Site veya Apartman Yönetim Planı Nasıl Değişir?

Site veya Apartman Yönetim Planı Nasıl Değişir?
Site Veya Apartman Yönetim Planı Nasıl Değişir? | Yönetim planı site veya apartmanda yer alan bağımsız bölümler ile kat malikleri arasındaki ilişkiyi düzenler. Yönetim Planı site veya apartmanların kat irtifakı, kat mülkiyetine geçilirken hazırlanarak tüm kat sahipleri tarafından imzalanır ve tapu müdürlüğüne sunularak kaydı yapılır. Tapuda örneği bulunan yönetim...
Site veya Apartman Yönetim Planı Nasıl Değişir? Yönetim planı site veya apartmanda yer alan bağımsız bölümler ile kat malikleri arasındaki ilişkiyi düzenler. Yönetim Planı site veya apartmanların kat irtifakı, kat mülkiyetine geçilirken hazırlanarak tüm kat sahipleri tarafından imzalanır ve tapu müdürlüğüne sunularak kaydı yapılır. Tapuda örneği bulunan yönetim planındaki hükümler okunmuş ve kabul edilmiş sayılır. Yönetim Planı hakkında açıklayıcı olması açısından, verilen örnek kararda anlatılmıştır. Örnek karara göre, maliki bulunduğu bağımsız bölümü, taşınmazın mimari yapısına ve projesine, mevzuat hükümlerine ve yönetim planına aykırı olarak inşa suretiyle büyüttüğünü, tesis ve değişiklikler yaptığını, ortak alan olan çatıya müdahale ederek yeni aydınlatma pencereleri açtığını, mevcut olanlarında büyütülüp genişletildiğini, ve ortak yer olan çatı aralarını kendi mülkiyetine dahil ettiğini, tüm bu nedenlerle davalının sitenin ortak alanlarına dahil olan çatıya vaki haksız müdahalesinin Men’i ile el atmanın önlenmesi ve çatının eski hale getirilmesine karar verilmesi istenilmiştir. Mahkemece davacıların davasının kabulü ile ... .... nolu bağımsız bölümün çatı katında tasdikli projesine aykırı olarak yapılan ilaveler ve kullanımlar ortak alana el atma niteliğinde olduğundan dahili davalıların bu yöndeki müdahalelerinin Men’i ile çatı arasına yapılan ilavelerin ve kullanımın 15/01/2015 tarihli bilirkişi raporu ve bu raporda yer alan ölçekli kroki dikkate alınarak projesine uygun eski hale iadesi için dahili davalılara 10 gün süre verilmesine karar verilmiş, hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, mahkemece projeye aykırılıklar tespit edilerek, eski hale getirilmesine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığı şeklinde karar verilmiştir. Site veya Apartman Yönetim Planı Nasıl Değişir?

Site Veya Apartman Yönetim Planı Değişikliği Nasıl Yapılır?

Yönetim planı çeşitli sebeplere dayanılarak değiştirilmesi istenebilir. Yönetim planı gündem olarak görüşülmesi isteniyorsa, yönetim planın geçerli olması için 5/4 çoğunluğun oyunun alınması halinde geçerli hale gelecektir. Gündem ile değiştirilmesi istenen yönetim planı hakkında örnek bir kararda, apartmanlarının yönetim planının 21. maddesi gereğince olağan kat malikleri toplantısının her yıl Ocak ve Ekim ayının ilk on günü içerisinde yapılması gerekirken, bu tarihten sonra, birincisinin 31/01/2014 tarihinde, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise 07/02/2014 tarihinde ikincisinin yapılmasının 634 sayılı KMK'nın 26/3. maddesine aykırı olmasından bahisle öncelikle toplantının bu yönüyle iptalinin gerektiği. ​​​​​​​Kiracı olarak ikamet ettiği kapıcı konutundan çıkarılmasına apartmanın elektrik ve su parasının ... tarafından karşılanması bu sebeple apartman yararına olması sebebiyle muvafakati olmaması ve karşı oy kullanmalarına rağmen zapta oy birliği ile yazıldığını, toplantıya katılmayan bir kişinin toplantıya katılarak oy kullanmış gibi gösterildiği belirtilerek sayılan nedenlerle 31/01/2014 tarihli ... apartmanı olağan kat malikleri genel kurul toplantısının iptali istenilmiştir. ​​​​​​​Davalının hükmün esasına yönelik temyiz itirazlarına gelince; mahkemece 31/01/2014 tarihli kat malikleri kurulu toplantısının tümünün iptal edilmesi, bilirkişi raporundaki tespitlere uygun düşmeyip, öncelikle bilirkişi raporları arasındaki çelişkinin giderilmesi, toplantıda alınan kararlara ilişkin yokluk ve mutlak butlanla batıl olan kararlar var ise iptal edilmesi, Aksi halde davacı toplantıya katılmış ve muhalefet şerhi koymuş ise davanın süresinde açılmış olması halinde muhalif kalınan bu kararların kanunda öngörülen nisaplara uygun olarak alınmayanlar olması halinde bu kararların iptaline karar verilmesi gerekirken bu hususta yeterli inceleme yapılmaksızın doyurucu olmayan bir gerekçeyle hüküm kurulması usul ve kanuna uygun görülmemiştir. Yönetim planı ile ortak alan hakkınız sınırlanamaz ve birinin mülkiyetine verilemez. Yönetim planın mülkiyet hakkı doğuracak nitelikte maddeler konulamaz. Yönetim planları, arsa sahipleri veya inşaat yüklenici, müteahhit tarafından ilk etapta hazırlanmakta ve bazı ayrıcalıklar ve kararlar plana yazılabilirler. ​​​​​​​Alınan bu kararlar ile sitenizde veya apartmanınızda yerin müteahhit veya başka kişilere ait olduğunu bildiğiniz yerin aslında Yönetim Planı incelendiğinde ortak alan olduğunu göreceksiniz. Site veya Apartman Yönetim Planı Nasıl Değişir?

Kanuna Aykırı ve Ayrıcalıklı Yapılan Yönetim Planı Nasıl İptal Edilir?

Kanuna aykırı ve Ayrıcalıklı olarak hazırlanmış Yönetim Planı veya hükümlerinin iptali için mahkemeye dava açılmak suretiyle iptali istenebilir. Örneğin tapuya kaydedilmiş yönetim planında, kanuna aykırı bir şekilde kat maliklerinin birine ya da birkaçına ayni hak niteliğinde ayrıcalık tanınmış ise dava açılarak iptali istenebilir. Site veya Apartman Yönetim Planı Nasıl Değişir?

Yönetim Planına Aykırı Alınan Kurul Kararı İptal Edilir Mi?

Kat Malikleri kurulunca alınan kararlar yönetim planına ve kanun maddelerine uygun değilse, dava açılması durumunda iptal edilir. 1. Örnek karar ile açıklayacak olursak, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Ana Gayrimenkulün Genel Giderlerine Katılma başlıklı 20. madde B fıkrası gereğince aidat, demirbaş ve apartman ortak tesisi sayılan kalorifer tesisatının işletilmesi için öngörülen masrafların kat maliklerinin arsa payı oranlarına göre katılımı neticesinde karşılanacağının açıkça belirtilmiştir. Buna rağmen …. Tarihli site yönetim planının 19. maddesinde yakıt giderlerine ilişkin yapılacak harcamaların ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda isteneceğinin açıkça belirtildiğini belirterek site yönetim planı ve Kat Mülkiyeti Kanununa aykırı olarak alınan kararın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkemece davacının davasının kabulü ile 1/6/2014 tarihli Kat Malikleri Kurul Kararının bütçeye ilişkin (yakıt ve aidat gideri) kararının iptaline karar verilmiş olup yapılan başvuru üzerine karar Yargıtay’ca Onanmıştır. 2. Başka mahkemece verilen olumsuz kararda kararda ise, genel kurulda alınan kararların "toplantı çağrısı usûlüne uygun yapılmadığı, vekaleten katılanların kimler olduğunun ve vekaletlerin geçerliliğinin tespit edilmediğini, gündem dışı kararlar alındığı, asıl amacın aidat ödeme yükümlülüğünden kaçınarak ana binayı yıktırmak olduğunu, önceki yönetici olan müvekkilinin yöneticiliğinin haksız olarak olağanüstü toplantı ile düşürüldüğünü" belirterek iptalini talep ve dava etmiş, mahkemece vekaletnamelerin verilmesinde ve oy kullanılmasında yönetim planı ile Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine aykırılık tespit edilmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Dava kat mülkiyetinden kaynaklanan olağanüstü genel kurul kararının iptaline ilişkindir. Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinden, dava konusu taşınmaza ilişkin tapu kaydı, yönetim planı ve iptali istenen 01.06.2014 tarihli kat malikleri kurulu kararına esas olan çağrı gündemi ve hazirun cetvelinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece söz konusu belgeler getirtilip incelenip birlikte değerlendirilerek özellikle yönetici seçilmesine ilişkin yasanın emredici hükümleri doğrultusunda inceleme yapılıp, iptali istenen toplantının olağanüstü toplantı olması nedeniyle sıkı şekil şartlarına tabi olup yasaya uygun şekilde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda delillerin toplanarak inceleme yapılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yetersiz inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir. Gayrimenkul, site ve apartman yönetimi davaları genel anlamda teknik konular olması ve bir çok alanda uyuşmazlık konusu nedeniyle, dava detay ve bilgi için avukat desteği alabilirsiniz. Site veya Apartman Yönetim Planı Nasıl Değişir?

Site veya Apartman Yönetim Planı Nasıl Değişir?

Yönetim planı site vey apartmanda yer alan bağımsız bölümler ile kat malikleri arasındaki ilişkiyi düzenler. Yönetim Planı site veya apartmanların kat irtifakı, kat mülkiyetine geçilirken hazırlanarak tüm kat sahipleri tarafından imzalanır ve tapu müdürlüğüne sunularak kaydı yapılır. Tapuda örneği bulunan yönetim planındaki hükümler okunmuş ve kabul edilmiş sayılır. Yönetim Planı hakkında açıklayıcı olması açısından, verilen örnek kararda anlatılmıştır. Örnek karara göre, maliki bulunduğu bağımsız bölümü, taşınmazın mimari yapısına ve projesine, mevzuat hükümlerine ve yönetim planına aykırı olarak inşa suretiyle büyüttüğünü, tesis ve değişiklikler yaptığını, ortak alan olan çatıya müdahale ederek yeni aydınlatma pencereleri açtığını, mevcut olanlarında büyütülüp genişletildiğini, ve ortak yer olan çatı aralarını kendi mülkiyetine dahil ettiğini, tüm bu nedenlerle davalının sitenin ortak alanlarına dahil olan çatıya vaki haksız müdahalesinin Men’i ile el atmanın önlenmesi ve çatının eski hale getirilmesine karar verilmesi istenilmiştir. Mahkemece davacıların davasının kabulü ile ... .... nolu bağımsız bölümün çatı katında tasdikli projesine aykırı olarak yapılan ilaveler ve kullanımlar ortak alana el atma niteliğinde olduğundan dahili davalıların bu yöndeki müdahalelerinin Men’i ile çatı arasına yapılan ilavelerin ve kullanımın 15/01/2015 tarihli bilirkişi raporu ve bu raporda yer alan ölçekli kroki dikkate alınarak projesine uygun eski hale iadesi için dahili davalılara 10 gün süre verilmesine karar verilmiş, hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, mahkemece projeye aykırılıklar tespit edilerek, eski hale getirilmesine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığı şeklinde karar verilmiştir. Site veya Apartman Yönetim Planı Nasıl Değişir?

Site veya Apartman Yönetim Planı Değişikliği Nasıl Yapılır?

Yönetim planı çeşitli sebeplere dayanılarak değiştirilmesi istenebilir. Yönetim planı gündem olarak görüşülmesi isteniyorsa, yönetim planın geçerli olması için 5/4 çoğunluğun oyunun alınması halinde geçerli hale gelecektir. Gündem ile değiştirilmesi istenen yönetim planı hakkında örnek bir kararda, apartmanlarının yönetim planının 21. maddesi gereğince olağan kat malikleri toplantısının her yıl Ocak ve Ekim ayının ilk on günü içerisinde yapılması gerekirken, bu tarihten sonra, birincisinin 31/01/2014 tarihinde, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise 07/02/2014 tarihinde ikincisinin yapılmasının 634 sayılı KMK'nın 26/3. maddesine aykırı olmasından bahisle öncelikle toplantının bu yönüyle iptalinin gerektiği. Site veya Apartman Yönetim Planı Nasıl Değişir?

Site veya Apartman Yönetim Planı Nasıl Değişir? Sıkça Sorulan Sorular

BLOK YÖNETİCİLİĞİ NEDENİYLE ÜCRET ALMAYA HAK KAZANILMASI Dava hususu TOKİ Çınarpare Toplu Yapı Konutlarının yönetim planının değişmediği, soz konusu yönetim planının 18. maddesine göre blok yöneticisine ücretin Kat Mülkiyeti Yasası 40. maddesine göre verilmesi kararlaştırılır kararı karşısında yöneticinin yasal bulunduğu ve blok yönetimi de ortadan kalkmadığına göre davacının yaptığı yöneticilik hasebiyle ücret almaya hak kazandığı açıktır. Bu yolda alınmış bir hüküm olduğuna göre Kat Mülkiyeti Yasası 40. maddesi gereğince yönetim giderlerinin yarısına katılacağı açık olan davacının buna göre varsa farklı borcunun hesaplanıp bu borca hükmedilmesi, yoksa kabulüne hüküm verilmesi gerekirken davacının üst yapıda misyonlu bulunmadığı hasebiyle davasının reddi doğru görülmemiştir. SİTE YÖNETİM PLANI DAVASI Dava hususu kendisi projeye aykırılığın külüstür duruma getirilmesi istemine ilişkindir. Dosyadaki yazılara, hükmün dayandığı ispat eder ile yasal gerektirici nedenlere göre, mahkemece projeye aykırılıklar belirleme edilerekkülüstür duruma getirilmesine hüküm verildiği anlaşıldığından yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve kanuna makul olankararın ONANMASINA, alçakta yazılı onama harcının davalı ...'e yükletilmesine 18/10/2017 günü rey birliğiyle hüküm verildi.Komşuluk Hukukuna Aykırılık Dava hususu kendisi, projeye aykırılığın külüstür duruma getirilmesi istemine ilişkindir. Davacının isteği kat mülkiyetine tabi taşınmazda ortak alana uygulananyapının rojesine makul duruma getirilmesine ait çoğu mahkemecenoksan ve yetersiz eksper araştırmasına dayalı olarak davanın reddinehüküm verilmesi doğru görülmemiştir. Mahkemece taşınmazın kat mülkiyetine asal olan tapu kaydı, yönetim planı ve mimari projesi alakalı yerlerden getirtilerek mahallinde uygulanıp varsa ortak alana müdahalenin önlenmesi ve ortak alana projeye marjinal uygulanan imalatların külüstür durumagetirilmesine hüküm verilmesi gerekirken, hatıralan gerekçe ile davanın reddedilmesi bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ: Yukarıda izah eden nedenlerle; davacının temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA, temyiz harcının heves durumundaiadesine 18/10/2017 günü oybirliği ile hüküm verildi.Yönetim Planına aykırı olacak şekilde inşaat Dosyadaki yazılara, hükmün dayandığı ispat eder ile yasal gerektirici nedenlere göre,mahkemece projeye aykırılıklar belirleme edilerek,külüstür duruma getirilmesine hüküm verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığından, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usûl ve kanuna makul olan kararın ONANMASINA, Alçakta yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 16/10/2017 günü rey birliği ilehüküm verildi.Yönetim Planına Aykırılığının Tespiti Dava hususu kendisi kat malikleri heyet kararının iptali istemine ilişkindir. Dosyadaki yazılara, hükmün dayandığı ispat eder ile yasal gerektirici nedenlere göre 16/3/2013 tarihli genel heyet toplantısının usule makulbulunduğu gözönüne alınarak hüküm verildiği anlaşıldığından yerinde görülmeyen temyiz itirazının reddi ile usule ve kanuna makul olankararın ONANMASINA, alçakta yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 11/10/2017 gününde rey birliği ile hüküm verildi.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara