Tapu İptali ve Tescil Davasında İhtiyati Tedbir

Tapu İptali ve Tescil Davasında İhtiyati Tedbir
Tapu İptali ve Tescil Davasında İhtiyati Tedbir Tapu iptal davası, genel olarak bir taşınmaz mal ile ilgili belgenin iptal edilmesi isteminin bulunduğu durumlarda açılan davalardır. Davanın niteliğini anlayabilmek için öncelikle tapu konusunda resmi hukuka dayalı tanımlamaların biraz açılması gerekmektedir. Tapu resmi olarak bir mülkün sahipliğini gösterir belgedir. Her...
Tapu İptali ve Tescil Davasında İhtiyati Tedbir Nedir? İhtiyati tedbir ile yapılan tapu iptali davası kapsamında davaya konu olan taşınmazların, dava sürerken başkalarına devredilmesini engellemek için taşınmaz devrinin yasaklanmasını sağlayan kararlar verilebilmektedir. Bu aşamada tapu iptali ve tescil davasında ihtiyati tedbir almak gerekebilmektedir. İhtiyati tedbir, mahkeme davasına konu olmuş taşınmaz ya da taşınmazların farklı bir kişiye devredilmesini engelleyen bir unsurdur. İhtiyati tedbir bu aşamada önemli kararlardan biridir. İhtiyati tedbir geçici önlem kapsamında alınmaktadır. Dava konusu olan menkul ya da gayrimenkullerin dava boyunca devir ya da temlik edilmemesi adına tapu kaydına işlenen şerhler olmasını sağlayan kararlardan biridir. İhtiyati tedbir kararları Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu kapsamında 1086 numaralı maddelere göre düzenlenmektedir.

Tapu İptal Davası Masrafları

Tapu iptal davası ve avukatlık ücreti için davanın içeriği ve süreçleri, ekstra davalar için en sağlıklı bilgiyi avukatınıza danışarak alabilirsiniz. Dava harç ücretleri ve dava ile ilgili tüm masraflar mahkeme tarafından en kesin olarak size iletilecektir. Geri kalan fiyat detayları için avukatınızdan bilgi alabilirsiniz. İhtiyati tedbir davası şartları ise:
  • Menkul ya da gayrimenkul taşınmazların aynı münazaalı olması halinde bu malların ghaciz edilmesine ya da yeddiadle tevdiine karar verilebilir.
  • Münazaalı taşınmaz ya da malların korunması için alınması gerekli olan tüm tedbirlerin ittihazına karar verilebilir.
  • Medeni Kanun aracılığı ile muayyen durumlarda nafaka alınmasına karar verilebilir.
  • Ayrılık veya evliliğin sonlanması hallerinde Medeni Kanun mucibince gerekli olan muvakkat tedbirlerin ittihazına karar verilebilir.

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

Teminatsız ihtiyati tedbir davası için öncelikli olarak yasalarca belirlenmiş olan işleyiş uygulanmaktadır. Öncelikli olarak taraflar iddialarına ortaya koyar ve kanıtlar incelenir. Daha sonra:
  • Mahkeme tarafıncan yapılan incelemeler sonucunda tarafların talepleri ve açıklamaları arasındaki bağlantılar incelenir.
  • Süreç devam ederken, tarafların tanıkları dinlenir.
  • Tanıklar dinlendikten sonra bilirkişiler tarafından yapılan analizler değerlendirilir.
  • Davanın konu olduğu ikametteki yetkili mahkemelerde bu davalar görülmektedir.
Tüm bu aşamalardan sonra bir karara varılır ve dava sonuçlandırılır. Bu aşamada avukatın uzmanlığı, tüm süresin daha kısa sürede tamamlanmasına ve hızlı sonuç almayı sağlayacaktır.

Tapu İptali ve Tescil Davasında İhtiyati Tedbir Nedir

Tapu iptal davası, genel olarak bir taşınmaz mal ile ilgili belgenin iptal edilmesi isteminin bulunduğu durumlarda açılan davalardır. Davanın niteliğini anlayabilmek için öncelikle tapu konusunda resmi hukuka dayalı tanımlamaların biraz açılması gerekmektedir. Tapu resmi olarak bir mülkün sahipliğini gösterir belgedir. Her tapunun bir de sicili bulunmaktadır. Tapu sicili ise sahipliğin niteliği hakkında resmi olarak gerekli bilgileri barındıran belgelerdir. Bu resmi evraklarda bir zarar veya değişiklik yahut herhangi bir anlaşmazlık ya da hak ihlali iddiasında açılabilen davalardır. Bu tip davaların açılabilmesi için de belirli gereklilikler resmi hukukça ortaya konulmuştur. Bunları resmi halleriyle belirtmek gerekirse; gerçekten var olan bir neden olmaksızın ya da daha önce kayıtlarını yaptırmış bir kişiden habersiz tapu senedinde veya sicil kağıdında tahribat değişiklik ve hak gaspı yapılmış olması gerekir. Bununla birlikte davayı açan taraf bu tahribatı ve hak ihlalini, sahteciliği ispat edebilmelidir.

Tapu İptali ve Tescil Davası Nasıl Görülür

Tapu iptal davası, özellikle miras konusunda yapılan haksızlık iddialarına da konu olabilmektedir. Örneğin bir kişinin miras hakkına sahip olduğu yakınının hayatayken üzerindeki tapuyu diğer yakınların üzerine geçirmesi gibi durumlarda, miras bırakacak kişinin vefatından sonra da bu tip davalar açılabilmektedir. Bu davalara muris muvazaası da denilmektedir. Bura da muvazaa, danışıklı işlem anlamına gelmektedir.  Bu tip durumlar da yine tapu davaları aracılığıyla açıklığa kavuşturulabilmektedir. Bu tip davalar, kişinin ikamet ettiği yerlere değil taşınmaz mülkün bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemelerine açılabilen davalardır. Elbette sadece davanın doğru yere açılması değil birçok noktada doğru hareket edilmesi elzem olan ve masraflı bir dava türüdür. Bu sebeple profesyonel hukuk yardımı alınması oldukça önemlidir. Ayrıca davalar masraflı davalar olduklarından kaynaklı yardım alınmaması durumunda, kişilerin birçok harcama yapmasına rağmen sonuç alamamasına da sebep olabilmektedir. Bu durum biraz da davanın işleyişinden kaynaklanmaktadır. Tapu iptal davası açıldıktan sonra, yine yasalarca belirlenmiş bir işleyiş içerisinde yürütülür. İddialar ortaya konulduktan sonra, tapu kayıtları inceleme altına alınır. Yapılan kayıtların nitelikleri ve işleyişleri arasındaki bağlantılar analiz edilir. Bu süreçle birlikte davaya konu olan tarafların tanıkları dinlenir. Tanıkların dinlenilmesinin ardından bilirkişi analizleri ve görüşleri dinlenir. Yine süreçle beraber, davanın konu olduğu yer ve noktada keşif gerçekleştirilir. Bütün bu işlemlerin ardından varılan kanaat sonucunda bir neticeye varılır ve dava sonuçlanır. Bu noktada davacı tarafın iddialarını somutlaştıracak nitelikte bir çizgide hareket etmesi oldukça önemlidir. Bu da avukat ve hukuksal destek alma zorunluluğunun oranını oldukça yükseltmektedir.

Tapu İptali ve Tescil Davaları

Ülkemizde de oldukça fazla sayıda açılan bu tip davaların birçok ayrıntılı özelliği olmakla birlikte, bunlar, kesinlikle bir makalenin içerisine sığmayacak kadar geniştirler. Belirtmek gerekir ki dava sürecinde bilirkişi raporuna ve dava sonucuna da itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Bilirkişi raporu sonuçlandıktan sonra 1 hafta içerisinde itiraz edilmezse itiraz hakkı yanar ve mahkeme sonucuna itiraz etmek için ise temyize başvurulabilmektedir. Bu tip davalarda içeriğine göre değişebilmekle birlikte zamanaşımı ise söz konusu olmamaktadır.  Davanın en çok açılma sebeplerinin başında ise yukarıda da bahsi geçen muris muvazaası gelmektedir. Bu tip durumlarda, avukat yardımı alınarak durumun anlatılması ve sürecin net bir şekilde ortaya konulması doğru sonuçlar alabilmek açısından önemlidir. Tapu iptal ve tescil davalarının içerisinde ülke gündemine oturan bazı örnekler de olmaktadır. Buradan anlaşılacağı gibi belirli durumlarda davanın sadece kişilere değil belirli kurumlara da yöneltilmesi mümkündür. Elbette profesyonel olarak hukuk ile ilgilenmeyen kişilerin de konu ile ilgili yasaları okuyarak genel bir bilgiye sahip olması da mümkündür. (Tapu İptali ve Tescil Davasında İhtiyati Tedbir)

Tapu İptali ve Tescil Davasında İhtiyati Tedbir Yargı Kararı

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - DAVACININ TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN BİNADA FAALİYET GÖSTEREN ÖZEL OKUL GELİRLERİ ÜZERİNE İHTİYATİ TEDBİR KONULMASI TALEBİNİN REDDİNE DAİR VERİLEN KARAR - DÜZELTEREK ONAMA - KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN REDDİ ÖZET: Mahkemece, birleşen davanın kabulüne, asıl davada davacının tapu iptal ve tescil talebinin reddine ilişkin önceki kararın kesinleşmesi sebebi ile yeniden karar verilmesine yer olmadığına, davacının dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan binada faaliyet gösteren özel okul gelirleri üzerine ihtiyati tedbir konulması talebinin reddine dair verilen karar davacılar - birleşen davada davalılar vekili ve davalı - birleşen davada davacı müflis şirket adına iflası idaresi vekilinin temyizi üzerine Dairemizce düzeltilerek onanmıştır. Bu kez davacılar/birleşen davada davalılar vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur. Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacılar/birleşen davada davalılar vekilinin HUMK’nın maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir. (Tapu İptali ve Tescil Davasında İhtiyati Tedbir) Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 583 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara