Tapu Kadastro Davaları

Tapu Kadastro Davaları
Tapu Kadastro Davaları Kadastro Mahkemesi; Kadastro komisyonun gönderdiği tutanaklara ait davaları, Askı ilanı kapsamında açılan davaları, Mahalli Hukuk Mahkemesi'nden Kadastro Mahkemesi'ne devredilmiş olan dava ve dosyalar varsa bunlarla ilgili işlemleri, Kadastro Mahkemesi'ne açılan davada tespitten önceki haklar gereğince, asli müdahil olarak katılanların iddialarında yer...
Kadastro Mahkemesi;
  • Kadastro komisyonun gönderdiği tutanaklara ait davaları,
  • Askı ilanı kapsamında açılan davaları,
  • Mahalli Hukuk Mahkemesi'nden Kadastro Mahkemesi'ne devredilmiş olan dava ve dosyalar varsa bunlarla ilgili işlemleri,
  • Kadastro Mahkemesi'ne açılan davada tespitten önceki haklar gereğince, asli müdahil olarak katılanların iddialarında yer alan uyuşmazlık konularını incelemekte ve karara bağlamaktadır.
Tapu Kadastro Davaları ile ilgili işlem yapacak kişilerin hukuksal destekle birlikte avukat desteği almasında oldukça yarar vardır.

Kadastro Davaları Nasıl Görülür?

İlgili kanun 28. madde de dava görülme şekline ait açıklamalar mevcuttur. Maddeye göre; dosyayı kadastro hâkimi açar. Açılan dosya, askı süresince açılacak davalar ve kadastro müdüründen mahkemeye tevdi olunacak taşınmazlara ait kadastro tutanakları ve mahalli hukuk mahkemelerince devredilmiş olan işler hakkındadır. Kadastro tutanaklarıyla birlikte uyuşmazlığı çözmede etkisi olan kayıt ve bilgileri getirtir. Bu işlemde ilgili kişilerin başvurusunu beklemez. Hâkim, duruşma gününü taraflara re'sen bildirir. Bildirme işlemi Tebligat Kanunu hükümlerince yapılmaktadır. Davacı olanlar (gerçek ve tüzel kişiler), dava sebebinin ne olduğunu ve ilgili delilleri dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar. Eğer dilekçede bu bilgiler yer almamışsa, hâkim bir davacıya bir davetiye göndererek bu bilgilerin bildirilmesini ister. Eğer davacı ilk duruşma olana kadar dilekçe ile bu bilgileri bildirmez veya ilk oturuma gelerek bildirimde bulunmazsa, hâkim davanın açılmamış sayılmasına ve tespit gibi tescile karar verir. Bu karar işlemi davetiyede açıkça belirtilmektedir. (30. maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.) Tespit esnasında davacı yaptığı itiraz sebep ve delilleri ile bağlı olmaz. Davanın açılmamış sayılması durumunda davacının yeniden dava açma hakkı saklıdır. Bu hak, hak düşürücü süre içerisinde olmalı ve yeni dava, mahalli hukuk mahkemelerinde açılmalıdır.

Tapu Kadastro Davaları-Kadastro Tespitinin İptali ve Tescili Davası

Tapu Kadastro Davaları için; her taşınmaz malın kadastro tutanağı yapıldığı gün, Kadastro Mahkemesi'nin yetkisi başlamış olur. Bölgenin idari sınırları bu yetkiyi belli etmektedir. İdari kuruluşta bir değişiklik yapılmış ve taşınmaz mallar başka bir bölgeye bağlanmışsa, bu taşınmazlarla ilgili olan uyuşmazlıklar hakkında karara bağlama yetkisi, kadastroya başlama gününde yetkili olan mahkemedir. Yalnız bu duruma yeni ilçe kurulup, bu ilçenin teşkilatlanarak faaliyete geçmesi durumu dâhil değildir.

Tapu Kadastro Davaları-Kadastro Tutanaklarına İtiraz (Askı Süresinde)

Kadastro tutanaklarında beyanına başvurulmuş olan kişiler yeniden dinlenmezler. Yeniden dinlenme ancak ilgili beyanlara gerekçe gösterilerek itiraz edildiğinde olmaktadır. Fakat hâkim, kadastro tutanağında yer alan beyanla toplanan deliller arasında bir çelişki veya uyuşmazlık tespit ederse, bu durumu açıklığa kavuşturmak için tutanakta beyanı olanları tekrar dinler. Tekrar dinlemede bu kişiler tanık sıfatındadır. Kadastro komisyonu tarafından yollanan tutanaklar ile mahalli mahkemeden devri yapılmış dosyalar içinden malik tespiti yapılamazsa veya dava açan mirasçı dışında başka mirasçıların varlığı tespit edilirse, hâkim re'sen ilgili ve gerekli görülen kanıtları toplayarak taşınmazın kimin adına tescil olunacağına karar vermekle yükümlüdür. Eğer taşınmazın ölü bir kimseye ait olduğu tespit edilirse ve bu kişi ile ilgili mirasçı tespiti yapılamazsa, taşınmaz ölü olduğu yazılmak şartıyla o kişinin adına tescil olur. Konu içerisinde olan Tapu İptal Davası makalemizi okuyabilirsiniz.

Tapu Kadastro Davaları | Sıkça Sorulan Sorular

KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI - UYUŞMAZLIĞIN UYGULAMA KADASTROSUNDAN DEĞİL MÜLKİYET İHTİLAFINDAN KAYNAKLANDIĞI - GÖREVLİ MAHKEME ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ OLDUĞUNDAN GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Davacı tarafından her ne kadar bölgede yapılan uygulama kadastrosuna ilişkin askı ilan süresi içinde dava açılmış ise de, uyuşmazlığın uygulama kadastrosundan değil, mülkiyet ihtilafından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Çekişmeli taşınmazın tesis kadastro tutanağı dava tarihinden daha önceki tarihte kesinleşmiş olup, kadastro tespiti kesinleşen taşınmazlar hakkında mülkiyet iddiası ile açılacak davalarda görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Hal böyle olunca; mahkemenin görevsizliğine, uygulama tutanağının aslının usulüne göre kesinleştirilme işlemi yapılmak üzere Kadastro Müdürlüğü'ne iadesine, kadastro tutanağının bir örneği içine konulmak suretiyle dosyanın görevli Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekir TAŞINMAZIN AİDİYETİNİN TESPİTİ İLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - HÜKMÜN DAYANDIĞI YASAL VE HUKUKSAL GEREKÇE - DELİLLERİN TAKDİRİNDE İSABETSİZLİK BULUNMAMASI - YERİNDE BULUNMAYAN TEMYİZ İTİRAZININ REDDİYLE USUL VE YASAYA UYGUN OLAN HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ Mahkemece, davacıya, davalının T.C. Kimlik numarası ve adres bilgilerini bildirmek üzere kesin süre verildiği halde bildirmediği gerekçesi ile HMK'nın 119/b ve 2. fıkrası gereği davanın açılmamış sayılmasına ilişkin olarak verilen karar Dairece “... davalının açık adresi araştırılarak tespit edilmesi, gerekli araştırma yapılmasına rağmen adresinin tespit edilememesi halinde ise, 6099 sayılı Yasa ile değiştirilen 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 21., 28. ve 35. maddeleri dikkate alınarak taraf teşkilinin sağlanması ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, Yanılgılı değerlendirme ile yazılı olduğu üzere karar verilmiş olması doğru değildir.” gerekçesi ile bozulmuş, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda “dava konusu taşınmaza ilişkin kadastro tutanağının 22.01.1978 tarihinde kesinleşmiş olması dikkate alınarak 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 12/3 maddesi gereğince kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebebe dayanarak dava açılamayacağı” gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir

Bu haber toplam 324 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara