Elatmanın Önlenmesi - Müdahalenin Meni Davası

Elatmanın Önlenmesi - Müdahalenin Meni Davası
Elatmanın Önlenmesi Nedir? Elatmanın Önlenmesi Davası Nasıl Açılır? Elatmanın Önlenmesi Davası Nerede Açılır? Elatmanın Önlenmesi Davası Ne Kadar Sürer? Müdahalenin Meni Davası Nedir? Müdahalenin Meni Davası Nasıl Açılır? Müdahalenin Meni Davası Nerede Açılır? Müdahalenin Meni Davası Ne Kadar Sürer?
El Atma Nedir? – El Atmanın Önlenmesi NedirEl atmanın önüne geçmek durumu bir kişinin malına haksız olarak müdahale edilmesi halinde ortaya çıkmaktadır. Halk arasında meni müdahale davası olarak da bilinmektedir. Mülkiyet hukukunda yer alan yasa hükümleri ile koruma altına alınmıştır. Malik mülkiyet hakkı ile beraber doğan yetkilerini kullanamaz ise, ya da yararlanılması engellenirse, el atma önlenme davası açma hakkı bulunur.

El Atma Davasının Açılması için Eşya Üzerinde Bütün Haklara Sahip Olmak Gerekir

El atma davası önlenmesi için ilk şart kişinin mülkiyet üzerinde hak ve diğer bütün yetkilere sahip olması gerektiğidir. Bu yüzden davanın malik tarafından yahut malikin mirasçıları tarafından açılması söz konusudur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta hangi eşyaya malik olunduğundan çok, kişinin sahip olduğu mülkiyet hakkıdır. Mülkiyet hakkı mal sahibine yasal sınırlar çizer ve maldan dilediğince yararlanma hakkı ve yetkisini sunar.

Eşyaya Herhangi bir Saldırı Düzenlenmemiş Olmalıdır

El atma nasıl yazılır diye merak edenler, öncelikle dava açılması için ikinci gerekli şartı bilmeliler. Bu şart haksız müdahale ve saldırı kavramları ile ilgilidir. İşbu davanın açılması için, kişinin sahip olduğu eşya hakkında (haklı ve yerinde bir gerekçeye dayanmaksızın) saldırı gerçekleştirilmemiş olması ve bu saldırının hala devam ediyor olmaması gerekir. Saldırının ne şekilde yapıldığının yasalar önünde bir önemi bulunmaz. Burada amaç, mülkiyet hakkını korumaktır. El atman önlenmesi amacı ile açılan davalarda, saldırıda bulunan kişinin kusurlu olma zorunluluğu bulunmaz. İşbu dava kusur ile ilgili olmayıp salt olarak mülkiyet hakkının korunması ile ilgili olarak açılan bir dava olarak karşımıza çıkmaktadır.

El Atma Davalarında Davacı ve Davalı Sıfatı

El atma nedir el atmanın önlenmesi sorusunun cevaplandırılmasında davacı ve davalı sıfatını iyi tanımak gerekir. Davacı mülkiyet hakkı saldırıya uğrayan malik ya da maliğin mirasçıları olabilir. Davalı sıfatı mahkemede söz konusu olmuş mülkiyete saldırıda bulunan gerçek kişilere denir. Bu kişiler tüzel kişilikler de olabilmektedir. Açılan davalar Asliya Hukuk Mahkemeleri tarafından görülür. Kural ise genel yetki kurallarının uygulamasından oluşur. El atmanın önlenmesi, yani müdahalenin meni ile alakalı olan dava, Medeni Kanun madde 683’te düzenlenmiştir. El atmanın önlenmesi davasının, zilyetlikte el atmanın önlenmesi ile alakalı olanı farklıdır ve birbirine karıştırılmamalıdır. El atmanın önlenmesi, malikin mülkiyet hakkına yapılmasından şüphe edilen herhangi bir saldırıdan korunması amacıyla var olan davadır. Malına bir başkası tarafından haksız yere müdahale edilen kişi, bu müdahalenin önlenmesi ve yok edilmesi için, el atmanın önlenmesi davası açabilecektir. El atma olarak ön görülen durumlar hakkında şöyle örnekler verilebilir;
  • Grev yapan işçilerin işverenin aracının önünü kesmesi,
  • Grev yapan işçilerin, iş yerinde bulunan makinelerin kullanımına izin vermemesi,
  • Bir şahısın hakkı olmamasına rağmen bir mülkü kullanmaya devam etmesi,
  • Bir bölgede var olan ürünlerin, hak sahibi olmayan kişilerce toplanması
Bu ve benzeri durumlarda, el atmanın önlenmesi davası açılır.

El Atmanın Önlenmesi Nedir?

El atmanın önlenmesi, Medeni Kanun 718. ve yine Medeni Kanun 684. Maddelerde belirtilen hususlara göre açıklanır. Buna göre, bir mülkiyetin altından geçen petrolün kullanılması durumu da, el atmanın önlenmesi davası açıyor olmak için bir gerekçe olacaktır. Mülkiyette bulunan ağaçların meyvelerinin alınmış olması, mülkiyetin asıl sahibine, el atmanın önlenmesi davası açması hakkı verecektir.

Müdahalenin Meni Nedir?

Müdahalenin meni, bir mülk üzerinde dilediği gibi tasarruf hakkı olan bir malikin, bu hakkından alıkoyulması anlamına gelir. Kişinin hakkı olan mal, bir başkasının elinde bulunmaktaysa, kişi bu duruma istinaden istihkak davası açabilecektir.

İstihkak Davası Nedir?

İstihkak sahibi, mal sahibi olan kişilerin, mallarında zorla ve haksız yere bulunan diğer kimselere karşı, zilyetliği tekrar edinebilme adına açılan davalardır. Zilyetlik, bir malı elinde bulundurma durumu anlamına gelir.

El Atmanın Önlenmesi – Müdahalenin Meni Davalarının Süresi

Kişilerin mülklerini yeniden edinebilme ya da mülklerine olabilecek herhangi bir saldırının önüne geçebilme adına açılabilecek olan bu davalar için söz konusu olan tek koşul, yasal şartların geçerli olması gerekliliğidir. El atmanın önlenmesi – müdahalenin meni davası için herhangi bir el atmanın önlenmesi zaman aşımı süresi yoktur.

El Atmanın Önlenmesi – Müdahalenin Meni Davaları Yetkili Mahkemeleri

Söz konusu durum ile alakalı davaların yetkili mahkemesi, Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Mevzu bahis olan mülkün bulunduğu bölgedeki mahkeme konu hakkında yetki sahibi olan mahkemedir. Uygulanacak kurallar, genel yetki kurallarıdır. Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir. Bir taşınmaz malikinin mülkiyet hakkını bu hakkın yasal kısıtlamalarına aykırı kullanması sonucunda zarar gören veya zarar tehlikesi ile karşılaşan kimse, durumun eski haline getirilmesini, tehlikenin ve uğradığı zararın giderilmesini dava edebilir. Hakim, yerel adete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan zararların uygun bir bedelle denkleştirilmesine karar verebilir. İyiniyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır. İyiniyetli olmayan zilyet, yaptığı giderlerden ancak hak sahibi için de zorunlu olanların tazmin edilmesini isteyebilir

Elatmanın Önlenmesi, Müdahalenin Meni Davası Yetkili Mahkeme

Yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Taşınmazın bulunduğu yerden maksat taşınmazın tapuda kayıtlı olduğu yer değil, fiilen içinde bulunduğu mülki sınırdır.

Elatmanın Önlenmesi, Müdahalenin Meni Davası Nasıl Açılır?

Etmanın Önlenmesi davasında Dava değeri, elatmanın önlenmesi istenilen taşınmazın elatılan bölümünün değeri ile belirlenir. Taşınmazın aynına taalluk eden davalarda ecrimisil isteminin de bulunması halinde harç, taşınmazın elatılan bölümünün değeri üzerinden alınır. Taşınmazın tamamına müdahale durumu ,kısmi müdahaleye göre davayı çabuklaştırabilir.  Müdahalenin önlenmesi davası ile birlikte ecrimisil istenmesinde bence hukuki kolaylık var. Yapılacak keşifle her iki iddia birden araştırılabilir.  Ecrimisil için 7 günlük süre tanınması yeterli olabilir. İhtarname gönderilmesinden maksat bu yerin malikinin kim olduğu yönünden davalının haberdar edilmesidir.  Ecrimisil hakkı tapu tescili ilamının kesinleşme tarihinden itibaren doğar. Fakat davalının kötüniyetinin belirlenmesi gerekeceğinden ihtarnamenin tebliği tarihinden itibaren ecrimisil istenebilir Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir. Malikin zilyetliğine ve bundan dolayı da mülkiyet hakkına el atan, taşkınlık yapan ve rahatsız edici durumlar yaratan, hakkının derecesine itiraz eden kimse aleyhine, elatmanın önlenmesi davası açılabilir. Mülkiyet hakkının sağladığı yetkilerin malik tarafından gereği gibi kullanmasının önleyen ve üçüncü kişilerden gelen etkilere karşı korunma aracı olarak malike haksız elatmanın önlenmesi, taşkınlığın giderilmesi, durdurulması için, elatmanın önlenmesi davası hakkı tanınmıştır. Mülkiyet hakkına dayalı olarak açılan elatmanın önlenmesi davasında davalı, ayni ya da kişisel bir hakka dayandığını; bu cümleden olarak taşınmaz malda kiracı bulunduğunu ispat ederse, elatmanın haksızlığından söz edilmesi olanağı bulunmamaktadır.

Elatmanın Önlenmesi - Müdahalenin Meni Davası Dilekçe Örneği

Elatmanın önlenmesi davası ile ilgili hukuki yardım ile avukat desteği alınması tavsiyesinde bulunuyoruz. Dava dilekçesi hazırlanırken avukat desteği öenmli olduğundan, dava dilekçesi konusuna göre yazımda değişebilir. Makalede Elatmanın Önlenmesi - Müdahalenin Meni Davası konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Gayrimenkul Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Elatmanın Önlenmesi - Müdahalenin Meni Davası | Sıkça Sorulan Sorular

ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI - DAVANIN TARAFLARIN TİCARİ İŞLETMESİ İLE İLGİLİ OLDUĞU - ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ. DAVACI VEKİLİNİN İSTİNAF TALEBİNİN KABULÜ. ÖZET: Davanın, tarafların ticari işletmesi ile ilgili olduğu, buna göre 6102 Sayılı TTK'nun 4.maddesi uyarınca asliye ticaret mahkemesinde görülmesi gerektiği halde, yanılgılı değerlendirme sonucu hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olduğundan, davacı vekilinin istinaf talebinin kabulü gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. Davacı vekilinin istinaf talebinin kabulüne karar verilmiştir.

Bu haber toplam 343 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara