İpoteğin Kaldırılması Davası Nasıl Açılır? İpotek kaldırma ücreti ne kadar? İpotek kaldırma süresi ne kadar?

İpoteğin Kaldırılması Davası Nasıl Açılır? İpotek kaldırma ücreti ne kadar? İpotek kaldırma süresi ne kadar?
İpotek kaldırma işlemi, kredi borcunun tamamlanmasının ardından gayrimenkul sahibinin üzerinden bir yükü kaldırır ve taşınmazın serbestçe alım satımını veya başka işlemlerini mümkün kılar.

Kredi borcu bitmiş gayrimenkuller üzerindeki ipotek, borcun tamamen ödenmesinin ardından kaldırılmalıdır. Bu işlem, gayrimenkulün alımı sırasında banka tarafından kredi borcu nedeniyle konulan ipoteğin tapu kayıtlarından çıkarılmasını ifade eder.

Borcun kapanması durumunda, banka tarafından verilen ipotek fek yazısı ile tapudaki ipoteğin kaldırılması işlemi gerçekleştirilir. Bu süreçte, bankanın talep ettiği belirli bir ücretin ödenmesi gerekebilir.

Banka İpoteği Nasıl Kaldırır?

Kredi borcunun tamamen ödenmesiyle, banka, tapu müdürlüğüne ipoteğin kaldırılması için bir fek yazısı gönderir. Bankanın bu yazıyı göndermemesi durumunda, genellikle banka ile yapılan görüşmeler sonucunda bu eksiklik giderilir ve gayrimenkul üzerindeki ipotek kaldırılır.

Verilen İpotek Hangi Hallerde Düşer?

Borç ödendikten sonra, alacaklı, tapuda ipoteğin terkin edilmesini talep ederek ipoteği kaldırabilir. Eğer alacaklı bu talepte bulunmazsa, taşınmazın sahibi, mahkeme yoluyla ipoteğin kaldırılmasını sağlayabilir.

Çok Eski Tarihli İpotek Nasıl Kaldırılır?

Belli bir süreye bağlı olarak kurulan ipotekler, taşınmaz malikinin talebi üzerine, tapu müdürlüğü tarafından kaldırılabilir. Süreye tabi olmayan ipotekler ise, alacaklının yazılı terkin talebiyle tapu müdürlüğüne başvurularak kaldırılır.

İpotek Terkini İçin Tapuya Gitmek Gerekir Mi?

Gayrimenkul üzerindeki ipoteğin kaldırılması için fek yazısının alınması adına, tapu senedi veya gayrimenkule ait ada ve parsel numaralarının yer aldığı resmi bir belgenin sunulması gerekmektedir.

İpotek Fek Yazısı Tapuya Nasıl Gönderilir?

Banka, borcun bittiğine dair yapılan başvuru sonucunda ipotek fek yazısını online olarak tapuya ulaştırır. Bu, banka tarafından son dönemde getirilen bir düzenleme ile online olarak kolaylaştırılan bir işlemdir.

Tapu İpotek Kaldırma Ne Kadar Sürer?

Fek belgesinin alınmasından sonra yapılan başvuru üzerine ipotek genellikle 1-2 hafta içinde kalkar. Bu işlem, banka tarafından oluşturulan ve tapu müdürlüğüne iletilen ipotek fek yazısı ile başlatılır.

Tapu İpotek Terkin İşlemi Nasıl Yapılır?

İpotek terkin işlemleri, borcun kapatılmasıyla başlar. Bu işlem için borcun tamamen kapatıldığına dair makbuz ve gerekli evraklar tapu müdürlüğüne sunulur.

Tapuda Üzerinde İpotek Varsa Satış Nasıl Yapılır?

Gayrimenkul satışı sırasında, mevcut kredi borcu yeni alıcıya devredilebilir. Bu durumda, gayrimenkul üzerindeki ipotek devam eder. Yeni sahibi, borcu kapattıktan sonra bankadan fek yazısı alarak tapu devir işlemini tamamlayabilir.

İpoteğin Kaldırılması (Fekki) Davası Nasıl Açılır?

İpotek iki şekilde olabilmektedir. Birincisi mevcut bir alacağı güvence altına almak için oluşturulan anapara ipoteği, diğeri ise ileride doğması muhtemel problemler için oluşturulan üst sınır ipoteğidir. İpoteğin kaldırılması davası ise borcun ödenmesine rağmen mal üzerindeki ipotek devam ettiği sürece açılabilir.

Bu dava ancak ipotekli malın sahibi tarafından açılmaktadır. İpotekli taşınmaz satıldığı takdirde ise bu işlem yeni sahip tarafından yapılmalıdır ve ipoteğin kaldırılması için dava açılmalıdır. Bazı durumlarda ise ipotekli taşınmaz üzerindeki borç ödenmesine rağmen ipotek Tapu Müdürlüğü tarafından kaldırılmayabilir.

Bu durumda ise borcun ödendiğini kanıtlayan belgelerle birlikte dava sürecine girilmelidir. Bu işlemler sırasında tapu belgesini almanız durumunda ise bu davayla birlikte tapu belgesi alınabilir. Bunların yanı sıra taşınmazın üzerinde kesin borç ipoteği varsa ana para, gecikme faizi, icra takibi yapılması durumunda masrafların ödenmesiyle ipotek kaldırılabilir.

İpoteğin Kaldırılması Davası Nerede Açılır?

İpotek, alacaklının kendisini garanti altına alması yöntemidir. Örneğin birisinin ev almak için bir markadan yüklü miktarda kredi çekmesi durumunda banka evin tapusunu ipotek altına alarak borcun ödenmemesi durumunda tapuya sahip olarak kendisini garanti altına almaktadır.

Borç ödendiği takdirde kredi çeken kişi tapusunu almaktadır. Fakat tapuyu alamama durumunda ise ipotek fekki için Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açılarak tapu alınabilir.

İpoteğin Terkini Davası

İpotek, belli bir borç karşılığında alınan mallardır. Bu mallar üzerinden ipoteğin kalkması için borçlu kişiler borçlarını ödedikten sonra ipoteğin terki işlemini yapmalıdırlar. Aksi takdirde ipoteği terki yapılarak ürün satışa çıkarılabilmektedir.

Terk işlemi yerine getirilmediği takdirde taşınmaz malın rehininin kaldırılması ancak dava yoluyla yapılabilmektedir. İcra ve İflas Kanunu'nun 153. maddesine göre bir işlem yapılabilmesi için, borçlu kişi alacaklının gaip olduğunu ve borcu almaktan imtina ettiğini belirtmesi üzerine icra dairesi alacaklıya 15 gün içinde parayı almaya gelmesini bildirir.

Bunun üzerine hala alacaklı gelmeyerek parayı almamakta ısrarcı davranırsa, borçlunun parayı ödediği İcra Mahkemesi tarafından kanıtlanırsa yatırılan para alacaklı adına saklanır ve mal üzerinden ipotek kaldırılır. İpoteğin Kaldırılması Davası konusu ile ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

İpoteğin Kaldırılması Davası - İpoteğin Kaldırılması Davası Yargıtay Kararları

FAİZSİZ VE İKİ YIL SÜRELİ OLMAK ÜZERE İPOTEK TESİS EDİLDİĞİ. BİLİRKİŞİ VASITASIYLA İPOTEK BEDELİ GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENEN İPOTEK BEDELİNİN DAVALIYA ÖDENMESİ VE İPOTEĞİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Somut olayda; dava konusu daire üzerine davalı lehine … tarihinde … TL bedelli, ikinci derecede, faizsiz ve iki yıl süreli olmak üzere ipotek tesis edilmiştir.

Davacı borcun ödendiğini ispatlayamamış ve ipotek bedeli olarak … TL.yi depo etmiştir. Mahkemece, bilirkişi vasıtasıyla ipotek bedeli güncelleştirilmiş ve güncellenen ipotek bedelinin davalıya ödenmesi ve ipoteğin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Uyuşmazlık … tarihinde konulan ve ödenmeyen … TL ipotek bedelinin hangi miktarda ödetilmesi gerektiği konusunda toplanmaktadır. Bu durumda mahkemece … TL ipotek bedelinin herhangi bir güncelleme yapılmadan, yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda ipotek akit tablosunda ödeme tarihi olarak belirtilen … tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ulaşacağı değerin uzman bilirkişiye hesaplattırılması gerekir Belirlenen bu değer davalıya ödenmek üzere davacı tarafından depo edilir ise davanın kabulüne, aksi takdirde reddine karar verilmelidir.

Değinilen yönler gözetilmeden eksik inceleme ve araştırma ile hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.

İPOTEK ŞERHİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ

İPOTEĞİN GERÇEKLEŞEN BİR ALACAĞIN TEMİNATI OLARAK TESİS EDİLDİĞİ - İPOTEĞİN BİR TEMİNAT İPOTEĞİ OLDUĞU - TİCARİ DEFTER VE KAYITLARI ÜZERİNDE MALİ MÜŞAVİR BİLİRKİŞİYE İNCELEME YAPTIRILMASI GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, ipotek şerhinin kaldırılması istemine ilişkindir. İncelenen ve ipotek akdinin çerçevesini tayin eden resmi akit tablosu içeriğinden ipoteğin gerçekleşen bir alacağın teminatı olarak tesis edildiği görülmektedir. Bu haliyle ipotek bir teminat ipoteğidir. Teminatın üst sınırı ise, ... TL'dir.

Taşınmaz, bu miktar kadar alacaklının alacağının teminatını teşkil ettiğinden ve davacı tarafından ipotek sebebiyle borçlu olunmadığı ileri sürüldüğünden bu savunmanın incelenmesi gerekir.

İpotek .... TL için ve davacı A. A.'ın davalı şirketten yapacağı alış-verişten doğacak borçların teminatı olarak kurulduğundan, davalı şirketin ticari defter ve kayıtları üzerinde mali müşavir bilirkişiye inceleme yaptırılması gerekir.

İpoteğin Kaldırılması Davası | Sıkça Sorulan Sorular

İPOTEĞİN FEKKİ - AKİT TABLOSUNDA YER ALAN SÜRENİN FAİZ ÖDENMEDEN GEÇECEK ZAMANI İFADE ETTİĞİ - YASAL FAİZİN HESAPLATTIRILIP DOSYAYA DEPO ETTİRİLDİKTEN SONRA OLUŞACAK SONUCA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Mahkemece akit tablosunda yer alan 10.10.1989 tarihine kadar ki sürenin faiz ödenmeden geçecek zamanı ifade ettiği, bu dönemin geçmesinden sonra, talep tarihine kadar ana para ve hesaplanacak (yasal faizinin) eklentilerinin ödenmesi halinde ipoteğin kaldırılmasına karar verilebileceği nazara alınarak, 10.10.1989 tarihinden icra müdürlüğüne başvuru tarihine kadar ki süre için yasal faizin hesaplattırılıp, dosyaya depo ettirildikten sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi yerine, hükmüne uyduğu bozma içeriğine aykırı olacak şeklide hüküm tesis edilmesi isabetsizdir.

İPOTEĞİN KALDIRILMASI İSTEMİ - AİLE KONUTU NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ÜZERİNE TESİS EDİLEN İPOTEĞİN GEÇERSİZ OLDUĞU - DAVACININ ZARARINA SEBEBİYET VERİLECEK ŞEKİLDE TAŞINMAZIN CEBRİ İCRA İLE SATIŞINA SEBEBİYET VERİLDİĞİ - DAVANIN REDDİNE İLİŞKİN GEREKÇESİ YERİNDE OLMADIĞI - İSTİNAF BAŞVURU TALEBİNİN KABULÜ

Davacı vekili dava dilekçesi ile; müvekkili ile davalı H.'in 1995 yılında evlendiklerini, evlilik birliği içerisinde Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Çerçideresi Mah. 8164 ada, 45 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine davalının, müvekkilin haberi olmadan dava dışı V. P. isimli şahsın davalı banka şubesinden kullanacağı kredileri için ipotekli kefalet sözleşmesi imzaladığını,

Bu ipotek tesisi işlemine müvekkilinin rızasının olmadığını, bu nedenle davaya konu aile konutu üzerine 14/11/2013 tarihinde 59863 yevmiye numarası 130.000 TL bedeli davalı banka lehine tesis edilen hukuka aykırı ipoteğin kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı H. E. cevap dilekçesi ile; davacı tarafından açılan davayı kabul ettiğini, davacının haberi olmadan aile konutu üzerinde ipotekli kefalet sözleşmesi imzaladığını, davaya bir diyeceğinin olmadığını beyan etmiştir. Davalı Halkbank Genel Müdürlüğü usulüne uygun tebligata rağmen davaya cevap vermediği görülmüştür.

Davacı vekili 29/10/2016 tarihli ıslah dilekçesi ile dava konusu taşınmazın icra vasıtası ile satıldığını, davanın konusuz kaldığını, davanın tazminat davası olarak devamı ile dilekçedeki talep ve sonuç kısmının taşınmazın değeri olan 130.000 TL'nin ıslah tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacıya ödenmesine şeklinde ıslah edilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

Ankara 8. Aile Mahkemesinin 28/03/2017 tarihli kararı ile; dava konusu taşınmazın cebri icra ile dava dışı H. B.'e satıldığı, satışın kesinleştiği, taşınmazın satış tarihi itibarıyla Türk Medeni Kanununun 194. maddesi gereğince aile konutu vasfını kaybettiği, TMK 194/1. Maddesi ile korunanın aile konutu olduğu, konutun elden çıkmasının davacıya konut bedelini tazminat olarak isteme hakkı vermeyeceği anlaşılmakla davanın reddine karar verilmiştir.

ÖZET: Davalı Banka tarafından davacının ipotek tesisine açık muvafakatının bulunduğu hususu ispatlanamadığı gibi, bankanın bu yükümlülüğünden kaynaklanan sorumluluğunu ortadan kaldırır nitelikte bir delil de sunulamamıştır. İpotekli taşınmazın cebri icra ile satışı öncesinde davacı tarafından taşınmazın aile konutu olduğu iddiasıyla dava açılmasına karşın, davalı tarafından icra takibine devam edilip taşınmazın satılmasına da vesile olunmuştur.

Aile konutu niteliğindeki taşınmaz üzerine tesis edilen ipoteğin geçersiz olduğu, geçersiz ipotek uyarınca yapılan takip ile davacının zararına sebebiyet verilecek şekilde taşınmazın cebri icra ile satışına sebebiyet verildiği gözetildiğinde, Mahkemenin davanın reddine ilişkin gerekçesi yerinde olmadığından, mahkemece icra takip dosyasındaki kıymet takdiri, taşınmazın satış bedeline göre davacının zarara uğradığı miktar tespit edilerek, sonucuna göre karar verilmesi için mahkeme kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

İPOTEĞİN KALDIRILMASI DAVASI - ISLAH İMAR PLANI UYGULAMASI NEDENİYLE TAŞINMAZ KAYDINA KONULAN KANUNİ İPOTEK - İPOTEK ŞERHİNİN BEDEL ÖDENDİĞİ TAKDİRDE KALKACAĞI - HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI GEREĞİ

Davacı vekili, davacının 43664 ada 3 parsel sayılı taşınmazın maliki olduğunu, sözkonusu taşınmazın Belediye Başkanlığınca ıslah imar planı uygulamasına tabi tutularak davalı lehine 25.02.1987 tarih, 821 yevmiye no ile 3.750,00 TL bedelle kanuni ipotek tesis edildiğini, davacının ipotek bedelini ödemeye hazır olduğunu belirterek, tapu kaydında yer alan ipoteğin kaldırılmasına talep etmiştir.

KARAR ÖZET: Dava, ıslah imar planı uygulaması nedeniyle taşınmaz kaydına konulan kanuni ipoteğin kaldırılması istemine ilişkindir. Davanın açıklanan bu niteliği itibariyle ipotek şerhi ancak bedel ödendiği takdirde kalkacağından, davalı tarafın yargılama giderleri ile sorumlu tutulması doğru görülmemiş ise de, bu hususu kararın bozulmasına ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hüküm sonucunun düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

Bu haber toplam 826 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara