Şirket Alacaklarının Tahsili

Şirket Alacaklarının Tahsili
Şirket Alacaklarının Tahsili konusu ile ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Şirket Alacaklarının Tahsili Avukat ile takip edilmesi meydana çıkacak hukuki anlaşmazlıklar olan, İcra takibi, icra takibine itiraz, itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davalarında ispat, davanın kazanılması ve ilerlemesinde...
Şirket Alacaklarının Tahsili konusu ile ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Şirket Alacaklarının Tahsili Avukat ile takip edilmesi meydana çıkacak hukuki anlaşmazlıklar olan, İcra takibi, icra takibine itiraz, itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davalarında ispat, davanın kazanılması ve ilerlemesinde önemlidir. Çünkü icra takibi, itirazın iptali veya kaldırılması, dava bakımından hem zaman alan hemde masraflı olan davalardandır. | Şirket Alacaklarının Tahsili

Şirket Alacaklarının Tahsili ve Hukuksal Danışmanlık

Avukatın görevi, müvekkillerini mahkemede savunmaktır. Bu görevin yanı sıra danışmanlık görevi de vardır. Danışmanlık yaparak hukuki sorun çözümlerinde müvekkillerine görüş bildirirler. Danışma, avukatın yazılı veya sözlü düşüncesinin alınmasıdır. İş sahibi hukuksal sorunlar karşısında, ücret ödeyerek baroda kayıtlı olan avukatın düşüncesini alabilir. Uygulama içerisinde mütalaa yazılı danışma demektir. İstişare de sözlü danışma anlamındadır. Müvekkilin doğru olanı bulması ve karar vermesi, yarar ve zararları bilmesi için avukat danışma görevini sergilemektedir. Avukatın danışma görevi en az savunma görevi kadar önemlidir. Çünkü avukat danışma sağlayarak, hukuki sorunlarda alternatif çözüm yollarını sunar. Alternatiflerin sakıncalarını veya yararlarını anlatır. Uyuşmazlığın gerekmedikçe davaya dönüşmesini ve bu nedenle oluşabilecek çekişmeleri engeller. Bakıldığı zaman tüm bu etkilerle, avukatın danışma görevinin ne kadar önemli olduğu ortadadır. İş sahibi kimseler veya şirketler, hukuksal problemleri uyuşmazlık meydana gelmeden öngörme arayışındadırlar. Ayrıca yine uyuşmazlık da mümkünse çözüme gidilmesi taraftarıdırlar. | Şirket Alacaklarının Tahsili Bu değişimin gelişimi olarak contract analist, hukuk müşaviri, contract manager gibi unvanlar ile danışman hukukçu kavaramı genişlemiş ve yayılmaya başlamıştır. Bu sayede iş dünyasında, hukukçunun görev kapsamının sadece uyuşmazlık söz konusu olduğunda var olduğu anlayışına veda edilmeye başlanmıştır. Danışmanın en iyi şekilde ve en yüksek verimle sağlanabilmesi için, yapılacak olan görüşme profesyonellikle ve disiplin içinde yapılmalıdır. Aksine bir davranış söz konusu olursa hem müvekkil olumsuz etkilenir ve yanlış bilgiler verir hem de avukatlık mesleğine olan güvenin sarsılacağı şekilde sonuçlar da oluşabilir. Avukat, danışma görevini yaparken belli kurallar dâhilinde yapmalıdır. Her mesleki faaliyet için birtakım kurallar vardır. Avukatın danışma görevi için de bu yükümlülük söz konusudur. Bu açıdan bakıldığında büromuz, yılların tecrübesine sahip olarak ve alanında uzman hukukçular bulunan bir ekiple çalışmalarını yürütmektedir. Büromuzun faaliyet alanı oldukça geniş olup, sizlere en iyi hizmeti sunmayı kendine amaç edinmiştir. Alanında profesyonel ve uzman olan avukatlarla hukuki danışmanlık, dava takibi ve her türlü hukuki hizmet büromuz tarafından verilir ve yürütülür. Temel kıstasımız, etkili hukuk hizmetleri sunmaktır. Tabi ki etkili hukuk işlemlerinin yanı sıra sonuç etki odaklı ve hızlı hukuki hizmetler de sunulmaktadır. Şirketlere (yerli ya da yabancı fark etmez); Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İdare Hukuku, Kentsel Dönüşüm ve İnşaat Hukuku, İmar Hukuku ve İş Hukuku başta olmak kaydıyla genel hukuki konularda dava ve iş takibi ile danışmanlık hizmeti eksiksiz bir şekilde sunulmaktadır. | Şirket Alacaklarının Tahsili Danışmanlık hizmetleri ülkemizdeki inşaat şirketlerine, yatırımcılara(gayrimenkul), enerji şirketlerine ve Türkiye'de yatırım yapan yabancı şirketlere uzman avukatlarla sağlanır. Danışmanlık yapılan şirket ve kuruluşlar için, gerekli olan sözleşme hazırlığı, hukuki konuları inceleme ve diğer pek çok iş avukatlar tarafından yapılmaktadır. İleride uyuşmazlık yaşamamak için ya da yaşanan uyuşmazlığı en alt seviyede tutmak için, işin en başında sözleşme düzenlenmelidir. Bu sebeple, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, hâsılat paylaşımlı olan inşaat yapım sözleşmeleri, taşeron sözleşmeleri ve mimari proje sözleşmeleri her iş için özel olarak büromuz uzman avukatları tarafından ve deneyimli yapımızla hazırlanır. Sözleşmelerin hazırlanmasını uzman avukatlar veya üniversiteden akademisyenler yapmaktadır. Uzman kadrosunda yer alan avukatların pek çok yetkinliği söz konusudur. Bu yetkinlik ile birlikte avukatlar pek çok sorunu çözüme kavuşturmaktadır. İş hayatında da sosyal yaşantıda da ortaya çıkabilecek ya da çıkmış olan hak kayıpları ve mağduriyetler için bu mağduriyeti ve yaşanacak hak kaybını minimumda tutmak ya da bu olumsuzlukları hiç yaşamamak için uygun çözümleri sunarlar. Ayrıca birtakım kayıplar meydana gelmiştir.Bu kayıplara karşı olarak da zararları ortadan kaldıran hızlıca, pratik kullanımlı, bilimsel ve ekonomik çözümler sağlamaktadırlar. | Şirket Alacaklarının Tahsili

Şirket Alacaklarının Tahsili | Sıkça Sorulan Sorular

Şirket Alacaklarının Tahsili Ve Alacak İhtiyati Haciz Talebi Davacılar vekili dava dilekçesi ile, dosyada bulunan ihtarnameden sabit olduğu üzere müvekkili şirketin 26/09/2007 tarihli sözleşme nedeniyle uğradığı zararların davalılardan tazmininin talep edildiği, ancak davalıların cevabi ihtarnamesiyle söz konusu alacağın varlığını reddettiklerini, bu itibarla alacaklarının muaccel hale geldiği hususunun tartışmasız olduğunu, dava konusu alacağın muaccel hale gelmiş para alacağı olması nedeniyle 2004 sayılı İİK'nun 257.maddesi uyarınca davalıların mal varlığı üzerine ihtiyati haciz kararı verilmesini talep ettiklerini, İİK 258/1/c.1maddesi uyarınca alacaklının, alacağı ve icabında haciz sebepleri hakkında mahkemeye kanaat getirecek deliller göstermeye mecbur olduğunu, bu hükümle ihtiyati haciz kararı verilmesi için yaklaşık ispat ölçüsünün getirildiğinin kabul edilmesi gerektiğini. Mahkemenin taraflar arasındaki ilişkiye, alacağı doğuran sebebin şekline ve niteliğine göre ibraz edilen delilleri değerlendirecek, alacağın alacağı hakkında kanaat edinmeye çalışacak, bu kanaate vardığı takdirde İİK'daki diğer şartlar da mevcut ise ihtiyati haciz talebini kabul edeceğini, alacağın varlığının ve miktarının yargılamayı gerektirdiği ya da alacağın likit olmadığı şeklindeki gerekçelerle ihtiyati haciz taleplerinin reddedilmesinin kanuna ve hukuka aykırı olduğunu. Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında da ihtiyati haciz talep edenin alacağın varlığı ve muaccel olduğuna dair iddiasını yaklaşık olarak ispat etmesinin yeterli olduğu, alacağın yargılamayı gerektirmesi vs. kanunda yer almayan gerekçelerle ihtiyati haciz talebinin kabul görmemesinin hukuka aykırı olduğunu hükme bağladığını,ileri sürerek, fazlaya ilişkin her türlü dava ve talep hakları saklı kalmak kaydıyla, davanın kabulüne, ihtiyati haciz talebinin kabulüne, İİK 257.vd.maddeleri uyarınca davalıların yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarının ve dahi alacaklarıyla diğer haklarının 1.058.002,31.TL tutarında ihtiyaten haczine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Bu haber toplam 238 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara