Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır? Komşu komşuyu rahatsız etmenin cezası nedir?

Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır? Komşu komşuyu rahatsız etmenin cezası nedir?
Komşuluk hukuku, komşular arasındaki ilişkileri düzenler ve herkesin birbirinin haklarına saygı göstermesini sağlar. Bu hukuk alanı, komşuların birbirlerine karşı olan yükümlülüklerini belirler ve çeşitli durumlar için yasal çözümler sunar.

Komşuluk hukuku, komşular arasındaki ilişkileri düzenleyen ve taşınmaz mülkiyetinden kaynaklanan hak ve yükümlülükleri belirleyen hukuki kurallar bütünüdür. Bu kurallar, Türk Medeni Kanunu (TMK) ve diğer ilgili yasal düzenlemelerle tanımlanmıştır. İşte komşuluk hukukuyla ilgili temel soru ve cevaplar:

1. Komşuluk Hukuku Kurallarına Aykırı Yapılar Hakkında Ne Uygulanır?

Komşuluk hukuku kurallarına aykırı yapılar söz konusu olduğunda, TMK'nın 740. maddesine göre taşkın yapılarla ilgili hükümler uygulanır. Bu, komşunun arazisine taşan dal ve köklerin, zarar veren komşunun talebi üzerine kaldırılmasını öngörür.

2. Komşuluk Hukukundan Doğan Kısıtlamalar Nelerdir?

Komşuluk hukukundan doğan kısıtlamalar, taşınmazın kullanımı sırasında komşuları rahatsız edici duman, buğu, kurum, toz, koku, gürültü veya sarsıntı gibi unsurların hoş görülebilecek dereceyi aşmamasını gerektirir.

3. Komşuluk Hukuku Hangi Kanuni Düzenlemenin İçinde Yer Alır?

Komşuluk hukuku, Türk Medeni Kanunu'nun "Komşu Hakkı" başlığı altında, özellikle 737. madde ile başlayan bölümde düzenlenmiştir.

4. Komşu Komşuyu Rahatsız Etmenin Cezası Nedir?

Komşuyu rahatsız etmenin cezası, Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesine göre, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörür.

5. Komşuya Gürültü Yapan Komşuya Hangi Mahkemede Dava Açılır?

Gürültü yapan komşuya karşı dava açma hakkı, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33. maddesi gereğince Sulh Hukuk Mahkemelerinde kullanılabilir.

6. Komşuları Rahatsız Etmemek Hakkı Nedir?

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, komşular birbirlerini rahatsız etmemek, birbirlerinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uygun davranmakla yükümlüdür.

7. Komşuların Birbirleri Üzerindeki Hakları Nelerdir?

Komşular, birbirlerini rahatsız edici davranışlardan kaçınma, ortak kullanım alanlarını adil ve makul bir şekilde kullanma ve yönetim planına uygun davranma hak ve yükümlülüklerine sahiptir.

8. Komşu Doğalgaz Yakmak Zorunda mı?

Evet, kat maliklerinin kombisini yakmayan komşuya karşı dava açma hakkı bulunur. Dürüstlük kuralları gereği, kombisini yeterince yakmayan kişi, komşuların daha fazla yakmasına sebep olur ve komşuluk ilişkileri zarar görür.

9. Saat Kaçtan Sonra Komşu Rahatsız Edilmez?

Genellikle saat 22:00'dan sonra yüksek sesle müzik dinlemek, enstrüman çalmak gibi aktivitelerden kaçınılması veya bu aktivitelerin ses seviyesinin düşürülmesi beklenir.

10. Komşunun Ağacını Kesmek Suç mu?

Evet, komşunun ağacını izinsiz kesmek, nitelikli mala zarar verme suçu kapsamında değerlendirilir.

Komşuluk hukuku arabuluculuk zorunlu mu?

Kat mülkiyetinden, komşuluk hukukundan doğan davalar ve ortaklığın giderilmesi davaları zorunlu arabuluculuk kapsamına alınmıştır.

Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır?

Komşuların birbirlerine olan sorumluluğu medeni kanunda koruma altına alınmıştır.

Buna göre komşular taşınmaz mülkü ile ilgili yetkilerini kullanırken komşuluk hukukuna uygun davranmak zorundadır. Komşuluk hakkından kaynaklanan komşunun arazisine zarar vermek, komşuluk hakkını engelleyecek şekilde gürültü yapmak, duman yaymak, sarsıntı çıkarmak, taşkına sebep olmak yasaklanmış ve bu tür eylemlere karşı zarar görenlerin dava açma hakkı ortaya koyulmuştur.

Komşuluk hukukuna aykırılığın giderilmesi mülkiyet hakkını kullanırken diğer kişilerin korunmasına yönelik açılan davalardır. Yalnızca komşuluk hakkından zarar gören taşınmaz sahipleri değil kiracılar, zilyedi elinde bulunduran kimselerde zararı bulunan komşuya karşı zararın giderilmesini ve zarar sebebiyle meydana gelen hasarın tazminini isteyebilirler.

Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi Dava Dilekçesi

Komşuluk hukuku sebebiyle dava açılması taşınmaz mülkiyeti sahibi aleyhine olabileceği gibi ortak mülkiyete sahip binalarda yatay veya dikey konumda bulunan komşulara karşı olabilmektedir.

Komşuluk hukukuna aykırı davranılması kendi taşınmazında kazı yaparak su taşkınına sebep olma, taşınmaz üzerinde sarsıntı sebebiyle komşulara zarar verme, gürültü yapma, duman yayma şeklinde gerçekleşebilmektedir.

Komşuluk hukuku dava dilekçesi komşuluk hukukuna zarar veren taşınmaz sahibi aleyhine mahkemeye başvurmak suretiyle gerçekleşir. Dava açmadan önce komşuluk hukukuna aykırılığın giderilmesi ihtarnamesi gönderilerek zarar veren komşunun uyarılmasında fayda vardır.

Bu uyarının karşılık bulmaması halinde komşuluk hukukuna aykırı fiil delilleriyle ispat edilerek bu aykırılığın önlenmesi için sulh hukuk mahkemesine başvurulmaktadır.

Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi Davasında Görevli Mahkeme Neresidir?

Komşuluk hukukunda aykırılığın giderilmesi davasında yalnızca hukuki yaptırımlar değil aynı zamanda o bölgede yaşayanların örf ve adetleri de dikkate alınmaktadır.

Örneğin ateş yakmanın veya aşırı duman yaymanın komşuluk hukukuna aykırılık oluşturacağı düşünüldüğünde bazı dönemlerde komşunun bahçesinde ocak yakarak kışlık hazırlığı yapma normal karşılanmalıdır.

Komşuluk hukuku görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemeleri komşuluk hukukundan kaynaklanan aykırılığın giderilmesi davasında yetkilidir.

Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesinde Zamanaşımı Nedir?

Medeni hukukta düzenlenen komşuluk hukukuna ilişkin konularda dava zamanaşımı süresi herhangi bir zamanaşımı süresine tabi değildir. Bununla birlikte taşınmaz malikine ilişkin konularda borçlar hukukundan kaynaklanan süreler dikkate alınmaktadır.

Komşuluk hukukundan zarar gören kimseler, taşınmaz maliklerine karşı borçlar hukuku kapsamında zararı öğrenmelerinden itibaren 2 yıl içinde dava açmalıdır. Komşuluk hukukuna aykırılığın giderilmesi davası 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğramaktadır.

Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi Yargı Kararı

Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi hakkında örnek yargı kararları aşağıda yer verilmiştir. Arsası üzerine yapılan inşaatın 5-6 yıl önce yapıldığı, yapı ve iskan ruhsatı alındığı, mimari projeye uygun yapıldığına göre, davacı şirketin arsası üzerine kuyu temel kazısı yapması, inşaat süresinin ve maliyetin artmasına bağlı olarak davalılar tarafından komşuluk hukukuna bağlı olarak zarar vermediği,

Nitekim davalıların inşaatı davacılardan önce yapılıp bitirildiğine göre, davacı şirketin yukarıda yapılan açıklamalar ışığında davalılardan kendi inşaatına yaptığı kuyu temel kazısı bedeli ve inşaatın süresine bağlı olarak maliyet bedelini davalılardan talep etme hakkı bulunmadığı" nedenleriyle davacının istinaf başvurusunun esastan reddine.

Başka bir karar da 634 sayılı Kanunun 35/b maddesinde ise "Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması" hükmüne, 16. maddesinde “Kat malikleri anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar.” hükmüne.

Ayrıca 19/3. maddesinde de "Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur." hükmüne yer verilmiş; diğer yandan, aynı Kanunun Ek 1. maddesi ile de “Bu Kanunun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlık sulh mahkemelerinde çözümlenir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi - İhtarnamesi

…. …. NOTERLİĞİ' NE İHTARNAME İHTAR EDEN : TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ :

ADRES :

İHTAR EDİLEN :

ADRESİ :

KONU : Arızalı sulama ..................................i zararın tazmini ve gerekli önlemlerin alınması hakkındadır.

AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilimiz, …. ........... komşudur. 2-) Bahçenizdeki ..................................alınamamıştır. 3-) 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 737. maddesind..........................vermek yasaktır. 4-) Açıklanan ................................................mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtar ediyoruz. …/ …/ …

İHTAR EDEN VEKİLİ

SAYIN NOTER; Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını,bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz……/…../….

İHTAR EDEN VEKİLİ Av. İlkay Uyar Kaba

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Kaynak:Haber Kaynağı

Bu haber toplam 769 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara