Kamulaştırma Davası Davaları Nasıl Açılır? Kamulaştırma Avukat ve Danışma

Kamulaştırma Davası Davaları Nasıl Açılır? Kamulaştırma Avukat ve Danışma
Kamulaştırmasız el atma davalarında, davayı kazanan taraf lehine, taşınmaz değeri üzerinden nispi vekalet ücretine hükmedilir. Bu, haksız eylem karşısında adaletin sağlanması açısından önemlidir.

Kamulaştırma süreci ve ilgili yasal işlemler, Türkiye'de oldukça düzenli bir hukuki çerçeveye sahiptir. Kamulaştırma davaları, kamulaştırma sürecinin adil ve hızlı işlemesini sağlamak amacıyla belirli kurallar çerçevesinde yürütülür. İşte kamulaştırma sürecine dair detaylı bilgiler:

1. Kamulaştırmada Hak Düşürücü Süre Kaç Yıldır?

Kamulaştırmada hak düşürücü süre, Kamulaştırma Kanunu'nun 38. maddesi gereğince 20 yıldır. Bu süre, hakimin dikkate alması gereken ve hakkın özünü ortadan kaldıran bir süredir.

2. Kamulaştırma Davası Nereye Açılır?

Kamulaştırma davası, taşınmazın bulunduğu yerin mahkemesine açılır. Kamulaştırma işleminin durdurulması ve iptali talepleri idare mahkemesinde, bedel tespiti ve tapu siciline ilişkin talepler ise asliye hukuk mahkemesinde görülür.

3. Kamulaştırma Davası Nasıl Açılır?

İdare, kıymet takdiri komisyonu aracılığıyla yapılan bedel tespiti tutanağını ve ilgili belgeleri, taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine sunarak kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açar.

4. Bilirkişi Raporuna İtiraz Edilince Ne Olur?

Bilirkişi raporuna itiraz edildiğinde, hakim sağlam bir dayanak oluşturan özel mütalaa raporu alabilir ve doğru bir yargılama yapmak için tekrar bilirkişi raporu talep edebilir.

5. Kamulaştırma Süresi Ne Kadar?

Yargıtay içtihatlarına göre, idareye kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açması için acele el koyma kararından itibaren 6 ay makul süre tanınır. Bu süre içinde dava açılmazsa, kamulaştırmasız el atma kabul edilir.

6. Kullanılmayan Geri Alım Hakkı Kaç Yıl Sonra Düşer?

Kullanılmayan geri alım hakkı, doğumundan itibaren 1 yıl içinde kullanılmazsa düşer. Bu, hak düşürücü bir süredir ve hakim tarafından resen göz önünde bulundurulmalıdır.

7. Kamulaştırma Davalarında Faiz Başlangıcı Nedir?

Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesine göre, kamulaştırma bedelinin tespiti için açılan dava dört ay içinde sonuçlanmazsa, tespit edilen bedele bu sürenin bitiminden itibaren kanuni faiz işletilir.

8. Kamulaştırma Yapılmazsa Ne Olur?

Eğer kamulaştırılan taşınmaza 5 yıl içinde kamulaştırma amacına uygun bir tesis yapılmazsa, taşınmazın eski sahibi altıncı yıl içinde kamulaştırılan yeri geri alma hakkına sahiptir.

9. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Vekalet Ücreti Maktu Mu Nispi Mi?

Kamulaştırmasız el atma davalarında, davayı kazanan taraf lehine, taşınmaz değeri üzerinden nispi vekalet ücretine hükmedilir. Bu, haksız eylem karşısında adaletin sağlanması açısından önemlidir.

Kamulaştırma Davası Davaları Nasıl Görülür?

Devlete devretmek için açılan davalara kamulaştırma davaları ismi verilmekte olup taşınmaz mallar için geçerli olan bir dava türü olarak bilinmektedir.

Kamulaştırma davaları, bireye ya da tüzel bir kişiliğe ait taşınmazın devlet tarafından el konulması amacı ile yürütülen davalara verilen isimdir.

Kamulaştırma davaları, bireysel bir taşınmazın devletin malı haline gelmesi için açılan davalara verilen isimdir. Davaların asıl amacı özel olan taşınmazın devlet tarafından tanınması yolu ile haklarının devlete geçirilmesidir.

Kamulaştırma Davası Nedir?

Kamulaştırma davası, yasalar ile korunmakta olan ve devletin hakkı sayılan bir dava türüdür. Özel bir mülkün ya da taşınmaz bir malın her kimin üzerinde olur ise olsun devlete aktarılması amacı taşıyan dava çeşitleri arasında yer almaktadır.

Kamulaştırma davaları şahsa ait olan bir malın devlet tarafına geçirilmesi ve tüm haklarına devletin el koyması anlamına gelmektedir. Kamulaştırma davası her taşınmaz mal için geçerli olmamaktadır ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile devletin el koyabileceği ya da kamulaştırabileceği taşınmazların bir listesi yayınlanmıştır.

Kamulaştırma Davasına Hangi Mülkler Dahil Olmaktadır? Kamulaştırma davasına sadece bina, apartman ve konut gibi taşınmaz varlıklar dahil değildir. Anayasa ile de belirtildiği gibi;

 • Arsa
 • Tarla
 • Arazi

Gibi taşınmaz mülk ve mallar da kamulaştırma davasına dahil olabilecek türden kabul görmektedir.

Kamulaştırma kanunu tarafından belirtilen yönetmelikte her bir taşınmaz mala ve mülke yönelik kamulaştırma işleminin açıklamaları yer almaktadır. İlgili açıklamalara bağlı olarak ise apartman dairelerinin yanı sıra tarım toprakları ya da arsa gibi mallarda kamulaştırma sürecine dahil olabilmektedir.

Kamulaştırma Kim Tarafından Yapılır?

Kamulaştırma sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin üst düzey kurumlarına yönelik bir dava türü değildir. Belediye, bakanlık, genel müdürlükler, kaymakamlıklar gibi birçok devlet kurumu tarafından kamulaştırma davası açılabilmektedir.

Devlete ait olan ve devlet olarak görev yapmakta olan her bir kurum tarafından kamulaştırma davası açılması anayasa ile korunmaktadır.

Kamulaştırma Türleri Nelerdir?

Kamulaştırma türleri 3 farklı başlık altında incelenmektedir;

 • Acele
 • Kısmi
 • Trampa yolu ile

Olmak üzere 3 farklı kamulaştırma türü bulunmaktadır. Kamulaştırma davası açmak, Şahsa ait bir taşınmazın kamu hizmetinde kullanılması üzere devlet tarafından satın alınması durumunda mümkün olmaktadır.

Yetkili idare kamu yararına gördüğü ve şahsa ait olan bir taşınmazı kamulaştırma talebinde bulunabilmektedir. Fakat burada en önemli noktalardan bir tanesi kamulaştırılacak olan taşınmazın sahibi olan kişinin de birtakım haklarının bulunmasıdır.

Anayasa kapsamında devlet ve kamu tüzel kişileri kamu yararına olması koşulu ile özel mülkiyete ait bir taşınmaz malın bir kısmını ya da tamamını kamulaştırmak için yetki sahibidir.

Kamulaştırmaya Söz Konusu Olabilecek Taşınmazlar

Kamulaştırma davası 2019 yılında kamu yararına Olabilecek her türlü taşınmaz mal için açılabilmektedir. Üzerinde yapı olup olmaması fark etmeden;

 • Arsalar
 • Tarlalar
 • Araziler
 • Apartman daireleri gibi taşınmazlar kamulaştırma davası için konu olabilmektedir.

Kamulaştırma Süreci Nasıl Devam Eder?

Kamulaştırmayı talep edecek olan yetkili kurum kamu yararı adına karar aldıktan sonra ilgili onay merciine sunum yapmaktadır. İlgili onay mercii tarafından onaylanan kamulaştırma için öncelikle taşınmazın kayıtlı bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüğüne yazı yazılarak talep yapılmaktadır. Bu işlemin ardından Kıymet Takdir Komisyonu taşınmazın değerini tespit edebilmek için görevlendirilir.

Komisyonun belirlediği bedel üzerinden taşınmazın pazarlıkla satın alınabilmesi için bir uzlaşma komisyonu oluşturulmaktadır. Ardından taşınmazın sahiplerine bir yazı yazılarak söz konusu taşınmazın takas usulü ya da pazarlık ve satın alınmak istendiği bildirilir.

Bildirim yapıldıktan sonra taşınmazın sahibi 15 gün içerisinde idareye başvurmalı ve belirlenen tarihte pazarlık görüşmelerini yapmalıdır. Anlaşmaya varılır ise belirlenen fiyat üzerinden satış gerçekleşir. Bu süreçte herhangi bir sorun oluşması durumunda kamulaştırma davası süreci başlamaktadır.

Kamulaştırma Türleri ve Davaları Hangileridir?

Kamulaştırma davası davaları üç farklı kamulaştırma türüne göre açılabilmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Acele Kamulaştırma: Kanun kapsamında şartlara uygunluk sağlandığında taşınmazın malikine karşı acele el koyma davası açılabilmektedir.
 • Kısmi Kamulaştırma: Kamulaştırma talep edecek olan kurum bazen taşınmazın tamamı değil de bir kısmını kamulaştırmak için başvuru yapabilmektedir.
 • Bir kısmı kamulaştırılan taşınmazın diğer kısmı için değer düşmesi yaşanır ise bu kayıp taşınmazın malikine ödenmektedir.
 • Tam tersi olur ise yani kalan taşınmaz değer kazanır ise değer kadar kamulaştırma için ödenecek tutardan düşülmektedir. Bu durum için oluşan anlaşmazlıklarda kamulaştırma davası açılabilmektedir.
 • Trampa Yolu İle Kamulaştırma: Taşınmazın yasal sahipleri rıza gösterir ise kamulaştırma yapan kuruma ait başka bir taşınmaz ile takas yapılması yolu ile yapılan kamulaştırma türüdür.

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASI - TAŞINMAZLARIN SULU TARIM ARAZİSİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU - YÜZDE DÖRT ORANINDA KAPİTALİZASYON FAİZİ UYGULANMASI GEREĞİ.

ÖZET: Sulu tarım arazisi niteliğindeki taşınmazların değeri belirlenirken Dairemizin yerleşmiş uygulamalarına göre yüzde dört oranında kapitalizasyon faizi uygulanması gerekirken, bu oranın yüzde beş olarak kabulü ile az bedel tespiti kanuna aykırı olup hükmün bu nedenle bozulması gerekir.

KAMULAŞTIRMA KONUSU İRTİFAK HAKKI VE PİLON YERİ BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASI - NİZALI PARSELİN BİR BÖLÜMÜNDE İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLDİĞİ - İRTİFAK HAKKININ TAŞINMAZDA MEYDANA GETİRECEĞİ DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ YÖNÜNDEN EK BİLİRKİŞİ RAPOR ALINMASI GEREĞİ.

ÖZET: Dava konusu parselin bir bölümünde ilgili Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı tesis edildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece bu irtifak hakkının taşınmazda meydana getireceği değer düşüklüğü yönünden bilirkişi kurulundan ek rapor alınıp, sonucuna göre hüküm kurulması gerekir.

KAMULAŞTIRMA KONUSU İRTİFAK HAKKI BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASI - TESPİT EDİLEN KAMULAŞTIRMA BEDELİNDEN ACELE EL KOYMA DOSYASINDA DEPO EDİLEN BEDEL MAHSUP EDİLDİKTEN SONRA KALAN FARK BEDELİN MİKTARININ HÜKÜM KISMINDA AÇIKÇA BELİRTİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Tespit edilen kamulaştırma bedelinden acele el koyma dosyasında depo edilen bedel mahsup edildikten sonra kalan fark bedelin miktarının hüküm kısmında açıkça belirtilmemesi ve fark bedelin hükmün kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesi hususunda bankaya müzekkere yazılmasına karar verilmemesi doğru değilse de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün onanması gerekir.

Makalede Kamulaştırma Davası Davaları konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Gayrimenkul Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Kamulaştırma Davası Davaları | Sıkça Sorulan Sorular

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI - FEN BİLİRKİŞİSİ İLE HESAP BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ ÇELİŞKİ GİDERİLMEDEN EKSİK İNCELEME İLE HÜKÜM KURULDUĞU - HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Fen bilirkişi krokili raporundaY2 ile gösterilen bölümün 483,49 m² olduğu halde hesap bilirkişi raporunda 370,37m² olarak esas alınarak bedel tespit edildiğinden mahkemece bu hüküm yönünden fen bilirkişi raporuna göre 483,49 m²'lik kısmının tapusunun iptali ile yol olarak terkinine karar verildiği halde 370,37m² olarak bedelinin tahsiline karar verildiğinden bu hususdaki fen bilirkişisi ile hesap bilirkişi raporundaki çelişki giderilmeden eksik inceleme ile hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiştir.

Bu haber toplam 271 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara