Tapu İptal Davaları

Tapu İptal Davaları
Tapu İptal Davaları Nasıl Görülür? | Bir mülkün kimin olduğunu gösteren "Resmi Belge "ye "Tapu" denilir. Tapu'ya ve Tapu Senedi 'ne esas teşkil eden gayrimenkul üzerindeki hakların hallerini gösteren "Resmi Sicili" denir. Ortada haklı bir sebep olmaksızın yapılan, Bir tescil veya Tescilin tadili veya Terkini ile bir aynı hakkın zedelenmiş olması gerekir...
Tapu İptal Davaları Nelerdir? Tapu tescil davası için başvurular Asliye mahkemelerine yapılmakta olup tapu iptal ve tescil davasını açabilmek için bir dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru dilekçesinin ardından ise tapu iptal davası başlatılmaktadır. Tapu iptal davasının açılabilmesi için bir usulsüzlük ve hak ihlalinin bulunması gerekmektedir. Mülk haklarını da içeren bir konu olan tapu iptal davaları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile de koru altına alınmış olup mülkiyet hakkı olarak bahsedilmektedir. Tapu tescil davalarının yönetimi sırasında gerçek tapu ve mülke ait belgelerin de bulundurulması gerekmektedir.

Tapu İptal Davaları Nedir?

Tapu iptal davaları bir usulsüzlük, yasaya göre hareket etmeme ve kanunlara uymama gibi durumlarda ortaya çıkan bir dava türüdür. İlgili tapuda ortaya çıkan usulsüz eylemler neticesinde tapu iptal davaları açılmaktadır. Tapu iptal davalarını açmak için usulsüzlüğün yaşandığından emin olunması gerekmektedir. Bağlayıcı bir niteliği de bulunan iptal davalarının ve tescil işlemlerinin büyük bir önemi bulunmaktadır.

Tapu İptali ve Tescili Davasında Görevli Olan Mahkeme Hangisidir?

Tapu iptali ve tescili davasında görevli olan mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Hem görevli mahkeme hem de yetkili mahkeme olma özelliği taşıyan Asliye Hukuk Mahkemeleri tapu iptal davaları ile ilgilenmektedir. Taşınmaz varlığın bulunduğu bölgede yer alan Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yapılması ve davanın aynı bölgeden devam ettirilmesi gerekmektedir.

Tapu İptal Davası Açma Şartları Nelerdir?

Tapu iptal davası dilekçesinin profesyonel bir şekilde hazırlanması ve tüm durumu tarafsız bir şekilde dile getirmesi önemli şartlar arasında yer almaktadır. Tapu iptal davasını açabilmek için davacıdan belli şartlar istenmektedir.
  • Mülk hakkının elinden alınması
  • Usulsüzlük yapılmış olması
  • Tescilin değiştirilmesi
  • Tescilin tapudan silinmesi ve tapu kütüğünün değiştirilmesi
  • Ayni hakların zarar görmesi ve hasara neden olması
Nedenleri ile tapu iptal davası açılabilmektedir.

Tapu İptal Davaları Kime Karşı Açılır?

Tapu iptal davasını açmak isteyen taraf bu davayı tescil hakkını elinden alan kişiye ya da tüzel kişiliğe karşı açabilmektedir. Tapuda yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığı düşünülen ve yapan kişiye yönelik davanın açılması gerekmektedir. Tapu İptal Davaları Bir mülkün kimin olduğunu gösteren "Resmi Belge "ye "Tapu" denilir. Tapu'ya ve Tapu Senedi 'ne esas teşkil eden gayrimenkul üzerindeki hakların hallerini gösteren "Resmi Sicili" denir. Ortada haklı bir sebep olmaksızın yapılan, Bir tescil veya Tescilin tadili veya Terkini ile bir aynı hakkın zedelenmiş olması gerekir. Bu durumda; aynı hakkı zedelenen kimse, Tapu Sicilinin düzeltilmesini dava edebilir. Tapu İptal Davaları Taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılır. Tapu'da adına tescil yapılmış kişiye yöneltilir. Ancak, Tapu iptaliyle birlikte "Tescil" de istenmişse; o zaman, taşınmazın bulunduğu yere göre; Hazine'ye, Köy muhtarlığına, Belediye Başkanlığı'na da husumetin yöneltilmesi gerekir. | Tapu İptal Davaları

Tapu İptal Davaları Yargıtay Kararları

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - MURİS MUVAZAASI - MİRAS BIRAKANIN ASIL İRADE VE AMACININ DURAKSAMAYA YER BIRAKMAYACAK BİÇİMDE ORTAYA ÇIKARILMASI - MURİSİN PAYLAŞTIRMA KASTININ BULUNUP BULUNMADIĞI - NOKSAN SORUŞTURMA. ÖZET: Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Mirasbırakan S. P. tüm mirasçılarına intikal eden taşınır taşınmaz mallar ve haklar araştırılmalı, tapu kayıtları ve varsa öteki delil ve belgeler mercilerinden getirtilmeli, özellikle davalı tarafın delil listesinde ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların tedavüllü çap kayıtları getirtilerek iddia ve savunma doğrultusunda değerlendirilmesi, Diğer mirasçılara devredilen taşınmaz varsa her bir mirasçıya nakledilen malların ve hakların nitelikleri ve değerleri hakkında uzman bilirkişiden rapor alınması murisin paylaştırma kastının bulunup-bulunmadığı hususu açıklığa kavuşturularak varılacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken noksan soruşturma ile yetinilerek karar verilmesi doğru değildir. | Tapu İptal Davaları

Tapu İptal Ve Tescil Davaları Yargıtay Kararları

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - MURİS MUVAZAASI - MİRAS PAYI ÜZERİNDEN KABUL KARARI VERİLDİĞİ - PAYA KARŞILIK GELEN DEĞERİN VEKALET ÜCRETİNİN TAYİNİNDE NAZARA ALINMASI GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Davada miras payı üzerinden kabul kararı verildiğine göre, bu paya karşılık gelen değerin vekâlet ücretinin tayininde nazara alınması gerektiği ve yargılama sırasında keşfen belirlenen değer üzerinden harç ikmal edilmemiş olduğu gözetilmeden vekalet ücretine hükmedilmiş olması da isabetsizdir. | Tapu İptal Davaları

Bu haber toplam 184 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara