Kadastro Tespitine İtiraz Davası

Kadastro Tespitine İtiraz Davası
Kadastro Tespitine İtiraz Davası | Taşınmaz mala ait Türkiye sınırları içinde yer alan taşınmazın tespit için açılan davalara kadastro davaları denmektedir. Ülke içinde kişiye ait mal beyanı yapmak ve ülke sınırları içinde bulunan ve taşınmaz mal hakkında hakkı olan kişilerin açtıkları davalara da kadastro tespitine itiraz davası denmektedir. Türk medeni Kanunu...
Taşınmaz mala ait Türkiye sınırları içinde yer alan taşınmazın tespit için açılan davalara kadastro davaları denmektedir. Ülke içinde kişiye ait mal beyanı yapmak ve ülke sınırları içinde bulunan ve taşınmaz mal hakkında hakkı olan kişilerin açtıkları davalara da kadastro tespitine itiraz davası denmektedir. Türk medeni Kanunu hukuki statü belirlemeleri yapabilmek adına bu dava sonrası tespit ve manidarlığı belirleme süreci başlamaktadır. Hukuk davası içerisinde sade ve anlaşılır bir dil ile açıklamak gerekir ise devlet tarafından daha önce belirlenmiş fakat eksik beyan edilmiş herhangi bir taşınmaz üzerinde hak sahibi olanların karar itiraz yapması veya temyiz yoluna başvurmasına kadastro tespitine itiraz davası denmektedir. | Kadastro Tespitine İtiraz Davası

Kadastro Tespitine İtiraz Davası Hangi Koşullarda Açılır?

Taşınmaz beyanı sonrası birçok ölü ya da ölüm durumunda bu dava açılır mı. Ayrıca mal beyanı yapılmadığı için devlet hazinesine girmeye hak kazanmış davalar için yine itiraz dilekçesi veya temyiz davası açılması mümkün olmaktadır. İtiraz davası için yine kadastro komisyonuna başvuru yapılır. Bu itiraz sonucu madde 9 baz alınarak işleme alınmak için inceleme yapılır. Eğer herhangi bir sorun ya da olumsuzluk ile karşılaşılmaz ise o zaman dava açılması için bir olumsuzluk söz konusu olamaz. Maksimum süreç 7- 10 gün arasında kadastro komisyonu durumu incelemeye alacak ve gerekli belgeleri hazırlayacaktır. Ayrıca eğer ki kişi itirazını gizli tutmak ister ise bu durumu da yapabilmesi ve gizli olarak itiraz edebilmesi mümkündür. Bu durumun yanı sıra kişi herhangi bir nedenden ötürü itirazını yapmak için noter imzalı vekâlette belirleme hakkına sahip olmaktadır. Bu durumda haklı olduğunu kanıtlamak ve hukuki işlemler için kadastro alanında deneyimi tam olan bir avukat ile görüşmekte uygun olabilir. Eğer başkasına vekâlet vererek işlem yapmak istenmiyor ise o zaman avukat vekaleti ile avukattan yardım almakta mümkün olmaktadır. | Kadastro Tespitine İtiraz Davası

Beyan İçin İtiraz Davası

Her hangi bir nedenden ötürü açılan kadastro davasına askı ilanı yapılmış ise 30 iş günü içinde dilekçe verilmeli ve dilekçe için yine bilirkişiye danışılmalıdır. Ayrıca açılan dava sonrası eğer herhangi bir itiraz söz konusu olmadığı zaman dava sonuç alacaktır. Fakat bu süreç içinde herhangi bir itiraz söz konusu olduğu taktirde mahkeme kararı genel mahkeme açılması yönünde olmaktadır. bu davaların çoğu birden fazla ölüm durumunda veya miras halinde açılan davalar olmaktadır. Genelde kesin sonuçlar alınan ve kısa zamanda çözüme ulaşan dava türleri olması ile bilinmektedir. Tam yer ve yön belirlemesi ve hak edinebilinmesi için komisyon tarafından belirlenen kişiler ön tespit yapmak için beyan edilen köy, kasaba, tarla gibi alan gidip rapor çıkarmaktadır. Tespit alanına gidilmesinin nedenlerinin başında beyan edilen alanın hak sahibi doğruluğundan dolay olması değil bulunan arazinin kuru ya da sulu arazi olup olmadığını incelemek için olmaktadır. Eğer gelen sonuç için itiraz reddi yapılacak ise o zaman 7 gün içinde itiraz edilmesi gerekmektedir. İtiraz reddi sonrası hak sahibi alan için ölçüm ve incelemeler başlamakta ve karar da bu doğrultuda çıkmaktadır.

Kadastro Tespitine İtiraz Davası | Sıkça Sorulan Sorular

KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI - KENDİSİNİ VEKİLLE TEMSİL ETTİREN DAVALI HAZİNE YARARINA VEKALET ÜCRETİ HÜKMOLUNMAMASININ İSABETSİZ OLDUĞU - YENİDEN YARGILAMA YAPILMASINI GEREKTİRMEYEN YANLIŞLIK - HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI GEREĞİ ÖZET: Kendisini vekille temsil ettiren davalı Hazine yararına vekalet ücreti hükmolunmaması hükmün bozulmasını gerektiriyor ise de söz konusu yanlışlığın yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması gerekir. KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI - ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZIN TESİS KADASTRO TUTANAĞININ DAVA TARİHİNDEN DAHA ÖNCEKİ TARİHTE KESİNLEŞTİĞİ - GÖREVLİ MAHKEMENİN ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ OLDUĞU ÖZET: Çekişmeli taşınmazın tesis kadastro tutanağı dava tarihinden daha önceki tarihte kesinleşmiş olup, kadastro tespiti kesinleşen taşınmazlar hakkında mülkiyet iddiası ile açılacak davalarda görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Hal böyle olunca; mahkemenin görevsizliğine, uygulama tutanağının aslının usulüne göre kesinleştirilme işlemi yapılmak üzere Kadastro Müdürlüğü'ne iadesine, kadastro tutanağının bir örneği içine konulmak suretiyle dosyanın görevli Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekir. KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI - TARAF TEŞKİLİNİN DAVA ŞARTLARINDAN OLDUĞU - DAVA SONUCUNDA HAKLARI ETKİLENECEK OLAN DİĞER PAYDAŞLARIN DA DAVAYA KATILIMININ SAĞLANMASI İÇİN DAVACIYA SÜRE VE İMKAN VERİLMESİ GEREĞİ KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI - TARAF TEŞKİLİNİN DAVA ŞARTLARINDAN OLDUĞU - DAVA SONUCUNDA HAKLARI ETKİLENECEK OLAN DİĞER PAYDAŞLARIN DA DAVAYA KATILIMININ SAĞLANMASI İÇİN DAVACIYA SÜRE VE İMKAN VERİLMESİ GEREĞİ Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: Uygulama kadastrosu sırasında ... Köyü çalışma alanında bulunan ve tapuda eşit hisselerle ..., adına kayıtlı bulunan eski 516 parsel sayılı 7850 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, 117 ada 1 parsel numarasıyla ve 7.100,23 metrekare yüzölçümlü olarak; ... adına tapuda kayıtlı bulunan eski 519 parsel sayılı 2.866,00 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, 117 ada 4 parsel numarasıyla ve 2.617,91 metrekare yüzölçümlü olarak tespit edilmiştir. Davacı ..., uygulama kadastrosu sırasında paydaşı olduğu taşınmazın yüzölçümünün eksildiği ve eksikliğin davalıya ait 117 ada 4 parsel sayılı taşınmazdan kaynaklandığı iddiasına dayanarak dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne, bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen bölümün tapusunun iptali ile davacı adına tesciline karar verilmiş; hüküm, davalılar ... vekili tarafından temyiz edilmiştir. ÖZET: Taraf teşkili dava şartlarından olup, bu şart sağlanmadan davanın esasına girilemez. Hal böyle olunca; mahkemece öncelikle davacıya, dava sonucunda diğer paydaşların da hukukunun etkilenecek olması nedeniyle 516 (yeni 117 ada 1) parsel sayılı taşınmazın kendisi dışındaki diğer tapu maliklerinin ve davalının tüm mirasçılarının davaya katılımını sağlamak üzere süre ve imkan verilmeli, davalının tüm mirasçılarına husumet yaygınlaştırılıp dava dilekçesi ve duruşma günü yöntemine uygun şekilde tebliğ edilerek taraf teşkili tamamlandıktan sonra işin esasına girilerek hüküm kurulmalıdır. KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI - USULÜNCE KEŞİF YARILARAK DAYANAK TAPU KAYDININ ZEMİNE UYGULANACAĞI - TAŞINMAZLARIN ÖNCESİNİN KİMLER TARAFINDAN NE ZAMANDIR KULLANILDIĞININ SAPTANARAK ALINACAK RAPOR SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI - USULÜNCE KEŞİF YARILARAK DAYANAK TAPU KAYDININ ZEMİNE UYGULANACAĞI - TAŞINMAZLARIN ÖNCESİNİN KİMLER TARAFINDAN NE ZAMANDIR KULLANILDIĞININ SAPTANARAK ALINACAK RAPOR SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ Kadastro sırasında ... Köyü çalışma alanında bulunan 101 ada 78 ve 79 parsel sayılı 84.887.14, 50.702,81 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz satın alma ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle 1/6’şar hisseyle ...ve ... adlarına tespit edilmiştir. Davacılar ... ve ... yasal süresi içerisinde, irsen intikal, tapu kaydı ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak dava açmışlardır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne, çekişmeli 101 ada 78 ve 79 parsel sayılı taşınmazların kadastro tespitlerinin iptali ile hükümde belirtilen payları oranında muris ... mirasçıları adına iştirak halinde mülkiyet şeklinde tapuya tescillerine karar verilmiş; hüküm, davalı ... tarafından temyiz edilmiştir. ÖZET: Çekişmeli taşınmazları iyi bilen, davada yararı bulunmayan, elverdiğince yaşlı yerel bilirkişiler, tespit bilirkişilerinin tümü ve taraf tanıkları ile ziraat ve fen bilirkişisinden oluşacak heyet aracılığıyla keşif yapılarak davacılar dayanağı tapu kaydı yerel bilirkişiler yardımı ile zemine uygulanmalı, yerel bilirkişilerce bilinemeyen sınır yerleri bulunduğu takdirde bu konuda taraflara tanık dinletme olanağı sağlanmalı, fen bilirkişiye tapu kayıtlarında tarif edilen sınır yerleri, düzenleyeceği haritada ayrı ayrı işaret ettirilmeli, tapu kayıtlarının uyup uymadığı komşu parsel tutanaklarıyla da denetlenmeli, ayrıca bilirkişi ve tanıklardan taşınmazların öncesinin ne olduğu, hangi tarihten beri ve ne şekilde, kim veya kimler tarafından kullanıldığı, kullanmanın ekonomik amaca uygun olup olmadığı, zilyetliğin nasıl intikal ettiği gibi hususlar tek tek sorulup saptanmalı, dosya kapsamında alınan tüm beyanlar dikkate alınarak beyanlar arasında doğabilecek çelişkiler giderilmeli, keşfe katılacak zirai bilirkişi kurulundan çekişmeli taşınmazların niteliğini bildiren rapor alınmalı, bundan sonra toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.

Bu haber toplam 493 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara