Müdahalenin Meni ve Tazminat Davası

Müdahalenin Meni ve Tazminat Davası
Müdahalenin Meni Ve Tazminat Davası Müdahalenin Meni davasında parsellere yönelik olarak müdahalenin men’ine karar verildiği, tazminat istemlerine ilişkin olarak ise herhangi bir karar verilmediği, kararın devamı aşağıdadır. TAZMİNAT DAVASI - DAVACILAR TARAFINDAN DAHA ÖNCE MÜDAHALENİN MENİ VE TAZMİNAT İSTEMLİ DAVA AÇILMIŞ OLDUĞU. KARARIN TEMYİZ EDİLMEKSİZİN...
Müdahalenin Meni ve Tazminat Davası Nedir? El atmanın önlenmesi olarak bilinen müdahalenin meni davası kişinin malına haksız yere tecavüz edilmesi ve kullanımının tamamen ya da kısmen engellenmesinin önüne geçmek için açılan ve uğranılan zararın tazmin edilmesi amacıyla tazminat talebinde bulunulabilen davalardandır.

Müdahalenin Meni ve Tazminat Davası

Mülkiyet hakkı yasalarla koruma altına alınmış bir haktır. Bu hakkın kullanılması sırasında taşınmaza ait hak üzerinde oluşan üçüncü kişiye ait zararın giderilmesi mahkemeden talep edilebilmektedir. Müdahalenin meni ve tazminat davası ile zarara sebep olan gerçek veya tüzel kişinin zararının giderilmesi hedeflenmektedir. El atmanın önlenmesi davası taşınmaz üzerinde tasarrufta bulunma, kullanma veya yararlanma yetkisine sahip kimsenin bu haklarının kısıtlanması üzerine dava konusu yapılmaktadır.

El Atmanın Önlenmesi Davasını Kimler Açabilir?

El atmanın önlenmesi davasında davanın kimler tarafından açılacağı mülkiyetin türüne göre değişmektedir. Devlete ait arazilerle ilgili müdahalenin meni söz konusuysa bu durumda davacı hazine olacaktır. Köy sınırlarında köy tüzel kişiliği, belediye sınırlarında ise belediye tüzel kişiliği dava açma hakkına sahiptir. Gerçek kişilerde mülkiyeti elinde bulunduran malik ya da taşınmaz hakkında söz sahibi olan asıl zilyedi elinde bulunduran kimse haksız yere el atma davası açabilir. Davaya konu olan taşınmaz mirasçılara aitse bu durumda hem toplu olarak dava açılabileceği gibi pay sahiplerinin birisi tarafından da müdahalenin meni davası açılabilmektedir.

Müdahalenin Meni Davasının Açılması

Müdahalenin meni davası yetkili ve görevli mahkemeye müdahalenin meni davası dilekçe örneği ile başvurmak suretiyle açılmaktadır. Müdahalenin meni talebiyle birlikte tazminat da söz konusuysa dava ecri misil davasıyla birlikte açılabilir. Davalının ve dava açanın kimlik bilgileri, adreslerine yer verilmesi dava dilekçesinde zorunludur. Ayrıca taşınmaz üzerinde hak sahibi olunduğunun ispatına yarayan belgelerin de dava dilekçesine eklenmesi gerekir. Yetkisiz kişiler bu davayı açamamaktadır. Müdahalenin meni davasında zarar verenin haksız fiilinin delilleriyle ortaya koyulması gerekmektedir. Örneğin elektrik telleri geçmesi, boru hattı döşenmesi, izin alınmadan su yatağı veya yol yapılması gibi taşınmazın üzerindeki mal sahibinin ve zilyedin tasarrufunu kısıtlayıcı her türlü eylem hukuki yollarla ispatlanmalıdır. Burada dava açılırken malikini ya da zilyedi elinde bulunduran kimsenin rızasının olmaması gerekmektedir. Müdahalenin meni ile birlikte geçmişe dönük tazminat talep edilecekse dava dilekçesinin netice ve talep bölümünde bu durum talep edilmeli ve uğranılan zarar dava dilekçesinde mutlaka açıklanmalıdır.

Müdahalenin Meni ile Birlikte Ecri Misil Talep Edilmesi Mümkün Müdür?

 Esas olarak müdahalenin meni davasında haksız müdahaleden oluşan zararın tazmin edilmesinin talep edilmesi ecri misil davasının konusunu oluşturmaktadır. Müdahalenin meni davasıyla ecri misil davası birlikte açılarak geçmişe dönük uğranılan zararın tazmini ve haksız fiilin önlenmesi talep edilebilmektedir.

Müdahalenin Meni Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Neresidir?

Müdahalenin meni davasında yetkili ve görevli mahkemenin neresi olduğu konusu önemlidir. Çünkü yetkisiz yere açılan davalarda aleyhine dava açılan davanın her aşamasında yetki tartışması açabilir. Müdahalenin meni davası görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir. Müdahalenin meniyle birlikte tazminat davası da bu mahkemeye açılabilir. Yer yönünden yetkili mahkeme ise zararın meydana geldiği ve taşınmazın bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesidir.

El Atmanın Önlenmesinde Zamanaşımı İşler Mi?

Müdahalenin meni davasında zamanaşımı olup olmadığı merak konusudur. El atmanın önlenmesi davası zamanaşımı sürecine tabi olmayan davalardandır. Mülkiyet sahibi olan malik veya asıl zilyedi elinde bulunduran kimse haksız fiili öğrenmesinin ardından hem zararın ortadan kaldırılması hem de ecri misil talebiyle her zaman dava açma hakkına sahiptir. Makalede Konut Kredisi Dosya Masrafı Nasıl Geri Alınır? konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Gayrimenkul Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Müdahalenin Meni Ve Tazminat Davası Yargı Kararı

Müdahalenin Meni davasında parsellere yönelik olarak müdahalenin men’ine karar verildiği, tazminat istemlerine ilişkin olarak ise herhangi bir karar verilmediği, kararın devamı aşağıdadır. TAZMİNAT DAVASI - DAVACILAR TARAFINDAN DAHA ÖNCE MÜDAHALENİN MENİ VE TAZMİNAT İSTEMLİ DAVA AÇILMIŞ OLDUĞU. KARARIN TEMYİZ EDİLMEKSİZİN KESİNLEŞTİĞİ - MAHKEMECE BU HUSUS DEĞERLENDİRİLMEKSİZİN KARAR VERİLMİŞ OLMASININ İSABETSİZ OLDUĞU. ÖZET: Dava, haksız eylemden kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davacı ...'nın davasının reddine, davacılar ... ve ...’nın davasının dahili davalı yönünden kısmen kabulüne, davalı yönünden husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmiş; hüküm, dahili davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Davacılar vekili, davacıların hisseli malik oldukları parsellere içme suyu projesi kapsamında tesis yapımı için yapılan çalışmalar sırasında zarar verildiğini, daha önce meni müdahale davası açtıklarını, bu dava sırasında da zararlarının tespit edildiğini, davalıların bu zarardan sorumlu olduklarını belirterek oluşan maddi zararın tazmini isteminde bulunmuştur. Davalı, taraf sıfatının bulunmadığını; dahili davalı ise, davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuştur. Mahkemece, davacılardan ...'nın tapuda malik olmadığı gerekçesiyle açılan davanın reddine, davacılar ... ve ...’nın parsellerinde meydana gelen zararın dahili davalı ... Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi’nden alınmasına, davaya konu işin ... Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi’ne bırakılan işlerden olduğu gerekçesiyle davalı ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yönelik talebin sıfat yokluğu nedeniyle reddine karar verilmiştir. Dosyanın incelenmesinde; davacılar tarafından dava konusu edilen olay nedeniyle daha önce müdahalenin men’i ve tazminat istemli dava açılmış olduğu, davanın görüldüğü ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …esas … karar sayılı dosyasında, davacıların bu dosyada da dava konusu ettikleri parsellere yönelik olarak müdahalenin men’ine karar verildiği, Tazminat istemlerine ilişkin olarak ise herhangi bir karar verilmediği, davacılar tarafından bu hususun temyiz konusu yapılmadığı, kararın temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır. Mahkemece bu husus değerlendirilmeksizin, karar verilmiş olması doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulmasına karar verilmiştir.

Bu haber toplam 462 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara