Kooperatif Üyeliğinden İstifa Dilekçesi Örneği

Kooperatif Üyeliğinden İstifa Dilekçesi Örneği
Kooperatif Üyeliğinden İstifa Dilekçesi Örneği | Kooperatif ortaklığından çıkartılması konusunda gerekli olan sebepler yapılan ana sözleşmede açık bir şekilde belirtilmelidir. Kooperatif ortakları ana sözleşmede açık bir şekilde belirtilmiş olan sebepler dışında ortaklıktan çıkartılamazlar. Ortaklıktan çıkartılma konusunda yönetim kurulunun yapacağı teklifi...
Kooperatif Üyeliğinden İstifa Dilekçesi Örneği. Kooperatif ortaklığından çıkartılması konusunda gerekli olan sebepler yapılan ana sözleşmede açık bir şekilde belirtilmelidir. Kooperatif ortakları ana sözleşmede açık bir şekilde belirtilmiş olan sebepler dışında ortaklıktan çıkartılamazlar. Ortaklıktan çıkartılma konusunda yönetim kurulunun yapacağı teklifi genel kurul değerlendirerek karar verebilmektedir. Yapılan ana sözleşme ayrıca çıkartılan ortağın genel kurula başvurma hakkını saklı tutarak bu konuda yönetim kuruluna da yetki verebilmektedir.

Kooperatif Üyeliğinden Çıkartma İşlemleri ve İtiraz

Yapılan çıkartma kararı gerekçeli olarak tutanağa geçirilebileceği gibi ortaklar defterinde de yazılabilmektedir. Alınan kararın onaylı örneği çıkarılan ortağa tebliğ edilmek için on gün içerisinde notere tevdi edilmektedir. Çıkartılan ortak tebliğ tarihinden itibaren üç ay içerisinde itiraz davası açabilme hakkına sahiptir. Ortaklıktan çıkartma konusunda tebliğ edilen karar yönetim kuru tarafından alınmış ise ortak, üç aylık süre içerisinde genel kurula da itirazda bulunabilmektedir. Yapılacak bu itiraz ilk toplanacak olan genel kurula sunulmak için yönetim kuruluna noter aracılığı ile tebliğ edilecek bir yazı ile yapılmaktadır. Genel kurula itiraz edildiği durumda yönetim kurulunun çıkartma kararı aleyhine itiraz davası açılamamaktadır. Yapılan İtiraz üzerinde genel kuruca verilecek karara karşı olarak itiraz davası hakkı saklı olmaktadır. Üç aylık süre içerisinde genel kurula veya mahkemeye başvurularak itiraz edilmeyen ortaklıktan çıkartma kararları ile kesinleşmektedir. Bu kişilerin ortaklık hak ve yükümlülükleri çıkartma kararının kesinleşmesi tarihine kadar ise geçerli olmaktadır. Kooperatif Üyeliğinden İstifa Dilekçesi Örneği

Kooperatif Üyeliğinin Tespiti Davaları

Ortakların yüklendiği paylar için ödenecek olan para tutarı yapılan ana sözleşmede belirtilmektedir. Kooperatif sermaye yüklemlerinde borçlu veya sair ödemelerle yükümlü olan ortaklarından elden yazılı olarak veya taahhütlü mektuplar ile veya bunun mümkün olmaması durumunda ilan ile münasip bir sürenin belirtilerek yükümlülüklerini yerine getirmeleri istenebilmektedir. Belirtilen ilk isteğe uymayan ve ikinci istemeden sonra da bir ay içerisinde yükümlülükleri yerine getirmeyen ortakların ortaklıkları kendiliğinden düşmektedir. Bu şekilde ortaklığın düşmesi ana sözleşme veya diğer suretler ile doğmuş olan borçların yok olmasını gerektirmemektedir. Kooperatif ortaklığından çıkartılması gerektiren sebepler ana sözleşmede açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Ortakların ana sözleşmede belirtilmiş olan sebeplere uymayan farklı sebepler veya ana sözleşmede açıkça gösterilmeyen sebepler ile ortaklıktan çıkartılması mümkün değildir. Ortaklıktan çıkartılma konusundaki teklif yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulmaktadır. Genel kurul yönetim kurulundan aldığı ortaklıktan çıkartılma teklifini inceleyerek karar vermektedir. ayrıca ana sözleşme ile ortaklıktan çıkartılanın genel kurula başvurma hakkının saklı tutulması ile yönetim kuruluna da ortaklıktan çıkartma yetkisi verebilmektedir. Kooperatif Üyeliğinden İstifa Dilekçesi Örneği.

Kooperatif Üyeliğinden İstifa Dilekçesi Örneği Sıkça Sorulan Sorular

KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ HAKKINDA YARGI KARARI Davacının, davalı kooperatifin üyesi olduğu, 25/12/2011 tarihli taahhütnameye (sözleşmeye) göre ...5 nolu konutu 30.700,00.-TL peşin, 25.800,00.-TL Şubat-2012 ödemeli ve kalanı aylık 600,00.-TL eşit taksitler halinde ödenmesi hususunda anlaşıldığı, Davacının Ocak-Şubat-Mart/2015 taksitlerinin toplam tutarı olan 1.800,00.-TL'yi ödemediği zira dava dilekçesinde ödeme yapıldığı konusunda bir iddiasının olmadığı, bunun üzerine davalı kooperatifçe 13/04/2015  ve 31/03/2015 tarihinde yasaya uygun iki ihtarname düzenlenerek tebliğ edildiği, borcun yine ödenmemesi üzerine kooperatif yönetim kurulunun 02/07/2015 Tarih ve 741 sayılı kararı ile davacı üyenin ihracına karar verildiği ve kararın 07/07/2015 tarihinde tebliğ edildiği, huzurdaki davanın da 3 aylık hak düşürücü sere dolmadan 07/09/2015 tarihinde açıldığı hususlarında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sorun; kooperatifin (imar sorunlarını halen çözememiş olmasından kaynaklı) kat mülkiyetine geçilememesi nedeniyle davacının 25/12/2011 tarihinden beri oturduğu ancak halen taksitleri devam eden konuta ilişkin kalan borcunu ifa etmekten imtina edip edemeyeceği noktasında toplanmaktadır. Kooperatif üyelerinin hak ve sorumlulukları 1163 sayılı Kooperatifler kanununun 18.ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olup, kooperatif üyesi davacının 25/12/2011 tarihli taahhütnameye (sözleşmeye) göre yüklendiği sorumlulukları yerine getirmek zorundadır. Davalı kooperatifin bir takım imar sorunları nedeniyle kat mülkiyetine geçememiş olması bu sorumlulukların yerine getirilmesine engel teşkil etmeyeceği gibi neden olarak da ileri sürülemez. Davalı Kooperatif alacağını icra yoluyla her zaman tahsil edebilme imkanına sahiptir. Ödenmeyen aidat, borç vb.sebeplerle kooperatif üyesinin ortaklıktan çıkarılması da başka bir yol olmakla beraber, ilk derece mahkemesince; hüküm vermeye elverişli, denetime açık kabul edilen bilirkişi raporuna dayanılarak, 24/10/2010 tarihli ortaklık senedi ile davacıya tahsis edilerek 25/12/2011 tarihinde teslim edilen 56.500 TL sabit bedelli konuta karşılık davacıdan 31/03/2015 tarihi itibariyle toplam borcun %96'sına tekabül eden 51.700,00.-TL tahsil edildiği, En son konut bedelinden bakiye 1.800,00 TL borçlu olduğu gerekçesiyle alınan yönetim kurulu kararının konutun tahsis tarihinden itibaren 5 ve teslim tarihinden itibaren 4 yıl geçtikten sonra davacının elinden geri alınmasına yönelik bir kararın yasa, sözleşme ve objektif iyi niyet kurallarına aykırı olduğu gerekçesi ile yazılı şekilde hüküm kurulmasında bir isabetsizlik görülmediğinden davalı vekilinin istinaf taleplerinin reddine karar vermek gerekmektedir. Kooperatif Üyeliğinden İstifa Dilekçesi Örneği Sonuç olarak yukarıda yapılan açıklamalar ışığında ilk derece mahkemesinin kararında usul veya esas yönünde hukuka aykırılık bulunmadığı.

Bu haber toplam 854 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara