Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 29. maddesi “10 uncu madde uyarınca mahkeme heyetinin harcırahları, 15.madde uyarınca mahkemece oluşturulan bilirkişilerin ve keşifte dinlenilen muhtarın mahkemece takdir edilecek ücretleri ile tapu harçları ve bu Kanunun gerektirdiği diğer giderler kamulaştırmayı yapan idarece ödenir...
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası Nasıl Açılır? Kamulaştırmanın tespit ve tescili konusu, herhangi bir özel mülkün bir kısmının ya da tamamının, devlete, yani kamuya ait hale getirilmesidir. Kamu yararına bu özel mülklere el koyulur. Kamulaştırma sürecinde, satın alma usulü gerçekleştirilmelidir. Eğer bu mümkün olmuyorsa, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası idare tarafından malike açılır. Bu süre zarfında malikin de hakları bulunmaktadır. Kamulaştırmanın tespiti davası, Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde açılır. Yetkili mahkeme söz konusu kamulaştırılan alanın bulunduğu bölge mahkemesidir. Kamulaştırmayı gerçekleştirecek olanlar, tüzel kişilerdir. Bu kişiler kamu kurumları, Kara Yolları Genel Müdürlüğü, belediyeler şeklinde örneklendirilir.

Kamulaştırma Süreci Nasıl İşler?

Kamulaştırma işlemi yapılırken, belli bir aşamanın takip edilmesi gerekecektir. Bu aşama şu şekildedir;
  • Öncelikli olarak, kamulaştırmayı gerçekleştirecek olan tüzel kişi, kamulaştırmanın yararına binaen onaylanmış bir karar çıkarmak durumundadır.
  • Kamulaştırmanın gerçekleştirilmesi talebi adına Tapu Sicil Müdürlüğü’ne bir yazı yazılır.
  • Kıymet takdir komisyonu, söz konusu kamulaştırılacak alanın değerini tespit eder.
  • Malikler, söz konusu taşınmazın kamu tarafından satın alınmak istendiğine dair bilgilendirilir.
  • Konu hakkında bilgilendirilmiş olan malik 15 gün içerisinde idareye başvuru yapar ve uzlaşma yapılır.
Malik, uzlaşmaya varırsa, Tapu Müdürlüğü’nde taşınmaz kamuya devredilir. Eğer uzlaşmalar ile ilgili bir sonuç oluşmazsa, Kamulaştırmanın Tespiti ve Tescil Davası açılır. Kamulaştırmanın Tespiti ve Tescil Davası Süreci Nasıl İşler? Malik ile, kamulaştırmayı yapacak olan kurum arasında anlaşmaya varılmadığında, kurum Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açar. Davanın açılma sebebi, kamulaştırma bedelinin tespitidir. Tescil işlemi bilirkişi tarafından yapılacaktır.

Kamulaştırmanın İptali Davası Nedir?

Kamulaştırmanın iptali davası, malikin kamulaştırmaya karşı olduğuna dair açıyor olduğu davadır. Kamulaştırmanın tespiti ve tescil davası, kamulaştırma bedelinin tespiti için açılır. Burada sorgulanan, hukuka uygunluk değildir. Hakim, kamulaştırma yapılıyor olmasının gerekçelerine bakmaz ya da kamulaştırmanın hukuka uygunluğunu araştırmaz. Nitekim malik, kamulaştırmanın hukuka uygunluğunun araştırılmasını isterse, kamulaştırmanın yararı konusunda şüpheleri olduğunu iddia ederse, kendisine kamulaştırma yapılacağı dahilinde tebilag gelmesinin üzerinden 30 gün geçmeden, iptal davası açabilir. Dava açıldığında, kamulaştırma süreci ilerlemez. Malik aynı zamanda, kamulaştırmanın tescilinde bir yanlışlık olduğunu, mülkünün değerinin az gösterildiğini düşünürse de, 30 gün içinde maddi düzeltim davası açabilecektir.

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescil Davası 

Kamulaştırma bedelinin tespiti, Kamulaştırma, devletin özel mülkleri kendi envanteri içerisine dahil etme işlemidir. Özelleştirmenin tersi bir işlem olarak değerlendirilebilir. Devlet bir araziyi ya da bir mülkü hızlı bir şekilde kamulaştırmak istediğinde ise acele kamulaştırma kararı da alabilir. Acele kamulaştırma kararının en önemli farkı hızlı alınmasından ziyade Bakanlar Kurulunun kararına bağlı olmasıdır ve acele olduğu için bilirkişi raporları hariç diğer işlemler kararın sonrasına bırakılır. Acele kamulaştırma kararları için kamu yararına bir durum olmalıdır, genellikle savaş ve seferberlik hallerinde uygulanır. Acele kamulaştırma ile el konulan taşınmazlar için alınan karar için temyiz yolu kapalıdır. Kamulaştırma kararlarında kamulaştırılacak bedelinin tespiti için Asliye Hukuk Mahkemesine açılan bir dava ile bir bilirkişi belirlenir. Kamulaştırma bedelinin tespiti bilirkişinin raporuyla belirlenir. Asliye hukuk mahkemeleri Kıymet Takdir Komisyonu atar ve komisyonun görevlendirdiği bilirkişi bir bedel belirler. Belirlenen bedel nihai olmayıp komisyon ile arazinin sahibinin bedel üzerinde anlaşması gerekir. Anlaşma sağlandıktan sonra bu bedel, arazi ya da mülkün sahibinin adına açılan hesaba aktarılır.

Kamulaştırma Bedeli İçin İtiraz Yapılabilir Mi?

Kıymet Tespit Komisyonu ile arazi sahibin anlaşamaması durumunda dava hakkı vardır. Acele kamulaştırma durumlarında bir tebligat ile arazi sahibine bu karar bildirilir. Tebligatın ardından arazi sahibi tapuya işlemler için gider ve belirlenen tutar kişinin hesabına yatırılır. Kişi bedeli yetersiz bulursa parayı aldıktan sonra itiraz ederse idare tarafından kamulaştırma kararına yönelik yeniden dava açılır. Davanın açılmasından sonra yeniden bedelin tespiti yapılır. Yapılan yeniden belirleme sürecinden sonra ortaya çıkan bedel ilk tutardan daha az ya da daha çok olabilir. Yeniden belirlenen bedel daha az olursa idare, mal sahibinden paranın fazla olan kısmının iadesini talep edebilir; bedel fazla olursa da yeni bedelin farkı açılan hesaba yatırılır. Şimdiye kadar yapılan yeniden belirleme tutarları incelendiğinde ikinci tespitlerde ortaya çıkan bedelin ilk bedele çok yakın olduğu görülebilir.

Kamulaştırılan Taşınmaz Geri Alınabilir Mi?

Kamulaştırılma kararı sonrası işleme söz konusu olan taşınmaz için geri alma işlemi de yapılabilir. İlgili taşınmaz üzerinde herhangi bir işlem yapılmadıysa, yani kamulaştırma kararının yapıldığı günkü haliyle aynı ise mülkün kamulaştırma öncesindeki sahibi geri iade süreci başlatabilir. Açılan dava sonucunda kamulaştırma iptali kararı çıkarsa acele kamulaştırma bedelinin yasal faizi ile birlikte iadesi gerekir. Faiz hesabında kamulaştırma kararının çıktığı gün dikkate alınır. Mal sahibi kamulaştırmanın iptali için dava açabileceği gibi kamulaştırma kararını veren idare de bu kararını geri çekebilir. (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası)

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası Yargı Kararı

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL İSTEMİ - DAVA VE TAŞINMAZ MALİKİNİN BU DAVA NEDENİYLE DAVALI SIFATINI KAZANMASI YASADAN KAYNAKLANDIĞI. DAVANIN NİTELİĞİ GEREĞİNCE DAVACI İDARE LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİ GEREKTİĞİ - DÜZELTİLEREK DAVANIN KABULÜ ÖZET: Kamulaştırma Kanunu'nun 8. maddesi gereğince idare ve taşınmaz mal maliki arasında anlaşma sağlanamaması halinde idare aynı yasanın 10. maddesine göre kamulaştırılan taşınmaz malın bedelinin tespiti ile bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazın davalı üzerindeki tapusunun iptali ve idare adına tescili veya terkinine karar verilmesi için ilgili mahkemede dava açar. (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası) Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası | Sıkça Sorulan Sorular

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI - OBJEKTİF DEĞER ARTIŞINA ETKİ EDEN UNSURLAR - MAHKEME HÜKMÜNDE USUL VE YASAYA AYKIRILIK TESPİT EDİLEMEDİĞİ - DAVALI TARAFIN İSTİNAF İSTEMİNİN REDDİ GEREĞİ ÖZET: Hükme esas alınan 24.06.2015 tarihli bilirkişi kurul raporunda, objektif değer artışına etki eden unsurlar, taşınmazın çevre yoluna sınır olması, bu ulaşım faktörünün getirdiği sağlık, eğitim, kültür, pazarlama, haberleşme, tesis yapımına uygun olması. KAMULAŞTIRMA DAVASI - BİLİRKİŞİLERİN TAŞINMAZLARIN DEĞERİNİ HESAPLARKEN İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİNİN ORTALAMALARINI ALDIKLARI ANLAŞILDIĞINDAN BU YÖNÜYLE RAPORDA BİR İSABETSİZLİK BULUNUP BULUNMADIĞI - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİ. ÖZET: Davalı vekili istinaf dilekçesinde dava konusu … ve … parsel sayılı taşınmazların değeri hesaplanırken ....İlçe Tarım Müdürlüğü verilerinin alınmadığını beyan ederek istinaf yoluna başvurmuş ise de; .... İlçe Tarım Müdürlüğünün 2015 yılı dekara üretim giderleri, verim miktarları ve satış fiyatını içerir veri cetveli incelendiğinde, şeftalinin üretim giderinin … TL, şeftalinin veriminin 45-60 kg/ağaç olup satış fiyatının 0,80-1,40 TL olduğu gözetildiğinde bilirkişilerin taşınmazların değerini hesaplarken ilçe tarım müdürlüğü verilerinin ortalamalarını aldıkları anlaşıldığından bu yönüyle raporda bir isabetsizlik bulunmadığı ve davalı vekilinin istinaf sebebinin yerinde olmadığı anlaşılmakla. TAŞINMAZIN TESCİLİ İSTEMİ - TAPU HARÇLARI VE KANUNUN GEREKTİRDİĞİ DİĞER GİDERLERİN KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARECE ÖDENECEĞİ DÜZENLENDİĞİ - DAVACI VEKİLİNİN İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE KARAR VERİLDİĞİ. ÖZET: Kamulaştırma kanununun … maddesi gereğince mahkemeye heyetinin harcırahları, bilirkişiler için takdir edilecek ücretler, tapu harçları ve bu kanunun gerektirdiği diğer giderlerin kamulaştırmayı yapan idarece ödeneceği düzenlenmiş olmakla davacı kurum vekilinin avukatlık ücreti ve tüm yargılama giderlerinin karşı taraf üzerinde bırakılması gerektiğine ilişkin istinaf sebebinin de yerinde olmadığı anlaşılmakla; davacı vekilinin istinaf başvurusunun reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. Davacı vekilinin istinaf başvurusunun HMK' nın …. maddesi gereğince esastan reddine, karar verilmiştir. KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI - TAŞINMAZIN KONUMU BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA YAZILI ÖZELLİKLERİ GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA OBJEKTİF DEĞER ARTIŞI UYGULANMAMASI GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir. Arazi niteliğindeki ... köyü 104 ada 165 parsel, 107 ada 6 parsel ve 108 ada 5 parsel sayılı taşınmazlara gelir metodu esas alınarak değer biçilmesinde ve tespit edilen bedelin bloke ettirilerek hükmün kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TERKİN DAVASI - AYNI KÖYDE YAPILAN KAMULAŞTIRMALAR NEDENİYLE AÇILAN DAVA DOSYALARI - BİLİRKİŞİDEN EKİM PLANINDAN NEDEN AYRILINDIĞINA DAİR EK RAPOR ALINMASINDAN SONRA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ. ÖZET: Aynı köyde yapılan kamulaştırmalar nedeniyle açılıp Yargıtaya intikal eden çok sayıda dava dosyasında, (hatta taşınmazın ilk kamulaştırma dosyasında dahi) kuru tarım arazilerinde, münavebe ürünü olarak 1. yıl bezelye ve bamya, 2. yıl ıspanak alınarak taşınmazlara değer biçilmiş olup, dava konusu taşınmazla benzer özellikler gösteren parsellerdeki ve dava konusu taşınmazın ilk kamulaştırma dosyasındaki ekim planından ayrılarak 1. yıl bakla, bamya, 2. yıl karpuz alınma nedenleri ile ilgili olarak bilirkişi kurulundan ek rapor alınmadan, eksik inceleme ile karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup hükmün bozulması gerekir.

Bu haber toplam 1251 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara