Boşanma Kararının Tanınması

GENEL BİLGİLER

A. Boşanmanın Kararının Tanınması

B. Boşanmanın Kararının Tenfizi

C. Boşanmanın Kararının Tanınması Ve Tenfizi

D. Boşanmanın Kararının Tanınması Nasıl Olur

        YARGITAY: BOŞANMA KARARININ TANINMASI DAVASI

 • Hukuk Genel Kurulu Esas:  2011/2-593 Karar: 2011/726 Karar Tarihi: 30.11.2011
 • ÖZET: Yabancı mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş boşanma kararının, salt Türk Mahkemelerince tanınmaması ya da tenfiz edilmemesi nedeniyle, ölen eşin veraset ilamında, davalı sağ kalan eş ile birlikte mirasçı durumunda olan, ölenin evladı davacının; bu boşanma kararının tanınmasını veya tenfizini talep etmekte hukuki yararının bulunduğuna işaret eden ve Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma ilamına uyularak, işin esasının incelenmesi gerekirken, aktif husumet yokluğu nedeniyle davanın reddine dair önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
 • İlkin belirtmekte yarar vardır ki, 6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429.maddesi gereğince hakim, Yargıtay özel dairesinin bozma kararı üzerine tarafları çağırıp dinledikten sonra bozmaya uyulup uyulmama konusunda karar verecektir. Madde metninden de anlaşıldığı üzere hakim kural olarak, bozma kararına uyup uymama bakımından tarafların düşünce ve istekleri ile bağlı değildir. Serbest davranmak ve bozma kararına karşı direnme kararı vermek hak ve yetkisine sahiptir
       
      YARGITAY: BOŞANMA KARARININ TANINMASI DAVASI
 •  2.Hukuk Dairesi Esas:  2010/18620 Karar: 2011/7813 Karar Tarihi: 09.05.2011
 • ÖZET: Aile Mahkemesi kurulmayan yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemelerinde davanın Aile Mahkemesi sıfatı ile görülüp karara bağlanması gerekir. Bu açıklama karşısında; davaya Aile Mahkemesi sıfatıyla bakılması gerekirken, bu husus düşünülmeden Asliye Hukuk Mahkemesi olarak yargılamaya devam edilip, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
 • 5718 sayılı Kanunun 53/a maddesi uyarınca, yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı ve onanmış tercümesi ile ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesinin dilekçeye eklenmesi zorunlu olduğu halde bu hususa uyulmayarak fotokopi ile yetinilmesi doğru bulunmamıştır.

Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi

A. TANIMA VE TENFİZ DAVASI

B. BOŞANMA KARARININ TANINMASI

 • Yurdışında yaşayan Türk Vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerindenden aldıkları boşanma kararlarını Türkiyede de tanınması ve tenfizi geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz kararı davası açılması gerekmektedir.
 • Boşanma kararının tanınması için yapılacak ilk işlem Alınan boşanma kararının aslı mahkemden alınarak Apostil şerhi yapılmalıdır.
 • Boşanma Kararı iyice okunarak karar içerisinde ‘bu karar ……..tarhinde kesinleşmiştir’ şeklinde veya benzeri bir şekilde karar içerisinde kararın kesinleştiğini belritir ibare olması şarttır. Türk mahkemelerinde açılan tanıma ve tenfiz davasında kesinleşme şerhi mutlaka aranmaktadır.
 • Boşanma kararının davayı genel mahkemeler olan Ankara İzmir İstanbul aile mahkemelerinde açılacağı gibi son ikametgahında da açılabilir.
 • Hangi Mahkemede açılacak ise o bölgede boşanma kararı tercüme edilerek noter onayı yapılmalıdır.
 • Hertürlü sürette ancak Yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş ve resmi kurumlar  (Noter, Konsolosluk) tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti ile tanıma davası açılır
 • Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi de dava dilekçesine eklenir
 •   Ayrıca Davyı kendiniz açabilileceğiniz gibi  Türkiye’de tanıma davası için avukata vereceğiniz noter tasdikli veya konsolosluktan resimli boşanma vekaletnamesi ile dava avukat tarfından da açılabilir
 • Davayı avukat ile takip etmeniz durumunda duruşmalara katılma zorunluluğu yoktur.
 • Boşanma Kararının Tanınması Boşanma Kararının Tanınması Boşanma Kararının Tanınması   Tanıma Ve Tenfiz Avukat