Kadastro Tespiti Davası

Kadastro Tespiti Davası
Kadastro Tespiti Davası, Kadastronun tespiti davaları, ülkede yer alan taşınmazların haritada yerlerinin belirlenmesi şeklinde yapılır. Böylece mülkiyet hakkı devlet tarafından güvenceye alınmıştır. Kadastro ile ilgili işlemler, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’na göre yapılır. Kadastro çalışmaları, kadastro ekipleri tarafından gerçekleştirilir.
Kadastro Tespiti Davası Nasıl Açılır? Kadastronun tespiti davaları, ülkede yer alan taşınmazların haritada yerlerinin belirlenmesi şeklinde yapılır. Böylece mülkiyet hakkı devlet tarafından güvenceye alınmıştır. Kadastro ile ilgili işlemler, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’na göre yapılır. Kadastro çalışmaları, kadastro ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

Tapu ve Kadastro Nedir?

Tapu, bir kişinin mülkiyet hakkını belirleyen evraktır. Kişinin mülkünün sınırları ve aidiyet içeriği, bu evrak doğrultusunda belirlenir. Kadastro, kişilerin bu mülkiyet haklarının devlet tarafından güvence altına alınması istemi ile yapılan faaliyetlerdir. Tapu konusu dahilinde yapılan tüm işlemler kadastro adı altında yapılır.

Kadastro Komisyonunda ve Ekibinde Kimler Yer Alır?

Ekipte ve komisyonda yer alabilecek olan kişiler, Kadastro Kanunu’nda belirlenmiştir. Buna göre ekipte;
  • İki adet kadastro teknisyeni,
  • Mahalle ya da köy muhtarı,
  • kişi
Komisyonda;
  • Kadastro müdürü,
  • Kadastro mühendisi,
  • Kadastro üyesi
Yer almaktadır.

Kadastro Tespitine İtiraz Nasıl Yapılır?

Kadastro tespitleri yapıldığında, tespitler ilan edilir. İlan üzerinden 30 gün geçmeden, hatalı kadastro tespitine dair, kadastro teknisyenliğine ya da kadastro komisyonuna itiraz yapılabilmektedir. İtirazların kesinleşmesi sonrasında, 3 ay içerisinde alanın tapu sicili de kesinleşecektir. Kadastro tespitine itiraz ve kadastro tespit davası zaman aşımı süresi herhalde 10 yıldır. Bu süre kadastro hak düşürücü süre olarak da tanımlanır.

Kadastro Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Söz konusu davalara bakacak olan mahkeme Kadastro Mahkemeleri’dir. Yetkili mahkeme, söz konusu taşınmazın yer aldığı bölgeye bakan mahkemedir. Dava açıldıktan sonra, konu ile alakalı bir bilirkişi tayin edilir. Bilirkişi delilleri ve tanıkları inceler, konu ile ilgili rapor oluşturur. Akabinde, yargılama gerçekleşir.

Kadastro Davaları Ne Kadar Sürer?

Davaların belli durumlara göre süresi değişkenlik göstermeyecektir. Durum söz konusu mahkemenin iş yükü ile doğru orantılıdır. Yine de en uzun kadastro davaları 1 yıl içerisinde çözümlenmiştir.

Tapu İptal ve Tescil Davası

Bu davalar Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde görülür. Tapu işlemleri ile alakalı yapılan tüm usulsüz durumların tespitinde ve durumun değiştirilmesinde, tapu iptal ve tescil davası açılır. Davalarda davalı taraf, söz konusu mülkiyetin yasal sahibi olacaktır. Muris muvazaası, zilyetlik, vekalet görevinin kötüye kullanılması konularında, söz konusu davalar açılır. Tapu Kadastro Tespiti Davası? Tapu kadastro davalarının açılması, tapu kadastronun süreci ile ilgili konudan bahsetmeden önce, tapu kadastronun ne anlama geliyor olduğu incelenmelidir. Tapu, Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından kişilere verilmiş, bir mülkün ya da arazinin, kime ait olduğunu gösteren resmi evraktır. Kadastro ise, tapu işlemlerinin tamamının isimlendirilmesidir. Bir kişiye ait olan bir alanın, tapu belgesi ile resmi hale getirilmesine dair yapılan işlemler, kadastrodur.

Tapu Kadastro Tespiti Davası İşlemleri Ne Anlam İfade Eder?

Tapu ve kadastro amacı, genel hattı ile, devletin oluşturmuş olduğu bir güvence durumudur. Bu şekilde her mülkün kime ait olduğu belli olmuş duruma getirilir. Bir bölgede tapusuz bir alan varsa, tapulandırılır. Böylelikle ülkenin kadastral yapısı çizilmiş olur.

Kadastrodan Önce Edinilen Tapuların Hükmü Var mıdır?

Kadastro sonrasında yapılan tapulandırma işlemi, daha ince nitelikler dahilinde, coğrafi yer şekilleri planlamaları, meridyen ve paralel ölçümleri dahilinde yapılmıştır. Bu zaman öncesinde edinilmiş olan eski tapuları bir hükmü kalmamıştır. Eski döneme dair tapusu olan kişiler, işlemin yürürlüğe girmesinin üzerinden 10 sene geçmişse, haklarını kaybederler. Kadastro tespitine itiraz zaman aşımı süresi, 10 yıldır.

Kadastro Mahkemesine Neden Dava Açılır?

Kadastro çalışmalarının yapılma esnasında, kadastro tespitleri ile alakalı bulunan bazı yanlışlıklara dair itiraz yapılması gerektiğinde, kadastro davası açılacaktır. Kadastro tespitleri, imar planının korunması için yapılır. Mevzu bahis olan toprağın durumunu tespit etmek ve değerini ölçmek amacıyla kadastro işlemleri uygulanır. Kadastro itirazlarında, yapılan itiraz, bir belge ile tescil edilemiyorsa, bu itiraz dikkate alınmaz.

Tapu Kadastro Tespiti Davası Süreci

Tapu davalarında yetkili mahkeme, Tapu Mahkemeleri olacaktır. Görevli mahkeme ise, söz konusu mülkün yer aldığı bölge mahkemesidir. Tapu kadastro davaları nasıl açılır? Sorusuna istinaden, tapu davalarında, mahkeme öncelikle tapu kayıtlarını inceler. Daha sonraki aşamada yapılması gereken, bilirkişinin raporunu dinlemek olacaktır. Kadastro tespiti yapılması sonrasında, tespitin ilanı gerekir. Tespit ilanları, muhtarlıklarda ve Tapu Müdürlükleri’nde yer alır. Bir itiraz söz konusu olacaksa, bu itirazın 30 gün içinde yapılması gerekecektir. Aksi takdirde ilanlar kesinleşir. Tapu kadastro davaları süresi hakkında kesin söylem bulunmaz. Dava süresi söz konusu mahkemenin durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterecektir.

Kadastro Tespiti Davası Yargı Kararları

HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ETME SUÇU - YENİ DÜZENLEME İLE SUÇUN ŞİKAYETE BAĞLI HALE GETİRİLMESİ. UZLAŞMA GİRİŞİMİNDE BULUNULMADAN YARGILAMAYA DEVAMLA HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZLİĞİ - KARARIN BOZULMASI GEREĞİ. ÖZET: Taraflara soruşturma aşamasında uzlaşma teklifinde bulunulmuş ise de; uzlaşma teklifinde bulunulduğu tarih itibariyle sanık hakkındaki suçun takibinin şikayete bağlı olmadığı ancak, hükümden önce yürürlüğe giren Türk Ceza Kanununun ilgili maddesi uyarınca sanık hakkındaki suçun 5237 Sayılı Kanunun ilgili maddesi gereğince şikayete bağlı hale getirilmesi karşısında, Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili maddeleri gereğince uzlaşma girişiminde bulunulmadan yargılamaya devamla hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Yargıtay Kararı - Kadastro Tespiti Davası

MERANIN ESKİ HALE GETİRME BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ - MAHKEMECE BOZMAYA UYULMUŞ OLMASINA RAĞMEN TAŞINMAZIN HUKUKİ DURUMU BELİRLENMEDEN KARAR VERİLMİŞ OLMASININ İSABETSİZLİĞİ. ÖZET: Mahkemece bozmaya uyulmuş olmasına rağmen, dava konusu … parsel sayılı taşınmazın hukuki durumu belirlenmeden karar verilmiş olması doğru değildir. .... Kadastro Mahkemesinin … esas sayılı dava dosyasında yapılacak yargılamanın sonucunun beklenmesi ve sonrasında tüm delillerle belirlikte değerlendirilerek varılacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekir. Mahkemece açıklanan yönler gözetilmeyerek, yerinde olmayan gerekçeyle yazılı biçimde karar verilmiş olması, usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir. TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - DAVANIN ZAMANAŞIMI VEYA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYE TABİ OLMAKSIZIN HER ZAMAN AÇILABİLECEĞİ. DAVA HAKKININ MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜ İLE DOĞACAĞI. ÖZET: Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davaları kural olarak herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süreye tabi olmaksızın her zaman açılabilir. Dava hakkı da mirasbırakanın ölümü ile doğar. Bu kuralın tek istisnası, mirasbırakanın kadastro tespitinden önce ölmesi hâlidir. Hâl böyle olunca işin esasına girilmesi, taraf delillerinin eksiksiz toplanıp soruşturmanın tamamlanması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir. Makalemizde Kadastro Tespiti Davası yazımız bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Kadastro Tespiti Davası hakkında daha detaylı bilgi için avukat desteği alınız.

Kadastro Tespiti Davası | Sıkça Sorulan Sorular

KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI - KARARIN DAYANDIĞI DELİLLERLE YASAYA UYGUN GEREKTİRİCİ NEDENLER. DELİLLERİN TAKDİRİNDE BİR İSABETSİZLİK BULUNMAMASI - YERİNDE OLMAYAN TEMYİZ İTİRAZLARININ REDDİYLE USUL VE YASAYA UYGUN OLAN HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ Kadastro sırasında ... Köyü çalışma alanında bulunan 126 ada 203, 104 ada 575 ve 576 parsel sayılı 1.225.21, 590 ve 1.159,50 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlardan miras yoluyla gelen hak ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle 126 ada 203 ile 104 ada 576 parseller davalı ..., 104 ada 575 parsel davacı ... adına tespit edilmiştir. Davacı ... kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine, davacı ... miras yoluyla gelen hakka dayanarak dava açmış, ... ve arkadaşları da miras yoluyla gelen hakka dayanarak davaya katılmışlardır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davacı ... ile müdahil davacılar ... ve arkadaşlarının davasının reddine, davacı ...'ın davasının kabulüne, çekişmeli taşınmazların tespitlerinin iptaline, 104 ada 576 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen 338,43 metrekare yüzölçümündeki bölümünün 575 parsele eklenerek 104 ada 575 parselin 928,43 metrekare yüzölçümü ile davacı ..., 104 ada 576 parselin 821,07 metrekare yüzölçümü ile davalı ... adına, 126 ada 203 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen 191,33 metrekare yüzölçümündeki bölümünün 1 payının davacı ..., 1 payının davalı ... adına, aynı raporda (B) harfi ile gösterilen 1.033,88 metrekare yüzölçümündeki bölümünün tespit gibi davalı ... adına tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı ... ve müdahil davacılar ... ve arkadaşları vekili ile davalı ... tarafından temyiz edilmiştir. ÖZET: Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına karar verilmesi gerekir. Makalemizde Kadastro Tespiti Davası konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Gayrimenkul Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 535 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara