Kooperatif Davaları Nasıl Açılır? Kooperatif dolandırıcılığı nedir?

Kooperatif Davaları Nasıl Açılır? Kooperatif dolandırıcılığı nedir?
Kooperatif davaları, genellikle Türk Ticaret Kanunu'nun 445. maddesi uyarınca, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesinde açılır. Kooperatif Davaları Nasıl Açılır? Kooperatif dolandırıcılığı nedir?

Kooperatif üzerinden ortaklık bağı kurulmuş olan kişilerin yüklenmiş olduğu paylar için ödeyebilecekleri para tutarları açık bir şekilde kooperatif aidatları adıyla ana sözleşmelerde yer almaktadır.

Kooperatif birliği tarafından borçlu konumunda olan ya da farklı ödemelerden sorumlu olan kişilerin yazılı şekilde veya taahhütlü mektuplar aracılığı ile yükümlülüklerini yerine getirmesi talep edilmektedir.

Kooperatif Davaları Hangi Mahkemede Açılır?

Kooperatif davaları, genellikle Türk Ticaret Kanunu'nun 445. maddesi uyarınca, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesinde açılır. Bu, özellikle genel kurul kararlarına karşı açılan iptal davaları için geçerlidir. Davacılar, genel kurul kararlarının kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve dürüstlük kuralına aykırı olması durumunda, karar tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açma hakkına sahiptirler.

Kooperatif Borçlarından Kim Sorumlu?

Kooperatif borçlarından sorumluluk, Kooperatifler Kanunu'nun 29. maddesine göre düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, ortaklar kooperatifin borçlarından dolayı kişisel ve tüm mal varlıklarıyla sınırsız şekilde sorumludur. Bu durum, alacaklıların sadece kooperatifin mal varlığına değil, aynı zamanda ortakların mal varlıklarına da herhangi bir sınırlama olmaksızın başvurabilecekleri anlamına gelir.

Kooperatif Kararına İtiraz Nasıl Yapılır?

Kooperatif kararlarına itiraz süreci, yönetim kurulu tarafından verilen kararlara karşı üç aylık süre içinde genel kurula itiraz edilmesini içerir. Bu itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna noter aracılığı ile tebliğ edilecek bir yazı ile yapılır. Bu yöntem, ortakların yönetim kurulu kararlarına karşı seslerini duyurabilmeleri için bir mekanizma sağlar.

Kooperatif Dolandırıcılığı Nedir?

Kooperatif dolandırıcılığı, kooperatifin faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin üyelere veya üçüncü kişilere karşı hileli davranışlar kullanarak aldatıp, kendi veya üçüncü kişiler lehine yarar sağlaması ve zarar vermesi durumunda meydana gelir. Bu, dolandırıcılık suçunun bir nitelikli halidir ve genellikle kooperatiflerin mali işlemleri sırasında gerçekleşir.

Kooperatif Kanununun 16 Maddesi Nedir?

Kooperatif Kanununun 16. maddesi, kooperatif ortaklığından çıkarılmayı gerektiren sebeplerin anasözleşmede açıkça gösterilmesini zorunlu kılar. Bu maddeye göre, ortaklar anasözleşmede açıkça belirtilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamazlar. Bu düzenleme, ortakların haksız yere ortaklıktan çıkarılmasını önlemeyi amaçlar.

Kooperatif Hisse Senedi Tapuda Görünür mü?

Kooperatif hisse senetleri, genellikle tapuda doğrudan görünmez. Bir kişi kooperatiften gayrimenkul satın aldığında, bu kişi sadece tapuda mal sahibi olarak görünür. Kooperatifler, gayrimenkulün alım satımı, satış vaadi ve ipotek dahil olmak üzere belirli tapu işlemlerini gerçekleştirir. Ancak, kooperatif üyeliği ve hisse senedi mülkiyeti, tapu kayıtlarında ayrı bir şekilde işlenir.

Kooperatif Aidatlarının Ödenmemesi Halinde Açılabilecek Davalar

Eğer kişilerin bunu yerine getirmesi söz konusu değilse bu durumda ilan yoluyla yükümlülüklerin yerine getirilmesi talep edilir. Kooperatif tarafından dile getirilmiş olan yükümlülüklerini yerine getirmemiş olan ortakların talepleri ikiletmesi halinde doğal olarak ortaklıkları düşmektedir.

Ancak pek çok kişi tarafından yanlış anlaşılan ortaklığın düşmesi hususu ana sözleşme ya da başka noktalardan ortaya çıkan kişilerin borçlarının silinmesi anlamını da taşımamaktadır. | Kooperatif Davaları

Kooperatif Üyeliğinden Çıkarma Kararı ve Buna İtiraz

Ortaklar ve kooperatif birliği arasında kişilerin ne tür ilişkilere sahip olacağı ana sözleşmede açık bir şekilde belirtilerek güvence altına alınmıştır. Kooperatif ortakları ana sözleşmede belirtilmemiş olan herhangi bir gerekçeden dolayı üyelikten çıkartılamazlar. Bununla birlikte ortaklıktan çıkarma kararları ancak yönetim kurulu teklifi ile genel kurul tarafından verilmektedir. Ana sözleşme, üyelikten çıkarılan kişinin genel kurula başvurma hakkının elinden alınmasına olanak tanımamaktadır. Hakkında çıkarılma kararı verilmiş olan kişilerle ilgili gerekçeli kararların açık bir şekilde tutanağa geçirilerek belirtilmesi gerekmektedir.

Bu ortaklar defterine de kaydedilir. Onaylı bir örnekle ortağa tebligat yapılması sağlanır. On günlük süre içinde notere tevdi edilen bu karar hakkında üyelikten çıkarılmış olan kişiler üç ay boyunca itiraz haklarını kullanabilirler. İtirazın yapılması ise ancak üyelikten çıkarılmayı takip eden ilk genel kurulda sunulacak şekilde doğrudan yönetim kuruluna noter vasıtasıyla yapılan yazılar aracılığı ile gerçekleşmektedir. Genel kurula itirazların yapıldığı durumlarda yönetim kurulu çıkarma kararının verilmesinin aksi yönde bir itiraz davası açma hakkına sahip değildir. İtirazların yapılmasının ardından genel kurulun vermiş olduğu karara yine itiraz hakkını kullanmak ise mümkün olabilmektedir.

Üç aylık itiraz hakkının kullanılabileceği belirtilmiş olan sürede itiraz hakkını kullanmamış olan kişiler hakkında verilen son kararlar kesinlik kazanmaktadır. Üyelikten çıkarma hakkında kendisi ile ilgili bir karar verilmiş olan kişilerin yerine kesin kararlar çıkmadan yeni bir üye alınamamaktadır. Çıkarılma kararlarının kesinleşmesine kadar ortaklık hak ve yükümlülükleri kişilerin devam etmektedir. | Kooperatif Davaları

Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Davaları

Kooperatif genel kurul kararlarının üzerine iptal davasını açma hakkını kullanmak isteyen kişiler bu durumlar için yetkili mahkeme statüsüne sahip olan ticaret mahkemelerine başvurabilirler. Ticaret mahkemelerinin bulunmadığı noktalarda ise asliye hukuk mahkemeleri ticaret mahkemesi sıfatıyla davalara bakmaktadır.

Dava açabilecek olan kişiler hukuk kuralları içinde detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre toplantıda bulunmasına rağmen kararların yanlış şekilde tutanaklara geçirilmesinde kastı bulunan, oy kullanmasına müsaade edilmeyen, olayın gereği gibi ilan ve tebliğ edilmediğini iddia eden, toplantıya yetkili olmayan kişilerin katılmış olduğunun tespit edildiği durumlarda Genel Kurul kararlarının aleyhine dava açılabilmektedir.

Bunun yanı sıra yönetim kurulu tarafından verilmiş olan kararların sorumlulukların yerine getirilmeyerek verilmiş olduğu ya da ana sözleşmede belirtilen hükümlere ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu öne sürülerek de Genel Kurul aleyhine dava açılabilmektedir.

Genel Kurul'un kesin kararlarını açıklamasının ardından devam eden bir aylık süre içinde dava açma haklarının kullanılması gerekmektedir. Ortak tarafından bir iptal davasının açılması ve bu kişinin taleplerinin kabul görmesi ancak ortaklık sıfatını sağlayan bir kişi tarafından yapıldığı takdirde mümkün olabilmektedir.

Kişi hakkında üyelikten çıkarma yönünde bir karar çıkmış olsa dahi bu durum kesinleşmeden kişiler tüm ortaklık haklarını ellerinde tutmaktadırlar. Yargılama süreci devam ederken kişilerin ortaklık sıfatı yönünden bir eksiklik yaşaması söz konusu olursa davanın sürdürülmesindeki hukuki yarar da ortadan kalkmış sayılacaktır.

Bozma davasının açıldığı ve buna ilişkin duruşmaların yapılacağı günde Yönetim Kurulu tarafından söz konusu gündemin usul kurallarına uygun olarak ilanının yapılması gerekmektedir. Zamanaşımı süresi olarak belirlenmiş olan bir aylık sürelerin tamamlanmasını beklemeden duruşmalara başlanması mümkün değildir. Eğer birden fazla sayıda bozma davasının açılması söz konusu olmuşsa bu durumda davaların birleştirilerek görülmesine karar verilmektedir.

Mahkeme tarafından kooperatifin bu sürede yaşayabileceği olası zararlar dikkate alınarak karşı davacılardan teminat istenmesi de talep edilebilir. Teminatlara ilişkin tüm miktar belirlemeleri ise mahkemeler tarafından yapılmaktadır. | Kooperatif Davaları

Kooperatif Üyeliğinin Tespitine İlişkin Davalar

Ana sözleşme kooperatif üyeliklerine ilişkin her detay hakkında bilgileri içerdiğinden aynı zamanda ortakların yüklenmiş oldukları paylar için ödeyecekleri para tutarlarını da ayrıca belirtmektedir. Kooperatif tarafından sermayede borçlu ya da benzer şekillerde ödemelerle yükümlü tutulmuş olan tüm ortaklardan elden yazılı şekilde veya taahhütlü mektuplarla kişilerin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi yönünden talepler öne sürülebilmektedir. İki kez talepleri dikkate almadan yükümlülüklerini yerine getirmemiş olan kişilerin ortaklıkları doğal olarak düşmektedir. Bununla birlikte ortakların hiçbir şekilde daha önce belirlenmiş olan ödemeleri ve sözleşmeleri de yok edilemez.

Kooperatif Davaları Yargıtay Kararları

TAZMİNAT DAVASI - DAVACI KOOPERATİFİN CEZAİ İŞLEME TABİ TUTULAN DAVRANIŞININ DENETLENMEDİĞİ - DENETLEME MERCİİNİN CEZANIN TAHAKKUKUNA SEBEP OLDUĞU KONUSUNDA MÜTERAFİK KUSURU BULUNDUĞU - YENİ BİR BİLİRKİŞİ HEYETİNDEN RAPOR ALINMASI GEREĞİ ÖZET: Taşıma sözleşmesi ihalesinin kooperatif tarafından alınarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile sözleşme imzalanması hatlarda çalışan üyelere ait taşıtların ve bu taşıtlarda çalışan şoförlerin sorumluluğunun da kooperatife ait olduğu sonucunu doğurmaz. İhale evrakında çalışacak kişinin ... olduğu sabit olmasının hat üyeliğinin davalıya ait olmasına göre hatta çalışacak şoförün sorumluluğu bu üyeye aittir. Ancak davacı kooperatifin .... tarafından cezai işleme tabi tutulan davranışı denetlenmediği, bu nedenle cezanın tahakkukuna sebep olduğu konusunda müterafik kusuru bulunduğunun anlaşılması halinde kooperatifin sorumluluğuna gidilebilir. Bu durumda mahkemece yeni bir bilirkişi heyeti tayin edilerek kooperatifin müterafik kusuru konusunda rapor alıp var ise bu oranda cezanın tenzil edilmesi ve bakiyesinden davalının sorumlu tutulması, müterafik kusur bulunmaması halinde ise davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, bozmaya yanlış mana verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu haber toplam 999 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara