Apartman Aidatını Kim Öder? Site ve Apartman aidat borcu kime aittir? Kiracı Mı?

Apartman Aidatını Kim Öder? Site ve Apartman aidat borcu kime aittir? Kiracı Mı?
Ödenmeyen apartman aidatları nedeniyle apartman yönetimi, borçlu kişileri icraya verebilir. Ancak apartman aidatlarının kim tarafından ödeneceği de çoğu tartışmanın ana başlığını oluşturmaktadır. Apartman Aidatını Kim Öder?

Apartman aidatları, apartmanın ortak kullanım alanlarının bakımı ve yönetimi için gerekli olan giderlerin karşılanması amacıyla toplanır. Bu giderler genellikle bahçe bakımı, yakıt masrafları, otopark bakımı, kapıcı maaşı ve binanın genel tamirat masraflarını içerir.

Aidatların kim tarafından ödeneceği, hem Kat Mülkiyeti Kanunu hem de Türk Borçlar Kanunu'nda belirtilmiş ve bu konuda bazı genel kurallar yer almaktadır. İlgili soruların detaylı cevapları aşağıda yer almaktadır:

1. **Apartman Aidatını Kim Öder?**

Apartman aidatı, hem daire sahipleri hem de kiracılar tarafından ödenir. Ancak, aidatın hukuki sorumluluğu esas olarak daire sahibine aittir. Daire sahipleri, aidat ödemeyen kiracılarla birlikte ödeme yükümlülüğüne sahip olabilirler. Pratikte, kiracılar genellikle kira sözleşmesi kapsamında aidat ödemeyi üstlenirler, fakat aidat borcunun yasal sorumluluğu kat malikine aittir.

2. **Apartman Aidat Borcu Kime Aittir?**

Apartman aidat borcu, kural olarak kat malikine yani daire sahibine aittir. Kiracılar da kira sözleşmeleriyle belirlenen üst sınır dahilinde aidat borçları sebebiyle apartman yönetimi tarafından sorumlu tutulabilirler.

3. **Ev Sahibi Apartman Aidatı Öder mi?**

Ev sahibi, Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca, maliki olduğu evde otursa da oturmasa da apartman giderlerine katılmakla yükümlüdür. Bu, tüm maliklerin (oturmasalar bile) aidat ödeme zorunluluğunu içerir.

4. **Apartmanda Kiracılar Hangi Giderleri Öder?**

Türk Borçlar Kanunu'nun 317. maddesi uyarınca, kiracılar kiralananın olağan kullanımı için gerekli olan temizlik ve bakım giderlerini ödemekle yükümlüdür. Bu, kiracının kullandığı elektrik, su, doğal gaz ve temizlik giderleri gibi kullanıma bağlı giderleri kapsar.

5. **Kiracı Apartman Aidatı Ödemezse Ne Olur?**

Kiracı apartman aidatını ödemezse, ev sahibi kiracıya noter aracılığıyla ihtarname çekebilir. Bu ihtara uyulmaması durumunda, ev sahibi icra takibi başlatabilir. Bu süreç, kiracının aidat borcunu ödemesi için hukuki bir yol teşkil eder.

6. **Ev Boş İse Aidat Öder mi?**

Ev boş olsa bile, daire sahibi gider veya avans payını ödemekle yükümlüdür. Ödeme yapılmadığı durumda, kat sahibi ödeme gecikmesi için yasal faiz oranı olan aylık %5 oranında gecikme tazminatı ödemek zorundadır.

Zamanında ödenmeyen apartman aidatları, hem apartman içinde kat malikleri arasında birtakım huzursuzlukların yaşanmasına hem de apartman yönetimi ile yükümlülüğünü yerine getirmeyen apartman sakinlerinin dava yolu ile hukuki ihtilafların çözümünü aramalarına neden olmaktadır.

Apartman Aidatını Kim Öder?

Apartman aidatını ödemekle yükümlü kişinin kim olduğu Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yargıtay kararları doğrultusunda pek çok sefer dile getirilmiştir.

Ev sahiplerinin kendi evinde oturduğu durumlarda apartman aidatı ödenmesi konusunda problem yaşanmamaktadır. Çünkü Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre ev sahipleri malik olarak kabul edildiğinden kanun çerçevesinde bahsedilen bölümde kendileri oturmaktadır.

Kat Mülkiyeti Kanunu'na Göre Apartman Aidatı

Hukuk sisteminizde yer alan hükümlere göre bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına sahip olanlara Kat Maliki adı verilmektedir. Bir başka deyişle ev sahibi olarak nitelendirilen bu kişiler kendi evlerinde oturuyorlarsa ödenmeyen aidatlar konusunda yöneticilerin tek muhatabı haline gelirler.

Yöneticiler, ödenmeyen apartman aidatlarını tahsil edebilmek için bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen kat malikleri aleyhinde hukuki yollara başvurarak ev sahibini icraya verebilirler.

Ancak ev sahibi, apartman aidatına konu olan bağımsız bölümde ikamet etmiyor ve evini kiraya vermişse bu durumda apartman yöneticileri de pek çok problem yaşamaktadır. Kiracının ikamet ettiği apartman daireleri için aidatının kimin ödemesi gerektiği sorunu pek çok hukuki uyuşmazlığın da ana kaynağı olmaktadır.

Kira Sözleşmesinde Apartman Aidatı Maddesi

Günümüzde konutunu kiraya veren ev sahipleri ile kiracılar arasında imzalanan kira sözleşmelerinde, apartman aidatlarının kim tarafından ödeneceğine dair maddeler yer almaktadır. Uygulamada esas alınan kurallar genellikle bu yöndedir ve apartman aidatları kiracılar tarafından ödenir. Ancak Yargıtay içtihatlarında yer alan bağlayıcı kararlara göre kira sözleşmelerinde yer alan bu hükmün pek bir anlamı bulunmamaktadır.

Apartman aidatının kim tarafından ödenmesi gerektiğine dair davalar genellikle aidatların ödenmediği zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Buna göre biriken aidat borcunu tahsil etmek için apartman yöneticisi, kiracıyı mı yoksa ev sahibini mi icraya vermelidir?

Kat Malikleri Kanunu 20. Madde - Apartman Aidatını Kim Öder?

Bu konuya ilişkin dikkat edilmesi gereken hükümler Kat Malikleri Kanunu'nun 20. maddesinde yer almaktadır. Düzenlenen hükme göre "Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşmadıkça, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve ortak tesislerin işletme giderlerine kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür." denilektedir.

Aidatı kim öder? kiracı mı? Ev sahibi mi?

Buradan çıkacak sonuca göre; apartman yöneticileri, ödenmeyen aidat borcunu tahsil edebilmek için isterse ev sahiplerini isterse kiracıları icraya verebilme hakkına sahiptir.

Kiracılar aleyhinde icra takibi başlatılırken, kiracılar sadece kira bedelleri oranında tutardan sorumlu oldukları için kiracıların ev sahiplerine ödedikleri kira miktarlarını tespit edilmeli ve bu miktarlardan fazla tutarlar için kiracılar hakkında icra takibi başlatılmamalıdır.

Bu haber toplam 671 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara