Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kaç yıl geçerli? Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yüzde kaç?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kaç yıl geçerli? Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yüzde kaç?
İnşaat kusurlu ise, arsa sahibi ayrıca zararının tazminini talep edebilir. Bu prosedürler, sözleşmedeki hükümlere ve yerel yasalara göre değişiklik gösterebilir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibi ile müteahhit arasında, arsa üzerine yapılacak inşaat karşılığında, inşaatın bir bölümünün arsa sahibine bırakılmasını öngören bir anlaşmadır. Bu tür sözleşmeler, hem arsa sahibinin mülkünün değer kazanmasını hem de müteahhitle inşaat sektöründe iş yapma fırsatı bulmasını sağlar. Ancak bu süreçte çeşitli sorunlar ve sorgular da ortaya çıkabilir. İşte bu konulara dair detaylı açıklamalar:

1. Müteahhit Sözleşmeye Uymazsa Ne Olur?

Müteahhit, sözleşmede üzerine aldığı yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde, arsa sahibi sözleşmeyi feshedebilir. Bu, genellikle inşaatın gecikmesi, eksik ya da kusurlu yapılması gibi durumlar için geçerlidir. Sözleşme feshedildiğinde, arsa sahibi daha önce müteahhide devredilmiş olan arsa paylarının iadesini talep edebilir. Ayrıca, ayıplı işçilik gibi durumlar söz konusu olduğunda, arsa sahibi zararının tazmin edilmesini mahkemeden talep edebilir. Ciddi ihlallerde, taraflar mahkemeye başvurarak hak arayışında bulunabilir.

2. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Arabuluculuğa Tabi mi?

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, taraflardan biri veya her ikisi tacir değilse ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine göre ticari dava kapsamına girmezse, arabuluculuk şartına tabi değildir. Bu, sözleşmenin niteliğine bağlı olarak değişebilir, ancak genel olarak bu tür anlaşmazlıklar doğrudan mahkemeye taşınabilir.

3. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Tapuya Şerh Edilmezse Ne Olur?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin tapuya şerh edilmemesi, anlaşmanın üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez olması anlamına gelir. Bu durum, arsa sahibinin arsayı müteahhitten başkasına devretmesi gibi durumlarda sorunlara yol açabilir. Tapuya şerh edilmesi, sözleşmenin herkese karşı geçerli olduğunu ve arsanın üzerinde inşaat yapma hakkının müteahhide ait olduğunu resmi olarak kaydeder. Şerh, ayrıca inşaatın başkaları tarafından haczinin önlenmesi gibi ek korumalar sağlar.

4. Müteahhit İnşaatı Tamamlamazsa Ne Yapılabilir?

Müteahhit inşaatı tamamlamazsa veya eksik/kusurlu yaparsa, arsa sahibinin çeşitli seçenekleri vardır. Bu durumda arsa sahibi, sözleşmeyi feshedebilir ve mahkemeden müteahhide devredilen payların iadesini talep edebilir. Eğer inşaat kusurlu ise, arsa sahibi ayrıca zararının tazminini talep edebilir. Bu prosedürler, sözleşmedeki hükümlere ve yerel yasalara göre değişiklik gösterebilir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir? Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Ne Demek?

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, söz konusu arsanın, müteaahide teslimi sonucunda, arsanın asıl sahibi ve müteahhit tarafından yapılan bir sözleşmedir. Sözleşmenin hükümleri her iki tarafı da kapsar. Bu bahsedilen iki taraflı sözleşmede, tarafların aralarında anlaşmaya vardıkları husus şöyledir;

  • Arsa sahibi, müteahhide, arsanın bir kısmını ya da tamamını tayin eder.
  • Müteahhit, söz konusu arsada gerçekleşecek olan işlem sonrası, arsa sahibine devreder.

Taahhüte göre, müteaahit, çizilen projeye uygun olarak, inşaatı bitirir ve arsa sahibine teslim eder. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedir? Sorusuna istinaden, kat karşılığı yapılan sözleşmelerde, müteahhit, yapmış olduğu iş karşılığında alması gereken ödeneği, para olarak değil, kat olarak alır.

Bu nedenle, bu sözleşmenin adı bu şekilde anılmaktadır. Kat karşılığı yapılan sözleşmeler, Borçlar Kanunu’nda değinilen sözleşmelere uygun değildir. Bu nedenle, bu sözleşmeye, sui generis adı verilir.

Kat Karşılığı Sözleşmeler Nasıl Hazırlanır?

Bu sözleşmeler, karmaşık sözleşmeler olduklarından, herhangi bir yanlışlıkta ve hak ihlalinde, durumun mahkemeye taşınması sonrası, mahkemenin, olayın aslını tespit etme ve araştırma süreci, normalden bir miktar daha uzun sürebilecektir.

Böyle bir duruma maruz kalmamak adına, kat karşılığı kira sözleşmelerinin uzman tarafından hazırlanması faydalıdır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, noter huzurunda yapılmalıdır.

Arsa Sahibinin Borçları Nelerdir?

Arsa sahibi, sözleşmeye binaen, müteahhidin söz konusu arsanın inşaatını, uygun bir şekilde teslim etmesi neticesinde, müteaahhide vermesi gereken alanın devrini gerçekleştirir.

Arsa sahibinin sözleşme koşullarına uymaması halinde, müteahhit, Tapu İptal ve Tescil Davası açacaktır.

Yüklenicinin Borçları Nelerdir?

Yüklenici, yani müteahhit, öncelikli olarak söz konusu inşaatı, zamanında teslim etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, inşaat yetişmezse, arsa sahibi bir takım zarara uğrarsa, müteahhit, maddi ve manevi tazminat ödemek durumunda kalacaktır. Müteahhit aynı zamanda yapmakta olduğu işin, maliyetini de karşılar. İnşaat ile ilgili oluşacak masraflar ve inşaat sürecinde ödenmesi gerekenler, müteahhit tarafından ödenmelidir. (Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir?)

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Mümkün müdür?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi cayma durumlarında inşaat sözleşmesi, karşılıklı tarafların anlaşması ve sözleşmeyi iptal etmesi dahilinde karar almaları sonucunda feshedilebilir. Söz konusu sözleşmenin iptali, mahkeme tarafından da gerçekleştirilebilir.

Satış sözleşmesi ile bir adet bağımsız bölümü davalı şirketten satın aldığını ve satış bedelini de davalı şirkete ödediğini, davalılar arasında yapılan sözleşmeye göre 2008 yılı sonunda teslim edilmesi gereken inşaatın en geç 5 aylık gecikme ile tamamlanması gerekirken tamamlanmadığını, İnşaatın bitmemesi ve dairelerin teslim edilmemesi nedeniyle davalılara yaptığı müracaat üzerine davalı Belediyenin sorunu çözeceğini bildirdiğini ancak toplam 33 ay süre uzatımına rağmen sorunun çözülmediğini sonrasında da davalı Belediyenin kendi alacağı daireleri tamamlattıktan sonra davalı şirket ile yaptığı kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesini feshettiğini ve bu sözleşmenin 22. maddesi gereğince de fesih nedeniyle davalı şirketin hiçbir hak talep edemeyeceğini, Tüm taşınmazların davalı Belediyeye kaldığını, inşaatın bitirilmemesinde ve ihalenin borca batık olduğu anlaşılan şirkete verilmesinde davalı Belediyenin kusurlu ve sorumlu olduğunu, projeden daire satın alan kişiler aleyhine davalıların haksız ve hukuka aykırı olarak zenginleştiğini ileri sürerek satın aldığı ve bedelini ödediği bağımsız bölümün tapu kaydının iptali ile adına tesciline,

Geç teslim nedeniyle kira bedeli olarak 500.00.TL ile tapu tescilinin mümkün olmaması halinde taşınmazın rayiç değerinin işleyecek ticari faizi ile tahsiline yargılama sırasında verdiği 23.05.2013 tarihli ıslah dilekçesi ile de rayiç bedel olarak Y Blok 3. Kat. 8 nolu daire için 130.000.00.TL' nın dava tarihinden itibaren ticari faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.

TAZMİNAT DAVASI - SATILAN TAŞINMAZIN TESLİM BORCUNUN İFA EDİLMEMESİ - MÜFLİS ŞİRKETİN İFLAS İDARESİNE BOZMA KARARININ TEBLİĞİ VE KARAR DÜZELTME İÇİN GEREKEN SÜRENİN BEKLENMESİNDEN SONRA KARAR VERİLMESİ.

ÖZET: Dava yüklenici şirket tarafından satılan taşınmazın teslim borcunun ifa edilmemesi nedeniyle satım sözleşmesinin alıcı tüketici tarafından feshi ve bundan doğan zararın tazmini istemine ilişkindir. Mahkemece yapılacak iş, İcra ve İflas Kanunu'nun 194’üncü maddesinde gösterilen ve açıklanan ilkeler çerçevesinde davalı müflis şirketin iflas idaresine bozma kararının tebliği ve karar düzeltme için gereken sürenin beklenmesinden sonra hasıl olacak sonuca göre dosyanın esas defterine kaydetmek ve taraf teşkilini sağlayarak bir karar vermekten ibarettir. (Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir?) Direnme kararı, bu aşamada davalı M.. Belediye Başkanlığının direnme konusu ile ilgili sair temyiz itirazları incelenmeksizin, usul yönünden bozulmalıdır. Makalede Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Gayrimenkul Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir? - Fesih | Sıkça Sorulan Sorular

ALACAK DAVASI - KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN HAKLI SEBEP OLMAKSIZIN CAYMA. ALACAK DAVASI - KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN HAKLI SEBEP OLMAKSIZIN CAYMA - ARSA SAHİPLERİNİN BAŞKA TAŞINMAZDA OTURMALARI NEDENİYLE ÖDENEN KİRA BEDELLERİNİN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE NEDEN OLMAYACAĞI - BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI GEREĞİ

ÖZET: Mahkemece yapılacak iş arsa sahiplerinin daha önce oturdukları evlerinin yıkılması sonucu bir başka taşınmazda kiracı olarak oturmaları nedeniyle davacı yüklenici tarafından daha önceden ödenen kira bedellerinin sebepsiz zenginleşme hükümleri kapsamında değerlendirilemeyeceği ve dolayısı ile talep edilemeyeceği gözetilerek keza bilirkişi raporunda belirlenen ve hüküm altına alınan gider kalemlerinin sebepsiz zenginleşme hükümleri çerçevesinde hangilerinden arsa sahiplerinin yararlandığı hangilerinden yararlanmadığı hususları belirlenerek, proje bedeli dahil bu harcama kalemlerinden arsa sahiplerinin yararlandıkları giderleri belirleyip bu doğrultuda gerekirse ek rapor yada yeni bir bilirkişiden hükme ve denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, bu hususlar gözardı edilerek eksik incelme ve hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu haber toplam 615 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara