırasında gözden kaçırıldığından, davalı-davacının kadın lehine hükmolunan maddi ve manevi tazminat ve yoksulluk nafakasının az olduğu yönündeki bozma ilamına yönelik karar düzeltme isteğinin kabulü gerekir. BOŞANMA DAVASI - MADDİ TAZMİNAT TALEBİ HAKKINDA ERKEĞİN AÇIK BİR MUVAFAKATİ BULUNMADIĞI - KADININ MADDİ TAZMİNAT TALEBİNE DAİR USULÜNCE ISLAH YAPMADIĞI - MADDİ TAZMİNAT TALEBİ HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Davacı kadın vekili 31/03/2014 havale tarihli dilekçesiyle 150.000.00 TL maddi tazminat talebinde bulunmuş, davalı erkek ise bu taleplerle ilgili olarak açık bir muvafakat beyanında bulunmamıştır. Davacı kadın tarafından bu konuda usulünce yapılmış bir ıslah işlemi de bulunmamaktadır. Durum böyleyken davacı kadının talep ettiği maddi tazminat talebi ile ilgili olarak "karar verilmesine yer olmadığına" şeklinde karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Bu haber toplam 430 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara